Evropská agenda v Senátu - Zpráva za rok 2007

Obsah

I. Výroční zpráva za rok 2007

 • 1. Výbor pro záležitosti Evropské unie (VEU)
 • 2. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (VZVOB)
 • 3. Ostatní výbory (dožádané orgány)
 • 4. Plénum Senátu
 • 5. Další aktivity Senátu
  • 5.1 Komunikace s Evropskou komisí
  • 5.2 Test subsidiarity
  • 5.3 Veřejná slyšení na evropská témata
  • 5.4 Konference
 • 6. Oddělení pro Evropskou unii (OEU)
  • 6.1. Zastoupení Senátu v Bruselu

II. Shrnutí

Účelem tohoto materiálu je podat statistický přehled aktivit Senátu, jeho výborů a dalších orgánů na poli evropské agendy. Vzhledem k tomu, že v roce 2007 nekončilo dvouleté senátní funkční období, vztahuje se statistika pouze ke kalendářnímu roku 2007. Příští rok bude spolu s rokem 2008 zpracováno i 6. funkční období.


I. Výroční zpráva za rok 2007

1. Výbor pro záležitosti Evropské unie (VEU)

VEU je na základě usnesení Senátu výborem pověřeným k projednávání evropské agendy. Do jeho kompetence spadají předlohy z oblasti I. pilíře EU, což z něj činí výbor, který se zabývá až na výjimky výhradně evropskými předlohami. VEU si na základě týdenních přehledů obsahujících výčet návrhů legislativních aktů z I. pilíře, komunikačních a koncepčních dokumentů ve smyslu jednacího řádu Senátu vybírá ty, kterými se hodlá specificky zabývat. Tyto po projednání buď bere na vědomí, čímž zároveň uvolňuje vládou v Radě EU vznesenou parlamentní výhradu, nebo doporučuje plénu Senátu usnesení k přijetí, jímž pak vládě komunikuje doporučení pro další postup jednání v Radě.

Celkový počet dokumentů doručených Senátu elektronicky systémem EU Extranet od 1.1.2007 do 31.12.2007 byl v rozmezí 28 000 – 32 000, z toho jako relevantních bylo pro VEU do týdenních přehledů vybráno celkem 783:

Návrhy legislativních aktů (NLA) 247,
Komunikační dokumenty (K) 358,
Mezivládní a další dokumenty (M) 177,
Jiné (J) 1.

Z nich v roce 2007 VEU k projednání vybral 70.

Graf:Celkový počet dokumentů a dokumenty vybrané k projednání na VEU za rok 2007

V roce 2007 VEU projednal celkem 47 dokumentů (12 NLA, 34 K, 0 M a 1 J ).

VEU svým usnesením doporučil projednat na plénu Senátu 22 dokumentů (7 NLA, 15 K, 0 M, 0 J). Ostatní dokumenty, 25 (5 NLA, 19 K, 0 M, 1 J), byly po projednání výborem vzaty na vědomí.

VEU se v roce 2007 nechal vládou informovat o vývoji situace na jednáních v EU a sledoval několik aktuálních témat:

 • Dne 27. června přivítal VEU zástupce ministerstva vnitra a ministerstva spravedlnosti, kteří ho informovali o jednáních v rámci červnové Rady pro spravedlnost a vnitřní věci.
 • Dne 11. července 2007 proběhl seminář na téma „Zelená kniha: Evropský výzkumný prostor - nové perspektivy, diskuze nad otázkami Evropské komise“.
 • Ve dnech 5.-7. září se VEU v rámci svého výjezdního zasedání zabýval různými aspekty mandátu pro probíhající Mezivládní konferenci. Zvláštní důraz byl kladen na princip subsidiarity a též na vývoj problematiky současného třetího pilíře, což jsou témata, kterými se VEU dlouhodobě zabývá.
 • Dne 19. prosince byl VEU informován zástupci ministerstva vnitra o negociacích ohledně změny právního základu EUROPOLu. Senát v první polovině roku přijal poměrně kritické usnesení k navrhovanému rozhodnutí.

2. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (VZVOB)

VZVOB je na základě usnesení Senátu výborem pověřeným k projednávání evropské agendy v oblasti II. (Společná zahraniční a bezpečnostní politika) a III. pilíře EU (Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech). Zatímco v případě evropského výboru tvoří evropská agenda zásadní část objemu projednávaných dokumentů, u VZVOB pak doplňuje projednávání veškerých mezinárodních smluv postoupených Senátu, informací poskytovaných Parlamentu obrannými složkami a návrhů zákonů.

Celkový počet evropských dokumentů zařazených do týdenních přehledů jako relevantních pro možné projednání VZVOB byl 92:
 
Návrhy legislativních aktů (NLA): 59,
Komunikační dokumenty (K): 24,
Mezivládní a další dokumenty (M):8,
Jiné (J): 1.

Z nich v roce 2007 VZVOB k projednání vybral 7 dokumentů:

Graf:Celkový počet dokumentů a dokumenty vybrané k projednání na VZVOB za rok 2007
K 008/06
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o posílení Evropské politiky sousedství
M 009/06
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se zřizuje Evropský policejní úřad (EUROPOL)
M 016/06
Návrh rozhodnutí Rady 2007/.../SVV ze dne …. o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti
J 021/06
Informace o průběhu vyjednávání nové Smlouvy o partnerství a spolupráci mezi EU a Ruskou federací
M 033/06
Společný postoj Rady, kterým se prodlužují některá omezující opatření proti Uzbekistánu
M 067/06
Návrh rámcového rozhodnutí Rady o používání jmenné evidence cestujících pro účely vynucování práva
M 073/06
Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu

V roce 2007 VZVOB projednal celkem 5 dokumentů (0 NLA, 1 K, 3 M, 1 J).

VZVOB svým usnesením doporučil projednat na plénu Senátu 2 dokumenty (0 NLA, 0 K, 2 M , 0 J).

M 009/06
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se zřizuje Evropský policejní úřad (EUROPOL)
M 016/06
Návrh rozhodnutí Rady 2007/.../SVV ze dne …. o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti

Ostatní dokumenty, 3 ( 0 NLA, 1 K, 1 M, 1 J) byly po projednání výborem vzaty na vědomí.

V roce 2007 VZVOB zahájil projednávání pozic České republiky k aktuálním otázkám schůzky Rady ministrů pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC). Jednání by se měla uskutečňovat především před zasedáním GAERC, která předcházejí summitům Evropské rady. V průběhu roku 2007 se takové jednání uskutečnilo třikrát (červen, říjen, prosinec).

3. Ostatní výbory (dožádané orgány)

Pověřené výbory mají dle ustanovení jednacího řádu možnost požádat jeden nebo více ostatních výborů, případně další věcně příslušný orgán Senátu, o stanovisko k projednávanému návrhu. Děje se tak zejména v případě komplexních předloh a programových dokumentů, kde má pověřený výbor za to, že v zájmu kvalitního výstupu z projednávání v Senátu je vhodné předcházející projednání orgánem, který se na danou problematiku soustředí a jemuž je přikazována, jedná-li se o vnitrostátní předlohu. Ve sledovaném období této možnosti využily oba evropskou agendou pověřené výbory, evropský i zahraniční.

Graf: Účast dožádaných výborů na projednání evropské agendy v Senátu za rok 2007

V roce 2007 dožádané výbory na žádost VEU projednaly celkem 28 dokumentů (11 NLA, 16 K, 1 M, 0 J)

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu:

- přijal stanovisko k 7 návrhům legislativních aktů a 5 komunikačním dokumentům.

