Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v roce 2006

V I. části zpráva podává informace o činnosti od 1. 1. 2006 do 28. 11. 2006. V II. části je shrnuta činnost výboru v období od 29. 11. 2006 do 31. 12. 2006.

I.)

V průběhu druhého roku 5. funkčního období Senátu PČR nedošlo ke kompetenčním ani personálním změnám výboru. 11členný výbor pracoval pod vedením senátora Václava Jehličky.

V průběhu roku 2006 5. funkčního období se výbor sešel k 15 schůzím, v jejichž průběhu bylo přijato 109 usnesení a 3 záznamy z jednání o výsledku projednání návrhu zákona, u něhož výbor nepřijal usnesení.

Výbor se zabýval celkem 41 senátními tisky, z toho

 • 26 senátních tisků se týkalo návrhů zákonů,
 • 5 byly mezinárodní smlouvy,
 • ke Zprávě o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2005 a Výroční zprávě o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2005,
 • senátní tisk obsahující Zprávu o činnosti veřejného ochránce práv,
 • senátní tisk o Činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • senátní tisk k petici č. 11/05 k zasypání Dolu Frenštát,
 • senátní tisk k petici č. 14/05 k etické výchově mladé generace,
 • senátní tisk k petici č. 21/05 k www.zrusmekomunisty.cz,
 • senátní tisk k petici č. 1/06 k reality show,
 • senátní tisk k Návrhu na podporu Návrhu rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy „Potřeba mezinárodního odsouzení zločinů totalitních komunistických režimů“,
 • senátní tisk k návrhu kandidátů na funkci Veřejného ochránce práv a jeho zástupce
 • senátní tisk k návrhu kandidátů na zástupce Veřejného ochránce práv.

Výbor se usnesením č. 112/06 usnesl pořádat ve dnech 31. ledna – 1. února mezinárodní seminář s názvem „Obnovitelné zdroje - šance a výzva“. Na semináři vystoupilo dvacet přednášejících, z toho polovina zahraničních hostů z Rakouska, Německa a Nizozemí. V závěru prvního dne byly předány České sluneční ceny. Cílem semináře bylo vnést nové perspektivy do vnímání role a významu využití obnovitelných zdrojů v ČR. Se značným zájmem se setkaly referáty o zahraničních institucích věnujících se výzkumu a vývoji oboru. Velmi inspirativní byla vystoupení k tématu role obnovitelných zdrojů pro rozvoj venkova. Po bloku věnovanému zhodnocení současného stavu různých odvětví obnovitelných zdrojů v ČR následovalo vystoupení zástupkyně Úřadu pro energetiku a dopravu Evropské komise, která informovala o vydání v prosinci 2005 souhrnné zprávy o stavu legislativy na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Na podnět senátora Zdeňka Bárty výbor dne 18. ledna 2006 schválil usnesení č. 117/06 k uspořádání semináře Komplexní péče o děti v nemocnici a jejich rodiče, který se uskutečnil dne 3. dubna za odborné podpory Společnosti pro herní práci s dětmi v nemocnicích, Nadačního fondu a sdružení Klíček. Seminář byl iniciován z potřeby řešit znepokojivou situaci v péči o hospitalizované děti, např. rušení škol při nemocnicích, nevyjasněné pozice herních specialistů na oddělení, role rodičů při péči o nemocné dítě apod. Společnost pro herní práci se zabývá problematikou hospitalizovaných dětí a jejich rodičů, především prosazováním komplexní péče a uplatňováním principů „family centered care“ – péče zaměřené i na rodinu pacienta. K dané problematice se vyjádřili zástupci resortu zdravotnictví, školství, organizace pro herní práci i zástupci pacientů. Velký prostor byl dán diskusním příspěvkům. Cílem semináře bylo analyzovat současnou situaci a najít vhodnou cestu, jak dále postupovat pro zajištění komplexní péče o hospitalizované děti v ČR.

Výbor se usnesením č. 134/06 rozhodl pořádat a převzít záštitu nad shromážděním Klubu Českých hlav. Otevřené shromáždění se uskutečnilo dne 9. března v Hlavním sále za účasti cca 70 osob. Hosty přivítal předseda výboru senátor Václav Jehlička, který přednesl úvodní slovo. Doc. Ing. Jiří Havel, CSc., místopředseda vlády ČR, vystoupil s přednáškou na téma role vědy a vědeckého výzkumu. Po přednášce proběhla diskuse. Na programu jednání byla zařazena schůze řádných členů Klubu Českých hlav, volba předsednictva a přijímání nových členů. Klub Českých hlav se v sídle Senátu PČR schází tradičně.

Usnesením č. 140/06 výbor souhlasil se spolupořádáním spolu s Národním informačním střediskem pro kulturu ve dnech 6. - 8. dubna Evropské diskusní fórum o kultuře na téma „Role kultury v moderní společnosti 21. století a kulturní kapitál“. Evropské diskusní fórum o kultuře je mezinárodní pracovní setkání odborníků nejen z oblasti kultury. Hlavním tématem byla role kultury v moderní společnosti 21. století a kulturní kapitál. Cílem setkání bylo zmapovat situaci kultury v jednotlivých zemích a prohloubit diskusi o hodnotách a potřebě „kulturního kapitálu“ v současné Evropě. Účastníky byli odborníci z ČR i ze zahraničí, např. ze Slovinska, Rakouska, Chorvatska, Maďarska, Slovenska a dalších zemí, kteří jsou odborníky z oblasti filosofie, sociologie, kulturologie a pracovníci veřejné správy v oblasti kultury, kulturních zařízení, dobrovolníci a pracovníci neziskového sektoru.

Výbor se usnesením č. 141/06 usnesl pořádat dne 20. dubna a převzít záštitu, za odborné podpory občanského sdružení PRO BOHEMIA, nad IX. ročníkem novinářské soutěže „Média na pomoc památkám“ s předáním cen o PRIX NON PEREANT. PRIX NON PEREANT je titul soutěže pro novináře, kteří cítí naléhavost potřeby zachovat movité i nemovité kulturní dědictví. Smyslem soutěže je povzbudit a ocenit nejvýznamnější publicistické počiny, které působí nejen na vládu ČR, Parlament ČR a odborné instituce, ale především na občanskou veřejnost s cílem vyvolat spoluodpovědnost za kulturní dědictví a probouzet povědomí občanů o kulturní minulost naší země. Soutěž pro novináře je vyhlašována každoročně.

Dne 10. května se uskutečnila na základě usnesení č. 159/06 v Jednacím sále Valdštejnského paláce konference na téma „Možnosti financování výzkumu a vývoje v oblasti zpracování odpadů v rámci 7. Rámcového programu EU, představení konsorcia „Reprowaste“. Konferenci zahájil a řídil místopředseda výboru senátor V. Roubíček. Výbor v předchozích letech obdobnou konferenci uspořádal k 5. a 6. Rámcovému programu. Nový 7. RP si klade za cíl posilování pozice EU a její konkurenceschopnosti na světových trzích. Z toho důvodu je členskými státy kladen stále větší důraz na kvalitu výzkumu, vývoje a inovací za předpokladu dostatečného finančního zajištění. Právě o rozpočtu rozhodne EP a Rada EU. Program byl rozdělen do čtyř specifických programů. Mezi přednášejícími na konferenci byli zástupci AV ČR, UK Praha, MU v Brně a VŠB - TU Ostrava, VŠCHT v Praze a hosté konsorcia Reprowaste, Jihomoravské inovační centrum a dále také zahraniční hosté z Belgie, Srbska a Černé Hory.

Na základě usnesení č. 168/06 výbor uspořádal dne 27. června slavnostní vyhlášení titulů Ekoškola. Jednalo se o vyhodnocení projektu environmentální výchovy občanského sdružení TEREZA. Úvodní slovo přednesl senátor Zdeněk Janalík, dále se zúčastnili P. Ernekerová, národní koordinátorka projektu Ekoškola, P. Daniš, ředitel sdružení TEREZA, a M. Novák z MŽP ČR. Ekoškola je mezinárodní projekt určený základním a středním školám. Zabývá se oblastmi energie, vody, odpadů a prostředí školy. Jeho cílem je učinit výchovu k trvale udržitelnému rozvoji přirozenou součástí života školy, ovlivnit tak životní postoje žáků, pedagogů, vedení školy, rodičů, místních úřadů, firem a všech spolupracovníků v projektu. Projekt učí děti porozumět životnímu prostředí přímým kontaktem s přírodou a rozvíjet u nich samostatné uvažování a schopnost řešit problémy svého okolí. Díky účasti v projektu se daří zviditelňovat školu a její aktivity na veřejnosti. Součástí akce byla i prohlídka historických prostor Senátu PČR.

Na základě usnesení č. 170/06 výbor pořádal dne 16. května v Jednacím sále Valdštejnského paláce seminář k senátnímu tisku č. 185 na téma „Den Ústavu paměti národa“, nad nímž převzal záštitu místopředseda Senátu senátor Jiří Liška. Pozváni byli představitelé obdobných institucí ze Slovenska, Polska, Maďarska a Německa. Cílem semináře bylo informování o podstatě zákona, významu vzniku Ústavu paměti národa a představení zkušeností z fungování těchto institucí v okolních postkomunistických státech.

