Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu v roce 2006

Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu (SKPKS - dále jen komise) byla ustavena na první schůzi Senátu dne 22. ledna 1997 a od té doby nepřetržitě pracuje již čtvrté funkční období jako jeden z důležitých orgánů Senátu. Zpočátku bylo jejím hlavním zaměřením kontrola a koordinace práce ve vztahu kancelář-senátor a naopak. Od té doby prošla komise určitým vývojem a v současné době projednává a přijímá stanoviska k mnoha problémovým okruhům s velmi specifickou náplní a činností. Její postavení a zaměření je naprosto odlišné od práce výborů a nedá se proto s nimi srovnávat. Dá se říci, že komise zde plní mimo jiné i funkci jakéhosi mostu mezi senátorským sborem a Kanceláří Senátu.

Na 1. schůzi 5. funkčního období dne 15. prosince 2004 byla usnesením Senátu č. 14 znovu ustanovena Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu v počtu 10 členů. Usnesením č. 18 bylo jmenováno toto složení komise:
Ivan Adamec, Daniela Filipiová, Adolf Jílek, Jaroslav Mitlener, Jiří Nedoma, Josef Pavlata, Soňa Paukrtová, Igor Petrov, Jan Rakušan, Jiří Stříteský.

Členové komise jsou členy různých výborů a je respektováno paritní zastoupení klubů.

Na téže schůzi byla předsedkyní komise zvolena senátorka Daniela Filipiová.

Na 1. schůzi Stálé komise pro práci Kanceláře Senátu dne 19. ledna 2005 byli zvoleni dva místopředsedové komise, a to Ivan Adamec a Jan Rakušan.

Tak, jako v předchozích letech, i nyní se SKPKS scházela pravidelně, zhruba v měsíčních intervalech, aby vždy aktuálně projednala všechny předložené náměty, žádosti, přehledy apod. V roce 2006 se konalo celkem 8 řádných schůzí, na kterých bylo přijato celkem 88 usnesení. Projednáváno bylo průměrně 10 až 15 bodů na každé schůzi. Během roku bylo přijato 29 usnesení per rollam, zejména v období, kdy nemohla být z důvodů vytíženosti senátorů svolána řádná schůze a hrozilo ohrožení konání termínu akce.

Jak již bylo uvedeno, činnost a rozsah práce této komise má velmi široké spektrum. Při své činnosti vychází ze Senátem schválených úkolů SKPKS v 5. funkčním období a z aplikace při operativním řešení problémů, které přináší život. V tomto roce komise řešila a přijímala usnesení k následujícím věcem:

 • v průběhu roku schvalovala potřebné aktuální změny v organizačním řádu Kanceláře Senátu (v důsledku personálního auditu, který byl v Kanceláři Senátu proveden, došlo ke změně organizační a personální struktury)
 • projednávala architektonický záměr a ekonomickou kalkulaci a schválila konečnou verzi informačního centra Senátu
 • zabývala se čerpáním rozpočtových prostředků Kapitoly 303 Senát v jednotlivých čtvrtletích roku 2006, včetně čerpání výdajů na zahraniční cestovné senátorů
 • průběžně řešila zaviněné i nezaviněné škody senátorů. U zaviněných škod, které byly způsobeny ze strany senátorů, doporučila SKPKS vedoucímu Kanceláře Senátu, aby od nich byla požadována úhrada škody. Nezaviněné škody doporučila připsat k tíži rozpočtu Kanceláře Senátu. V roce 2006 bylo vyřešeno celkem 22 škodních případů. Také byly dořešeny i dlouho se vlekoucí, dosud nevyřízené škody (nevrácený nebo ztracený majetek bývalých senátorů)
 • v poslední době se s masivním přechodem na elektronický systém rezervace letenek vyskytují stále častěji poplatky účtované za stornování letenek z vážných důvodů ze strany senátora. Tyto záležitosti též procházejí Stálou komisí
 • komise se několikrát také zabývala dokončující se rekonstrukcí Kolovratského a Malého Fürstenberského paláce, včetně výstavby podzemních garáží, a s tím související dislokací senátorů a pracovníků Kanceláře Senátu.
 • průběžně udělovala souhlas vedoucímu Kanceláře Senátu na zadávání veřejných zakázek nad 6 milionů korun ke konkrétním zakázkám
 • několikrát aktuálně schvalovala úpravu provozní doby gastronomických oddělení v souvislosti s provozním režimem KS (především v souvislosti s nulovou či velmi malou přítomností senátorů a pracovníků KS v prostorách Senátu o vánočních svátcích a v době letní omezené činnosti Senátu)
 • projednávala škody způsobené pracovníky KS a jejich řešení škodní komisí KS
 • řešila podněty některých senátorů, ať již stížnosti na komplikované parkování v areálu Senátu, některé připomínky k zásobování a kvalitě jídel v senátorské restauraci, upozornění na špatný úklid apod.
 • schvalovala dodatky k původní směrnici o Pravidlech užívání a pronajímaní prostor sídla Senátu a poté odsouhlasila celé nové znění této směrnice. V této souvislosti schválila návrh na stanovení cen za tyto služby.
 • celkem schválila 48 akcí, které se konaly v areálu Senátu. Od druhé poloviny roku platí nová směrnice pro využívání prostor v sídle Senátu a tak SKPKS schvaluje pouze akce komerční.
 • zabývala se problematikou ubytování senátorů v Jinonicích a doporučila s ohledem na úsporu finančních prostředků k projednání klubům senátory přestěhovat tak, aby bylo možné od června 2006 omezit předmět nájmu alespoň o jeden dům.
 • projednávala návrh na vyřazení vozidel z majetku Senátu
 • byla průběžně informována o tom, jak se realizují akce k 10. výročí Senátu PČR

Ve dnech 9. až 12. října 2006 se komise na základě pozvání předsedy partnerského výboru pana Johna Dennehy z května 2003, zúčastnila dlouho plánované pracovní cesty do Irského parlamentu. Tuto delegaci, ve složení Josef Pavlata, Jiří Stříteský, Jiří Nedoma a Igor Petrov vedl místopředseda komise senátor Ivan Adamec. Cesty se též zúčastnil vedoucí Kanceláře Senátu. Vzhledem ke specifickému zaměření činnosti Stálé komise pro práci Kanceláře Senátu byla snaha projednat co nejvíce otázek týkajících se organizační struktury Italského Senátu, jeho propojení s veřejností, vybavení jak po stránce materiální, tak týkající se výpočetní techniky. Dále byly otázky směřovány na možnosti využívání a pronajímání prostor cizím organizacím, a to komerčně i nekomerčně, podmínky pro uspořádávání výstav, koncertů, finanční zabezpečení těchto akcí, sladění užívání historických prostor veřejností a Senátem, v jakém počtu pracovních sil jsou tyto služby zabezpečovány apod. V neposlední řadě byly konzultovány otázky zabezpečení servisních služeb senátorům, systém stravování zaměstnanců a senátorů a další.

Irská strana měla opravdový zájem na řešení a zodpovězení řady vzájemně položených otázek a závěrem lze říci, že cesta byla velmi podnětná a zajímavá.

Závěrem konstatuji, že komise, jako orgán Senátu, je ve svém složení dělná. Chci poděkovat všem členům SKPKS za obětavou práci v minulém roce. Očekávám, že i v dalším funkčním období bude komise stejně kvalitně pracovat. Čekají ji pravidelné úkoly, složitá jednání o dislokaci v souvislosti s ukončením rekonstrukce i v důsledku voleb, hledání řešení kvalitnějšího využívání prostor Senátu nejen pro vlastní práci nás senátorů a orgánů Senátu, ale především o koncepci využívání těchto historických prostor, jedněch z nejlukrativnějších v Praze i pro veřejnost.