Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu - Zpráva o činnosti za rok 2007

Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu (SKPKS – dále jen Komise) byla ustavena na první schůzi Senátu dne 22. ledna 1997. Od té doby nepřetržitě pracuje již páté funkční období jako jeden z důležitých orgánů Senátu. Náplň činnosti Komise je naprosto odlišná od ostatních komisí a výborů Senátu a z tohoto důvodu je i její postavení s ostatními orgány naprosto nesrovnatelné. Komise je jakýmsi spojníkem mezi Kanceláří Senátu a senátory, čímž napomáhá k rychlému řešení vyvstalých problémů a k vzájemné kvalitní komunikaci bez zbytečných průtahů.

Komise byla znovu ustanovena na 1. schůzi 6. funkčního období dne 29. listopadu 2006, usnesením Senátu č. 14, a to v počtu 9 členů. Zároveň bylo jmenováno toto složení komise:

 • Daniela Filipiová
 • Jan Hálek
 • Adolf Jílek
 • Eduard Matykiewicz
 • Jiří Nedoma
 • Alena Palečková
 • Igor Petrov
 • Božena Sekaninová
 • Jiří Stříteský

Členové komise jsou členy různých výborů a při jejich volbě je vždy respektováno paritní zastoupení jednotlivých politických klubů.

Na téže schůzi byla předsedkyní Komise znovu zvolena senátorka Daniela Filipiová, místopředsedy se stali senátoři Adolf Jílek a Jiří Nedoma.

Ověřovateli Komise byli zvoleni senátorka Božena Sekaninová a senátor Eduard Matykiewicz.

Stejně jako v předchozích letech se Komise scházela pravidelně, zhruba v měsíčních intervalech tak, aby vždy aktuálně projednala všechny předložené náměty, žádosti, přehledy apod. V roce 2007 se konalo celkem 8 řádných schůzí, na kterých bylo přijato celkem 44 usnesení. Projednáváno bylo průměrně 5 až 10 bodů na každé schůzi. V období, kdy nemohla být z důvodu vytíženosti senátorů svolána řádná schůze Komise, byla usnesení operativně přijímána formou per rollam.

Jak již bylo uvedeno, činnost a rozsah práce této komise má velmi široké spektrum. Při své činnosti vychází ze Senátem schválených úkolů Komise v 6. funkčním období a z aplikace při operativním řešení každodenních problémů. V roce 2007 se komise zabývala následujícími tématy:

 • v průběhu roku schvalovala potřebné aktuální změny v organizačním řádu Kanceláře Senátu
 • projednávala architektonický záměr a ekonomickou kalkulaci a schválila konečnou verzi informačního centra Senátu
 • průběžně řešila zaviněné i nezaviněné škody senátorů. Celkem projednala 18 škodních protokolů
 • s masivním přechodem na elektronický systém rezervace letenek se vyskytují stále častěji poplatky účtované za stornování letenek z vážných důvodů ze strany senátora. Tyto záležitosti též procházejí Stálou komisí
 • opakovaně se Komise zabývala jednotlivými variantami vstupu do budovy Senátu a instalací vstupních zařízení
 • schválila projekt výstavní síně Senátu
 • operativně udělovala souhlas vedoucímu Kanceláře Senátu na zadávání veřejných zakázek nad 6 milionů korun ke konkrétním zakázkám
 • aktuálně schvalovala úpravu provozní doby gastronomických oddělení v souvislosti s provozním režimem KS (především v souvislosti s nulovou či velmi malou přítomností senátorů a pracovníků KS v prostorách Senátu o vánočních svátcích a v době letní omezené činnosti Senátu)
 • byla informována o škodách způsobených pracovníky KS a jejich řešeních škodní komisí KS
 • zabývala se podněty některých senátorů, ať již stížnosti na komplikované parkování v areálu Senátu, některé připomínky k zásobování a kvalitě jídel v senátorské restauraci, upozornění na špatný úklid apod.
 • schválila několik komerčních akcí, které se konaly v areálu Senátu
 • souhlasila s navrženým jménem nově zbudovaného salonku tak, aby zapadal do dosud přijatého pojetí
 • byla průběžně informována o tom, jak je připravováno a realizuje se „Kulturní léto ve Valdštejnské zahradě“ a velkolepá a jedinečná výstava „Albrecht z Valdštejna“
 • doporučila vyřazení osobního automobilu VW Caravelle z majetku KS
 • byla seznámena s vyhodnocením „Pravidel pro užívání a pronajímání prostor Senátu“

V průběhu měsíce října byla plánována zahraniční cesta do Polské republiky. Vzhledem k napjaté politické situaci, která v Polsku nastala a která byla završena vyhlášením předčasných parlamentních voleb, byla cesta dočasně zrušena s tím, že se uskuteční v náhradním termínu během roku 2008.