Výbor pro záležitosti Evropské unie v roce 2006

I v druhé polovině 5. funkčního období pracoval 11 členný výbor pod vedením senátora Luďka Sefziga, s místopředsedy Alenou Gajdůškovou, Ludmilou Müllerovou, Helenou Rögnerovou a Jiřím Oberfalzerem. Ověřovateli výboru byli senátoři Alena Gajdůšková, Eduard Matykiewicz a Alena Venhodová.

29. listopadu 2006 proběhla ustavující schůze výboru v 6. funkčním období. Ve výboru i nadále pracuje 11 senátorů. Předsedou výboru byl pro toto funkční období opět zvolen senátor Luděk Sefzig. Místopředsedy výboru byli zvoleni senátoři Alena Venhodová, Richard Sequens, Miroslav Škaloud a Milan Špaček. Ověřovateli výboru se stali Tomáš Grulich, Václav Koukal, Eduard Matykiewicz a Karel Tejnora.

V roce 2006 se výbor sešel na 26 schůzích (23 v 5. funkčním období a 3 v 6. funkčním období) a absolvoval jedno výjezdní zasedání věnované problematice schengenského prostoru a přípravě jeho rozšíření o nové členské státy s důrazem na problematiku přístupu ČR.

Výbor si vybral k projednání 19 legislativních aktů a 33 komunikačních dokumentů, další 3 legislativní akty a 7 komunikačních dokumentů zůstaly neprojednány z roku 2005.

Přehled o projednávaných dokumentech Evropské unie v 5. funkčním období viz příloha č. 1/a. Výbor přijal doporučení pro jednání pléna Senátu u patnácti dokumentů:

N 44/05
Pozměněný návrh Směrnice EP a Rady o spotřebitelských úvěrových dohodách pozměňující směrnici Rady 93/13/EC
N 46/08
Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení přenosnosti nároků na doplňkové dávky sociálního zabezpečení
K 48/05
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Spolupráce EU a Palestiny po stažení - řešení vznikem dvou států
K 55/05
Sdělení Komise jarní Evropské radě: Čas zařadit vyšší rychlost - První část: Nové partnerství pro růst a zaměstnanost; Druhá část: Pojednání o jednotlivých zemích
K 68/05
Sdělení Komise Evropské radě - Provádění obnoveného partnerství pro růst a zaměstnanost - Vlajková loď znalostí: Evropský technologický institut
N 71/05
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
K 72/05
Zelená kniha: Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii
K 75/05
Zpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2005 o vztazích s národními parlamenty
N 77/05
Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu
N 79/05
Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestních opatřeních směřujících k zajištění práv k duševnímu vlastnictví
K 80/05
Sdělení Komise Evropské radě - Program pro občany - Dosažení výsledků pro Evropu
N 87/05
Návrh nařízení Evropského parlamentu, Rady o roamingu ve veřejných mobilních sítích v rámci Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací
N 89/05
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2201/2003 ohledně příslušnosti a pravidel o právních předpisech použitelných v manželských věcech
N 91/05
Návrh NAŘÍZENÍ Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2424/2001 o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II). Návrh Rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2001/886/SVV o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)
K 92/05
Zelená kniha o pravidlech mezinárodního práva soukromého upravujících majetkové záležitosti ve věcech manželských, otázek soudní příslušnosti a vzájemného uznávání

Přehled o projednávaných dokumentech Evropské unie v 6. funkčním období viz příloha č. 1/b. Výbor přijal doporučení pro jednání pléna Senátu u jednoho dokumentu:

N 103/05
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropských technologický institut

Ostatní dokumenty vzal výbor na vědomí. Možnost požádat věcně příslušný výbor Senátu o stanovisko k projednávanému dokumentu EU využil výbor v 6 případech - 4x (K 43/05, K 57/05, N 58/05 a N 74/05) Výbor pro územní rozvoj veřejnou správu a životní prostředí a 2x (N 59/05 a N 100/05) Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

Plénum Senátu projednalo výše zmíněné dokumenty a kromě tisků N 44/05 a N 91/05 byla přijata doporučení ve znění navrženém výborem. U dokumentu N 44/05 vypustilo plénum doporučení vládě, aby se zasazovala o co nejširší působnost směrnice a u dokumentu 91/05 bylo doporučení výboru rozšířeno o odstavec, ve kterém Senát vítá portugalskou iniciativu SISone4all a považuje ji za příležitost k umožnění vstupu do schengenského prostoru pro jednotlivé země v dohodnutém termínu podzim 2007.

I v roce 2006 se výbor ještě zabýval vnitrostátními zákony a mezinárodními smlouvami. Projednal celkem 12 návrhů zákonů a 2 mezinárodní smlouvy (viz příloha č. 2).

