Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost v roce 2006

VZOB pracoval v roce 2006 ve složení:

Předseda výboru:

 • sen. J. Jařab

Místopředsedové:

 • sen. J. Pospíšil
 • sen. J. Zoser
 • sen. R. Slavotínek

Členové:

 • sen. T. Jirsa
 • sen. A. Novák
 • sen. J. Stříteský
 • sen. V. Sehnal
 • sen. J. Štětina
 • sen. L. Svoboda

Senát PČR je orgánem zákonodárné moci. Z této jednoduché definice vyplývá, že jeho základní rolí a rolí výborů, z nichž je konstituován, je tvorba zákonů a posuzování mezinárodních smluv, jejichž přijetí vyžaduje souhlas parlamentu. V případě Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost lze říci, že role parlamentního orgánu přesahuje činnost legislativního charakteru. Navazováním kontaktů s orgány parlamentů v celém světě a zaujímáním postojů k nejrůznějším zahraničně-politickým tématům se výbor stává subjektem „parlamentní diplomacie“ a podílí se tak na tvorbě české zahraniční politiky obecně. Zahraniční cesty, jež delegace výboru podnikají, či jednání s představiteli parlamentů nebo jiných orgánů cizích států na půdě Senátu PČR, je proto nutné vnímat i z tohoto úhlu. Tato setkávání na parlamentní úrovni vytvářejí prostor k širokým výměnám názorů a často dovolují pozitivní posun pozic na jiných úrovních, zejména vládních, a napomáhají tak vylepšení vztahů mezi státy, případně i řešení mezinárodních problémů.

Obdobnou roli hraje zaujímání postojů k závažným tématům, která se dotýkají situace v nejrůznějších oblastech světa. Svými usneseními podtrhujícími důležitost konkrétního aspektu mezinárodního dění, podporujícími vládu České republiky při výkonu domácí i zahraniční politiky, případně vyjadřujícími znepokojení způsobené danou událostí anebo vývojem, senátoři tlumočí postoje občanů České republiky.

Do této činnosti, která má často charakter deklaratorní povahy, spadají následující dokumenty, které výbor schválil v roce 2006.

leden 2006

 • výbor podpořil vládu České republiky při jednáních o budoucím statutu Kosova (usnesení VZOB č. 114)

únor 2006

 • senátoři vyslovili podporu výzvě skupiny kubánských disidentů k vytvoření výboru, který by vyvíjel aktivity proti agresi namířené do řad kubánské opozice (usnesení č. VZOB č. 129)

duben 2006

 • výbor zaujal stanovisko k otázce postupu při schvalování smluv uzavíraných podle článků 24 a 38 Smlouvy o Evropské unii
  (usnesení VZOB č. 159)

květen 2006

 • pracovní jednání členů výboru s představiteli Univerzity v Brně za účasti náměstkyně ministra obrany Hany Přibylové
 • Navržené formy spolupráce mezi VZOB a Univerzitou obrany:
  • Přímá podpora výchovně-vzdělávacího procesu na UO (kurz generálního štábu).
  • Účast členů VZOB a jejich podpora na rozvoji kurzu bezpečnostní politiky.
  • Vytváření prostoru a doporučení k zaměření zahraničních aktivit UO do států, které nejsou členy NATO a EU.
  • Konzultace a podpora při předkládání legislativních návrhů na podporu rozvoje UO (zák.č. 111/1998 Sb., zák.č.130/2002 Sb., zák.č.221/1999 Sb.).
  • Podpora a posilování pozice UO jako nezastupitelného prvku v bezpečnostním systému ČR.
  • Účast členů VZOB na akcích slavnostního ceremoniálního charakteru UO v průběhu akademického roku.
  • Uspořádání setkání (1x ročně) managementu UO se členy VZOB s cílem vytvořit prostor pro pravidelnou informovanost o hlavních procesech a problémech UO.