N 100/05
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice č.97/67/ES o dokončení vnitřního trhu poštovních služeb ve Společenství
K 010/06
Sdělení Komise, Globální Evropa: Nástroje Evropy na ochranu obchodu v měnícím se světovém hospodářství - Zelená kniha k veřejné konzultaci
N 014/06
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady pozměňující směrnici 2003/87/ES tak, aby zahrnovala emise z letecké dopravy do systému obchodování s emisními povolenkami v rámci Společenství
K 017/06
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Akční plán pro kapacitu, efektivitu a bezpečnost letišť v Evropě
K 019/06
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Výsledky přezkumu strategie Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel
N 030/06
Sdělení Komise o návrzích změny nařízení Rady (ES) č. 318/2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru a nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru
N 042/06
Návrh nařízení Rady na společnou organizaci obchodu s vínem a o změně některých nařízení
N 043/06
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES vzhledem k některým přechodným ustanovením, které se týkají sazeb daně z přidané hodnoty
K 044/06
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o jiných než standardních sazbách DPH
N 048/06
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o výběru a povolování systémů zajišťujících mobilní satelitní služby (MSS)
N 098/05
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury
K 036/06
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
- GALILEO na křižovatce: Implementace evropských programů
Podvýbor pro dopravu jako pracovní orgán VZHD z výše uvedených dokumentů projednal:
N 098/05
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury
N 014/06
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady pozměňující směrnici 2003/87/ES tak, aby zahrnovala emise z letecké dopravy do systému obchodování s emisními povolenkami v rámci Společenství
K 017/06
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Akční plán pro kapacitu, efektivitu a bezpečnost letišť v Evropě
K 036/06
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
- GALILEO na křižovatce: Implementace evropských programů

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí:

- přijal stanovisko ke 4 komunikačním dokumentům.

K 019/06
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Výsledky přezkumu strategie Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel
K 024/06
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Směrem k udržitelnému hospodaření s vodou
K 026/06
Zelená kniha o využití tržních nástrojů pro účely ochrany životního prostředí
K 046/06
Zelená kniha Komise předložená Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, Přizpůsobení se změně klimatu v Evropě – možnosti pro postup EU

Ústavně- právní výbor

- přijal stanovisko k 1 návrhu legislativního aktu.

N 018/06
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

- přijal stanovisko k 1 komunikačnímu dokumentu.

K 027/06
Zelená kniha - Evropský výzkumný prostor: Nové perspektivy

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

- přijal stanovisko k 2 komunikačním dokumentům.

K 041/06
Sdělení Komise Evropskému parlamentu Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
- Směrem k společným principům flexicurity: Větší počet a vyšší kvalita pracovních míst prostřednictvím flexibility a jistoty
K 064/06
Bílá kniha Společně pro zdraví: Strategický přístup pro EU 2008 – 2013

Výbor pro záležitosti Evropské unie (jako dožádaný Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost)

- přijal stanovisko k 1 mezivládnímu dokumentu.

M 009/06
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se zřizuje Evropský policejní úřad (EUROPOL)

Stálá komise pro sdělovací prostředky

- přijala stanovisko k 1 návrhu legislativního aktu.

N 025/06
Pozměněný návrh směrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání (Audiovizuální mediální služby bez hranic)

Stálá komise pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury

- přijala stanovisko k 1 komunikačnímu dokumentu.

K 004/06
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, Lepší právní předpisy v Evropské unii - strategický přezkum

4. Plénum Senátu

Senát jedná prostřednictvím pléna. Usnesení žádného z pověřených ani ostatních výborů Senátu v evropské agendě nelze považovat za vyjádření Senátu jako komory Parlamentu ČR. Všechna výbory přijatá stanoviska či doporučení vztahující se k evropským legislativním návrhům a dalším dokumentům a k mandátu vlády ČR pro jednání v institucích EU proto na návrh pověřených výborů projedná a případně schválí Senát na plenárním zasedání. Zařadit evropský bod na jednání pléna Senátu lze také návrhem nejméně 17 senátorů. Stanovisko obsažené ve vyjádření Senátu vláda ČR zohlední v přípravě pozic pro následující jednání o předmětném návrhu v institucích EU.