Výbor přijal usnesení č. 184/06 k spolupořádání setkání odborníků v oblasti sociální ekonomiky v rámci mezinárodní konference „Sociální ekonomika v ČR“. Setkání se uskutečnilo dne 7. června v historických salóncích Valdštejnského paláce „C2“. Hlavním cílem jednání bylo hledání možností, způsobů a podmínek pro vytvoření příležitostí k uplatnění skupinám ohrožených sociální exkluzí. Projekt vytýčil požadavky v Programu iniciativy společenství EQUAL jak je vrátit zpět, tj. k sociální inkluzi. Za tímto účelem bylo vytvořeno rozvojové partnerství na národní a nadnárodní úrovni. O společenské uplatnění se v zemích EU usiluje různými prostředky, mezi nimiž hraje významnou roli tato tzv. sociální ekonomika. Jako cíle společné sociální politiky EU bylo stanoveno vytvořit aktivní politiku zaměstnanosti, zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců, zajistit řádnou sociální ochranu, sociální dialog mezi vedením a zaměstnanci, rozvoj lidských zdrojů s ohledem na trvalou zaměstnanost, a boj se sociální exkluzí. Tento záměr v duchu sociální ekonomiky se začal uplatňovat konkrétně až po vstupu ČR do EU, kdy byla dána možnost vstupovat do projektů jí vyhlašovaných.

V Jednacím sále Valdštejnského paláce proběhlo dne 12. října na základě usnesení č. 195/06 v pravidelné setkání ředitelů folklorních slavností a festivalů, starostů a primátorů festivalových měst a obcí, kde se tyto akce konají, hejtmanů krajů a dalších hostů. Na významný 10. ročník slavnostního vyhodnocení byli pozváni představitelé PS PČR, MŠMT ČR, MK ČR, MZV ČR, NKÚ, Českého rozhlasu, zástupci sponzorů a další hosté. Jednání zahájil předseda výboru Václav Jehlička, účastníky pozdravil také místopředseda Senátu Jiří Liška. Pracovní jednání moderoval předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica. Smyslem každoročního setkání bylo zhodnocení lidových slavností a folklorních festivalů pořádaných členy Folklorního sdružení ČR v roce 2006 a vytýčení hlavních směrů pro jejich přípravu v roce 2007.

Usnesením č. 175/06 se výbor usnesl pořádat v měsíci říjnu první ročník festivalu „Malostranské hudební slavnosti“. Tímto projektem se Senát PČR prezentuje nejen jako instituce politická a zákonodárná, ale také jako instituce kulturní. Tento festival bude každoročně kulturní a společenskou událostí nejen pro Senát PČR a Malou Stranu, kde sídlí, ale i pro celou Prahu, a tím i ČR. Vystoupení, z nichž si všichni hosté odnášeli hluboké kulturní zážitky, se konala vždy ve středu a neděli po celý měsíc říjen v Hlavním sále Valdštejnského paláce.

Členové výboru na základě usnesení č. 110/06 přijali dne 11. ledna pracovníky úřadu Komisaře pro lidská práva Rady Evropy. Během jednání se hovořilo mj. o antidiskriminačním zákonu, o ilegálních přistěhovalcích a pracovnících. Dalším bodem jednání byla také rómská problematika. Jak připomněl ředitel úřadu Komisaře pro LP RE, pan Manuel Lezertua, při své poslední návštěvě ČR shledal Komisař pro LP RE v tomto ohledu řadu zlepšení, přesto zde podle něj přetrvávaly nedostatky v přístupu Romů ke vzdělání, bydlení apod. Senátoři odmítli to, že by se Romům bránilo ve vzdělávání, problémem je spíše násilný způsob, jakým byli Romové nuceni přizpůsobit se normám většiny.

Na základě usnesení č. 136/06 předseda výboru přijal dne 14. března delegaci poslanců Národní rady Rakouské republiky, která navštívila ČR v rámci své „vzpomínkové cesty“ (návštěva Lidic a Ústí nad Labem). Delegaci tvořili zástupci jednotlivých poslaneckých klubů v Národní radě - Klub Zelených – Mag. Terezija Stoisits, Klub Svobodných – Anton Wattaul, Klub sociálně demokratické strany Rakouska – Dipl. Ing. Werner Kummerer, Klub Rakouské strany lidové – Ing. Norbert Kapeller. Při setkání se projednávaly otázky týkající se odsunu Němců po 2. světové válce, otázka amnestijního zákona na činy spáchané na Němcích z roku 1945, přeshraniční spolupráce a podpora společných projektů. V závěru byl rakouskými partnery vysloven návrh upevňovat vztahy na parlamentní úrovni, posilovat vzájemnou důvěru a zprostředkovat ji přes média do veřejnosti.

Členové výboru přijali na základě usnesení č. 153/06 dne 28. března delegaci Petičního výboru Velkého Národního shromáždění Turecka. Delegaci vedl předseda výboru Yahya Akman, který informoval o zahájení přístupových jednání EU v říjnu loňského roku. Jedná se o dlouhodobý proces, neboť první žádost o členství Turecko podalo již v roce 1959. Přístupová jednání vycházejí z jasně definovaného technického negociačního rámce, který je dán dokumentem stanovujícím podmínky a kritéria. Členové výboru se vyjadřovali k tomu, že ČR v říjnu 2005 tato jednání podpořila, a deklarovali, že je naše republika připravena s Tureckem spolupracovat zejména v sektoru energetiky a dalších oborech. Dále se hovořilo o petiční agendě i o otázkách lidských práv a jejich dodržování.

Výbor přijal usnesení č. 173/06, jímž se rozhodl uskutečnit ve spolupráci s American Information Center U. S. Embassy, Praha přijetí Dr. Bashara Arafata, odborníka z Marylandu na problematiku integrace přistěhovalců z islámských zemí a islámu na Západě obecně. Setkání se uskutečnilo dne 25. dubna v zasedací místnosti výboru za účasti předsedy výboru senátora Václava Jehličky a senátora Zdeňka Bárty.

Na žádost Oddělení kultury, vzdělání a tisku Lotyšského velvyslanectví v Praze předseda výboru přijal dne 2. května poslance horní komory parlamentu Lotyšské republiky Janise Strazdinse v doprovodu rady Velvyslanectví LR Edgarse Bondarse. Cílem návštěvy bylo konzultovat Národní plán výuky cizích jazyků. Předseda výboru účastníky seznámil s posláním plánu, kterým je vytvořit odpovídající podmínky pro zvýšení jazykových znalostí a jazykovým kompetencí obyvatelstva ČR v cizích jazycích. Znalost jazyků pomáhá k otevřenosti k druhým kulturám a názorům. V rámci plánu je vymezeno několik strategických linií. Jde především o to zajistit dostatečný počet kvalifikovaných učitelů a jejich soustavné další vzdělávání. Také jsou zde naznačeny různé formy jazykového vzdělávání prostřednictvím např. e-learningu. Požadavek současnosti je, aby každý občan Evropy byl schopen komunikovat kromě mateřského jazyka alespoň ve dvou dalších jazycích. Jazykové vzdělávání u nás má dlouhodobou tradici a má kvalitně zpracované metodické postupy, které jsou modernizovány a harmonizovány. Mezinárodní kontakty vytvoří prostor pro zahraniční studijní pobyty budoucích učitelů. Jednou z cest účinné výuky je zařazení výuky některých předmětů v cizím jazyce. Nemalý význam zde má vytvoření Národního jazykového portálu, který umožní všem občanům naší republiky bezplatně se vzdělávat formou e-learningových kurzů. Hosté připomínají deklarovaná doporučení Evropské charty regionálních a menšinových jazyků ETS č. 148. Předseda výboru v této souvislosti připomíná projednání výborem Charty a doporučení k její ratifikace ČR.

Na základě usnesení č. 190/06 předseda výboru přijal dne 11. září 1. místopředsedu jordánského Senátu Tahera al Masri a rektora Jordánské univerzity vědy a technologie Wajiha M. Owaise, Ph.D. s doprovodem k pracovnímu jednání, na němž byly projednány aktuální otázky školské a zejména vysokoškolské problematiky a byla zhodnocena návštěva delegace výboru v Jordánsku. Následně proběhl pracovní oběd, při němž tyto otázky byly prohloubeny. Významnou pro vzájemné rozšiřování vztahů mezi horními komorami obou zemí bylo přijetí 1. místopředsedou Senátu P. Pithartem. Dne 14. září členové výboru doprovázeli delegaci na cestě do Karlových Varů, kde byli přijati náměstkyní primátora Monikou Makkiehovou, která v nedávné době působila jako konzulka ZÚ ČR v Damašku. Následovala prohlídka skláren Moser, závodu Jan Becher a prohlídka města.

Usnesením č. 197/06 se výbor usnesl přijmout dne 27. září delegaci, kterou tvořili zástupci Ministerstva kultury Francie a Policejního prezidia ČR. Francouzskou stranu vedl atašé pro vnitřní bezpečnost Zastupitelského úřadu Francie v Praze Alain Djian. Diskutovalo se o problematice mezinárodní spolupráce v oblasti pátrání po odcizených kulturních statcích. Francouzští policejní specialisté podali zevrubnou informaci o systému činnosti a institucích, které se této problematice věnují. Vyjádřili nezbytnost rozvoje této agendy a nutnost mezinárodní spolupráce, neboť tento specifický druh kriminality má internacionální rozměr. Čeští policejní experti ocenili dobrou mezinárodní spolupráci a zdůraznili postavit tuto oblast pátrání v ČR na evropskou úroveň.