červen 2006

 • výbor požádal příslušné orgány, aby důsledně prošetřily údaje obsažené ve zprávě předložené ředitelem ÚOOZ J. Kubicem Výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny PČR (usnesení VZOB č. 174)

listopad 2006

 • výbor vyjádřil své znepokojení vývojem vztahů mezi Gruzií a Ruskou federací.
 • členové výboru se vyjádřili k otázce osob vězněných či zadržených z politických důvodů v Bělorusku (usnesení VZOB č. 198)

Legislativní činnost

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal v průběhu roku 2006 celkem 65 předloh, z toho

 • 13 návrhů zákonů
 • 31 mezinárodních smluv a úmluv
 • 11 informací vlády (MO ČR)
 • + další materiály

Počet schůzí: 16
Počet usnesení: 117

Významné předlohy, které VZOB v roce 2006 projednával

 • novela zákona o branné povinnosti (sen. tisk č. 341)
 • novela zákona o pobytu cizinců na území ČR (sen. tisk č. 270)
 • novela zákon o azylu ( sen. tisk. č. 280)
 • zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem (sen. tisk č. 322)

Členové výboru v průběhu roku 2006 projednávali informace vlády ČR o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky, pravidelně se seznamovali s informacemi vlády ČR o uskutečněných i plánovaných vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně.

V souladu s čl. 43 odst. 3a) Ústavy ČR výbor schvaloval vládní návrhy dalšího působení a nasazení jednotek AČR v zahraničních operacích, jako např.

 • návrh na vyslání kontingentu speciálních sil resortu Ministerstva obrany do protiteroristické operace Trvalá svoboda v Afghánistánu
  (sen. tisk. č. 236)
 • návrh na zapojení ČR do 7. rotace Sil rychlé reakce Organizace Severoatlantické smlouvy (sen. tisk č. 318)
 • návrh působení sil a prostředků Armády ČR v zahraničních operacích v roce 2007 (sen. tisk. č 386)

Zahraniční aktivity a cesty

Arménie - červen 2006

Z jednání s partnerskými výbory arménského parlamentu vyplynulo několik konkrétních námětů pro budoucí spolupráci. Členové delegace VZOB, kterou vedl místopředseda výboru sen. R. Slavotínek, nabídli zprostředkování kontaktů s Policií ČR, resp. ministerstvem vnitra ČR. Hlavním cílem je napomoci arménské straně při snaze zlepšit systém volebních seznamů, zpracování registrů a zdokonalení celého systému.Arménská strana rovněž projevila zájem o další spolupráci na vzdělávání velitelů v českých vojenských zařízeních. Zástupci výboru, kteří se cesty zúčastnili přislíbili, že zváží možnost ustavit skupinu česko - arménského přátelství (v parlamentu Arménie funguje skupina arménsko - českého přátelství, s jejímiž zástupci se čeští senátoři neoficiálně sešli).

V návaznosti na tuto zahraniční návštěvu pozvali členové výboru k návštěvě ČR zástupce partnerského zahraničního výboru Parlamentu Arménie. Návštěva se uskutečnila v září 2006. Jednání navázala na předchozí výměnu názorů v Jerevanu.

Spolková republika Německo - červen 2006

V červnu 2006 se delegace výboru vedená místopředsedou Jiřím Pospíšilem v Berlíně sešla se zástupci partnerských výborů ve Spolkové radě (Bundesrat) a ve Spolkovém sněmu (Bundestag). Vedle témat obecnějšího charakteru týkajících se blížícího německého předsednictví EU, budoucnosti ústavní smlouvy a dalšího rozšiřování unie se do diskuse dostaly otázky, jejichž ožehavost zvyšuje sousedství České republiky a Spolkové republiky Německo. Senátoři „lobbovali“ za co nejrychlejší plné otevření německého pracovního trhu občanům České republiky a za rychlé odstranění všech překážek volnému pohybu na hranicích. S představiteli výborů pro obranu a se zástupci ministerstva obrany delegace projednala otázku nasazení jednotek armád obou zemí v mírových misích ve světě a vyměnili si zkušenosti s proběhlou reformou armád. S poslanci, kteří v Berlíně zastupují Svobodné státy Sasko a Bavorsko se senátoři dotkli zcela konkrétních problémů vytvořených sousedstvím, jako urychlení budování silničních spojů či otvírání dalších hraničních přechodů pro občany obou zemí v pohraničních turistických oblastech. Vzhledem k provázanosti témat, týkajících se obou zemí, by se představitelé národních parlamentů měli potkávat častěji. Tak vyzněl jeden ze závěrů cesty senátorů do Německa.

