Zpráva o činnosti Ústavně-právního výboru v roce 2006

Ústavně-právní výbor Senátu pracoval v roce 2006 v tomto složení: Jaroslav Kubera, předseda výboru , Ing. Ondřej Feber, Ing. Pavel Janata, JUDr. Jaroslav Kubín, Mgr. Ladislav Macák, místopředsedové ÚPV , Ing. Václava Domšová, František Příhoda, Ing. Jiří Stodůlka, Ing. Jiří Šneberger, Ing. Jaromír Volný a Jiří Žák, členové ÚPV. K výrazné změně ve složení výboru došlo v souvislosti s koncem 5. funkčního období Senátu. Ke dni 18. 11. 2006 skončil mandát senátora Františka Příhody. O týden později skončil mandát dalším čtyřem senátorům ÚPV, včetně jeho předsedy. Senátoři J.Kubera, P.Janata, O.Feber a J.Stodůlka se v senátních volbách, které se uskutečnily v říjnu 2006, opakovaně ucházeli o senátorský mandát. Dvěma z nich, senátoru J.Kuberovi a J. Stodůlkovi se podařilo postoupit do druhého kola. Senátorské křeslo se však podařilo obhájit pouze senátoru J.Kuberovi. Po volbách do Senátu nastaly ve výboru zásadní personální změny. Plénum Senátu odhlasovalo, že ÚPV bude mít v nastávajícím, již šestém funkčním období , deset členů (Jiří Čunek,Václava Domšová, Jaroslav Kubera, Ladislav Macák, Jiří Oberfalzer, Petr Pakosta, Jiřina Rippelová, Jaromír Volný, Jiří Zlatuška a Jiří Žák).

Na ustavující schůzi výboru, která se konala dne 29.listopadu 2006, byl zvolen v tajném hlasování novým předsedou výboru opět senátor Jaroslav Kubera. Jeho zvolení vzápětí potvrdilo plénum Senátu. Místopředsedy výboru byli na ustavující schůzi zvoleni senátoři Ladislav Macák, Jaromír Volný, Jiří Zlatuška a Jiří Žák. Ověřovateli výboru byli pro následující funkční období zvoleni senátoři Václava Domšová, Ladislav Macák, Jiří Oberfalzer a Jiří Žák.

V roce 2006 se výbor sešel na 15-ti zasedáních. Jednal celkem 14 dnů a přijal 61 usnesení, z toho 45 k návrhům zákonů a pět k mezinárodním smlouvám.

Pokud jde o vládní a poslanecké návrhy zákonů výbor v jedenácti případech doporučil Senátu projednávaný návrh zákona schválit, v devíti případech vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, dvanáctkrát doporučil Senátu, aby projednávaný návrh zákona zamítl. Pětkrát výbor doporučil Senátu, aby se projednávaným návrhem zákona nezabýval. Ve dvou případech se výboru nepodařilo dospět hlasováním k přijetí usnesení, což dokumentují dva záznamy z jednání. Dále výbor projednával jeden návrh na změnu ústavního zákona (senátní tisk č. 355). V tomto případě výbor doporučil Senátu schválit projednávaný návrh ústavního zákona ve znění pozměňovacích návrhů přijatých výborem. Další návrh na změnu ústavního zákona, v tomto případě návrh skupiny senátorů, výbor začal projednávat v prosinci 2006 (senátní tisk č. 379). Zatím k němu nepřijal usnesení.

Dále výbor projednal tři návrhy senátních návrhů zákonů. Ve všech třech případech výbor doporučil Senátu schválit tyto návrhy ve znění pozměňovacích návrhů přijatých v ÚPV.

Kromě toho se výbor svým usnesením ze dne 24. května 2006 rozhodl předložit Senátu svůj vlastní návrh zákona. Jednalo se o návrh na změnu zákona č. 107/1999Sb., o jednacím řádu Senátu, jehož cílem bylo umožnit Kanceláři Senátu plnit kromě stávajících úkolů také úkoly spojené s využitím sídla Senátu pro veřejnost.