V roce 2007 plénum Senátu projednalo celkem 24 dokumentů (7 NLA, 15 K, 2 M)

K 002/06
Bílá kniha o zlepšení jednotného tržního rámce pro investiční fondy
K 004/06
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, Lepší právní předpisy v Evropské unii - strategický přezkum
K 005/06
Zelená kniha: Modernizace pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století
M 009/06
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se zřizuje Evropský policejní úřad (EUROPOL)
N 014/06
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady pozměňující směrnici 2003/87/ES tak, aby zahrnovala emise z letecké dopravy do systému obchodování s emisními povolenkami v rámci
K 015/06
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Energetická politika pro Evropu
M 016/06
Návrh rozhodnutí Rady 2007/.../SVV ze dne …. o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti
N 018/06
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí
K 019/06
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Výsledky přezkumu strategie Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel
K 020/06
Zelená kniha o přezkumu spotřebitelského acquis
K 022/06
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů:
Roční politická strategie pro rok 2008
K 024/06
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Směrem k udržitelnému hospodaření s vodou
K 026/06
Zelená kniha o využití tržních nástrojů pro účely ochrany životního prostředí
K 027/06
Zelená kniha - Evropský výzkumný prostor : Nové perspektivy
K 028/06
Zelená kniha: přístup veřejnosti k dokumentům institucí Evropského společenství – přezkum
N 030/06
Sdělení Komise o návrzích změny nařízení Rady (ES) č. 318/2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru a nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace
N 034/06
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady zavádějící sankce pro zaměstnavatele nelegálně pobývajících příslušníků třetích států
K 036/06
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
- GALILEO na křižovatce: Implementace evropských programů
N 037/06
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/109/ES tak, aby její působnost byla rozšířena na adresáty mezinárodní ochrany
K 040/06
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě
Dárcovství orgánů a transplantace: tvorba politik na úrovni EU
K 041/06
Sdělení Komise Evropskému parlamentu Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
- Směrem k společným principům flexicurity: Větší počet a vyšší kvalita pracovních míst prostřednictvím flexibility a jistoty
N 042/06
Návrh nařízení Rady na společnou organizaci obchodu s vínem a o změně některých nařízení
K 045/06
Sdělení Komise
Směrem k Evropské chartě práv spotřebitelů energie
N 049/06
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007 přijetím víceletého rámce na roky 2007-2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva

Zprávy a informace vlády ČR projednané plénem Senátu v roce 2007

Na základě zákona o jednacím řádu Senát pravidelně před jednáním Evropské rady projednává informaci vlády o pořadu jednání Evropské rady a o pozicích České republiky. Na první schůzi, která se koná po Evropské radě pak zástupce vlády předkládá Senátu informaci vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady a o pozicích zastávaných ČR.

V roce 2007 bylo Senátu vládou předloženo a Senátem projednáno 9 informací vlády o pořadu jednání a následně výsledcích Evropské rady a o pozicích České republiky.

5. Další aktivity Senátu

5.1 Komunikace s Evropskou komisí

V květnu roku 2006 se Evropská komise rozhodla zasílat své legislativní návrhy a další dokumenty přímo parlamentům členských států a zároveň je vyzvala k tomu, aby jí postupovaly své reakce a podněty související s danými dokumenty. Senát svým usnesením (k sen. tisku K 75/05) zmíněnou iniciativu Komise uvítal a v současnosti Komisi své podněty prostřednictvím usnesení pléna zasílá.

V roce 2007 na základě doporučení Stálé komise pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury Senát přijal usnesení o podrobnějších pravidlech jednání o dokumentech postoupených Senátu přímo orgány Evropské unie (usnesení č.180 z 6. funkčního období).

V roce 2007 Senát postoupil Evropské komisi usnesení k 9 evropským tiskům.

K 022/06
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Roční politická strategie pro rok 2008
K 027/06
Zelená kniha - Evropský výzkumný prostor: Nové perspektivy
K 028/06
Zelená kniha: přístup veřejnosti k dokumentům institucí Evropského společenství – přezkum
N 034/06
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady zavádějící sankce pro zaměstnavatele nelegálně pobývajících příslušníků třetích států
N 037/06
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/109/ES tak, aby její působnost byla rozšířena na adresáty mezinárodní ochrany
K 040/06
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Dárcovství orgánů a transplantace: tvorba politik na úrovni EU
K 041/06
Sdělení Komise Evropskému parlamentu Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
- Směrem k společným principům flexicurity: Větší počet a vyšší kvalita pracovních míst prostřednictvím flexibility a jistoty
N 042/06
Návrh nařízení Rady na společnou organizaci obchodu s vínem a o změně některých nařízení
K 063/06
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, Legislativní a pracovní program komise na rok 2008

Senát v momentě přípravy této zprávy obdržel reakci Komise na 4 z usnesení přijatých a postoupených ve sledovaném roce a v této chvíli očekává reakci Komise na své připomínky k dalším 5 usnesením postoupeným v posledních měsících roku 2007.

