Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky v roce 2006

ÚVOD

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (dále SKSP) se v roce 2006 sešla na 6. schůzích, z nichž jedna byla výjezdní. Hlavní náplní činnosti SKSP byla legislativní práce, ale i organizace meziparlamentní konference, odborného semináře a spolupráce na soutěži pro středoškolskou mládež.

SKSP pracovala po celý rok v následujícím složení: Milan Bureš (Senátní klub ODS), Alena Gajdůšková (Senátorský klub ČSSD), Liana Janáčková (místopředsedkyně, Senátorský klub SNK), Josef Jařab (Klub otevřené demokracie), Adolf Jílek (Klub senátorů KDU-ČSL), Josef Kalbáč (místopředseda, Klub senátorů KDU-ČSL), Jaroslav Mitlener (místopředseda, Senátní klub ODS), Jan Nádvorník (Senátní klub ODS), Jiří Oberfalzer (předseda, Senátní klub ODS), František Příhoda (Senátní klub ODS) a Karel Schwarzenberg (Klub otevřené demokracie).

SCHŮZE KOMISE

schůze (17. ledna 2006)

Hlavním tématem schůze byly oblasti navrhovaného trestního zákoníku, které se dotýkají médií. Jednalo se o §159, který by díky své nepřesné a příliš obecné formulaci prakticky znemožnil svobodnou práci médií. Diskuse se zúčastnil Miroslav Jelínek ze Syndikátu novinářů, Martin Elger z České televize, Radek John a Martin Ondráček z TV Nova a Jiří Závozda z TV Prima. SKSP navrhla §159 vypustit.

schůze (7. února 2006)

V rámci této schůze členové SKSP navštívily sídlo České tiskové kanceláře, kde se setkali s předsedou Rady České tiskové kanceláře Tomášem Vrbou a dalšími členy Rady. Kromě samotné činnosti České tiskové kanceláře bylo probíráno také její hospodaření. Senátoři s povděkem kvitovali, že Česká tisková kancelář vykazuje vysokou míru finanční nezávislosti.

schůze (9. března 2006)

Na této schůzi byla zahájena diskuse o návrhu o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie a o návrhu zákona o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl. Jednání byla přítomna náměstkyně ministra kultury Petra Smolíková, do jejíž gesce tato problematika spadá. Usnesení k těmto návrhům zákonů byla přijata na následující schůzi SKSP.

Jednání SKSP pokračovalo o den později návštěvou sídla Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Členové SKSP se zde setkali se členy Rady v čele s novým předsedou Václavem Žákem. Diskutovalo se o aktuálních tématech, tedy především o digitalizaci, o návrhu zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o stavu licenčního řízení pro vysílatele v digitálním vysílání.

schůze (21. března 2006)

Na této schůzi byly projednávány čtyři návrhy zákonů, které se týkají mediální oblasti. Jednání byla přítomna paní náměstkyně ministra kultury Petra Smolíková a pan náměstek ministryně informatiky Pavel Kolář.

K návrhu zákona o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl byly přijaty pozměňovací návrhy, které především zpřesňovaly některé definice. Diskutovala se také možnost vstřícnějšího znění tohoto zákona ve vztahu k nevidomým občanům. Bohužel tato korekce by vyžadovala příliš velký legislativní zásah, který nebylo možno z hlediska krátké lhůty pro projednání realizovat. Nicméně náměstkyně Petra Smolíková přislíbila, že bude na této úpravě spolu se zástupci sdružení nevidomých spolupracovat.

K návrhu o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie nebylo přijato usnesení. Nicméně předseda SKSP Jiří Oberfalzer předložil komplexní pozměňovací návrh, který se mimo jiné týkal následujících bodů: vracení odpovědnosti ministra kultury za hospodaření Fondu, Složení Rady Fondu v poměru 9:9 (návrhy ministerstva : návrhy povinných osob), konflikt zájmů členů Rady Fondu, sjednocení všech sazeb na 2 %, osvobození z platby vysílatelů, kteří nezařazují kinematografická díla do vysílání a nových vysílatelů po dobu dvou let, přispěvatelem Fondu by se stal také stát ve výši 2 % z DPH, kterou odvedou ostatní plátci Fondu, možnost čerpání prostředků Fondu i na dokumenty a možnost povinných subjektů o polovinu odvedené částky si snížit daně slevou na dani.

K návrhu zákona o právu autorském SKSP schválila pozměňovací návrhy, které upřesňovaly některé definice a především zvýšily povinnou platbu z 0,10 Kč na 0,50 Kč. Kdyby zůstala původní částka, stal by se výběr poplatku neefektivním.