Izrael - říjen 2006

Delegace výboru, vedená předsedou J. Jařabem navštívila Izrael v době, kdy byly stále aktuální dozvuky vojenského konfliktu v Libanonu. Členové výboru měli možnost navštívit severní část Izraele, kam dopadaly rakety Hizbalahu. Při jednání na MZV i v Knesetu byly diskutovány především zahraničně politické souvislosti tohoto konfliktu. Mj. zazněl názor, že Libanon je součástí širšího problému. Státy Perského zálivu se obávají především vlivu Iránu. Tyto státy totiž považují Hizbalah a Hamas za prodlouženou ruku Iránu. Složitost problému dokumentuje skutečnost, že se jedná o státy, které nemají diplomatickou vazbu na Izrael.

Představitelé izraelského MZV vidí v tomto ohledu jako jedinou schůdnou cestu v upevnění přátelství s těmito arabskými zeměmi. Izrael má zájem o spolupráci zejména v oblasti předávání zpravodajských informací a v policejní spolupráci. Přítomnost jednotek EU na území jižního Libanonu je ze strany Izraele vítána a to od samého počátku. Dále byla diskutována otázka postupu podle „cestovní mapy“ (road map) včetně role a dopadu působení zodpovědných aktérů (Rusko, USA, EU).

Norfolk, Virginia, USA - návštěva základny NATO - říjen 2006

Cesta do centrály NATO v Norfolku na východním pobřeží USA, kde působí mimo jiné styční důstojníci AČR, se částečně vymykala z rámce, do nějž zapadá většina výborových cest. Cílem této cesty, jež vzešla z požadavku představitelů AČR, nebylo tentokrát navázání kontaktů s americkými zákonodárci, nýbrž rozhovory s velícími důstojníky aliančních armád zastoupených v Norfolku. Ti senátorům přiblížili formy přípravy a způsob vedení operací armád NATO ve světě. Přítomnost delegace ústavních činitelů České republiky vedené předsedou výboru profesorem Josefem Jařabem, a jejímž členem byl místopředseda Senátu PČR dr. Jiří Liška pomohla posílit prestiž AČR ve velících orgánech NATO a podtrhla důležitost, kterou Česká republika přikládá plnění svých spojeneckých závazků. Termín cesty se shodou okolností protnul se státním svátkem a výročím vzniku svobodného Československa. Více než stovka zástupců spojeneckých armád tak měla příležitost vyslechnout na slavnostním setkání projev profesora Josefa Jařaba na téma „Československo, Masaryk a Amerika“. Delegace využila cesty do Norfolku k navázání kontaktů se starostou a dalšími zástupci tohoto více než miliónového průmyslového města.

Předseda výboru sen. Josef Jařab se aktivně účastnil pravidelných schůzek předsedů zahraničních výborů parlamentů členských zemí EU - v Bruselu a v zemích předsedajících EU (COFACC).

(Vídeň - 1. pol. 2006; Helsinky - 2. pol. 2006)

Evropská agenda

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost je na základě usnesení Senátu výborem pověřeným k projednávání evropské agendy, do jehož kompetence spadají především předlohy z oblasti mezivládní spolupráce v otázkách společné zahraniční a bezpečnostní politiky a policejní a justiční spolupráce v trestních záležitostech.

