Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí v roce 2006

V roce 2006 se Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí soustředila především na pořádání v pořadí již 4. ročníku „Týdne zahraničních Čechů“, na kterém byli přítomni zástupci krajanských spolků z mnoha zemí světa a kde se v plenárních zasedáních a v jednotlivých regionálních sekcích projednávala řada otázek, dotýkajících se jejich právního postavení ve vztahu k České republice, kulturních, vzdělávacích a školských aktivit a zejména otázky týkající se zlepšení spolupráce mezi zahraničními Čechy a Českou republikou v různých sférách života. Této konference se v září zúčastnily asi dvě stovky českých krajanů, kteří o výše uvedených tématech jednali jak na půdě Univerzity Karlovy tak poté v sekcích v historických prostorách Valdštejnského paláce - Senátu. Účast předních státních představitelů pouze podtrhla význam celé akce a snahu podporovat dobré vztahy mezi Českou republikou a krajany v zahraničí. Na závěr této konference proběhla akce s názvem „Významná česká žena ve světě“, která je pořádána v rámci celosvětového setkání krajanů žijících v zahraničí, jako projev uznání za vynikající výsledky, které ženy českého původu žijící v zahraničí dosáhly v různých sférách života počínaje sportem, uměním, přes charitativní činnost, obchodní a podnikatelskou sféru až po oblast veřejného působení. V tomto roce ocenění získala světově proslulá podnikatelka Ivana Trumpová (USA), Stephanie Griffith Jones (Velká Británie), světově uznávaná odbornice na finančnictví a bankovnictví; Rut Kohn (Německo), vynikající česká malířka a ilustrátorka; Olga Machoňová Pavlů (Švýcarsko), vynikající a několikanásobně oceněná česká dirigentka; Eva Siracka (Slovensko), zakladatelka Ligy proti rakovině, jedna z 65 nejvýznamnějších lékařů světa roku 2005.

V rámci své legislativní činnosti se komise věnovala zejména otázce vícenásobného státního občanství. Vzhledem k tomu, že současná právní úprava nabývání a pozbývání státního občanství České republiky byla již 6x novelizována a jsou zaznamenávány další podněty na její novelizaci, zejména od různých skupin obyvatel a krajanů, rozhodla vláda zpracovat analýzu dané problematiky. Tato analýza byla zadána usnesením vlády č. 186 ze dne 24. 2. 2003 a její výsledky byly předloženy s tím, že bude vypracován do 30. 9. 2006 věcný záměr zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky. Termín byl takto stanoven z důvodu voleb do Poslanecké sněmovny a možnosti tak v případě nové vlády vyjádřit se k připravovanému zákonu. Vzhledem k tomu, že zatím nebyla zvolena vláda, čeká komise na schválení a možnost podpory připravované novely zákona. Dále se komise setkala s návrhem jedné krajanské organizace v USA na zřízení „Dne Čechů v zahraničí“. Pro tento den bylo navrženo datum 5. června, kdy se v roce 1878 narodil dnes v České republice zapomenutý český spisovatel a zeměpisec Stanislav Nikolau , který procestoval jihovýchod Evropy, Asii, Afriku, přispíval do Národní politiky, korigoval školní mapy a byl autorem mnoha učebnic zeměpisu. V roce 1909 začal redigovat knižnici Země a lidé. Vzhledem k tomu, že krajané nebyly jednotní v otázce zřízení „Dne Čechů v zahraničí“ a zejména stanovení samotného data, odložila komise projednání této iniciativy na dobu, kdy bude ze strany krajanů větší tlak na tento požadavek.

V tomto roce komise uskutečnila několik zahraničních cest, mezi nejpřínosnější se řadí cesta do Portugalska. Portugalsko věnuje portugalským krajanským komunitám v zahraničí, kterých je cca 4,5 milionů sob (pro srovnání-vlastní Portugalsko má 10,4 milionů obyvatel) tradičně velkou pozornost. Krajanská problematika je v Portugalsku zpracovávána na vládní úrovni. Jeden z náměstků na Ministerstvu zahraničních věcí Portugalska je pověřen „pouze“ otázkou krajanů. V krajanské otázce působí v Portugalsku rovněž poradní orgán vlády - Stálá rada pro portugalské komunity. Vedení této rady je složeno ze zástupců nejvýznamnějších komunit v zahraničí. Krajanská komunita je tvořena na principu etnickém, tj. nikoli na principu státní příslušnosti (občanství). Formy podpory portugalských komunit v zahraničí jsou různorodé - jazykové/vzdělávací projekty, kulturní projekty, financování výstavby či rekonstrukce objektů, ale i např. finanční podpora sociálně slabých skupin či zdravotně postižených jednotlivců. Zajímavým příkladem je projekt „Portugalsko v srdci“, kdy je každoročně pro skupinu zahraničních Portugalců v důchodovém věku organizována a hrazena týdenní návštěva vlasti s kulturně-poznávacím programem. Další významnou cestou komise byla cesta do Spojených států. Jednalo se vůbec o první cestu této komise na Západ USA a to po významných krajanských komunitách, navíc uskutečněnou v době před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Besedy s krajany napomohly nejen k dalšímu propagování a informování o volbách a dění v ČR vůbec, ale také přispěly k vzájemnému seznámení se s problematikou a nastínily možnosti řešení korespondenční volby či vícenásobného občanství.

V příštím roce komise připravuje několik odborných seminářů, které by ji měli pomoci při prosazování legislativních záměrů. Dále by měla pokračovat v mapování krajanské komunity v zahraničí a seznamovat se přímo na místě s problémy našich krajanů a možnostmi jejich řešení. Závěrem bych rád dodal, že Senát je v zahraniční vnímán jako hlavní partner při jednání s krajany, který aktivně napomáhá posilování vztahu krajanů s vlastí jejich předků. Domnívám se, že celá řada senátorů má možnost toto pocítit při svých zahraničních cestách