Na základě usnesení č. 202/06 přijal předseda výboru dne 24. října kulturního radu Velvyslanectví Francie v ČR pana Jean-Marca Berthona a ředitelku Francouzského institutu v Praze paní Olgu Poivre d’Arvor. Hovořilo se především o kulturní spolupráci mezi Senáty Francie a ČR, v jejímž rámci se nabízí celá řada projektů, některé z nich však prozatím narážejí v ČR na organizační problémy. Dalším velkým tématem jednání byla francouzsko-česká hudební akademie. Kulturní rada nastínil i dvě hlavní priority Velvyslanectví Francie v ČR na nadcházející roky, jimiž je příprava předsednictví Francie a ČR v EU a obnovení nástrojů spolupráce vytvořených v 90. letech a jejich přizpůsobení novému kontextu. V závěru setkání se pak mluvilo o zákonu na podporu filmu a o školském zákonu.

Usnesením č. 210/06 se výbor rozhodl uskutečnit na základě pozvání senátorem Martinem Mejstříkem přijetí Davida Kilgoura, obhájce lidských práv a bývalého poslance Parlamentu Kanady. Přijetí se uskutečnilo dne 16. listopadu za účasti senátorů Martina Mejstříka, Milana Bureše, Zdeňka Janalíka, senátorky Liany Janáčkové a místopředsedy Senátu senátora Edvarda Outraty. Senátor M. Mejstřík seznámil přítomné s cílem návštěvy D. Kilgoura v ČR. Jednání probíhalo na téma „Problematika lidských práv v Číně“. David Kilgour, bývalý prokurátor a člen kanadského parlamentu, proslul jako obhájce lidských práv a řadu let v Kanadě zastával vrcholné státní úřady. Byl parlamentním tajemníkem a ministrem zahraničí pro oblast Latinské Ameriky a Afriky a pro oblast Asie a Tichomoří. D. Kilgour je známý jako řečník a nekompromisní vyjednávač, zejména ve věcech národnostních menšin, perzekvovaných etnik a náboženských otázek. V poslední době D. Kilgour podal zprávu na mnoha významných slyšeních, naposledy před Výborem pro mezinárodní vztahy Sněmovny reprezentantů USA a na Fóru pro náboženskou svobodu ve Spojených národech o násilném odebírání orgánů praktikujícím duchovního hnutí Falun Gong v Číně, které se odehrává pod tichým dohledem čínských státních úřadů. V závěru zprávy uvádí, že došli ke zjištění, že obvinění jsou pravdivá. Věří, že docházelo a stále dochází k rozsáhlému a nedobrovolnému odebírání orgánů praktikujícím Falun Gongu. Dospěli jsme k závěru, že čínská vláda a její organizace v mnoha částech země, konkrétně nemocnice, ale také záchytná centra a lidové soudy, poslaly od roku 1999 na smrt velké množství vězňů svědomí z Falun Gongu. Jejich životně důležité orgány, včetně srdce, ledvin, jater a rohovky, byly souhrnně a násilně odebrány a prodány. Jako velvyslanec se D. Kilgour zasazuje o silnější postavení lidských práv a udržování míru ve světě. Spolupracuje s řadou neziskových organizací po celém světě a účastní se mnoha akcí na podporu lidských práv. V r. 1990 dostal D. Kilgour Masarykovu cenu za svoji činnost jako dlouholetý přítel Čechů a Slováků a zastánce lidských práv v totalitním Československu, kdy se zúčastňoval demonstrací před československým a sovětským velvyslanectvím.

Usnesením č. 211/06 výbor dne 15. listopadu uskutečnil na základě žádosti velvyslance ČR v Mongolsku Ing. Jiřího Nekvasila přijetí rektorky Prof. Samandaa Tsevel, Ph.D. Mongolské univerzity vědy a technologie z Darchanu. Přijetí se uskutečnilo formou pracovního oběda pořádaného místopředsedou Senátu senátorem Petrem Smutným, za účasti předsedy výboru senátora Václava Jehličky, velvyslance Mongolské republiky v ČR a členů delegace na pracovní cestě do Mongolska.

Na základě usnesení č. 144/06 se uskutečnilo dne 27. března Veřejné slyšení výboru na téma „Symboly komunismu“. Cílem bylo zvážit vhodnost či nevhodnost novely trestního zákona ve vztahu k symbolům dvou totalit: komunismu - nacismu. Jednání zahájil a moderoval senátor Martin Mejstřík. Se svými příspěvky vystoupili PhDr. Petr Blažek, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha, Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno, JUDr. Šárka Weberová, poradkyně senátora, JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., Právnická fakulta UK Praha, a JUDr. Tomáš Sokol, advokát. Poté proběhla obsáhlá diskuse. Veřejné slyšení bylo zorganizováno na základě petice č. 21/05, kterou podepsalo více jak 60 tisíc občanů, a senátního tisku č. 154.

Dne 16. května se na základě usnesení č. 148/06 uskutečnilo veřejné slyšení výboru na téma „Současné problémy památkové péče, jak dál v péči o památkový fond“. Výbor tak reagoval na otevřený dopis deseti členů Vědecké rady ministra kultury pro problémy památkové péče a také na petici č. 3/06 proti odvolání náměstka a hlavního konzervátora Národního památkového ústavu PhDr. Josefa Štulce. Pod peticí je 82 podpisů. Cílem bylo vyslechnout a zdokumentovat názory a stanoviska znalců a dalších osob. Na jednání vystoupili předseda VUZP Jiří Brýdl, starosta města Spálené Poříčí Doc. Ing. akad. arch. Václav Girsa, CSc., zástupci UK Praha, Biskupství litoměřického, Matana, a. s., Nadace Občanského fóra Praha, Středočeského kraje, Kanceláře České komory architektů, ICOMOS a další.

Výbor uspořádal na základě usnesení č. 193/06 veřejné slyšení výboru na téma „Rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, Praha“. Impulsem jednání se stala petice Občanského sdružení Tři duby, které nasbíralo asi pět tisíc podpisů proti plánovanému projektu. Slyšení zahájil předseda výboru Václav Jehlička, jednání řídil senátor Martin Mejstřík. Při vstupu do EU se ČR zavázala, že bude do roku 2010 čistit odpadní vodu z měst a obcí na evropské úrovni. Stávající pražská čistírna odpadních vod na Císařském ostrově evropský standard nezajišťuje. Jednání hledalo odpovědi na předem dané otázky - zda vyrostou mezi Trojským zámkem a Hradčany nevzhledné věže, zda byla při schvalování projektu správně informována veřejnost i zastupitelé, proč není u projektu dořešeno, co s odpadním kalem, zda byly při posuzování vlivu na životní prostředí předloženy správné podklady, proč se má vykácet a odbagrovat území o rozloze 700 000 m2, zda bude na projekt žádáno o prostředky EU a v jaké výši, jaký dopad bude mít projekt na rekreační využití Císařského ostrova a na přírodu a zónu památkové ochrany v trojské kotlině, možnosti alternativy řešení čistírny a jaké. Přizváni byli zástupci petentů, Magistrátu hl. m. Prahy, Hydroprojektu, a. s., Městské části Praha 6 a Praha 7, Národního památkového ústavu, Ministerstva zemědělství ČR, médií a další.

Výbor usnesením č. 201/06 doporučil Senátu PČR uspořádat dne 28. listopadu v Jednacím sále Valdštejnského paláce „A“ veřejné slyšení Senátu na téma „Právní posouzení vyhánění zemědělských rodin z půdy v 50. letech minulého století“, na které budou pozváni senátoři, poslanci, zástupci MS ČR, MV ČR, Nejvyššího státního zastupitelství, Ústavního soudu, Konfederace politických vězňů ČR, UK Praha, veřejnoprávních médií a odborné veřejnosti. Cílem veřejného slyšení Senátu bylo připomenutí zástupcům veřejné správy doposud neřešenou otázku zničení lidských osudů v 50. letech minulého století a posouzení právních a legislativních možností šetřit tyto události jako zločiny proti lidskosti. Na slyšení byly projednávány tyto okruhy a otázky: historické zhodnocení vyhánění zemědělských rodin a jeho politických souvislostí - komplexní pohled v kontextu politického dění, zda lze posuzovat a šetřit deportace a přesuny zemědělských rodin v době totality jako zločiny proti lidskosti a dále dopady zločinu kolektivizace na současnou podobu českého venkova.