Návrhy některých legislativních aktů EU, které výbor projednal:

 • Sdělení Komise -Strategie týkající se vnější dimenze prostoru svobody, bezpečnosti a práva (sen. tisk č.K 47/05)
 • návrh strategie EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva do nich a proti nedovolenému obchodování s nimi (sen.tisk č. K 51/05)
 • návrh Nařízení Rady zakládající Agenturu EU pro základní práva a návrh Rozhodnutí Rady zmocňující Agenturu EU pro základní práva vyvíjet činnost v oblastech uvedených v hlavě VI. Smlouvy o EU (sen. tisk č. N 35/05)
 • návrh vzdělávacího programu EU v oblasti Evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP), (sen. tisk č. M 65/05)
 • návrh společného postoje Rady o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska (sen. tisk č. M 76/05)

Další aktivity výboru

Otázka budoucího vstupu Turecka do Evropské unie se v roce 2006 stala jedním z nejdiskutovanějších témat. VZOB se do této debaty zapojil uspořádáním mezinárodní panelové diskuze, která pod titulem „Turecko v Evropě, Evropa v Turecku“ proběhla v dubnu v prostorách Senátu a kterou moderoval předseda výboru prof. J. Jařab. Na přípravě této akce se dále podílely Prague Security Studies Institute a velvyslanectví Turecka, Spojených států a Francie v České republice. Na tribuně se střídali představitelé akademického světa s politiky a s exponenty občanské společnosti.

V živé diskuzi často zaznívaly kontroverzní názory.

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost převzal záštitu nad seminářem „Učíme se chránit sebe a druhé“, který v prostorách Senátu uspořádala Nadace ADRA u příležitosti ročního výročí smrti Michala Velíška, který v obraně života druhého, položil vlastní život.

Smyslem semináře, jehož úvodní slovo pronesl místopředseda VZOB senátor Josef Zoser, bylo nejen vzdát hold těm, kdo svými činy projevují svou občanskou a lidskou statečnost, ale zároveň zvýšit povědomí veřejnosti o právní a osobní situaci lidí, kteří se v České republice rozhodli bránit druhé, či případně o situaci jejich pozůstalých. V průběhu semináře, který poskytl prostor k odborné diskusi zákonodárců z obou komor Parlamentu, právníků, zástupců Policie ČR či Hasičského záchranného sboru, byla udělena první Cena Michala Velíška. Tu předala vdova po střihači televize NOVA, který loni zahynul, Iva Velíšková Aleši Babinskému, mladému muži z Karviné, který se zastal sanitářky napadené na porodním sále skupinou násilníků.

Členové výboru aktivně vystoupili v kauze Hučín, zejména senátor J. Štětina se zasazoval o veřejnosti přístupné soudní jednání. V této souvislosti senátoři navštívili centrálu BIS a s přítomnými vedoucími pracovníky a za přítomnosti ředitele BIS J. Langa si vyměnili názory na případ bývalého spolupracovníka BIS J. Hučína.

Výbor aktivně sledoval situaci v Národním bezpečnostním úřadu. a v souvislosti se vzniklou aférou se obrátil na vládu ČR s výzvou, aby k řešení krize přistoupila zodpovědně, provedla nezbytné personální změny ve vedení úřadu a uskutečnila hloubkovou analýzu jeho činnosti, která by mu zajistila navrácení věrohodnosti.

Výbor převzal již tradičně záštitu nad mezinárodním veletrhem obranné a bezpečnostní techniky IDET 2007, který se koná každoročně v Brně.

Podpora statutu pozorovatele Taiwanu ve Světové zdravotnické organizaci (WHO)
Před jarním zasedáním WHA v Ženevě výbor opakovaně inicioval „Žádost o projednání otázky statutu pozorovatele pro Taiwan na půdě Světové zdravotnické organizace(WHO)“, kterou v roce 2006 podpořilo celkem 67 senátorů

Rozvojová spolupráce
Výbor byl zastoupen na prezentaci věcného záměru zákona o rozvojové spolupráci a hodlá se této problematice ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR nadále věnovat.

Reforma Armády ČR
Členové výboru sledovali dopad reformy Armády ČR a pravidelně se setkávali se zástupci AČR, s profesionálními vojáky a účastnili se i cvičení záloh. Předseda výboru prof. Josef Jařab se zúčastnil vyřazení absolventů na Univerzitě v Brně a spolu s dalšími členy výboru navštívil Výcvikové středisko ve Vyškově.

Návštěva jednotek AČR v zahraničí
Ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR se členové výboru pravidelně účastní návštěv našich jednotek při mezinárodních misích. V roce 2006 navštívili zástupci výboru např. české jednotky v Kosovu, Iráku a Afghánistánu.

