Výroční zpráva Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí za rok 2006

Na první schůzi v 6. funkčním období, která se konala 29. listopadu 2006, byl zvolen předsedou výboru senátor Ivo Bárek. Došlo také ke změně složení výboru:

Předseda:

 • Ivo Bárek

Místopředsedové:

 • Pavel Eybert
 • Jan Horník
 • Bedřich Moldan
 • Ludmila Müllerová

Členové:

 • Josef Kalbáč
 • Miloslav Pelc
 • Jitka Seitlová
 • Karel Šebek
 • Petr Vícha
 • Václav Vlček

V uvedeném roce výbor projednal na 23 schůzích (leden až prosinec 2006):

 • 34 návrhů zákonů včetně senátních;
 • 1 zprávu o životním prostředí České republiky v roce 2004;
 • 2 mezinárodní úmluvy;
 • 4 legislativní akty EU.

Činnost výboru v jednotlivých měsících (mimo zasedání výboru)

5.funkční období

Leden

Ve dnech 10. 1. a 26. 1. 2006 se J. Brýdl, předseda výboru setkal se studenty z Odborné vysoké školy pro veřejnou správu z Münsteru SRN a informoval studenty o činnosti Parlamentu ČR, výboru a zodpovídal jejich dotazy.

JUDr. Ing. Tomáš Novotný, náměstek ministra životního prostředí dne 25. 1. 2006 informoval členy výboru o čerpání z fondů EU v oblasti životního prostředí.

Únor

Senátor J. Brýdl, předseda výboru spolu se senátorem B. Moldanem, členem výboru přijali dne 9. 2. 2006 J.E. Nomsy Qhamkile Dube, velvyslankyni Jihoafrické republiky v České republice a konzultovali zahraniční pracovní cestu výboru do Jihoafrické republiky.

J. E. Martina Tomova,velvyslance Bulharské republiky v České republice přijal dne 14. 2. 2006 senátor J. Brýdl, předseda výboru.

Dne 22. 2. 2006 J. Rakušan, člen výboru se zúčastnil přijetí předsedy Parlamentního shromáždění Rady Evropa René van der Lindena spolu předsedou Senátu P. Sobotkou a se senátorem L. Sefzigem, předsedou Výboru pro záležitosti EU.

Dne 28. 2. 2006 se konal seminář Černobyl: dvacet let po havárii – fakta a souvislosti spolupořádaný sdružením Jihočeské matky, senátorkou Jitkou Seitlovou, místopředsedkyní výboru, sdružením Zelený kruh a Nadací Heinricha Bolla. Smyslem semináře bylo připomenout dvacáté výročí havárie jaderné elektrárny v Černobylu a informovat veřejnost o následcích havárie a o současné situaci v zasažených oblastech. Součástí semináře byla prezentace fotografií Václava Vašků Černobyl – situace po dvaceti letech.

Březen

Ve dnech 7. - 8. 3. 2006 výbor uskutečnil své výjezdní zasedání ve městě Sušice, region senátora P. Smutného, místopředsedy výboru, kde členové výboru projednali Zprávu o životním prostředí České republiky v roce 2004 a setkali se s ministrem životního prostředí L. Ambrozkem a se zástupci regionů. Členové výboru se rozhodli vzhledem k 10. výročí Senátu přispět na výstavbu rozhledny-Sedlo Sušice s tím, že předali určitý finanční obnos na zbudování jednoho schodu. Na tomto schodu bude umístěna cedule s nápisem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu České republiky.

Senátor J. Rakušan se zúčastnil přijetí místopředsedy Národního shromáždění Korejské republiky panem Kim Duk Kyu spolu s místopředsedy Senátu P. Pithartem, J. Liškou, E. Outratou, předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu J. Jařabem, předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu L. Sefzigem.

Senátorka J. Seitlová se ve dnech 22. 3. – 24. 3. 2006 účastnila zasedání Výboru pro parlamentní vztahy a styk s veřejností Shromáždění ZEU – Bosna a Hercegovina, Sarajevo.