Na základě usnesení č. 142/06 výbor uspořádal ve dnech 26. – 27. dubna výjezdní zasedání do Litoměřic, volebního obvodu senátora Zdeňka Bárty, který byl také pověřen koordinací organizačního a programového zabezpečení. Členové výboru jednali se zástupci školství z regionu. Mgr. Petr Hermann, místostarosta Města Litoměřice, členy seznámil se současným stavem školství. Mohou se chlubit, neboť ve školství se udělalo mnoho. Dále členové výboru navštívili vazební věznici Litoměřice. Ředitel věznice, plk. Ivan Trpišovský, seznámil členy výboru s jeho historií a současným stavem. Dále se jednání zúčastnil pplk. Mgr. Jiří Žifčák. Věznice v Litoměřicích byla postavena v letech 1907 - 1908 jako krajský ústav pro výkon vazby a tomuto účelu slouží bez přerušení dodnes. Další návštěva se uskutečnila na Městském úřadu Litoměřice. Členy výboru přivítal starosta Města Mgr. Ladislav Chlupáč se svým spolupracovníkem Jiřím Landou. Starosta seznámil senátory s historií města, úkoly i současnými problémy. Seznámil je s novým přístupem k plánování rozvoje obcí, měst i celých regionů. Druhý den členové výboru navštívili Severočeskou galerii, kde je přivítala PhDr. Olga Kubelková a seznámila je se sbírkami, a dále biskupství, kde je přijal Mgr. Martin Davídek, a seznámil je s jeho historií. Ředitel hospice sv. Štěpána v Litoměřicích Pavel Česal přivítal členy výboru na návštěvě hospice a seznámil je s funkcí a činností tohoto zařízení. Hospic je nestátní zdravotnické zařízení, které slouží nevyléčitelně nemocným pacientům a jejich rodinám provozované občanským sdružením. V závěru výjezdního zasedání členové výboru navštívili Terezín, prohlédli si vodní pevnostní systém, a dále navštívili Centrum sociálních služeb „Klobouk“ Terezín, centrum sociálních služeb, které otevřela dne 23. ledna 2006 Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Výbor se usnesením č. 180/06 rozhodl uspořádat dne 19. června t. r. výjezdní zasedání výboru do Brna k veřejnému jednání ve věci řešení petice č. 8/06 - „Proti stavbě rychlostní komunikace R43 po trase tzv. německé dálnice v úseku Kuřim-Bystrc-Troubsko“. Jednání řídil místopředseda výboru senátor Jiří Zlatuška, dále se zúčastnili zástupci petičního výboru, Jihomoravského kraje, dotčených městských částí a obcí, a Ministerstva dopravy ČR. Cílem jednání bylo připravit podklady pro projednávání petice na schůzi Senátu PČR v souladu se zákonem č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, § 142a, odst. 1.

Členové výboru se usnesením č. 149/06 iniciovali uspořádání souborné výstavy „Albrecht z Valdštejna a jeho doba“. Výstava se uskuteční ve Valdštejnské jízdárně jako původní projekt KS s výhledem do r. 2007. Toto usnesení je podnětem k zahájení odborných příprav na této expozici. Jediná výstava věnovaná zakladateli paláce Senátu se uskutečnila v r. 1934 pod názvem „Albrecht z Valdštejna a doba bělohorská“. Nový projekt by měl být koncipován jinak, odpovídat novému chápání doby, v níž Valdštejn žil. Zatímco v r. 1934 byla výstava koncipovaná jako oslava a obrana českého národního vývoje, měl by se nový projekt zaměřit na Albrechta z Valdštejna jako na jednu z mála českých osobností, které zásadním způsobem zasáhly do evropských dějin. Jeho jméno se stalo symbolem obecně známým nejen po celém evropském kontinentu. Výstava bude rozčleněna na pět tematických celků, přičemž každý bude sledovat dva různé zorné úhly - užší, spojený s osobností Valdštejnovou, širší naznačující celoevropské souvislosti. První okruh bude předkládat dochované archivní dokumenty k Valdštejnově osobnosti, portréty, letáky, osobní památky vztahující se k jeho životu a zavraždění. Ve vztahu k Evropě 17. století bude vystaven výběr písemných a obrazových dokumentů k prorůstávání českých a evropských myšlenkových a politických proudů. Druhý okruh se týká působení Valdštejna jako stavebníka a mecenáše vědy a umění. Zde bude prezentována stavební dokumentace k jednotlivým stavbám v Praze i mimo ni – Jičín, Frýdlant, Zaháň a další. V širším kontextu bude ukázán vliv umělecké produkce českých zemí na okolní země – Slezsko, německé a rakouské země, Itálie a Nizozemí. Třetí oblast ukazuje Valdštejna jako podnikatele, který bude dokumentován numismatickým materiálem, dokumenty z jičínského panství, doklady o spolupráci s bankéři. Širší pohled ukáže na vřazování českých zemí do evropské ekonomiky 16. a 17. století. Čtvrtá část prezentuje Valdštejna jako vojevůdce a vyzdvihuje jeho význam pro rozvoj evropského vojenství. Valdštejn je prezentován jako tvůrce a velitel císařského vojska. V širší návaznosti jsou ukázány proměny evropských armád v 17. století. Jsou vystaveny dokumenty o 30leté válce a Valdštejnově roli. Poslední okruh podává informaci o Valdštejnově obraze v proměnách doby, a to zejména v publicistice o jeho životě. V evropském kontextu je uveden Valdštejnův obraz jako evropský mýtus.

Toto usnesení a široké projednání ve výboru dalo podnět ke svolání reprezentativního shromáždění v Hlavním sále Valdštejnského paláce k odborné problematice týkající se Albrechta z Valdštejna, jehož se zúčastnili mj. také zástupci tří měst, jimž dal Valdštejn současnou podobu – Jičín, Cheb, Frýdlant.

****************

Usnesením č. 123/06 se výbor usnesl uskutečnit během druhého roku 5. funkčního období dvě zahraniční cesty, a to do Irska a do Mongolska. Avšak usnesením č. 133/06 byla místo Irska navržena náhradní zahraniční cesta na Island.

