Mandátový a imunitní výbor Senátu - Zpráva o činnosti za rok 2007

Mandátový a imunitní výbor Senátu má v 6. funkčním období celkem 12 členů, předsedou výboru je senátor Jiří Pospíšil.

V rámci 6. funkčního období se koncem listopadu roku 2006 konala 1. schůze výboru, na které si výbor zvolil kromě předsedy výboru dva ověřovatele (senátorka Ludmila Müllerová a senátor Zdeněk Janalík) a tři místopředsedy výboru (senátor Miloslav Pelc, senátor Rostislav Slavotínek a senátor Petr Vícha).

V roce 2007 se konalo celkem 8 schůzí výboru.

Mandátový a imunitní výbor projednal během prvního roku 6. funkčního období dva senátní tisky:

tisk č. 379
návrh senátního návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů.
tisk č. 79
senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování.

Výbor dále projednal žádost Policie České republiky, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování, o souhlas Senátu s trestním stíháním senátora Jiřího Čunka. V souvislosti s touto žádostí přijal nejen usnesení, kterým doporučil Senátu vyslovit souhlas s trestním stíháním, ale také usnesení týkající se obecně předkládání podkladů, které tvoří součást žádostí Policie ČR o vyslovení souhlasu Senátu s trestním stíháním senátora Parlamentu ČR. Na červnové schůzi projednal výbor okolnosti týkající se žádosti Policie ČR adresované vedoucímu Kanceláře Senátu o zaslání seznamu osob z řad veřejnosti, které se dne, kdy byla na programu jednání Senátu žádost Policie ČR o souhlas Senátu s trestním stíháním senátora Jiřího Čunka, zúčastnily jednání Senátu. Na jednání výboru byl přizván nejen vedoucí Kanceláře Senátu, který seznámil senátory s kroky, které v této souvislosti učinil, ale i předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Igor Němec, který reagoval na dotazy jednotlivých senátorů. Pokračování této schůze se o dva dny později na základě pozvání výboru zúčastnila nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká, která seznámila senátory se svým stanoviskem k průběhu vyšetřování i se stanoviskem Nejvyššího státního zastupitelství a vysvětlila také některé kroky, které Nejvyšší státní zastupitelství učinilo. Tohoto jednání výboru se zúčastnili také předseda Senátu Přemysla Sobotka a senátor Josef Pavlata. Výstupem pak bylo přijetí usnesení, kterým výbor vyslovil znepokojení nad okolnostmi vyšetřování kauzy senátora Jiřího Čunka a konstatoval adekvátnost postupu Nejvyššího státního zastupitelství.

Dne 1. ledna 2007 nabyl účinnosti zcela nový zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a výbor se stal evidenčním orgánem, který v souladu s § 14 odst. 1 písm. b) zákona o střetu zájmů vede registr pro senátory a soudce. Konkrétní povinnosti evidenčního orgánu v souvislosti s vedením registru stanoví zákon o střetu zájmů v § 13, § 14 a § 17.

Výbor uvedl do řádného provozu registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, které podávají veřejní funkcionáři v souladu se zákonem o střetu zájmů. Registr oznámení vedený v listinné podobě byl přístupný veřejnosti od 1. ledna 2007, registr vedený v elektronické podobě začal fungovat dnem 28. března 2007. Ke dni 31. prosince 2007 obsahoval registr celkem 30 oznámení veřejných funkcionářů, kteří skončili výkon funkce.

Výbor podal koncem roku 2007 dva návrhy na zahájení řízení o porušení povinností veřejných funkcionářů podle § 17 odst. 2 zákona o střetu zájmů k příslušnému krajskému soudu, neboť na základě zjištěných skutečností dospěl k závěru, že existuje důvodné podezření, že dva bývalí soudci nesplnili povinnost předložit ve stanovené lhůtě oznámení podle zákona o střetu zájmů.

Mandátový a imunitní výbor Senátu vedl v minulých letech evidenci a zajišťoval úschovu oznámení veřejných funkcionářů (poslanci, členové vlády a vedoucí dalších ústředních správních orgánů, v jejichž čele není člen vlády), předkládaných v souladu se zákonem č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkce (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů.

Tato oznámení byla na základě dohody předsedou Mandátového a imunitního výboru Senátu s předsedou Mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny a po jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Igorem Němcem a jeho náměstkyní Alenou Kučerovou předána do archivu příslušné komory a je s nimi nadále nakládáno podle zákona o archivnictví. S účinností od 17. ledna 2007 nejsou tato oznámení předkládána zájemcům podle zákona č. 238/1992 Sb., neboť tento zákon pozbyl platnosti a nový zákon o střetu zájmů účinný od 1. ledna 2007 otázku, jak nakládat s oznámeními předkládanými podle původního zákona neupravoval a jejich další předkládání veřejnosti by tak bylo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů. V současné době podléhají tato oznámení režimu jiného zákona a jsou přístupná veřejnosti jako archiválie.

Výbor přijal usnesení k ukládání sankcí senátorům Parlamentu České republiky v disciplinárních řízeních za přestupky spáchané v oblasti provozu na pozemních komunikacích.

Výbor po doplňovacích volbách do Senátu ověřil v souladu s § 41 odst. 1 písm. a) zákona o jednacím řádu Senátu platnost volby senátorů ve volebních obvodech č. 5 a č. 63.

Ve dnech 6. a 7. listopadu 2007 se delegace Mandátového a imunitního výboru zúčastnila historicky první zahraniční cesty od ustavení Senátu v roce 1996. Jednalo o společnou zahraniční cestu Mandátových a imunitních výborů Parlamentu ČR na Slovensko, které se uskutečnilo na pozvání předsedy Výboru Národní rady SR pro neslučitelnost funkcí pana Gábora Gála. Delegace Parlamentu ČR přijata mimořádným a zplnomocněným velvyslancem ČR ve Slovenské republice J. E. Vladimírem Galuškou, dále pak místopředsedou Národní rady SR Miroslavem Čížem a uskutečnila pracovní jednání se členy Výboru NR SR pro neslučitelnost funkcí, se členy Mandátového a imunitního výboru NR SR, s náměstkem generálního prokurátora Ctiborem Košťálem a se státní tajemnicí Ministerstva spravedlnosti SR Annou Vittekovou.

Velmi zajímavé bylo porovnání právní úpravy střetu zájmů v obou státech. Střet zájmů upravuje totiž na Slovensku zákon nejvyšší právní síly, tj. zákon ústavní, zatímco v ČR je této problematika řešena zákonem. Obě právní úpravy se také velmi liší, takže delegace Parlamentu ČR uvítala možnost shlédnout PowerPointovou prezentaci sekretariátu Výboru NR SR pro neslučitelnost funkcí. Při jednání se členy Mandátového a imunitního výboru NR SR byla porovnána právní úprava imunity zákonodárců a bylo konstatováno, že na obou stranách byly učiněny pokusy zcela nebo alespoň částečně odstranit přestupkovou a trestněprávní imunitu zákonodárců.

Dne 13. prosince 2007 přijal předseda výboru senátor Jiří Pospíšil spolu se senátorkou Danielou Filipiovou a senátorem Josefem Novotným na půdě Senátu delegaci Imunitního a mandátového výboru Národního shromáždění Maďarské republiky.