Činnost Organizačního výboru Senátu v roce 2007

Organizační výbor organizuje a koordinuje práci orgánů Senátu v rozsahu stanoveném jednacím řádem Senátu. V 6. funkčním období má výbor 13 členů. Vedle předsedy Senátu a 4 místopředsedů Senátu byli jeho členy senátoři zvolení podle poměrného zastoupení senátorských klubů /senátor Tomáš Julínek pozbyl své členství v OV poté, co byl jmenován ministrem zdravotnictví/.

Nejdůležitějším úkolem Organizačního výboru je příprava schůzí Senátu; přičemž výbor navrhuje předsedovi Senátu jejich termín a pořad; doporučuje zařazení návrhů zákonů, mezinárodních smluv a jiných návrhů do návrhu pořadu schůze Senátu. V roce 2007 tak proběhlo 8 schůzí Senátu. Organizační výbor dále přikazuje návrhy zákonů postoupené Poslaneckou sněmovnou, mezinárodní smlouvy, žádosti prezidenta republiky, informace vlády a další návrhy k projednání příslušným výborům Senátu. V roce 2007 tak výbor přikázal přes 130 senátních tisků. Mezi jeho další významné kompetence patří schvalování plánu zahraničních styků Senátu, přijetí zahraničních návštěv a vyslání senátorů, orgánů Senátu a delegací na zahraniční a pracovní cesty. Za celý rok 2007 schválil Organizační výbor 96 přijetí zahraničních návštěv, 134 zahraničních cest (z toho 37 vyslání Stálých delegací Parlamentu ČR).

Organizační výbor navrhuje pravidla hospodaření senátorských klubů na kalendářní rok. Členové výboru jednou za pololetí projednávají informaci vedoucího Kanceláře Senátu o čerpání prostředků na přijímání zahraničních návštěv a realizaci zahraničních cest /30. října došlo ke změně rozdělení finančních prostředků na zahraniční cesty Senátu/ a berou na vědomí informaci o řešení škod vzniklých na majetku Kanceláře Senátu.

Již v prosinci 2006 Organizační výbor zřídil tradičně svůj jediný Podvýbor, a to pro státní vyznamenání. V únoru 2007 byl zvolen poslední člen podvýboru pro státní vyznamenání /senátorka Soňa Paukrtová/ V dubnu senátor Josef Zoser doplnil uprázdněné místo v tomto podvýboru po senátorce Jitce Seitlové.

V tomto měsíci se taktéž Organizační výbor zabýval Pravidly pro užívání a pronajímání prostor sídla Senátu, která byla schválena již v červnu roku 2006, a zároveň uložil vedoucímu Kanceláře Senátu opětovně vyhodnotit aplikaci Pravidel pro užívání a pronajímání prostor sídla Senátu k 31. prosinci 2007.

V květnu téhož roku Organizační výbor souhlasil s návrhy předloženými Podvýborem pro státní vyznamenání na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání a doporučil Senátu Parlamentu České republiky návrhy schválit a předložit je prezidentu republiky.

Organizační výbor je nově zákonem č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních zmocněn stanovit lhůtu pro předkládání návrhů kandidátů na členy Rady tohoto ústavu. Tak se také stalo v červenci /začátek lhůty byl stanoven na 1. srpna 2007/ a v prosinci, kdy byla vyhlášena lhůta pro posledního nezvoleného kandidáta. Na základě návrhu předsedy Volební komise doporučil Organizační výbor Senátu procedurální pravidla týkající se volby kandidátů na členy této Rady.

V listopadu Organizační výbor souhlasil s konáním Slavnostního shromáždění k 11. výročí Ustavující schůze Senátu, které se uskutečnilo 18. prosince 2007.

V prosinci Organizační výbor vyslovil souhlas s dodatkem ke směrnici upravující pravidla pro užívání prostor sídla Senátu, a tím umožnil každému senátorovi jednou za rok spolupořádat kulturní nebo kulturně vzdělávací akci ve Valdštejnské zahradě.

Stejně jako v předešlých letech vytváří Organizační výbor časový harmonogram. Z důvodu podmíněnosti Senátu na práci Poslanecké sněmovny a nemožnosti dodržet zachování pracovních a senátorských týdnů, se již tradičně tento harmonogram nazývá „orientační“.

V průběhu roku 2007 přijal Organizační výbor 143 usnesení, z toho 104 na celkem 23 schůzích a 27 per rollam v době mezi schůzemi.