Duben

Ve dnech 3.- 4. 4. 2006 se J. Seitlová, místopředsedkyně výboru, účastnila zasedání Výboru pro obranu a Výboru pro parlamentní vztahy a styk s veřejností Shromáždění ZEU.

Senátor P. Eybert, místopředseda výboru se ve dnech 18. – 22. 4. 2006 účastnil, spolu s předsedou a ostatními členy komise, jednání se Stálou radou pro portugalské komunity, setkání s ředitelem Sekce konzulární a portugalských komunit, komisí pro zahraniční vztahy a krajany.

Květen

Dne 3. 5. 2006 se konal seminář „Životní prostředí v České republice 1989-2004“ (Proč už nejsme černým srdcem Evropy?) pořádaný senátorem Bedřichem Moldanem ve spolupráci s Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA). Cílem semináře bylo seznámení zástupců Senátu a Poslanecké sněmovny PČR, veřejné správy, nevládních organizací a médií s vývojem stavu životního prostředí v ČR po roce 1989. Bylo konstatováno, že období 1990 - 2006 lze rozdělit na dvě odlišné části: do konce devadesátých let se životní prostředí výrazně zlepšovalo díky zásadním krokům polistopadové vlády a legislativním opatřením, na přelomu století pak dochází ke stagnaci a v posledních čtyřech letech dokonce k růstu znečištění životního prostředí.

Červen

Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství, ve kterém má své zástupce také Senát, se konalo dne 15. 6. 2006. Na svém zasedání schválilo Výroční zprávu za rok 2005. Jednání výboru se zúčastnili zástupci komisí EU. Dalším závažným bodem jednání bylo hodnocení operačních programů strukturálních fondů, zvláště finančního plnění jednotlivých programů. Monitorovací výbor RPS se také zabýval budoucností strukturální politiky po roce 2006.

Ve dnech 13. – 14. 6. se konalo výjezdní zasedání výboru na Kolínsku, regionu senátora J. Rakušana. První den byli členové výboru přijati na radnici panem Ing. Miroslavem Kaislerem, starostou Kolína.

Dále se členové výboru setkali s managementem automobilky T.P.C.A. Czech s.r.o., kterým byli seznámeni se strukturou managementu, výrobním procesem a s celkovým chodem automobilky. Poté senátoři shlédli novou bytovou výstavbu pro zaměstnance automobilky.

Druhý den byli členové výboru přijati na radnici MÚ Kutné Hory, panem Ivem Šalátkem, jejím starostou, který senátory seznámil s chodem úřadu a s historií města.

Senátoři též navštívili moderní Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře, kde byli provedeni a seznámeni s chodem školy panem Vladislavem Slavíčkem, jejím ředitelem. Zavěrečné setkání se uskutečnilo v Poděbradech, kde byli senátoři provedeni po kolonádě panem Jozefem Ďurčanským, starostou Poděbrad a probíralo se téma lázeňství.

Srpen

Dne 1.8. 2006 se uskutečnila tisková konference s názvem Motoristé proti šikaně, kterou organizovali senátoři J. Mitlener, místopředseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, J. Kubera a J. Novotný spolu s občanským sdružením ChceteZmenu.cz. Zákon o provozu na pozemních komunikacích, který nabyl účinnosti k 1. 7. 2006, vykazuje podle nich řadu chyb, které bude nezbytné v co nejkratší době odstranit. Účastníci konference budou usilovat o stanovení maximálního počtu 18 místo dosavadních 12 bodů, pokusí se o odstranění přílišné tvrdosti zákona, např. pokud jde o parkování na místě vyhrazeném pro invalidy. Za to by se trestné body neudělovaly. Dále zaznělo, že je třeba uzákonit, aby bylo tolerováno překročení rychlosti do 10 km. Naopak překročení rychlosti o více než 10 km by mělo být posuzováno bez jakékoliv tolerance. V Senátu proběhne seminář o navrhovaných změnách zákona o provozu na pozemních komunikacích, který se touto problematikou bude zabývat podrobně.