Výbor také vyslechl informace a zprávy (viz příloha č. 3) a na dvou svých jednáních se zabýval dokumentem „Vyhodnocení evropských dokumentů projednávaných Senátem“ - jednání bylo přerušeno a výbor požádal o vyjádření Stálou komisi Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury.

Členové výboru navštívili Eurocentrum v Praze a zúčastnili se slavnostního otevření Eurocentra v Karlových Varech.

Výbor uspořádal semináře „Legislativní úprava a praxe v oblasti rovného postavení žen a mužů v ČR a v EU“ a „Zřízení evropského technologického institutu z pohledu ČR“ a podílel se na pořádání:

 • mezinárodní konference „Rodina a stát ve 3. tisíciletí: ochrana rodiny a manželství v právním prostoru Evropské unie“ (16. června 2006; spolupořadatel Občanský institut);
 • konference „Energetická politika ČR v evropském kontextu“ (4. října 2006; spolupořadatel SME Union);
 • konference „Jaké další kroky musí Evropská unie podniknout po období reflexe?“ (10. listopadu 2006; spolupořadatel Institut pro evropskou politiku EUROPEUM).

Kromě toho členové výboru přijali některé zahraniční partnery (viz příloha č. 4) a zúčastnili se i některých přijetí zahraničních návštěv předsedou či místopředsedy Senátu a dalšími orgány Senátu:

 • přijetí předsedy Parlamentního shromáždění Rady Evropy René van der Lindena;
 • přijetí delegace Výboru pro kulturu, vědu a vzdělání Parlamentního shromáždění Rady Evropy;
 • přijetí předsedy vlády Moldavské republiky Vasile Tarleva;
 • přijetí delegace Senátu Filipínské republiky vedené předsedou Senátu Franklinem M. Drilonem;
 • přijetí ministra zahraničních věcí Slovenské republiky Eduarda Kukana;
 • přijetí ministra obrany Slovenské republiky Františka Kašického;
 • přijetí členů Společného parlamentního výboru pro zpravodajské služby a bezpečnost Australského společenství;
 • přijetí předsedy Národní rady Slovenské republiky Pavola Pašeka.

Cílem oficiálních cest VEU na Kypr, do USA (společná cesta s Výborem pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny) a do Portugalska bylo zejména navázání osobních kontaktů se zástupci partnerských parlamentních výborů, výměna názorů na současné problémy EU a bilaterální vztahy s těmito zeměmi.

Jednání na Kypru (9. - 13. ledna) se mimo obecná témata zaměřila především na vztah Kypru a celé unie k Turecku a k možnostem a podmínkám jeho vstupu do Evropské unie.

Při cestě do USA (4. - 10. dubna) se jednání soustřeďovala na problematiku spolupráce v rámci NATO, na vztah USA - EU, na vízovou a imigrační politiku USA a na ekonomické otázky. Při setkáních se členy kongresu delegace především lobbovala za odstranění vízové povinnosti pro občany ČR. Parlamentní delegace rovněž navštívila opravovaný Český dům v New Yorku.

V rámci návštěvy senátní delegace v USA připravil ZÚ Washington pro senátora Karla Schwarzenberga separátní program v souvislosti s jeho nominací na post zvláštního zpravodaje Rady pro lidská práva pro Burmu/Myanmar. V rámci programu se senátor Schwarzenbeg setkal s čelnými představiteli State Departmentu, do jejichž pravomocí problematika Burmy/Myanmaru spadá a s ředitelkou Institutu pro demokracii v Asii (Institut for Asian Democracy, IAD).

Cílem schůzek bylo v rámci informační kampaně představit českého kandidáta a konzultovat s americkou stranou nejen aktuální situaci v daném regionu, ale především budoucnost mandátů zvláštních zpravodajů v rámci nové Rady pro lidská práva a možnosti jeho působení.

V Portugalsku (26. - 30. dubna) se senátoři zajímali i o praktické dopady přijímání evropské legislativy, zkušenosti z předsednictvím EU a o organizaci čerpání evropských fondů - Portugalsko patří k zemím s nejlépe propracovaným systémem a vysokou úspěšností při čerpání strukturálních fondů.

Senátor Miroslav Škaloud byl výborem nominován jako zástupce VEU Senátu ve výběrové komisi Úřadu vlády pro grantové řízení na podporu projektů v rámci informování o Evropské unie v ČR (alternátem byla schválena místopředsedkyně výboru Helena Rögnerová).

Předseda Luděk Sefzig a senátorka Alena Gajdůšková se stali členy expertní oponentské skupiny k přípravě Strategie celoživotního učení.