Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu v roce 2006

Při hodnocení činnosti Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu (VHZD) za rok 2006 a při jejím porovnání s předchozími léty lze konstatovat srovnatelný rozsah hlavní činnosti výboru, tj. v legislativní oblasti, ale současně zřetelný nárůst aktivit výboru a jeho členů v oblastech souvisejících. Tato skutečnost staví práci Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu do velmi zodpovědné role. Výbor je jediným ekonomickým výborem Senátu.

Hodnotíme-li činnost v legislativní oblasti za srovnatelnou s předchozími léty, zůstává pro výbor charakteristická nadprůměrná vytíženost v rámci senátních výborů. Z celkem 125 předloh projednávaných Senátem v r.2006 výbor projednal 62 zákonů, 14 mezinárodních dohod a smluv, 2 senátního návrhy zákonů a ve dvou případech se zabýval lehce odlišnou problematikou, tj. Zprávou o činnosti Českého telekomunikačního výboru za rok 2005 a Kontrolním závěrem Nejvyššího kontrolního úřadu na téma: Správa železniční a dopravní cesty, kterým se následně zabývalo i plénum Senátu.

V roce 2006 byl výbor aktivní i spoluprací na předložení dvou zákonných norem, a sice návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn (senátní tisk č. 339) a návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 303).

Při projednávání těchto materiálů se výbor sešel na 22 schůzích, v několika případech vícedenních.

V roce 2006 výrazně narostl počet akcí typu konference, semináře a rozpravy, které VHZD organizoval, nebo se na nich spolupodílel.

Pro pořádané semináře byl charakteristický obrovský zájem účastníků, a tak v některých případech musela být účast limitována. Jednalo se zejména o tato témata:

 • Změny v systému strukturálních fondů EU pro období 2007 – 2013
 • Zhodnocení dosavadní úspěšnosti při čerpání podpory ze SF/CF EU v ČR
 • Společná zemědělská politika v kontextu finanční perspektivy EU v letech 2007 – 2013
 • Připravenost ČR na euro
 • Český systém administrace strukturálních fondů EU pro období 2007 – 2013 a jeho změny
  • pořádáno ve spolupráci s IREAS - Institut pro strukturální politiku, o.p.s.
 • Překážky rozvoje malých a středních podniků v ČR
 • Budoucnost českého exportu – jak zajistit rovné podmínky pro malé a střední podniky
  • pořádáno spolu s SME – UNION - Unie malých a středních podniků
 • Vědecko – technické parky v ČR
  • pořádáno ve spolupráci se spol. Vědeckotechnické parky.

Výbor v rámci činnosti Podvýboru pro dopravu uspořádal seminář na téma: Zhodnocení aplikace novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vytipování problémových oblastí pro jeho změnu &hellip. Seminář se setkal s velkým zájmem účastníků a to jak z resortu, tak i z veřejnosti.

Veřejné rozpravy proběhly na témata

 • Národní zpráva ČR o elektroenergetice a plynárenství 2005
 • Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2005
  • za účasti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

V rámci jednání výboru proběhly rovněž diskuse na téma

 • Koncepce oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraniční
  • za účasti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Členové výboru v rámci své činnosti navštívili Českou národní banku, které se konalo za účasti vedení banky, guvernéra Zdeňka Tůmy, viceguvernéra Miroslava Singera. Téma jednání v bance se týkalo Makroekonomického vývoje a inflační prognózy České národní banky; dále potom se diskuse směřovala k tématu Integrace dohledu nad finančním trhem v České republice.

Výbor v tomto roce navštívil i realizovanou stavbu Sazka Areny. Seznámil se s problematikou financování této investice, organizací provozu i dalšími záměry v této lokalitě znamenající významné oživení této bývalé průmyslové zóny.

Zahraniční cesty organizované výborem jsou vždy koncipovány jako podpora českých ekonomických a podnikatelských aktivit. Jejich příprava je konzultována s MPO ČR a Hospodářskou komorou ČR.

Mezi nejvýznamnější cesty patřila cesta dvou členů výboru jako doprovodu místopředsedy Senátu senátora Petra Pitharta na Bahrajn a do Jemenu. I když se tyto dva státy velmi odlišují svou současnou ekonomickou situací je perspektiva českého exportu a hospodářské situace v obou případech velmi nadějná a vývoj některých projednaných témat to potvrzuje.

S týmž cílem výbor dále uskutečnil zahraniční cesty do: Portugalska, Bulharska, Egypta, Ruské federace (Jekatěrinburg).

Objem přidělených finančních prostředků bohužel neumožnil uskutečnit další cesty do teritorií, které jsou českými exportními prioritami a vyhovět tak častým další žádostem našich podniků.

Svou činnost výbor v tomto roce zakončil organizací vánočního koncertu Základní umělecké školy a vánočním setkáním současných i bývalých členů výboru.