Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky - Zpráva o činnosti za rok 2007

ÚVOD

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (dále SKSP) se v roce 2007 sešla na 13. schůzích, z nichž čtyři byly výjezdní.

V lednu se SKSP sešla poprvé v novém funkčním období Senátu, a tedy i v novém složení: Milan Bureš (místopředseda, Senátní klub ODS), Alena Gajdůšková (Senátorský klub ČSSD), Liana Janáčková (místopředsedkyně, Senátorský klub SNK), Zdeněk Janalík (Senátní klub ODS), Adolf Jílek (Klub senátorů KDU-ČSL), Jiří Oberfalzer (předseda, Senátní klub ODS), Vlastimil Sehnal (Senátní klub ODS), Richard Svoboda (Senátní klub ODS), Milan Špaček (místopředseda, Klub senátorů KDU-ČSL), Tomáš Töpfer (Senátní klub ODS).

SCHŮZE KOMISE

1. schůze (16. ledna 2007)

Byli zvolení místopředsedové a ověřovatelé SKSP a byl schválen plán činnosti SKSP na rok 2007.

2. schůze (23. ledna 2007)

Tuto schůzi navštívili členové Rady České televize a členové Rady Českého rozhlasu.

3. schůze (30. ledna 2007)

Na této schůzi se senátoři věnovali problematice vysílání regionálních stanic na TV Prima. Schůze se zúčastnili členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, zástupci TV Prima a zástupci Regionální televizní agentury.

4. schůze (13. února 2007) - výjezdní

Členové SKSP se na této schůzi, která se uskutečnila v sídle Českého telekomunikačního úřadu, věnovali výhradně Technickému plán přechodu k digitálnímu vysílání.

5. schůze (6. března 2007)

Jednání SKSP bylo věnováno situaci v České televizi. SKSP přijala následující body usnesení:

 • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky vyjadřuje znepokojení nad protiprávním stavem, který v České televizi trval déle než tři a půl roku.
 • Řešení této situace, které navrhl generální ředitel České televize a které vzala Rady České televize na vědomí, považuje Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky za řešení, které obchází zákon tak, aby vedoucí zaměstnanec fakticky na prvním stupni řízení nemusel splňovat podmínky stanovené § 9 odst. 11 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi.
 • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky se domnívá, že neveřejný průběh jednání Rady České televize, které proběhlo dne 21. 2. 2007, bylo v rozporu s § 7 odst. 3 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi.
 • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky se pozastavuje nad situací, že Rada České televize nemá kvůli manažerské smlouvě generálnímu řediteli České televize možnost uložit mu finanční sankci pro obecně právní pochybení.
 • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky žádá generálního ředitele České televize o jasné vyjádření k otázce své osobní odpovědnosti za tři a půl roku trvající protiprávní stav a k tomu, jakou z toho vyvodí osobní odpovědnost.

6. schůze (28. března 2007) - výjezdní

Členové SKSP navštívili sídlo Českého rozhlasu, kde diskutovali s jeho managementem a se členy Rady Českého rozhlasu.

7. schůze (3. dubna 2007)

SKSP se věnovala návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. SKSP navštívil zástupce předkladatele z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. SKSP doporučila Senátu nezabývat se návrhem zákona.

8. schůze (10. května 2007)

Členové SKSP se věnovali výhradně pozměněnému návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání („Audiovizuální mediální služby bez hranic“). SKSP navštívil zástupce předkladatele z Ministerstva kultury ČR. SKSP podpořila stanovisko Ministerstva kultury ČR a doporučila Výboru pro záležitosti Evropské unie vzít dokument na vědomí.

9. schůze (27. až 29. května 2007) - výjezdní

Návštěva SKSP Film festivalu Zlín 2007.

10. schůze (17. července 2007)

Členové SKSP se věnovali diskusi nad základními tezemi návrhu senátního návrhu zákona, který mění systém voleb členů mediálních rad. Dále diskutovali o principech připravované noveli zákona, který odblokuje proces digitalizace, a o možnosti zachování reklamy na České televizi. SKSP přijala následující body usnesení:

 • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky vítá vládní návrh na změnu některých zákonů v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání.
 • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky souhlasí s principy novely, které umožní odblokování stávající situace a dokončení přechodu na digitální televizní vysílání.
 • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky obzvláště vítá liberální princip přidělování licencí pro digitální televizní vysílání po vypnutí analogového televizního vysílání, který na tomto trhu umožní konkurenční prostředí.
 • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky podporuje v rámci legislativního procesu co nejrychlejší přijetí tohoto návrhu.

11. schůze (10. srpna 2007)

Schůze měla formu diskuse k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání. Témata byla následující: důsledky novely, duální model a využití výnosů České televize z prodeje reklamy. Hosty byli: Jiří Balvín, předseda Asociace digitálních televizí, Petra Smolíková, vrchní ředitelka – ministerstvo kultury, Helena Třeštíková, režisérka, Zdeněk Zajíček, náměstek ministra vnitraa Lubomír Zaorálek, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR. Otevřenou diskusi přenášela televize 24CZ.

12. schůze (16. října 2007)

SKSP projednala Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2006. Jako host vystoupila Dana Jaklová, místopředsedkyně Rady Českého rozhlasu. SKSP doporučila Senátu, aby Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2006 neprojednával, protože tato zpráva má být dle § 8 odst. 2 zákona č. 484/1991 Sb. předkládána výlučně Poslanecké sněmovně.