5.2 Test subsidiarity

Ve sledovaném období započal s pomocí koordinační podpory COSAC (Konference výborů pro evropské záležitosti parlamentů EU) jeden společný test subsidiarity, kterého se měly možnost zúčastnit všechny parlamenty členských států EU. Senát v rámci struktur COSAC inicioval test nad návrhem rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu (sen. tisk M 073/06).

5.3 Veřejná slyšení na evropská témata

 • 19. 4. 2007 – diskuze u kulatého stolu pod záštitou VZVOB
  „Evropská politika sousedství: výsledky a výzvy“
 • 19.6.2007 – 11. veřejné slyšení Senátu
  „Závěry jarní Evropské rady a jejich vliv na energetickou politiku ČR“
 • 21. 11. 2007 – 13. veřejné slyšení Senátu
  „Jaká by měla být budoucí politika České republiky a Evropské unie v oblasti globální změny klimatu?“

5.4 Konference

Dne 11. května 2007 se pod záštitou místopředsedy Senátu konala konference s názvem „Evropské soudnictví na ústavní křižovatce“, jejímž tématem bylo institucionální uspořádání soudního systému EU a činnost Soudního dvora v širším politickém kontextu.

6. Oddělení pro Evropskou unii (OEU)

Oddělení pro Evropskou unii zajišťuje zázemí pro vykonávání předběžné kontroly evropského legislativního procesu Senátem PČR. Participuje ale i na dalších aktivitách Senátu týkajících se EU.

OEU třídí dokumenty Rady doručené elektronicky systémem EU Extranet a sestavuje každotýdenní přehledy, na jejichž základě si pověřené výbory vybírají předlohy k projednávání.

viz odkaz z webových stánek Senátu PČR :

 • INTERNET: Titulní stránka > Senát PČR > Senát a EU > Týdenní reporty
 • INTRANET: Intranet > Týdenní přehledy

V roce 2007 experti OEU anotovali 875 dokumentů do týdenních přehledů.

OEU vypracovává tzv. „Informace“ k předlohám, které se ve výborech Senátu a v plénu projednávají. Informace shrnuje obsah předkládaného materiálu, průběh projednávání v institucích EU a stanovisko příslušného ministerstva. Zahrnuje kritickou analýzu dokumentu, hodnocení vládní pozice a další informace o předloze.

V roce 2007 vypracovali experti OEU 58 Informací.

OEU sleduje vládní komunikaci a přípravu materiálů pro jednání v orgánech Rady EU (instrukce, mandáty) a jedná s vládou o zajištění zohlednění usnesení Senátu v těchto dokumentech. Oddělení v prvním čtvrtletí roku 2008 zpracuje materiál vyhodnocující zohlednění usnesení Senátu vládou v roce 2007 (v návaznosti na obdobné materiály mapující roky 2005 a 2006).

Kromě podkladů pro projednávání evropských předloh (viz části 1-4) na půdě Senátu zajišťuje OEU odborný servis i pro konference (viz část 5), veřejná slyšení (viz část 5), společná parlamentní setkání, společná jednání výborů parlamentů členských států (viz část 6 níže) a další jednání senátorů související s agendou EU.

