Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí - Zpráva o činnosti za rok 2007

Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí byla ustanovena dne 29. listopadu 2006 na první schůzi Senátu v jeho šestém funkčním období. Předsedou komise byl zvolen senátor Josef Kalbáč, členy komise se stali senátoři Václav Jehlička, Tomáš Jirsa, Ladislav Macák, Jiří Pospíšil a Tomáš Töpfer. Vzhledem k tomu, že se senátor Václav Jehlička stal ministrem, zaniklo jeho členství v komisi a na třetí schůzi Senátu dne 7. února byli do komise zvoleni senátor Rostislav Slavotínek a pan Oldřich Kužílek. Počet členů komise byl tímto rozšířen na sedm.

Komise se v tomto kalendářním roce sešla na šesti schůzích. Na první, konané 23. ledna 2007, byl místopředsedou komise zvolen sen. Tomáš Töpfer, ověřovateli komise sen. Ladislav Macák a sen. Jiří Pospíšil, byl zde také schválen Statut komise.

Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí věnovala první rok své činnosti převážně seznámení se s problematikou ochrany soukromí a osobních dat, stanovením priorit v činnosti komise (kamerové systémy, odposlechy aj.), navázání kontaktů s českými i zahraničními organizacemi a úřady, které se touto problematikou zabývají.

Mezi takové úřady patří především Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), který komise navštívila v měsíci dubnu, a kde se diskutovaly především otázky zavádění kamerových systémů (zkušenosti z registrace provozu kam. systémů, výsledky kontrolních zjištění v oblasti kamerového monitorování) a problematika odposlechů. Předseda ÚOOÚ RNDr. Igor Němec se pravidelně účastní schůzí komise, společně se svými spolupracovníky dává komisi nové podněty a impulsy k činnosti a jako odborníci nabízí komisi cenný odborný pohled na projednávané záležitosti.

Komise také navázala spolupráci s nevládní organizací Iuridicum remedium (IuRe), která se v rámci programu Lidská práva a technologie věnuje hlavně informačně – osvětovým a odborným aktivitám na poli ochrany soukromí. IuRe, které je členem evropské sítě podobně zaměřených organizací European Digital Rights, se prezentovalo na třetí schůzi komise v březnu tohoto roku a od té doby komise několikrát požádala IuRe o vyjádření k diskutovaným tématům (např. k senát. návrhu č. 56, k tématům na zahraniční cestu aj.).

Komise uskutečnila také návštěvu ředitele Archivu Ministerstva vnitra Dr. Žáčka, kde se diskutovalo především o zpřístupňování svazků StB veřejnosti.

Z návrhů zákonů a jiných senátních tisků se komise podrobněji zabývala především sen. tiskem č. 56 – Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru. Za předkladatele návrhu zákona vystoupil první náměstek ministra vnitra Ing. Jaroslav Salivar. Po jeho odůvodnění, zpravodajské zprávě senátora Josefa Kalbáče a po rozpravě týkající se především změn v zákoně o Celní správě a zákoně o ochraně osobních údajů přijala komise usnesení, ve kterém doporučila návrh zákona schválit (usnesení č. 6).

Na páté schůzi komise byl projednán senátní tisk č. 80 – Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2006. Po úvodním slově RNDr. Igora Němce, předsedy ÚOOÚ, po vyslechnutí zpravodajské zprávy senátora Ladislava Macáka a po rozpravě, doporučila komise Senátu vzít tuto zprávu na vědomí (usnesení č. 7).

V uplynulém roce podnikla Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí jednu zahraniční cestu. Cesta se uskutečnila do Německa, a to v termínu 6. – 8. listopadu 2007. Delegace složená ze senátorů Kalbáče, Slavotínka, Pospíšila a pana Kužílka se zúčastnila jednání se zástupcem spolkového pověřence pro ochranu dat a informační svobodu Rolandem Bachmeierem v Bonnu, se členy Grémia podle článku 13 odstavce 6 Základního zákona a jejich předsedou Norbertem Geisem v Německém spolkovém sněmu v Berlíně, s předsedou Výboru pro vnitro, bezpečnost a veřejný pořádek Poslanecké sněmovny spolkové země Berlín Peterem Trappem a předsedkyní Podvýboru pro ochranu osobních údajů a svobodný přístup k informacím Marion Seelig a nakonec s Dagmar Hartge, zmocněnkyní spolkové země Braniborsko pro ochranu osobních údajů a právo na náhled do spisů.

Mezi nejvíce diskutovaná témata patřilo – skryté prohledávání pevných disků počítačů jako instrument preventivního boje proti terorismu (on-line Durchsuchung); implementace směrnice EP a Rady 2006/24/ES (data retention), dohoda ze 26.7.2007 mezi EU a USA o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci a o jejich předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti USA (Dohoda PNR 2007), monitoring vybraných veřejných míst kamerovými systémy, provádění Zákona o náhledu do spisů a přístupu k informacím spolkové země Braniborsko, resp. Zákona na podporu informační svobody spolkové země Berlín.

Na veřejnosti a v médiích byla komise zastupována především prostřednictvím p. Oldřicha Kužílka, který se jako člen komise vyjadřoval např. k problematice nevyžádané elektronické pošty – spamů (Události komentáře – ČT,1.6.2007), k odhalení odposlechů a počítačového sledování ve státním podniku Lesy ČR (Události komentáře – ČT, 19.11.2007), předal jednu z (anti) cen v soutěži Big Brother Awards, která má zvýšit povědomí o rizicích průniků do soukromí jak ze strany veřejné správy, tak ze strany soukromých subjektů. Soutěž, která se koná v řadě evropských zemí, v Česku pořádá od roku 2005 nevládní organizace Iuridicum remedium. Předseda komise Kalbáč se zúčastnil pořadu Dobré ráno, kde diskutoval problematiku dětské pornografie (ČT, 18.7.2007).

V příštím roce se komise plánuje kromě stávajících priorit (kamerové systémy a odposlechy) věnovat např. aktuální problematice zpracovávání testů DNA a rizik s tím spojených, problematice registrů a databází, které zpracovávají osobní údaje, ale platí pro ně výjimka ze zákona o ochraně osobních údajů a není k nim potřeba souhlasu subjektů těchto údajů, úniku informací, ochraně soukromí v médiích aj.