Září

Dne 5. září 2006 se konala v Zaháňském salonku konzultační schůzka k obsahu semináře "Problematika odkanalizování obcí-II". Této schůzky se též zúčastnili Ing. Miloslav Vlček, předseda Poslanecké sněmovny PČR a Ing. Andrej Mudray, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. Gestorem tohoto semináře byl určen senátor J. Mitlener, místopředseda výboru.

Ve dnech 8. – 14. 9. 2006 uskutečnila část výboru, ve složení J. Brýdl, P. Fejfar, J. Kalbáč, J. Seitlová včele s P. Smutným, místopředsedou Senátu, zahraniční pracovní cestu do Estonska.

Dne 9. 9. 2006 se konal již 3. ročník Karlova kroku – Nordic Walking Marathon v Krušných horách pod záštitou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR, ve volebním obvodu senátora J. Horníka, který též za výbor předal cenu nejstaršímu účastníkovi soutěže, paní Heleně Tomáškové.

Výbor uspořádal dne 27.9. 2006 ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj seminář s názvem Problematika odkanalizování obcí – II“.

Semináře, který se zabýval otázkami získávání finančních zdrojů z EU na vodohospodářské stavby, se zúčastnili také Přemysl Sobotka, předseda Senátu, Petr Gandalovič, ministr pro místní rozvoj.

Tentýž den se členové výboru setkali s bývalými členy výboru za I.-V. funkční období Senátu při příležitosti 10let Senátu. Tohoto setkání se zúčastnil i F. Jakub, vedoucí Kanceláře Senátu.

Na přelomu září a října 28.9. – 6.10. 2006 se konala zahraniční pracovní cesta do Chile. Cesty se zúčastnili za výbor P. Eybert, J. Horník, B. Moldan, M. Pelc.

Říjen

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí ve spolupráci s Asociací nestátních neziskových organizací v České republice uspořádal Veřejné slyšení na téma "Partnerství veřejné správy a nestátních neziskových organizací – Co neziskový sektor nabízí společnosti a co očekává a potřebuje od veřejné správy" dne 10. 10. 2006. Účastníci veřejného slyšení se zaměřili na 3 témata.

Právní rámec působení neziskových organizací. Zde se hovořilo o současnosti a perspektivě právní úpravy a o potřebě zapojování nevládních organizací do přípravy legislativy. Dalším bylo Financování neziskových organizací, kdy po rekapitulaci současnosti a perspektivy financování byly uvedeny zkušenosti a příklady ze zahraničí, zapojování veřejné správy, bankovního sektoru a neziskových nestátních organizací. Posledním tématem byla Podpora projektů z evropských fondů, kdy se diskutovalo o využívání fondů EU neziskovými nestátními organizacemi z Operačního programu na využívání fondů EU v období 2007 - 2013.

Veřejného slyšení se zúčastnili zástupci Parlamentu ČR, Evropského parlamentu, vládních institucí, veřejné správy, bankovního sektoru, nadací a neziskových nestátních organizací.

Účastníci slyšení se shodli, že diskuse a různé pohledy na tuto problematiku byly důležité pro další rozvoj spolupráce neziskového sektoru s veřejnou správou.

Listopad

Dne 30.11.2006 se uskutečnily volby týkající se 6. funkčního období Senátu Parlamentu České republiky.

6. funkční období

Prosinec

Začátkem tohoto měsíce tj. 4. 12. 2006 výbor uskutečnil své první výjezdní zasedání v novém funkčním období na Karlovarsko. Jedná se o volební obvod č. 1, který zastupuje senátor J. Horník, místopředseda výboru. Na programu bylo setkání s vedením kraje a jeho vedoucími pracovníky, se zástupci podnikatelů – Karlovarský porcelán, Sedlecký kaolín, Sokolovské uhelné, lázní Jáchymov a s radou města Jáchymov. Program byl ukončen setkáním se starosty z horského regionu Karlovarského a Ústeckého kraje. Následující den výbor navázal na výjezdní zasedání zahraniční cestou do Spolkové republiky Německo – Sasko. Během 5. – 6. 12. 2006 členové výboru navštívili německo-českou školku Regenbogen ve městě Oberwiesenthal, konzulární zastoupení ČR v Drážďanech, Saskou banku pro výstavbu-Řídící orgán Interreg III A. Na Vládním úřadu Chemnitz měli pracovní jednání na téma státní správa, zkušenosti s probíhající reformou státní správy, slučování obcí, aktuální problémy česko-německého pohraničí včetně ochrany životního prostředí.