Dále se SKSP věnovala návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání. Novelu představil Zdeněk Zajíček, náměstek ministra vnitra, a Petra Smolíková, vrchní řediteleka z Ministerstva kultury ČR. SKSP doporučila Senátu nezabývat se návrhem zákona

SKSP také schválila návrh Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

13. schůze (29. a 30. listopadu 2007) - výjezdní

Schůze SKSP, jejímž tématem bylo seznámení s podmínkami práce ve veřejném a soukromém sektoru v oblasti médií, se uskutečnila v Ostravě. Členové SKSP navštívili Český rozhlas Ostrava, Rádio ORION, Rádio ČAS, Českou televize, televizní studio Ostrava, a POLAR televize Ostrava, s.r.o.

DALŠÍ AKTIVITY

Zahraniční cesta – Velká Británie - Londýn

Ve Velké Británii již proces digitalizace vrcholí a mají s ním bohaté zkušenosti. V Londýně se delegace SKSP setkala s předsedou parlamentního výboru pro kulturu, média a sport Johnem Whittingdalem, který se specializuje právě na oblast sdělovacích prostředků. Dále se setkala také s představiteli Ofcomu, což je jediný britský nezávislý regulační orgán, a s managementem sdružení Digital UK. Jedná se o sdružení všech společností a organizací, jichž se digitalizace dotýká. V náplni jeho činnosti je především podpora hladkého přechodu na digitální vysílání a dobrá informovanost veřejnosti. Ve Velké Británii jsme načerpali mnoho zajímavých zkušeností.

Návrh Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky senátního návrhu zákona (tisk č. 122)

Návrh mění zákony: z. č. 483/1991 Sb., o České televizi, z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, z. č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, a z. č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Návrh upravuje změnu systému voleb do mediálních rad: Rada ČT, Rada ČRo, Rada ČTK (nikoli však RRTV a Rady ČTÚ). Cílem je větší reprezentativnost ve složení mediálních rad a větší transparentnost volby.

Navrhovaná úprava vychází z následujících principů: kontinuity, duality volebních míst, omezeného počtu navrhovatelů, přímé odpovědnosti a principu dvakrát a dost:

Princip kontinuity (průběžné obměny)

 • Mandát člena rady na šest let, přičemž se volí třetina členů každé dva roky (výjimka Rada ČTK)
 • Počet členů:
  • Rada ČT 15 (nyní 15)
  • Rada ČRo 15 (nyní 9)
  • Rada ČTK 9 (nyní 7)

Princip duality volebních míst

 • Dvě volební místa:
  • Poslanecká sněmovna
  • Senát
 • U 15 členných rad volí každé 2 roky PS 3 členy a Senát 2
 • U 9 členné rady volí PS 6 členů a Senát 3 členy
 • Princip značně diverzifikuje riziko voleb podle politického klíče dle politické situace v konkrétní okamžik
 • Složení „volitelů“ je ovlivněno vícero volbami (nejen volby do PS, ale i častější volby do Senátu)
 • Zajištěna větší míra stability

Princip omezeného počtu navrhovatelů

 • Kandidáty na členy rad budou navrhovat pouze právnické osoby, které budou před každou volbou určeny usnesením odpovídající komory
 • V trojnásobném počtu členů rady, které má komora zvolit
 • PS z P.O. představujících významné:
  • kulturní, regionální, zaměstnavatelské, vědecké, sociální, profesní a ekologické zájmy
 • Senát z P.O.:
  • kulturní, odborové, národnostní, vzdělávací a náboženské zájmy
 • Reprezentace zájmů v souladu s posláním média veřejné služby
 • Cílem je výrazné omezení současné praxe:
  • Kandidáti si najdou jakékoliv občanské sdružení, které je navrhne
  • Kandidáti politických stran si takto „naoko“ zajistí svou nominaci

Princip přímé odpovědnosti

 • Členové rady jsou ze své činnosti odpovědni orgánu, který je zvolil
 • Výroční zprávy projednává jak Poslanecká sněmovna, tak Senát
 • Když jedna komora dvakrát neschválí výroční zprávu, budou odvoláni pouze členové rady, které zvolila tato komora
 • V případě, že se obě komory shodnou a každá pouze jednou neschválí výroční zprávu, budou odvoláni všichni členové rady

Princip dvakrát a dost

 • Do funkce člena rady nemůže být zvolena osoba, která již po dvě funkční období vykonávala funkci člena téže rady

Návrh byl na schůzi Senátu vráce k dopracování, a to z důvodu nezbytnosti většího předjednání s poslanci a také kvůli zásahu do jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

EPRI Conference 2007

V návaznosti na loňskou EPRI Conference, kterou SKSP zaštítila a uspořádala v Senátu, navštívil předseda SKSP 9. EPRI Conference, která se uskutečnila 19. a 20. března 2007 v Lisabonu.

ZÁVĚR

SKSP se v roce 2007 sešla na 13. schůzích, na kterých mimo jiné projednala dva návrhy zákonů, jeden návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady a jeden návrh senátního návrhu zákona dokonce sama předložila. SKSP se dále velmi intenzivně věnovala procesu digitalizace. Schůzí SKSP se účastnili zástupci regulačních orgánů, zástupci jednotlivých medií a odborníci.

SKSP úspěšně plní cíle a plán činnosti, který si vytýčila.

Svou aktivitou a věcným a odborným přístupem k projednávané problematice, jakož i zájmem o činnost a fungování hlavních médií, zejména médií veřejné služby, SKSP navázala na svou předchozí činnost a potvrdila své respektované postavení jak v Senátu, tak v odborné veřejnosti.