Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova v roce 2006

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova pracovala v roce 2006 ve stejném složení jako v roce 2005 a pokračovala ve své činnosti týkající se problematiky a iniciativ v oblasti rozvoje venkova a podnikání ve venkovském prostoru.

V roce 2006 se komise sešla na 8 schůzích, z toho na dvou výjezdních a uskutečnila dvě rozpravy, a to v březnu s náměstky ministra zemědělství na téma „Financování Společné zemědělské politiky EU v České republice“ a v listopadu s ministryní zemědělství na téma „Zemědělství - venkovský prostor“.

31. ledna 2006 pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR zorganizovala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova a Komorou malých obcí SMO ČR, setkání vítězných obcí v soutěži Vesnice roku 2005. Následně byli vítězové přijati premiérem Jiřím Paroubkem a ministrem pro místní rozvoj v Lichštejnském paláci, kde byla podepsána nová pravidla a oficiálně vyhlášena soutěž Vesnice roku 2006. Skvělým závěrem slavnostního dne bylo přijetí zúčastněných prezidentem republiky na Pražském hradě.

V lednu Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova delegovala senátora Ondřeje Febera do pracovní skupiny Ministerstva financí pro rozpočtové určení daní.

V únoru komise navštívila Bruntálsko, kde se seznámila s problematikou regionu, který patří k jedněm z nejproblematičtějších a nejzanedbanějších, s vysokou mírou nezaměstnanosti. V bohatém programu, který připravil místopředseda komise senátor Jiří Žák, komise navštívila oblasti Rýmařovska, Krnovska, Albrechticka a Osoblažska. Během výjezdu se uskutečnil seminář, kde hlavním tématem byl „Program rozvoje venkova České republiky 2007- 2013“, pozvání přijali zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj, hejtman Moravskoslezského kraje a poslanci Parlamentu ČR.

28. března 2006 uspořádala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova seminář na téma „Obce a struktura jejich příjmů“. S hlavními referáty vystoupili zástupci ministerstva financí a Svazu měst a obcí ČR. Velký zájem o tuto problematiku dokázovala velká účast starostů obcí, senátorů a bohatá diskuse.

4. dubna 2006 uspořádala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova tiskovou konferenci, na které předsedkyně komise, společně s představiteli Spolku po obnovu venkova seznámili novináře se stanoviskem k Programu obnovy venkova v ČR pro roky 2007-2013, kde vyjádřili nespokojení s tím, že současná fáze příprav tohoto programu neodpovídá strategickým záměrům využití venkovského prostoru a je v rozporu se strategií Evropské unie.

2. května 2006 ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova uspořádala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova v Hlavním sále Valdštejnského paláce slavnostní setkání k 15. výročí vyhlášení Programu obnovy venkova. Pozvání na toto setkání přijali ti, kteří se podíleli na jeho přijetí a vyhlášení, a to místopředseda Senátu Petr Pithart - expremiér, jehož vláda tehdejší Program obnovy venkova v roce 1991 projednala, ekolog Ivan Dejmal, exministr životního prostředí, který program v roce 1991 do vlády předkládal a Jaromír Císař, exministr pro místní rozvoj, během jehož působení se program stal programem vládním.

Ve dnech 3. - 5. května 2006 hostila Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova poslance Zemědělského výboru Národní rady Slovenské republiky. Program byl zaměřen na výměnu zkušeností, např. s čerpáním fondů Evropské unie, problematiku zemědělství a rozvoje venkova, reformu správních celků a přímé volby starostů.

7. května 2006 se pod záštitou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a z podnětu místopředsedy komise senátora Josefa Vaculíka uskutečnilo slavnostní vystoupení folklorního souboru Dolina ze Starého Města v Sala terreně Valdštejnské zahrady.

24. května 2006 přijala komise na základě žádosti Svazu měst a obcí ČR delegaci starostů z Francie - departement Belfort, příjetí se zúčastnil také místopředseda Senátu Petr Pithart.