Stěžejním bodem schůze bylo projednávání návrhu zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Diskuse se účastnilo mnoho odborníků z mediální sféry. Jednání pokračovalo na následující schůzi SKSP.

schůze (28. března 2006)

Jednání SKSP bylo věnováno výhradně návrhu zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Tato novela je stěžejním legislativním rámcem pro přechod k digitálnímu vysílání. Diskuse se opět účastnilo mnoho odborníků a náměstkyně ministra kultury Petra Smolíková a pan náměstek ministryně informatiky Pavel Kolář.

SKSP přijala pozměňovací návrhy, které měly přispět k větší legislativní čistotě normy, a tedy i k hladšímu přechodu k digitálnímu vysílání. Pozměňovací návrhy zahrnovaly následující úpravy:

 • Vypouštění velmi vágní a výkladově nepřesné části definice plnoformátového programu.
 • Vypuštění konec definice služby přímo související s programem. V návrhy byly v definici zahrnuty i služby, které s programem přímo souviset nemusejí. Navržená úprava může předcházet nejasnostem v praxi: kdy ještě služba s programem souvisí a kdy nikoliv.
 • Navrhovaná úprava rozšiřuje podmínku pro povinné šíření programů a služeb ve veřejném zájmu na vysílání „tam, kde příslušnou síť využívá významný počet koncových uživatelů jako základní prostředek pro příjem rozhlasového a televizního vysílání“. Zpřesnění znění, které odpovídá čl. 31 Směrnice Evropské komise Televize bez hranice.
 • Umožnění automatického prodlužování licencí. V návrhu se tato možnost ruší, což znamená změnu pravidel v průběhu hry. Subjekty, které získali licenci, s možností automatického prodlouží licence počítají - narušilo by to jejich podnikatelský záměr.
 • Zabránění křížení vlastnictví mezi podnikatelem sítě elektronických komunikací a vysílatelem.
 • Provozovatel převzatého vysílání může toto vysílání provozovat i prostřednictvím zemských vysílacích rádiových zařízení. V návrhu lze pouze prostřednictvím ostatních sítích elektronických komunikací. Navrhované znění zavádí soulad se Smlouvou o založení EHS a Směrnicí Rady ES 89/552/EHS, „Televize bez hranic (TVWF)“. Bude tak umožněno realizovat za jasně stanovených pravidel vysílání převzatých programů v sítích pro zemské vysílání.
 • Upřesnění nejnižší programovou nabídku na všechny celoplošné programy (v návrhu všechny programy) České televize, které lze přijímat zařízením pro příjem zemského vysílání (v návrhu pouze zařízením) a nevyžaduje souhlas České televize (návrh vyžaduje souhlas). Navrhovaná formulace respektuje současný stav ve vývoji problematiky must carry ve většině zemí EU.
 • Pročištění zákona o zbytečný § 54a. Text ustanovení pomíjí vypuštění pojmu „program ve veřejném zájmu“ a stává se tak zmatečným, dále pak vzhledem ke změně formulace § 5 písm. n) se stává toto ustanovení novely nadbytečným.
 • Zavedení omezení držení maximálně dvou celoplošných licencí jednou právnickou nebo fyzickou osobou pro celoplošné digitální vysílání programu, které je doplněno místním a regionálním vysíláním.
 • Lhůty pro doručení písemného souhlasu vysílatelů s licencí bude započata uveřejněním Technického plánu přechodu. Kdyby tato změna nebyla přijata, mohlo by dojít k situaci, že by nemohly být uděleny bonusové licence.
 • Odočištění vysílatelů, kteří sdílejí kmitočty s regionálními vysílately. Původní návrh, který zákonem mění správní rozhodnutí, není čistý.
 • Nepřerušení nedokončených licenčních řízení na 90 dnů. Kdyby zůstalo původní ustanovení, došlo by naprosto zbytečně ke zdržení udílení licencí o tři měsíce.

Bohužel ne všechny pozměňovací návrhy SKSP byly přijaty. Nyní se ukazuje, že brzká novelizace této normy bude nezbytností.

schůze (13. září 2006)

Tato schůze byla výjezdní v Mladé Boleslavi. Členové SKSP se zúčastnili Festivalu evropských filmových úsměvů. V rámci zasedání se uskutečnil odborný seminář na téma „Postavení filmových festivalů v České republice a jejich financování“. Mezi diskutujícími byli mimo jiné: Martin Jahn (člen představenstva Škoda Auto), Adriena Jirková (prezidentka Konfederace umění a kultury), Jan Pokorný (šéfredaktor ČRo 1) či Jan Kuděla (ředitel Festivalu evropských filmových úsměvů).