7. 12. 2006 výbor přijal, ve složení senátor Ivo Bárek, předseda výboru a senátorka Jitka Seitlová, J.E. paní Kingu Gönczovou, ministryni zahraničních věcí Maďarské republiky a účastníky 3. mezinárodního fóra o účasti veřejnosti v rozhodování veřejné správy a principu Partnerství.

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci (CpKP) pořádal dne 7. prosince 2006 3. mezinárodní fórum o účasti veřejnosti v rozhodování veřejné správy a principu Partnerství, jehož součástí bylo slavnostní udělení a předání Cen za podporu místní demokracie a spolupráci s NNO. Letošního mezinárodního fóra se zúčastnila také Dr. Kinga Göncz, ministryně zahraničních věcí Maďarské republiky, Ing. Daniela Ácsa, státní tajemník Ministerstva výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Maďarské republiky v Praze Istvan Szabo, první rada japonského velvyslanectví v Praze Tetsuro Kai, ministr životního prostředí ČR Petr Jan Kalaš a také zástupce japonské nadace The Sasakawa Peace Foundation ve střední Evropě, pan Takahiro Nanri a senátorka RNDr. Jitka Seitlová, která je již šest let garantem projektu.

Hlavní Cenu za podporu místní demokracie a spolupráci s NNO za rok 2006 získal projekt města Otrokovice, jejímž představitelům předal ministr životního prostředí České republiky Ing. Petr Jan Kalaš ocenění a zástupce japonské nadace hlavní cenu, studijní pobyty v Japonsku. Na konferenci byly prezentovány příklady dobré praxe v zapojování veřejnosti a spolupráci s veřejné správy s NNO nejen z Česka, ale i z národních kol sesterských soutěží, které realizují partneři CpKP v Maďarsku, Polsku a na Slovensku.