V červnu členové komise uskutečnili pracovní zahraniční cestu do Dánska. Cesta byla zaměřená na seznámení se s dánským přístupem řešení problematiky rozvoje venkova. Při jednáních např. na Ministerstvu potravin, zemědělství a rybolovu bylo diskutováno o Společné zemědělské politice EU, o zvyšování životní úrovně na venkově, o údržbě a rozvoji životního prostředí.

Stálá komise Senátu převzala záštitu nad výročním setkáním Prepare Gathering a Traveling workshopu, které se uskutečnilo 19. června 2006 v Hlavním sále Senátu Parlamentu ČR. Zástupce z 22 zemí uvítala předsedkyně komise senátorka Václava Domšová. Prepare program je zaměřen na posílení a propagaci mezinárodní výměny v rozvoji venkova. Tato setkání se každoročně konají v jedné ze zemí Evropské unie a účastníci letošního setkání se o přijetí v Senátu Parlamentu ČR a o českém venkovu vyjadřovali velice pochvalně.

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova byla hlavním iniciátorem ústavní stížnosti ve věci zrušení koeficientů v rozpočtovém určení daní, která jsou diskriminující zejména pro venkovské obce. Ústavní stížnost podepsalo 28 senátorů a Ústavnímu soudu byla podána 28. června 2006.

V srpnu uskutečnila Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova výjezd do Parbudického kraje. Po výjezdu na Bruntálsko, které bojuje s vysídlováním a obrovskou nezaměstnaností, komise navštívila opačný případ - venkovskou oblast Pardubicka, která je vyloženě příměstská a s tím souvisí i klady a zápory života v těchto sídlech. Členové komise navštívili Opatovickou tepelnou elektrárnu, zemědělský podnik ZEAS, a.s., Lesní družstvo Vysoké Chvojno a obce, kde diskutovali se starosty o jejich problémech. Během výjezdu se uskutečnila dvě neformální setkání se starosty obcí a podnikateli.

Ve dnech 18. - 22. září 2006 uskutečnili členové komise pracovní cestu do Francie, kterou vedl místopředseda Senátu Jiří Liška. Návštěva regionu Limoges a Bretaně, díky tomu, že jako dopravní prostředek byl zvolen automobil, se neomezila jen na města. Náročný program byl zaměřen na návštěvu soukromě hospodařících zemědělců, zpracovatelského průmyslu, střední zemědělské školy a jednání, ať už na radnicích nebo se zástupci agrárního sektoru. Tématem jednání byla Společná zemědělská politika Evropské unie, rozvoj venkova a způsob podpory zemědělství a venkova francouzským státem.

21. září 2006 se místopředseda komise senátor Josef Vaculík, zúčastnil Národní konference o venkovu v Klášteře Teplá. Základem jednání byl program podpory venkova. Bylo setkání na velmi vysoké úrovni, navázalo se tam partnerství mezi Agrární komorou ČR a Spolkem pro obnovu venkova a to je velmi dobré pro skutečný rozvoj venkova.

Senátor Josef Zoser se 13. října 2006 zúčastnil slavnostního vyhodnocení Vesnice roku 2006 v Liptále, v obci která se stala vítězem této soutěže.

I v roce 2006 pokračovala spolupráce se Spolkem pro obnovu venkova a Svazem města a obcí ČR. Předsedkyně komise byla v prosinci roku 2005 zvolena místopředsedkyní Spolku pro obnovu venkova. Dále se předsedkyně Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova pravidelně zúčastňuje předsednictev Komory malých obcí Svazu měst a obcí ČR.

Členové komise pravidelně přispívají i do časopisu Senát, kde informují o činnosti Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova.

Na 22. listopadu 2006 připravuje Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova slavnostní setkání při příležitosti pětileté účasti České republiky v programu Entente Florale a vyhodnocení celostátní Zelené stuhy udělované v rámci soutěže Vesnice roku.

Do konce roku 2006 by Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova ještě chtěla zorganizovat seminář na téma „Budoucnost lesnictví a dřevozpracovatelů ve venkovských oblastech ČR“.