DALŠÍ AKTIVITY

Meziparlamentní konference EPRI 2006

Pod záštitou SKSP se 15. a 16. března 2006 uskutečnila osmá Evropská konference členů národních parlamentů o informačních a komunikačních technologiích. Dříve se konference uskutečnila v Paříži, Aténách, Londýně, Helsinkách a Tallinu, Bruselu, Berlíně a ve Štokholmu. Konference probíhala na téma: „Průsečík eGovernmentu a eDemokracie: Jak může prostředí parlamentarismu určovat standardy zapojení a využití informačních a komunikačních technologií“.

V rámci konference zazněly mimo jiné tyto příspěvky:

 • Richard Allan (Velká Británie, Cisco Systems): „Benchmarking of current technologies and usage standards in eDemocracy Applications“
 • Olav Aarna (Estonsko, předseda parlamentní komise pro kulturní): „eDemocracy development and implementation in the New Member States in line with the Lisabon Strategy“
 • Jerry Millard (Dánsko, dánský technologický institut): „Transforming Services in eDemocracy and eGovernment - Similarities & Varieties“
 • Jiří Oberfalzer (Česká republika, předseda SKSP): „eDemocracy in the perspective of the eCzech Strategy 2006“
 • Susanne Kastner (Německo, místopředsedkyně Bundestagu): „The Parliament as focal point of societal discussion and problem solution: How eDemocracy supports basic standards of monitoring, participation and treceability“

Konference, která měla velmi kladný ohlas v zahraničí, se zúčastnilo na 80 členů parlamentů z 19 evropských zemí.

Soutěž pro středoškolskou mládež - www stránky Senátu

SKSP pod patronací předsedy Jiřího Oberfalzera spolupořádala soutěž pro středoškolskou mládež, jejíž účastníci měli navrhnout nový vzhled www stránek Senátu. Do termínu uzávěrky se sešlo 28 soutěžních návrhů z celé republiky. Své nápady zaslali jednotlivci, ale i celé kolektivy. Hodnotící komise po řádném prozkoumání a posouzení došlých návrhů sice došla k závěru, že žádný z uvedených návrhů nesplňuje všechny požadavky kladené na www stránky Senátu a nemůže být stoprocentně použit, ale přesto je možno využít některé z motivů, grafických prvků či nevšedních originálních nápadů. Tato soutěž byla nejen příspěvkem k vytvoření nové webové prezentace Senátu, ale znamenala také zviditelnění Senátu mezi středoškolskou mládeží.

ZÁVĚR

SKSP se v roce 2006 na 6. schůzích, na kterých mimo jiné projednala 5 návrhů zákonů. Schůzí se účastnili zástupci regulačních orgánů, zástupci jednotlivých medií a odborníci. SKSP si v minulém roce vytýčila dokončit návštěvy všech relevantních institucí a organizací v mediální oblasti. Tento cíl se podařilo naplnit.

SKSP plánuje zahraniční cestu do BBC v Londýně. BBC je tradiční a zavedené medium veřejné služby. Cesta by byla zajímavá z hlediska fungování takové instituce a z hlediska srovnání s tuzemskými medii veřejné služby. Tuto zahraniční cestu se v roce 2006 nepodařilo uskutečnit, proto bude v plánu pro rok 2007.

SKSP uspořádala meziparlamentní konferenci EPRI 2006 s významným mezinárodním ohlasem, spolupodílela se na středoškolské soutěže na vytvoření www stránek Senátu a uspořádala seminář, který se týkal postavení filmových festivalů v České republice.

SKSP se bude samozřejmě i nadále zabývat legislativou v oblasti médií. I nadále bude nezbytná především diskuse o zákonu o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

SKSP si kromě výše zmíněné agendy klade pro příští funkční období Senátu za cíl posílit postavení Senátu. Toho by mělo být dosaženo významnějším vlivem Senátu při volbě členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Rady České televize, Rady Českého rozhlasu a Rady České tiskové agentury. Vzhledem k postavení Senátu, který je více nezávislý na exekutivě než Poslanecká sněmovna, by byla jeho vyšší participace při volbách těchto kontrolních a správních orgánů přínosná.

Svou aktivitou a věcným a odborným přístupem k projednávané problematice, jakož i zájmem o činnost a fungování hlavních médií, zejména médií veřejné služby si SKSP vydobyla respektované postavení jak v Senátu, tak v odborné veřejnosti.

SKSP se pokusí na tento dobrý základ navázat a dále upevňovat postavení komise v mediální sféře.