Výbor inicioval vystoupení náměstka ministra zahraničních věcí ČR Tomáše Pojara k problematice protiraketové obrany (jednání bylo neveřejné).

Výbor přijal z iniciativy sen. J. Štětiny usnesení k aktuálnímu vývoji situace mezi Gruzií a Ruskou federací, jehož znění si poté osvojilo plénum Senátu. Přijetí tohoto usnesení předcházelo vyslechnutí velvyslance Gruzínské republiky v ČR pana Karlo Aikharulidze a vystoupení 1. náměstka ministra zahraničních věcí T. Pojara ve výboru.

Výbor se podílel na přípravě usnesení Senátu k popírání holokaustu , ve kterém senátoři mj. odmítli snahy zpochybňovat holokaust a vyjádřili nesouhlas s konáním konference v Teheránu.

Členové výboru aktivně přispěli k formulaci unesení Senátu k rozhodnutí libyjského soudu. Senátoři v něm vyjádřili hluboké znepokojení nad výrokem libyjského soudu odsuzujícím bulharské zdravotní sestry a palestinského lékaře k trestu smrti a apelovali na zákonodárný sbor Libye, aby se zasadil o zrušení tohoto rozsudku.

Sen. V. Sehnal, T. Jirsa a J. Štětina jsou zároveň členy Dočasné komise Senátu pro zjištění osob z politických důvodů zadržených, vězněných a jinak perzekuovaných běloruským režimem. Komisi předsedá člen výboru sen. V. Sehnal.

Předseda výboru sen. J. Jařab společně s sen. J. Štětinou jednali se zástupci Vojenského sdružení rehabilitovaných o možnostech podání senátní iniciativy ve věci návrhu zákona o protikomunistické odboji (příp. PN k zákonu č. 357/2005 Sb.).

Přijetí velvyslanců předsedou výboru:

 • VV Rumunska J.E. Gheorghe Tinca
 • VV Korejské republiky J.E. Hae Jin Chun
 • zastupitel Ekonomické a kulturní kanceláře Taipei pan Ssu-Tsun Shen
 • člen Zahraničního výboru Senátu USA pan Paul S.Foldi (přijímal dr. Fleischmann spolu s paní ředitelkou Kyselovou-Majovskou)
 • VV Marockého království J.E. Mohammed Rachid Idrissi Kaitouni
 • místopředseda Rady pro záležitosti kontinentální Číny pan Chen-Yuan Tungem
 • profesor Fakulty mezinárodních a bezpečnostních studií Evropského centra George C. Marshalla pro bezpečnostní studie pan John Kriendler
 • VV Slovinska J.E.Drago Mirošič

Přijetí zahraničních představitelů výborem:

 • předseda Parlamentního shromáždění Rady Evropy René van der Linden
 • ministr obrany Rumunska pan Teodor Atanasiu
 • delegace Výboru pro zahraniční věci, spolupráci a emigraci Národního lidového shromáždění Alžírské demokratické a lidové republiky
 • předseda Vojenského výboru NATO gen. Raymond Henault
 • delegace Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu Rumunska
 • ministr vnějších ekonomických vztahů, investic a obchodu Uzbecké republiky pan A.E.Šajchov
 • delegace Výboru pro zahraniční politiku Parlamentu Republiky Makedonie
 • předseda Senátu Filipínské republiky pan Franklin M.Drilon
 • předseda Výboru pro národní sjednocení, zahraniční vztahy a obchod Národního shromáždění Korejské republiky pan Won Wung Kim
 • předseda Stálé komise pro zahraniční záležitosti Parlamentu Arménské republiky pan Armun Rustamyan
 • studenti britské Královské akademie v Londýně
 • delegace důstojníků Armády České republiky
 • delegace Společného parlamentního výboru pro zpravodajské služby a bezpečnost Australského společenství
 • delegace zastupitelů z Běloruska - přijímal senátor Vlastimil Sehnal

Na ustavující schůzi VZOB byl v novém 6. funkčním období koncem listopadu 2006 předsedou výboru zvolen senátor Karel Schwarzenberg.