V roce 2007 OEU vytvořilo novou databázi pro správu dokumentů EU projednávaných v Senátu PČR. Databáze umožňuje komfortní zaznamenávání a sledování vývoje projednání jednotlivých evropských tisků v Senátu. Databáze je přístupná všem zaměstnancům Kanceláře Senátu a senátorům a poskytuje následující funkce a informace: vyhledávání projednávaných dokumentů, kontakty na odborné referenty OEU a bližší informace o jejich práci, tisk sestav, hypertextové odkazy na databáze relevantní pro správu dokumentů EU, hypertextové odkazy na webové stránky parlamentů členských zemí EU.

viz. odkaz Databáze OEU:

 • X:\OEU+.mdb (přístup zajištěn na vyžádání)

Ve vztahu k přímé komunikaci s Evropskou komisí Oddělení pro Evropskou unii Kanceláře Senátu vypracovalo materiál „Přímá komunikace mezi Senátem a Evropskou komisí Postupy a principy“, který seznamuje s iniciativou EK, rekapituluje dosavadní zkušenosti Senátu s ní, identifikuje pole pro možné procedurální úpravy v Senátu a zabývá se budoucím vývojem. Byl vypracován jako podklad pro jednání Stálé komise Senátu pro Ústavu a parlamentní procedury dne 29.3.2007.

Podklady pro meziparlamentní jednání a COSAC:

 • Jednání COSAC (13.-15. května 2007, Berlín)
 • Jednání COSAC (14.-16. října 2007, Lisabon)
 • Konference předsedů a místopředsedů zemědělských výborů (20. - 21. května 2007, Berlín)
 • Setkání předsedů rozpočtových výborů národních parlamentů a Evropského parlamentu (5-6. listopadu 2007, Lisabon)
 • Parlamentní setkání k Lisabonské strategii (5.-6. února 2007, Brusel)
 • Společné setkání parlamentních výborů pro dopravu (26. února 2007, Brusel)
 • Společné setkání výborů pro kulturu a vzdělávání (18.-19. prosince 2007, Brusel)

Odborné posuzování implementace evropských norem do právního řádu ČR a její kontrola jsou zajišťovány legislativním odborem Senátu.

6.1. Zastoupení Senátu v Bruselu

Kancelář Senátu vysílá zástupce do Bruselu od 1. listopadu 2004. Jeho úkolem je přispívat k co nejkvalitnějšímu zázemí pro provádění předběžné kontroly rozhodovacího procesu EU v Senátu tím, že zprostředkovává informace a dokumenty z Prahy nedostupné. Zástupce proto podává informace expertům OEU, píše zprávy o zásadních tématech přímo senátorkám a senátorům, připravuje program pro senátorky a senátory navštěvující evropské instituce, zaštiťuje meziparlamentní spolupráci na půdě Evropského parlamentu a poskytuje partnerským institucím informace o Senátu PČR, a zejména o jeho usneseních a dalších aktivitách v evropské agendě.

V roce 2007 informovala zástupkyně Senát prostřednictvím 13 zpráv, spoluzajistila přípravu 13 meziparlamentních jednání v Bruselu, jichž se účastnilo 20 senátorek a senátorů. Připravila dvoudenní jednání 14 senátorek a senátorů v evropských institucích v Bruselu a 5 týdenních stáží pro celkem 18 zaměstnanců Parlamentu ČR.

viz. odkaz z webových stánek Senátu PČR :

 • INTERNET: Titulní stránka > Senát PČR > Senát a EU > Dokumenty evropské agendy > Zprávy stálého zástupce KS
 • INTRANET: Intranet > Zprávy stálého zástupce KS

II. Shrnutí

Rok 2007 byl již třetím plnohodnotným rokem, ve kterém se Senát jako komora parlamentu členského státu EU zabývá předběžnou kontrolou evropského legislativního procesu.

Zatímco v roce 2006 bylo do týdenních přehledů dokumentů I. pilíře EU (kde je VEU pověřeným výborem) doručených do Senátu zařazeno o 52 dokumentů více než v roce 2005, v roce 2007 došlo oproti roku 2006 k dalšímu nárůstu o 151 anotovaných dokumentů. Většina z tohoto nárůstu je způsobena dokumenty komunikačními. Zatímco tedy počet legislativních návrhů zůstává na úrovni let minulých, roste aktivita Komise v přípravné, prelegislativní, fázi.