Seznam usnesení

rok/č.usnes./č. schůze
2006/69/22
sen. Brýdl
Senátní tisk č. 200 - návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů vráceno s pozměňovacími návrhy
2006/70/22
sen. Kalbáč
Senátní tisk č. 205 – návrh zákona o kronikách obcí zamítnuto
2006/71/22
sen. Eybert
Senátní tisk č. 210 – návrh zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů schváleno
2006/72/22
sen. Seitlová
Senátní tisk č. 199 – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů schváleno
2006/73/22 návrh zahraničních aktivit výboru na rok 2006
2006/74/23
sen. Fejfar
Senátní tisk č. 198 - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů schváleno
2006/75/23
sen. Seitlová
Senátní tisk č. K 43/05 - Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Tématická strategie ke znečištění ovzduší vzato na vědomí
2006/76/23
2006/83/24
sen. Eybert
Senátní tisk č. 207 – návrh zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) přerušeno
vráceno s pozměňovacími návrhy
2006/77/23
2006/84/24
sen. Eybert
Senátní tisk č. 208 – návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona přerušeno
vráceno s pozměňovacími návrhy
2006/78/23 k přijetí velvyslankyně Jihoafrické republiky v České republice J. E. Nomsy Qhamkile Dube s doprovodem
2006/79/24
sen. Moldan
Senátní tisk č. 224 - návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) schváleno
2006/80/24
sen. Eybert
Senátní tisk č. 225 - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů nezabývat se
2006/81/24
sen. Horník
Senátní tisk č. 228 – návrh zákona o veřejných zakázkách vráceno s pozměňovacími návrhy
2006/82/24
sen. Horník
Senátní tisk č. 229 – návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách vráceno s pozměňovacími návrhy
2006/85/25
2006/88/26
sen. Eybert
Senátní tisk č. 232 – návrh zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) přerušeno
vráceno s pozměňovacími návrhy
2006/86/25
2006/89/26
sen. Eybert
Senátní tisk č. 233 – návrh zákona o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění přerušeno
vráceno s pozměňovacími návrhy
2006/87/25
2006/90/26
sen. Seitlová
Senátní tisk č. 234 - návrh zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) přerušeno
vráceno s pozměňovacími návrhy
2006/91/26 k uspořádání výjezdního zasedání ve dne 7. – 8. března 2006 - Sušice
2006/92/26 k přijetí velvyslance Bulharské republiky v ČR J.E. Martina Tomova
2006/93/29
sen. Seitlová
Senátní tisk č. 151 – Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2004 bere na vědomí
2006/94/30
sen. Horník
Senátní tisk č. 278 – návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od mezinárodní finanční instituce na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací nezabývat se
2006/95/30
sen. Seitlová
Senátní tisk č. 265 – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. nezabývat se
2006/96/30
sen. Moldan
Senátní tisk č. 271 – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony vráceno s pozměňovacími návrhy
2006/97/30
sen. Horník
Senátní tisk č. 282 – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů schváleno
2006/98/30
sen. Horník
Senátní tisk č. 282 - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Usnesení přijaté v souvislosti s projednáváním návrhu zákona - doprovodné přijato
2006/99/30
sen. Pelc
Senátní tisk č. 281 – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů vráceno s pozměňovacími návrhy
2006/100/30
sen. Fejfar
Senátní tisk č. 266 - návrh zákona o střetu zájmů vráceno s pozměňovacími návrhy
2006/101/31
sen. Pelc
Senátní tisk č. 319 - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů zamítnuto
2006/102/31
sen. Brýdl
Senátní tisk č. 305 – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů zamítnuto
2006/103/31
sen. Seitlová
Senátní tisk č. 309 - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů vráceno s pozměňovacími návrhy
2006/104/31
sen. Seitlová
Senátní tisk č. 329 - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů zamítnuto
2006/105/31
sen. Seitlová
Senátní tisk č. 324 – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů schváleno
2006/106/32
2006/117/34
sen. Eybert
Senátní tisk č. 149 – návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Pospíšila a dalších o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí schváleno s pozměňovacími návrhy
revokace Usnesení č. 106 + schváleno s pozměňovacími návrhy
2006/107/32
2006/111/33
sen. Horník
Senátní tisk č. N 74/05 – pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropské sdružení pro územní spolupráci (ESÚS) přerušeno
zaujímá stanovisko
2006/108/32
sen. Moldan
Senátní tisk č. K 57/05 – sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu,Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Tématická strategie pro udržitelné využívání přírodních zdrojů zaujímá stanovisko
2006/109/32
sen. Fejfar
Senátní tisk č. K 58/05 – návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadech zaujímá stanovisko
2006/110/32 k setkání s legislativou a odborem spisové a archivní služby Pražského hradu
2006/112/33
sen. Kalbáč
Senátní tisk č. 340 – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb. nezabývat se
2006/113/33
2006/116/34
sen. Eybert
Senátní tisk č. 352 – návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony přerušeno
vráceno s pozměňovacími návrhy
2006/114/33
2006/115/34
sen. Seitlová
Senátní tisk č. 350 – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů přerušeno
vráceno s pozměňovacími návrhy
2006/118/35
sen. Eybert
Senátní tisk č. 351 – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů zamítnuto
2006/119/36 k zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství  
2006/120/per rollam k uspořádání výjezdního zasedání - Kolínsko  
2006/121/37 k pořádání veřejného slyšení na téma „Partnerství veřejné správy a nestátních neziskových organizací – Co neziskový sektor nabízí společnosti a co očekává a potřebuje od veřejné správy“  
2006/122/37 k pracovním zahraničním cestám: Estonsko, Chile  
2006/123/37 k uspořádání semináře "Problematika odkanalizování obcí – II."  
2006/124/37 k setkání výboru s předsedy a členy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí za 1. - 5. funkční období Senátu, při příležitosti 10let Senátu  
2006/125/37 k převzetí záštity nad 3. ročníkem Karlovy kroku – Nordic Walking Marathonu  
2006/126/37 k uspořádání výjezdního zasedání – Náchodsko  
2006/127/per rollam ke změně termínu konání semináře „Problematika odkanalizování obcí – II.“  
2006/128/39
sen. Pelc
Senátní tisk č. 373 - vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přijetí změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahující hranice států (Espoo, 25. února 1991) vysloven souhlas s ratifikací
2006/129/39
sen. Kalbáč
Senátní tisk č. 374 - vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Dohoda o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací vysloven souhlas s přístupem
2006/130/39
2006/134/40
sen. Horník
Senátní tisk č. 369 - návrh senátního návrhu zákona senátora Josefa Novotného a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů přerušeno
schváleno s P.N.
2006/131/39 k uspořádání 3. mezinárodního fóra o účasti veřejnosti v rozhodování veřejné správy a principu Partnerství  
2006/132/39 k pracovní zahraniční cestě – Spolková republika Německo  
2006/133/40 k petici - Libčany  
2006/135/40 k pověření řízení výboru do zvolení nového předsedy výboru  
2006/136/41 Senátní tisk č. 396 – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů nezabývat se