Návštěva Islandské republiky se uskutečnila ve dnech 20. – 25. května ve složení: předseda výboru senátor V. Jehlička, místopředseda výboru senátor J. Zlatuška, senátoři M. Bureš, Zd. Janalík, M. Mejstřík a J. Pavlata. Diplomatické styky Československa s Islandem byly navázány na úrovni vyslanectví v roce 1946 a v roce 1966 byly povýšeny na úroveň velvyslanectví s tím, že v roce 1957 byl v Reykjavíku otevřen zastupitelský úřad. Velvyslanectví oficiálně ukončilo svou činnost koncem roku 1992 a zájmy České republiky v zemi jsou zastoupeny prostřednictvím ZÚ ČR v norském Oslo a honorárního konzulátu v Reykjavíku. Vztahy obou zemí jsou přátelské a spojuje je členství v Severoatlantické alianci a partnerství v Evropském hospodářském prostoru. První oficiální státní návštěvu vykonal v roce 2005 prezident Václav Klaus. Zájem Islandu o prohlubování bilaterálních vztahů vzrostl v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie. Hospodářské vztahy jsou omezeny díky úzce specializované islandské ekonomice a rozsahem jeho trhu. Hlavní vývozní položkou ČR jsou osobní automobily, autobusy, strojírenské výrobky, textilní zboží, chemikálie a hutní výrobky. Islandská republika je parlamentní demokracií v čele s prezidentem, kterému dává ústava pravomoc nepodepsat schválený zákon, který se poté automaticky stane předmětem všelidového referenda. Tuto pravomoc uplatnil v historii pouze jednou v roce 2004, kdy nepodepsal mediální zákon. Zákonodárným orgánem je jednokomorový parlament Althingi - nejstarší na světě, který je volen na čtyřleté období a má 63 poslanců. Jeho předsedkyní je od října 2005 poslankyně za Stranu nezávislosti Solveig Petursdottir. Tato strana byla založena v roce 1929 a je nejsilnějším politickým subjektem. Podporuje liberální ekonomiku a spojenectví s USA. Druhou nejsilnější stranou je Sociálně demokratická aliance, která vznikla sloučením malých levicových a středových stran. Aliance podporuje vstup Islandu do EU. Další je Strana levicových zelených, která je výrazně levicově orientovaná. Klade důraz na ekologii a udržitelný rozvoj. Ke vstupu do EU se staví odmítavě. Vládní koalici tvoří již deset let pravicová Strana nezávislosti a středopravá Pokroková strana - tradicionalistická strana reprezentovaná především zemědělskými voliči na základě koaliční smlouvy. Členové delegace se setkali a jednali s poslankyní Drufou Hjartardóttir, místopředsedkyní Althingi, která reprezentuje Stranu nezávislosti. Pracovní jednání výboru s partnerským výborem Althingu - Výborem pro vzdělání, vědu a kulturu bylo klíčovým a ukázalo na řadu společných problémů v procesu transformace školské soustavy. Předseda výboru Sigurd Kári Krostjánsson spolu se svými kolegy představili cíle a zaměření činnosti výboru. Totožnost orientace legislativní činnosti obou parlamentů vyplývá z úsilí o vytvoření určité jednotné základy při průniku do zahraničních škol v rámci Evropské unie. Zástupci výborů se vzájemně informovali o zákonodárné činnosti, přičemž poslanci zdůraznili některá jejich témata. Rozhovory byly zaměřeny také na oblast spolupráce, která zatím spočívá především v předávání informací a kontaktů prostřednictvím honorárního konzulátu ČR. Informovali se o tom, že moderní islandštinu lze studovat v rámci studia nordistiky na Filozofické fakultě UK Praha a na Univerzitě Palackého v Olomouci na katedře germanistiky. Ministerstvo školství, vědy a kultury Islandské republiky je členěno na tři sekce. Sekci pro vzdělávání zastupoval ředitel Thorir Ólafsson a informoval o tom, že připravují podklady pro vytváření a implementaci politiky v oblasti vzdělání. Sekce je odpovědná za vzdělávací záležitosti na všech stupních vzdělávacího procesu, tedy od předškolního, přes základní a střední školství až po vysoké školy. Tato sekce se zabývá i celoživotním vzděláváním a dálkovým studiem. Další je sekce pro vědu, kde se připravují osnovy pro politiku prováděnou v oblasti vědy a výzkumu prostřednictvím Rady pro vědu a technologie. Také dohlíží na provádění projektů v rámci vládního Výboru pro vědu a koordinuje spolupráci při vědeckých a výzkumných projektech s cílem jejich propojení s všeobecnou vzdělávání politikou. Tuto sekci zastupoval ředitel Eiríkur Baldursson. Ředitelka sekce pro kulturní záležitosti Karitas H. Gunnarsdóttir uvedla, že se zabývají formulací politiky v oblasti kultury, umění, ochrany kulturního dědictví, médií, tělovýchovy a mládeže. Dále je odpovědná za vztahy s veřejnými kulturními institucemi a muzei, sportovními organizacemi a s jiným NGO. Sekce dohlíží i na přidělování veřejné podpory pro umění, kulturu, včetně správy příslušných finančních fondů. Přesvědčivým dokladem o národní svébytnosti jsou vždy dokumenty, které potvrzují základy a počátky dějin daného národa a zachované písemné podklady a umělecká díla. Návštěva Národního centra kulturního dědictví a výstavy středověkých rukopisů podala přehled o dlouhodobé a přehledné historii vývoje tohoto národa. Podle nejstarších dochovaných pramenů se na Islandu jako první objevili řečtí mořeplavci. Prvními osídlenci byli irští mniši z konce 8. století. V 9. století obsadili ostrov pod vedením Ingólfura Arnassona Vikingové, kteří svou první osadu pojmenovali Reykjavík – Kouřová zátoka. Díky evidenci nových osídlenců, kdy se jejich jména a příbuzenské vztahy uchovaly v kronikách všech asi 750 tisíc lidí, kteří tu od roku 874 žili, se Island stal ideálním územím pro genetické výzkumy. Základními dochovanými písemnými dokumenty jsou Eddy a Ságy. Právě Eddy, které jsou sbírkami staroislandských mytologických a hrdinských písní, jejichž původ sahá do pohanských dob, tvoří základ pro chápání pohanského výkladu světa před přijetím křesťanství kolem roku 1000. Patří k nejvýznamnějším památkám germánské poezie raného středověku. Nejstarší dochovaný exemplář knihy tzv. Codex Regius pochází z roku 1325. Edda se skládá ze dvou oddílů. První část tvoří písně mytologické vysvětlující stvoření světa. Druhou část Eddy tvoří písně hrdinské. Příběhy se zápletkami a bohatým dějem. Většinou je to obsáhlé veršované dílo. Rozeznávají dvě Eddy – tzv. Starší, neboli Poetickou Eddu a Eddu Mladší tzv. Prozaickou. Spolu se Ságami tvoří hlavní část ranných severských literárních památek. Naopak Sága je staroseverská epická próza, která se vztahuje k vývoji generací jednoho rodu. Tyto materiály slouží jako východisko pro přesný historický popis událostí.Na Islandské univerzitě proběhlo pracovní jednání s rektorkou Kristín Ingólfsdóttir za účasti jejích spolupracovníků. Jedná se o státní univerzitu založenou v r. 1911. Je umístěna v centru hlavního města. Je to moderní, diverzifikovaná a rychle se měnící instituce, která se věnuje studiu i výzkumu ve více jak 300 programech v oblasti humanitních, vědních a sociálních vědách a je základnou pro obory teologie, práva, obchodu, medicíny, stomatologie a inženýrství. Univerzita byla založena na principu institutu Árni Magnússona, který vznikl na základě údajů z r. 1703 a uchovává rukopisy, v nichž jsou uvedena kompletní genealogická data, a dále údaje o klimatu, seismické a geotermální činnosti. Univerzita považuje za svou prioritu výzkum hydroenergie. Seznámení s Islandskou akademií umění svým výkladem provedl její ředitel a současně rektor Prof. Hjálmar H. Ragnarsson, který obšírně shrnul vývoj uměleckých směrů na Islandu a zdůraznil zde rozdíly mezi tradičním evropským pojetím a novými trendy, které vycházejí z historických a osobitých tradic této výjimečné země. Postavili si za cíl přistupovat k budování islandského umění a také výstavnictví netradičním a novým způsobem, které bude konkurenceschopné a prosadí se ve světě. Své studenty vybírají na základě Manifestu, který preferuje zvědavost, porozumění a odvahu prosadit sebe. Toto považují za rozhodující kritéria. Také zdůraznil intenzívní spolupráci s uměleckými fakultami v ČR.

Ukázkou prosperující a expandující vyšší odborné školy je Islandská obchodní akademie, která je vybudována na základě nejstarší škole tohoto druhu na Islandu od r. 1909. Jejím cílem je připravovat absolventy, kteří jsou vybaveni těmi nejmodernějšími informacemi a poznatky, které získávají v širokém spektru oborů. Základem je výuka cizích jazyků a dále obory s důrazem na matematiku. Vedle ekonomických informací jsou to také sociální a přírodní vědy. Financování je jednak z výnosů ze školného, jednak školu na základě smlouvy podporuje i stát svými dotacemi. Vzhledem k tomu, že Island je jedinou zemí na světě, která tak širokým způsobem využívá geotermální energie vřídel, není možné neshlédnout špičkovou geotermální elektrárnu Nesjavellir, která v plném rozsahu funguje od r. 1990. Při jejím budování využili islandské know-how, a to v zcela originální konstrukci tří turbín. Veškeré zařízení je vyrobeno u předních světových firem. Také technologie využívání termálních zdrojů je originální a na základě tuzemských vědeckých výzkumů.Konkrétní ukázkou systému odborného středního školství byla návštěva Střední odborné školy chovatelské, která se věnuje teoretické a praktické výuce odborníků v oblasti chovu koní. Toto odvětví je na Islandu velmi rozvinuto zejména v souvislosti s rozmachem turismu. Velmi zajímavým bylo jednání s honorárním konzulem ČR v Reykjavíku Jónem Ólafssonem, který je významným podnikatelem a tuto funkci přijal v návaznosti na své obchodní a podnikatelské aktivity, které s ČR má dlouhodobě. V současné době je zde připravován rozsáhlý projekt na budování dálnic a pro hloubení tunelů zde byla vybrána česká společnost Metrostav. Honorární konzul zabezpečuje služby pro českou komunitu a také pro české turisty.