Výborem pro záležitosti EU bylo v roce 2007 projednáno 47 dokumentů (oproti 40 v roce 2006 a 54 v roce 2005). Lze tedy konstatovat, že počet dokumentů, které VEU ročně projedná, se stabilizuje okolo čísla 50.

V oblasti II. a III. pilíře (kde je VZVOB pověřeným výborem) opět stouplo číslo doručených dokumentů ze 43 v roce 2005 a 69 v roce 2006 na 92 v roce 2007. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost v roce 2006 vybral k projednání 7 dokumentů a projednal jich 5, což je o tři více než v roce předcházejícím. Zatímco v roce 2006 nedošlo na doporučení VZVOB k projednání II. či III. pilířového dokumentu plénem, v roce 2007 Senát projednal na popud tohoto pověřeného výboru dokumenty dva. Senát v roce 2007 prostřednictvím VZVOB začal systematicky projednávat pozice České republiky k aktuálním otázkám nadcházející schůzky Rady ministrů pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy.

V oblasti zainteresování dalších orgánů Senátu došlo v roce 2007 k výraznému zintezívnění jejich zapojení do projednávání Evropské agendy. Zatímco v prvním sledovaném roce předběžné kontroly (2005) se evropskými dokumenty zaobíralo šest různých orgánů Senátu, které by byly věcně příslušné, jednalo-li by se o návrh zákona (celkem dvaceti dokumenty), ve druhém roce (2006) se již jednalo pouze o výbory dva (a pět dokumentů). V právě skončeném roce 2007 se tyto dožádané orgány zabývaly celkem 28 dokumenty evropské agendy a došlo k zapojení šesti výborů, dvou stálých komisí a jednoho podvýboru.

Aktivita pléna Senátu meziročně vzrostla. Od roku 2005 meziročně roste počet dokumentů evropské agendy projednávaných plénem Senátu o třetinu až polovinu. V roce 2007 Senát přijal stanovisko ke 24 evropským tiskům oproti 16 v roce 2006 a 12 v roce 2005. To znamená, že oba pověřené výbory pravidelně zprostředkovávají plénu Senátu možnost ovlivnit tvorbu politik EU a aktivně vstupovat do procesu evropské normotvorby vydáváním stanovisek pro vládu ČR, které má tato zohlednit při dalším jednání v Radě EU jménem České republiky.

Nezanedbatelná část Senátem v evropské agendě přijatých stanovisek je zasílána také Evropské komisi. V roce 2007 to bylo 9 usnesení.

Tabulka činnost výborů a komisí v roce 2007 (včetně části 6. funkčního období, které bylo zahájeno 29. listopadu 2006)
údaje za 6. funkční jsou uvedeny v závorce

orgán
 
schůze
(z toho v 6. funkčním období)
usnesení
(z toho v 6. funkčním období)
výjezdní zasedání
(z toho v 6. funkčním období)
zahraniční cesty
(z toho v 6. funkčním období)
přijetí zahraničních návštěv
(z toho v 6. funkčním období)
ostatní
(konference, semináře, veřejná slyšení)
(z toho v 6. funkčním období)
MIV 8 (2)16 (2) 1  
ÚPV 13 (3) /16/37 (7) /44/ 2 231
VZOB21 (3) /24/90 (16+ 1PR) /108/13? 21 ? (1)5
VVVK12 (2) /14/92 (12) /104/ 3 (1)7 (1) 2 (1) 4
VUZP19 (3)58 (7) 2 (1)4 ?(1)(1) 4 (1)
VHZD18 (1)179 5 9
VZSP16 (2)55 (5) /59/ 2 12
OV(2) (14)
VEU22 (3) /24/175 (22) /197/ 3 4+? 12 4
Volební komise816
SK pro práci KS8 (1)93 (8)
SK pro Ústavu ČR a parl. procedury813 2 1
SK pro rozvoj venkova924 2 2 1 1
SK pro krajany 07 (všechna per rollam) 2
SK pro sděl. prostředky5191 1
DK pro KSČM1 (1)3 (2)
DK pro Bělorusko2 1