Výbor se také zabýval projednáváním mezinárodních smluv (celkem pětkrát). Ve čtyřech případech doporučil Senátu dát souhlas k ratifikaci. V jednom případě doporučil Senátu odročit projednávání senátního tisku (tisk č. 216).

Dále výbor projednal a doporučil Senátu vzít na vědomí Souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2005. Výbor se zabýval také Výroční zprávou Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2005. Také v tomto případě navrhl Senátu vzít zprávu na vědomí.

Další aktivity výboru:

Dne 11. ledna 2006 uspořádal Ústavně -právní výbor v Jednacím sále Senátu seminář na téma „Výhody a úskalí nového trestního kodexu“. Záměrem bylo umožnit všem senátorům získat co nejvíce informací o připravované nové trestněprávní úpravě ještě před projednáváním této matérie ve výborech a v plénu Senátu. S úvodním slovem vystoupil předseda ÚPV senátor J. Kubera a předseda Senátu P. Sobotka. V bloku úvodních vystoupení zazněla slova ministra spravedlnosti P. Němce jako zástupce navrhovatele, J. Pospíšila, garančního zpravodaje Poslanecké sněmovny PČR a doc. JUDr.Jiřího Jelínka, CSc. a doc. JUDr. Heleny Válkové, CSc.,představitelů akademické obce. Za rekodifikační komisi vystoupil její předseda doc. JUDr. Pavel Šámal,Ph.D.. V diskusi vystoupilo více než 20 předních přestavitelů trestněprávní teorie a praxe. Jednání se zúčastnilo 20 senátorů.

Dne 4.října 2006 uspořádal výbor výjezdní zasedání v Praze 4 – Nuslích. Jednání, jehož cílem bylo seznámit se aktuálními problémy v oblasti českého vězeňství a konkrétně se situací ve vazební věznici Praha Pankrác se zúčastnili kromě členů ÚPV: genmjr. Mgr. Luděk Kula, generální ředitel Vězeňské služby ČR, plk. PhDr. Zdeněk Kreuzzieger, 1. náměstek generálního ředitele Vězeňské služby ČR, plk. JUDr. Jaroslav Gruber, ředitel Vazební věznice Praha – Pankrác. Součástí výjezdního zasedání bylo také jednání s Ing. Zdeňkem Krátkorukým, ředitelem Rejstříku trestů. Ten informoval senátory ÚPV o současná situaci v oblasti trestního rejstříku.

Zahraniční aktivity výboru:

Dne 29. března 2006 uskutečnil výbor společnou schůzi s Výborem pro záležitosti Evropské unie a se Stálou komisí pro Ústavu ČR a parlamentní procedury na jejímž programu byl referát pana Udo di Febia, soudce Spolkového ústavního soudu k problematice evropského zatýkacího rozkazu a diskuze k této věci. Po zasedání následoval pracovní oběd , na kterém pokračovala výměna názorů na toto téma.

Ve čtvrtek 30. listopadu 2006 se v Zaháňském salonku Valdštejnského paláce uskutečnilo přijetí společné delegace Ústavně-právního a Legislativního výboru Sejmu Polské republiky představiteli Ústavně-právního výboru Senátu PČR. Polskou delegaci vedl předseda ÚPV polského Sejmu pan Michal Stuligrosz. Představitelé polské strany se zajímali o aktuální situaci v Senátu PČR po právě proběhlých volbách jedné třetiny senátorů a po ustavující schůzi nového Senátu. Jednání bylo zaměřeno také na fungování Senátu PČR a jeho kompetence, na vztahy Senátu s Poslaneckou sněmovnou a na vnímání Senátu za strany české veřejnosti. Dále si delegace vyměnily zkušenosti z fungování soudních systémů v obou zemích a z fungování volebních systémů a úpravy volebního práva vůbec.Pozornost byla věnována také kvalitě legislativního procesu, otázce lobování a řadě dalších záležitostí.

Dále výbor uskutečnil tři zahraniční pracovní cesty. Ve dnech 6. - 15. května 2006 cestu do Australské federace a na Nový Zéland, ve dnech 5. -9. června 2006 cestu do Turecka a ve dnech 7. - 9. listopadu 2006 reciproční pracovní návštěvu Slovenska.