Pracovní cesta do Mongolska proběhla ve dnech 16. – 24. září ve složení: předseda výboru senátor V. Jehlička, místopředseda Senátu P. Smutný, místopředseda výboru senátor J. Hálek, senátorka L. Janáčková a senátor V. Balín. V počátku 90. let minulého století došlo k utlumení diplomatických i obchodních vztahů, ale v poslední době Mongolsko zaznamenává aktivizaci a znovu obnovování vztahů, které vždy v minulosti byly velmi intenzivní jednak proto, že Československo se významně podílelo na zakládání mongolského průmyslu a také proto, že velmi početná skupina současných špičkových osobností Mongolska vystudovala v Československu. Od r. 2000 se země hospodářsky a politicky stabilizuje a od r. 2004 zaznamenávají ekonomický růst. Program byl připravován ve spolupráci se Zastupitelským úřadem ČR v Ulánbátaru tak, aby odpovídal odbornému zaměření a kompetenci výboru. Základním cílem bylo seznámit se s legislativou v oblastech vzdělávání, se systémem a postavení vysokých škol a jejich financování, dále otázkami souvisejícími s kulturou a systémem ochrany kulturního a přírodního dědictví. Vzájemné vztahy mezi Československem a Mongolskem byly v roce 1950 završeny navázáním diplomatických styků, které byly v letech 1993 – 99 přerušeny a Zastupitelský úřad ČR v Ulánbátaru byl zrušen. Znovu obnoveny byly oboustrannými návštěvami ministra zahraničních věcí ČR a následně prezidenta Mongolska v roce 1999. Během té doby se vzájemný obchodní obrat snížil na cca 5 - 7 mld. USD ročně, přičemž v osmdesátých letech minulého století bylo Československo jeho nejdůležitějším partnerem. V roce 2004 bylo Mongolsko zařazeno mezi osm prioritních zemí pro dlouhodobou českou zahraniční rozvojovou spolupráci. Od roku 1999 se styky oboustranně rozvíjely především v souvislosti připomenutí 55. výročí navázání diplomatických vztahů. Počet návštěv a pořádání výměnných kulturních akcí potvrdil nadstandardní vzájemné vazby. Důležitým bylo také ustavení Smíšeného výboru pro upřesnění oblastí a projektů rozvojové spolupráce, kde byly stanoveny hlavní oblasti spolupráce na další období. Pozitivně k tomu přispívá i početná komunita lidí, kteří získali vzdělání zejména na československých vysokých školách a působí buď ve vrcholných pozicích společenského a politického života Mongolska, nebo se podílejí na činnosti podniků mnohde za spoluúčasti českých podnikatelů či investorů. Efektivitu působení podtrhuje mimo jiné také aktivní činnost Asociace mongolských absolventů československých škol a parlamentní Společnost mongolsko-českého přátelství. Od roku 1990 působí v ČR Společnost přátel Mongolska. Členy výboru přijal předseda Velkého lidového churalu C. Najdžičem. Obě strany si vyměnily základní informace především v oblasti legislativních kroků v rámci základní transformace společnosti po zásadních politických přeměnách po roku 1990. Byly připomenuty dlouhodobé úzké vztahy, které spočívaly především v pomoci hospodářské, a to formou výstavby závodů a zavádění moderní technologie. Od roku 1957 zde probíhaly intenzívní výměny odborníků a hlavně docházelo k přílivu studentů do Československa. Celkem jich zde na vysokých školách vystudovalo více jak 20 tisíc, a ti dnes tvoří páteř hospodářské i společenské struktury země. Hovořilo se také o probíhajícím 800. výročí založení velkého Mongolska pod vedením Čingischána. Setkání a jednání s partnerskými výbory různých parlamentů je vždy velkým přínosem pro určitou korekturu postupujícího procesu transformace ve srovnání s námi. Jde také určité srovnání zásadních kroků a vzájemné poučení z úspěchů i chyb provedených v dané hospodářské či odborné oblasti. Předsedkyně Výboru pro sociální politiku, školství a vědu T. Gandi Velkého lidového churalu se svými kolegy přijala senátní delegaci, při níž došlo k vzájemné výměně informací o legislativních krocích vedoucích k potřebným změnám zejména v sektoru vzdělávání a vědy. Dokladem stále živých, i když na krátké období v polovině devadesátých letech minulého století přerušených vztazích, je existence a aktivita Mongolsko české parlamentní skupiny přátelství. Je součástí široké Meziparlamentní unie, v níž funguje i obdobná skupina v Poslanecké sněmovně PČR. Mongolskou skupinu vede poslanec a současně ministr práce a sociálních věcí Mongolska L. Odončimed. Většina členů skupiny jsou absolventy československých vysokých škol. Velmi pozitivně vzpomínají na svá studentská léta prožitá u nás. Náměstek ministra zahraničních věcí Mongolska C. Colmon s konstatuje, že Československo bylo jednou z mála zemí, která v padesátých letech poskytovala zemi nezištnou odbornou pomoc při procesu industrializace země a vydatně pomáhala při vzdělávání jeho občanů na našich vysokých školách. Tito absolventi, jichž je více jak dvacet tisíc se po celou dobu podíleli na rozvoji nejen svého oboru, ale také přinášely jinou kultura a návyky. Státní tajemník ministerstva školství, kultury a vědy Mongolska B. Mishigjav hovoří při pracovním jednání se senátní delegací o konkrétních úkolech, které resortu vyplývají z nové legislativy, upozorňuje na probíhající transformaci systému školské soustavy a na jejich úsilí rozšířit vzájemnou spolupráci na poli výměny studentů a učitelů. Nevýhodou je obrovská rozloha země, kdy velké vzdálenosti neumožňují rychlé a operativní zásahy a změny zavádět do praxe. Vítají proto jakoukoli pomoc, která jejich systémy ve školství i kultuře posune kupředu. Členové delegace měli možnost navštívit řadu základních i středních škol a odborných pracovišť. Vždy se jednalo o mimořádný a silný zážitek. Žáci a studenti škol delegaci vítali špalírem před budovou škol. Členové delegace měli také možnost navštívit vysoké školy – jako Mongolskou univerzitu vědy a technologie v Darchanu a Mongolskou státní univerzitu, kde na Fakultě slovanských jazyků se zúčastnila slavnostního otevření učebny bohemistiky. Učebna byla vybavena za účasti a s finanční pomocí zajištěných Zastupitelským úřadem ČR v Ulánbátaru. Navštívili i Čingischánovu univerzitu a Univerzitu umění a kultury. Delegace navštívila několik průmyslových podniků, které ve své době pomáhali zakládat čeští odborníci. Právě tehdy a na popud této spolupráce vznikla první Asociace mongolsko-českého přátelství, která od roku 1957 stále vykonává svou činnost a pravidelně se schází. Nyní sdružuje i právnické osoby – tedy podniky v nichž má ČR svůj podíl. Je to především kožedělný závod „Nechij“ a obrovská cementárna „Erel cement“ v Darchanu, dále je to podnik na zpracování vlny a výrobu vlněných oděvů „Gobi“.

*****************

V předchozích funkčních obdobích Senátu Parlamentu České republiky byly ustavovány v rámci Meziparlamentní unie Skupiny přátel České republiky a států, s nimiž zejména členové delegací na zahraničních cestách navázali spolupráci. Skupiny také vznikaly na základě podnětu a přání velvyslanců jednotlivých zemí v Praze a byly ustaveny na bilaterálním principu Meziparlamentní unie. Posláním Skupin je navázání osobních i pracovních styků se členy parlamentu partnerské země a prohlubovat tak vzájemné styky v oblasti politické, kulturní a společenské.

Na základě usnesení 119/06 byla, po odůvodnění místopředsedou výboru senátorem Václavem Roubíčkem, ustavena Skupina přátel České republiky a Polské republiky, která má průběžně sledovat vnitřní politiku partnerské země a všestranně přispívat k rozšíření kontaktů mezi oběma státy. Cílem je sledovat vnitřní politiku partnerské země a přispívat k rozšiřování kontaktů mezi zeměmi a jejich parlamenty. Dopisem ze dne 25. ledna předseda výboru vyzval všechny senátorky a senátory k přihlášení ke členství ve Skupině, avšak pro velmi malý počet přihlášených senátorů skupina nezačala pracovat.

Usnesením č. 135/06 se výbor usnesl uskutečnit dne 21. března v rámci 2. schůze Skupiny přátel České republiky a Státu Izrael přijetí velvyslance Státu Izrael v ČR Arie Arazi. Předseda skupiny senátor Pavel Janata vyvolal diskusi o aktuálním vývoji v Izraeli, zejména v souvislosti s očekávanými volbami do Knessetu, které se uskuteční 28. března. Dalším předmětem rozhovoru byly možnosti spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti hospodářství, vědy, vzdělávání, kultury a turistického ruchu.

Skupina přátel České republiky a Slovenské republiky, která byla ustavena v průběhu prvního funkčního období, stejně jako v následujících, byla i v pátém období potvrzena usnesením č. 8/05. Jejím předsedou byl na ustavující schůzi dne 23. března 2005 zvolen senátor Jan Hálek a místopředsedkyní senátorka Liana Janáčková. Tradičně se schůzí Skupiny zúčastňuje velvyslanec SR v Praze Ladislav Ballek, kulturní rada velvyslanectví Ing. Ivana Magátová a ředitel Slovenského institutu v Praze Mgr. Igor Otčenáš. Nadále se zúčastňuje jednání také předseda Obce Slovákov v ČR Dr. Peter Lipták. Obsahem jednání je nejčastěji otázka slovenského vysílání v českých médiích, zejména v televizi. Opětovně byli zástupci veřejnoprávní televize a Rady pro televizní vysílání vyzváni k aktivitě v této oblasti. Členové Skupiny přicházejí s různými náměty pro činnost a také informují o česko-slovenských akcích ve svých volebních regionech. V počátku roku byla vyvíjena aktivita Skupin obou komor PČR k vzájemnému setkání a diskusi nad plány činnosti v daném roce. Přes všechnu organizační snahu k pracovnímu jednání zástupců Skupin nedošlo, a to především z důvodu rozdílného harmonogramu prací jednotlivých komor. Slovenský institut v Praze nadále zve členy Skupiny na pravidelné akce. Jedná se především o prezentaci výtvarných i literárních děl slovenských autorů a filmové a televizní tvorby, na níž se podíleli čeští i slovenští umělci. Členové Skupiny jsou zváni a účastní se setkání Občanského sdružení Slováci v Praze, pořádaného v Klubu Mánes. Výbor se svým usnesením č. 184/06 usnesl spolupořádat mezinárodní setkání odborníků v oblasti sociální ekonomiky v rámci konference „Sociální ekonomika v ČR“. Hlavním cílem setkání bylo hledání možností, způsobů a podmínek pro vytvoření příležitostí k uplatnění skupinám ohrožených sociálním vyřazení. Projekt vytyčil požadavky v Programu iniciativy společenství EQUAL jak je vrátit zpět, tj. k sociálnímu začlenění. Za tímto účelem bylo vytvořeno rozvojové partnerství na národní a nadnárodní úrovni. O společenské uplatnění se v zemích Evropské unie usiluje různými prostředky, mezi nimiž hraje významnou roli tato tzv. sociální ekonomika. Jako cíle společné sociální politiky EU bylo stanoveno vytvořit aktivní politiku zaměstnanosti, zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců, zajistit řádnou sociální ochranu, sociální dialog mezi vedením a zaměstnanci, rozvoj lidských zdrojů s ohledem na trvalou zaměstnanost, a boj se sociální exkluzí. Tento záměr v duchu sociální ekonomiky se začal uplatňovat konkrétně až po vstupu ČR do EU, kdy bylo možno vstupovat do projektů jí vyhlašovaných. Účastníci z různých států Evropy velmi ocenili vstřícný přístup Senátu PČR k uspořádání setkání, na němž si mohli vzájemně vyměnit zkušenosti a poznatky, ale také se seznámili s zákonodárnou činností horní komory českého parlamentu a obdivovat krásy rekonstruovaných paláců.