6. funkční období

rok/č.usnes./č. schůze    
2006/1/1 k volbě ověřovatelů  
2006/2/1 k volbě předsedy  
2006/3/1 k volbě místopředsedů  

Záznam

rok/č. záznamu/č. schůze  
2006/3/30
sen. Mitlener
Senátní tisk č. 264 – návrh zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů

Ostatní aktivity členů výboru

I. Bárek

 • člen Stálé delegace Parlamentu České republiky do Meziparlamentní unie
 • člen pracovní skupiny týkající se budoucí obhajoby ČR před Evropským soudem pro lidská práva ve spolupráci s Kanceláří zmocněnce vlády pro zastupování ČR před tímto soudem (zástupce Senátu PČR)

J. Brýdl
(5. funkční období)

 • člen Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství s hlasovacím právem (zástupce Senátu PČR)
 • člen dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Horská služba (zástupce Senátu PČR)
 • člen Hospodářské rady vlády ČR (zástupce Senátu PČR)
 • člen Podvýboru pro cestovní ruch Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
 • člen výběrové komise pro Státní program podpory cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj (zástupce Senátu PČR)

P. Eybert

 • člen Řídící komise Programu obnovy venkova
 • místopředseda dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
 • člen Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí

J. Horník

 • člen Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

B. Moldan

 • člen Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy
 • člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj
 • ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
 • profesor v oboru ochrana životního prostředí Univerzity Karlovy
 • člen České statistické rady
 • ředitel Kabinetu environmentálních studií AV ČR a UK
 • člen Valného shromáždění Správní rady Regionálního Centra pro životní prostředí v Budapešti
 • předseda Čestné rady Českého svazu ochránců přírody

L. Müllerová

 • členka Mandátového a imunitního výboru

J. Mitlener
(5. funkční období)

 • člen Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu
 • člen Stálé delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění NATO
 • místopředseda Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky

P. Fejfar
(5. funkční období)

 • člen Podvýboru Organizačního výboru pro státní vyznamenání

J. Kalbáč

 • předseda Stálé komise Senátu pro ochranu soukromí
 • člen Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
 • člen Stálé delegace Parlamentu České republiky do Středoevropské iniciativy
 • člen Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy

M. Pelc

 • místopředseda Mandátového a imunitního výboru

J. Rakušan
(5. funkční období)

 • místopředseda Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu

J. Seitlová

 • členka SÚRAO
 • předsedkyně Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
 • členka Dočasné komise Senátu pro zjištění osob z politických důvodů zadržených, vězněných a jinak perzekuovaných běloruským režimem
 • ověřovatelka Senátu

K. Šebek

 • člen Stálé komise pro rozvoj venkova
 • Dočasná komise Senátu pro zjištění osob z politických důvodů zadržených, vězněných a jinak perzekuovaných běloruským režimem

P. Vícha

 • místopředseda Mandátového a imunitního výboru

V. Vlček

 • člen Volební komise