Skupina přátel České republiky a Jordánského hášimského království byla ustavena usnesením č. 103/05 bezprostředně po návštěvě delegace výboru Jordánska. V průběhu této cesty byly navázány široké vztahy se zástupci jak horní komory jordánského parlamentu, tak i vědeckými a VŠ institucemi. Tyto kontakty jsou posilovány dlouhodobou podporou mezinárodního projektu, který v Jordánsku realizuje Česká zemědělská univerzita Praha. Kontakt zabezpečuje Doc. Ing. M. S. Momani, který je vedoucím výzkumného a tréninkového institutu. Skupinu tvoří členové delegace a právě ti svými osobními a pracovními kontakty vytvářejí zázemí a podmínky k rozvoji vzájemné spolupráce. Skupina navázala spolupráci se Společností česko-arabské a také s Česko-arabskou obchodní komorou pod vedením předsedy Ing. Josefa Regnera. Seznámili se vzájemně o své činnosti a výhledech do budoucna. Česko-arabská společnost informovala o své 15leté působnosti. V r. 1990 si dala za úkol přibližovat české veřejnosti bez předsudků a zkreslování kulturu a historii zemí arabského světa, jejich přírodu, prostředí a život arabského lidu. Během své existence ztrojnásobila počet svých členů. Patří k nim přední čeští arabisté, historici, odborníci v oblasti mezinárodní politiky, egyptologové, učitelé, lékaři, obchodníci a technici. Pobočky své společnosti mají v Brně, Plzni, Olomouci a Hradci Králové. Své aktivity směrují především k prezentaci kultury. Sdružení přátel Jordánska zorganizovalo v Havlíčkově Brodě výstavu fotografií a setkání s dílem Hanzelky a Zikmunda. Vydávají o své činnosti informační Bulletin. Členové skupiny se setkali s významným podnikatelem Mousa Al-atoom, který je absolventem ČVUT a na trvalo se usadil v Praze. Jeho široké podnikatelské aktivity a významná pozice v jordánské komunitě v ČR vytváří předpoklady pro možné ustavení funkce honorárního konzula v ČR.

***********************

Podvýbor pro předškolní, základní a střední vzdělávání uskutečnil své první zasedání v tomto roce dne 18. ledna na téma Diskusní fórum se zaměřením na nadregionální školy. Jednání vedl předseda podvýboru Zd. Janalík. Dotýkalo se otázek nadregionálního školství, nabídky studijních míst na školách a poptávka po absolventech nadregionálních škol, optimalizace škol a její úskalí směrem k nadregionálnímu školství a návrhu na řešení dané problematiky, specifiky výuky a materiálního a personálního zabezpečení veterinárního oboru, výuky a materiálního a personálního zabezpečení oboru rybářství, výuky a materiální a personální zabezpečení oboru lesnictví a výuky a materiálního a personálního zabezpečení potravinářských škol. Zasedání se zúčastnili ředitel SOŠ veterinární a zemědělské České Budějovice, ředitelka SOŠ veterinární Tauferova, Kroměříž, ředitel Střední rybářské školy Vodňany, ředitel Střední lesnické školy Hranice na Moravě, ředitel SOŠ Prostějov a ředitel SOŠ Kroměříž, ředitelka SOU Polička, poslankyně Michaela Šojdrová, náměstkyně MŠMT ČR Ing. Alena Štěrbová, náměstek MŠMT ČR PaedDr. Jaroslav Müllner, radní JČ kraje Ing. Bc. Marie Hrdinová, vedoucí organizačního a správního odd. Zlínského kraje Mgr. Lenka Janalíková, Kamil Ubr z Kraje Vysočina a ústřední školní inspektorka Mgr. Olga Hofmannová. Cílem jednání bylo uskutečnit diskusní fórum na dané téma, na kterém byly nastíněny další postupy.

Druhé zasedání Podvýboru se uskutečnilo v rámci 28. schůze výboru, na kterém byl představen projektu UNIV - Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v síti škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé, který prezentovali zástupci Národního ústavu odborného vzdělání PhDr. Jana Bydžovská a Mgr. Vladimír Ort. Tato součinnost vyústila v přípravu spolupořádání odborného semináře na toto téma, který předseda Podvýboru organizačně zabezpečoval na základě usnesení č. 217/06, který se uskuteční dne 16. ledna 2007 v Jednacím sále Valdštejnského paláce Senátu PČR. Cílem je seznámit senátory, poslance, zástupce ministerstev a představitele státní správy s projektem UNIV, který je systémovým projektem MŠMT ČR a je spolufinancovaný z ESF a ze státního rozpočtu ČR. Navazuje na schválený zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání dalšího vzdělávání, který řeší rozvoj dalšího vzdělávání dospělých a uznávání předchozího učení prostřednictvím zapojení středních a vyšších odborných škol. Vychází z potřeb zaměstnavatelů a dává občanům možnost lepšího uplatnění na trhu práce. V šesti krajích ČR vznikají sítě středních a vyšších odborných škol, které fungují jako místní centra celoživotního vzdělávání. Školy tak rozšiřují svou působnost i na dospělé a pro ně vytvářejí programy dalšího vzdělávání směřující k uznávání znalostí a dovedností, tedy kompetencí, které uchazeč získal jinak než během školní docházky.

Trvalou je spolupráce Podvýboru se zástupci Sdružení zastánců práv dítěte - česká sekce DCI. Tito odborníci jsou mj. zaměřeni na legislativní aktivity zejména ve vztahu k naplňování Úmluvy OSN o právech dítěte. Netýká se to pouze zákonů školských, ale i např. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Touto novelou je do české školské legislativy transponována Směrnice 2003/109/ES, která stanovuje podmínky přístupu ke vzdělávání a školským službám občanů jiných států. Tímto se změna zákona odráží na pravidlech poskytování finančních prostředků státního rozpočtu do činnosti škol a školských zařízení v souvislosti s těmito osobami. Zástupci DCI se systematicky zabývají studiem novel školských zákonů a tyto v podobě pozměňovacích návrhů předkládají Podvýboru k projednání.

*********************

Petice a jiná podání

Během letošního roku bylo doručeno Senátu PČR 26 peticí a 42 jiných podání. Výbor projednává všechny doručené petice na svých schůzích, na něž v termínu daném zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, odpovídá a informuje o termínu projednání na schůzi výboru. Výbor rozhodne, kterému věcně příslušnému orgánu - výboru Senátu PČR nebo příslušnému resortu či orgánu petici předá k vypracování odborného stanoviska. Při jejich vyřizování se také osvědčuje spolupráce se senátorkami a senátory zvolenými v regionech, jichž se petice dotýkají, neboť mohou přímo na místě získat potřebné informace a vývoj dále sledují. Petice s počtem podpisů nad 10 tisíc jsou řešeny v souladu s § 142a zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu. V souvislosti s tímto paragrafem byla Senátem PČR přijata v loňském roce Podrobnější pravidla projednávání peticí v Senátu. Z toho důvodu jsou petice s více jak 10 tisíci podpisy vedeny jako samostatný senátní tisk. Po důkladném a všestranném projednání formou veřejného slyšení výboru, jehož se zúčastní jak zástupci petentů na jedné straně, tak zástupci dotčených orgánů na straně druhé, je navrženo usnesení, které je předloženo k projednání na schůzi Senátu. Takové petice v letošním roce byly tři. První se týkala vysílání reality show, kterou podepsalo 15 288 petentů. Usnesením č. 172/06 výbor navrhuje OV Senátu zařadit na pořad schůze Senátu bod Senátní tisk č. 246 Petice k Reality show, neboť šetření v této věci bylo ukončeno. Petice byla na 14. schůzi Senátu dne 2. listopadu projednána. Stejně tak usnesením č. 192/06 týkající se Petice proti stavbě rychlostní komunikace R 43 po trase tzv. německé dálnice v úseku Kuřim-Bystr-Troubsko s 35 000 podpisy výbor navrhuje OV Senátu zařadit na pořad schůze Senátu. Petice byla projednána na 14. schůzi Senátu. Třetí petice s více jak 10 tisíci podpisy týkající se dostupné zdravotní péče byla postoupena Výboru pro zdravotnictví a sociální politiky k přímému vyřízení a následnému projednání na schůzi Senátu. Petice byla projednána na 12. schůzi Senátu dne 25. května. I k některým dalším peticím výbor uskutečnil veřejná slyšení - k ochraně kulturních památek a k ústřední čistírně odpadních vod na Císařském ostrově v Praze. Petice se dotýkaly dalších témat: k novele zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách, k zákonu o provozu na pozemních komunikacích, žádosti o pomoc zdravotně postiženým chronickým únavovým syndromem, za likvidaci nebezpečných odpadů, za zákaz jízdy kamionů a těžkých nákladních vozidel obcemi, proti výstavbě obalovny asfaltových směsí, za ochranu sakrálních památek a další. Všechny petice i další podání a informace o způsobu jejich vyřízení jsou k nahlédnutí v sekretariátu výboru. Podrobnější informace budou uvedeny v projednávaném senátním tisku.

*********************

II.)

6. funkční období Senátu PČR - 29. 11. – 31. 12. 2006 - bylo zahájeno ustavující schůzí dne 29. listopadu, jíž byl ustaven výbor a stanoveni jeho členové. V tomto období má výbor 10 členů. Na ustavující schůzi výboru byl znovu zvolen předsedou výboru senátor Václav Jehlička. Výbor se usnesl mít 4 místopředsedy – 1. místopředsedou je senátor Jan Hálek, dále senátor Milan Bureš, senátorka Liana Janáčková a senátor Jaromír Jermář. Ověřovateli výboru byli zvoleni senátoři Vlastimil Balín, Zdeněk Janalík a Josef Pavlata. Dále výbor přijal usnesení, jimiž znovu ustavil Skupinu přátel ČR a SR, Skupinu přátel ČR a Francie a Skupinu přátel ČR a Gruzie a znovu ustavil Podvýbor pro předškolní, základní a střední školství.

Na druhé schůzi výboru dne 19. prosince byly projednány dva senátní tisky č. 3 a č. 394.

Ve dnech 7. – 8. prosince se na základě usnesení č. 216/06 uskutečnilo výjezdní zasedání do Vsetína a na Jesenicko za účasti senátora Josefa Pavlaty, který byl určen vedoucím delegace, dále senátorky Liany Janáčkové a senátorů Milana Bureše a Zdeňka Janalíka. Cílem výjezdního zasedání bylo zjistit, zda nedošlo při přemístění rómských občanů Vsetína k porušení lidských práv. K tomu účelu členové výboru navštívili tato místa, aby se na místě samém seznámili s okolnostmi a způsoby řešení a zmapovali tuto situaci. Nejednalo se o kontrolu, dohled či přehodnocování. K návštěvě Vsetína a Jesenicka došlo především proto, že členové výboru mají informace pouze ze sdělovacích prostředků a chtějí zodpovědně odpovědět na dotazy veřejnosti. Senátor a starosta Jiří Čunek členy výboru přijal na Městském úřadě ve Vsetíně a seznámil je s důvody a postupem přestěhování rómských rodin z pavlačového domu v centru města do okrajové městské části Poschla a části z nich na Jesenicko. Delegace navštívila dva nově vybudované domy na Poschle, kde jsou byty 1. kategorie s kuchyňskou linkou. Původní dům byl z důvodu masivní devastace, narušené statice a vysoké nákladovosti na případnou rekonstrukci zbourán. Pro sedm rodin MěÚ nenašel řešení, a proto jim byly nabídnuty bezúročné půjčky se splatností 20 let a také jim pomohli najít domy na Jesenicku – Stará Červená Voda, Vidnava, Dřevnovice a Vlčice, a na Prostějovsku v obci Čechy pod Kosířem. Na přípravě a budoucí pomoci se podílí Diakonie ČCE, která poskytuje od r. 2003 sociální služby v oblasti národnostních menšin a exkludovaných skupin obyvatelstva. Senátorka a senátoři se seznámili s náplní jejich činnosti, která spočívá v celodenním provozu nízkoprahového centra. ROMAklub je určen pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let. Toto komunitní centrum je také pro celé rómské rodiny s dětmi a zaměřuje se na práci s předškolními dětmi. Plní funkci kontaktního místa zřízeného pro účely vyhotovování písemností a formulářů potřebným občanům. V září t. r. byl zahájen projekt „Koordinace komunitního života Rómů ve Vsetíně“, který je zaměřen zejména na organizování domovní správy na Poschle. V současné době má Diakonie cca 250 klientů všech věkových kategorií. Členy delegace zajímaly podmínky života v nových domech a s obyvateli „kontejnerů“ diskutovali na téma možnosti zaměstnávání, zadluženosti, udržování pořádku kolem domů a další. V závěru návštěvy senátor J. Pavlata za všechny přítomné shrnuje, že lidská práva ve Vsetíně porušena nebyla. Tisková mluvčí MěÚ Vsetín Ing. Eva Stejskalová uvedla konkrétní programy a pomoc rómským spoluobčanům v oblasti jejich bydlení a prezentuje domy na Jesenicku na PC. Následující den 8. prosince delegace navštívila KÚ Olomouc, kde se uskutečnilo pracovní jednání s náměstkyní hejtmana MUDr. Jitkou Chalánkovou a rómskou koordinátorkou PhDr. Renátou Köttnerovou, které popisují postup a situaci přestěhovaných rómských občanů na Jesenicko a Prostějovsko. Náměstkyně hejtmana zdůrazňuje, že ze strany MěÚ Vsetín nebylo přestěhovaným rodinám poskytnuto kvalifikované poradenství a dostatečné informace k zodpovědnému rozhodnutí. Rada Olomouckého kraje přijala usnesení, v němž konstatují, že násilné vystěhování Rómů ze Vsetína považují za neetické jak vůči malým obcím na Jesenicku, tak i vůči rómským rodinám samotným. Upozorňuje např. na rozdíl mezi cenami nemovitostí a smlouvami o půjčce, kterou jsou povinni Rómové splácet. Jako neetické hodnotí skutečnost, tito nikdy domy neviděli a byli tam přivezeni v noci a nastupovali do autobusu pod nátlakem. MěÚ Vsetín nestanovil kritéria výběru rodin, které zůstanou ve Vsetíně a které se vystěhují. Také starostové obcí tento postup hodnotí jako nekolegiální, neboť nebyli informováni o záměrech MěÚ Vsetín zakoupit objekty v obcích s cílem přestěhování rómských rodin. Nemohou se o ně odborně postarat a přináší jim tento stav problémy. Senátoři dále navštívili Starou Červenou Vodu, kde je přivítal starosta obce Josef Podlaha a společně navštívili nemovitost rodiny Kandráčových. Senátoři si prohlédli přízemní místnosti, koupelnu i půdní prostory a konstatují, že jejich bytová situace není dobrá a že realizovaný postup nebyl zcela v pořádku. Zpochybňují způsob podepsání smluv, jak bylo uvedeno, došlo k tomu pod nátlakem, a pak je jediná možnost pokusit se ze smlouvy vyvázat. Ve Vidnavě o situaci senátory informoval Mgr. Ladislav Čmela, místostarosta OÚ, a navštívil s nimi domek Kandráčových. Ti poukazují na jeho špatný stav a popisují způsob a průběh převážení a přestěhování, a to, že byli donuceni podepsat smlouvu. Ve Vlčicích jednal se senátory starosta obce Ing. Josef Fojtek. Následovala prohlídka domu Žigových, kteří si stěžují na špatný stav domu. V závěru návštěvy senátoři konstatují, že dle jejich názoru - pokud se jedná o stěhování, podpisu smluv - došlo k závažnému porušení lidských práv tím, že ke krokům byli nuceni za stavu právní nevědomosti. Zprávu o situaci předloží výboru, který se tímto problémem bude nadále zabývat a doporučí, aby byl informován veřejný ochránce práv.

Na základě usnesení č. 203/06 výbor dne 13. prosince spolupořádal s MŠMT ČR v Hlavním sále Valdštejnského paláce Slavnostní vyhodnocení nejlepších účastníků středoškolských soutěží a olympiád za rok 2006. Účastni byli ocenění studenti, pedagogové a zástupci škol. Za výbor přednesl zdravici senátor M. Mejstřík. MŠMT ČR každoročně vysílá zástupce ČR na mezinárodní soutěže, které navazují na olympiády a soutěže vyhlašované MŠMT ČR. Čeští zástupci v r. 2006 na těchto soutěžích získali celkem 22 medailí. Vybraní soutěžící jsou pro účast na mezinárodních mistrovstvích připravováni na 5denních speciálních soustředěních pod vedením VŠ pedagogů. Byly organizovány celostátní semináře pro žáky i pedagogické pracovníky k tématu zpracování a prezentace studentských odborných prací a jejich posuzování. Na slavnostním vyhodnocení byly nejlepším studentům předány pamětní listy a knihy. Po skončení si zájemci prohlédli historické prostory Senátu PČR.

Ve dnech 12. – 14. prosince se uskutečnila na základě usnesení č. 206/06 zahraniční cesta výboru do Rakouské republiky ve složení - senátor Václav Jehlička, předseda výboru, senátorka Liana Janáčková, senátor Milan Bureš a senátor Josef Pavlata. Na programu bylo setkání a rozhovory v Salcburském zemském sněmu na pozvání předsedy Salcburského zemského sněmu pana Johanna Holztrattnera, rozhovory probíhaly o všeobecných politických tématech, zejména z oblasti školství, vědy, kultury a lidských práv. Následovala návštěva muzea – Museum der Moderne. Dále se senátoři setkali s honorárním konzulem České republiky v Rakousku Gebhardem-Klausem Hintereggerem. Členové delegace navštívili Fachhochschule Urstein - „Vysokou odbornou školu Urstein“ a Akademii Schloss Urstein, muzeum - Red Bull Hangar (letectví, architektura, kultura). Následovala návštěva města Hallein. Delegaci výboru přijal starosta města Christian Stöckl a členové delegace si prohlédli solný důl a skanzen keltského sídliště.

Na základě usnesení č. 9/06 dne 18. prosince 2006 předseda výboru přijal člena parlamentu a ministra výživy a zemědělství Mongolska pana Dendeviina Terbishdagva. Předseda výboru informoval o cestě delegace výboru do Mongolska v září 2006. Tématem jednání byly dobré vztahy a možnosti vzájemné spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti školství. Ministr vlády se zmínil o programu své návštěvy v ČR a vyjádřil naději, že výsledkem návštěvy budou konkrétní kroky a spolupráce v oblasti zemědělství a ve vzdělávání.

V 6. funkčním období roku 2006 bylo přijato 12 usnesení. Výbor se zabýval 2 senátními tisky, z toho 1 senátní tisk se týkal návrhu zákona a 1 senátní tisk byl ke Zprávě o plnění Národního Lisabonského programu 2005 – 2008 (Národního programu reforem České republiky).

Výroční zpráva o činnosti výboru nemůže zdaleka vystihnout šíři aktivit výboru, ale i jeho jednotlivých členů jak na půdě Senátu PČR, tak i v jejich volebních regionech.