Zpráva o činnosti Ústavně-právního výboru v roce 2007

Ústavně-právní výbor Senátu měl na začátku roku 2007 deset členů. Pracoval ve složení : Jaroslav Kubera, předseda výboru, Jiří Čunek, Václava Domšová, Ladislav Macák, Jiří Oberfalzer, Petr Pakosta, Jiřina Rippelová, Jaromír Volný, Jiří Zlatuška a Jiří Žák.

Místopředsedy výboru byli na ustavující schůzi zvoleni senátoři Ladislav Macák, Jaromír Volný, Jiří Zlatuška a Jiří Žák. Ověřovateli výboru byli na ustavující schůzi výboru v roce 2006 zvoleni senátoři Václava Domšová, Ladislav Macák, Jiří Oberfalzer a Jiří Žák.

Již 9. ledna 2007 však došlo k první změně ve složení výboru. Senátor Jiří Čunek byl toho dne jmenován členem vlády ČR , což je podle jednacího řádu Senátu neslučitelné se členstvím ve výboru Senátu. Výbor tedy měl od té doby 9 členů. Dne 8. března 2007 podala senátorka Václava Domšová rezignaci na své členství ve výboru s úmyslem přejít do Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.. Její rezignací se zabývalo plénum Senátu. Vzalo její rezignaci na vědomí, poté však zvolilo senátorku Václavu Domšovou opětovně členkou Ústavně-právního výboru. K další personální změně v ÚPV tedy došlo až dne 6.června 2007, kdy se plénum Senátu opětovně zabývalo rezignací senátorky Václavy Domšové na členství v ÚPV a její žádostí stát se členkou VUZP. Tentokrát plénum Senátu vyhovělo žádosti paní senátorky. Téhož dne zvolilo plénum Senátu do Ústavně-právního výboru nového člena – senátora Václava Homolku, který byl zvolen do Senátu v doplňovacích volbách dne 21.dubna 2007. V tomto novém složení pracoval výbor po celý zbytek roku.

V roce 2007 se výbor sešel na 13-ti zasedáních. Jednal 13 dnů a přijal celkem 37 usnesení.

Pokud jde o vládní a poslanecké návrhy zákonů výbor v jedenácti případech doporučil Senátu projednávaný návrh zákona schválit, ve dvou případech vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, dvakrát doporučil Senátu, aby projednávaný návrh zákona zamítl. V jednom případě se výboru nepodařilo dospět hlasováním k přijetí usnesení, což dokumentuje záznam z jednání.

Dále se výbor opakovaně zabýval návrhem na změnu Ústavy České republiky, jehož obsahem byl návrh na omezení imunity ústavních činitelů. Nejprve výbor opakovaně projednával tuto věc jako návrh senátního návrhu zákona (senátní tisk č. 379). Po jeho projednání Poslaneckou sněmovnou PČR v podobě senátního návrhu na změnu Ústavy ČR (senátní tisk č. 79). V posledním případě výbor doporučil Senátu schválit projednávaný návrh ústavního zákona ve znění pozměňovacích návrhů přijatých výborem.

Dále se výbor opakovaně zabýval návrhem senátního návrhu zákona o státních svátcích, který předložil senátor Martin Mejstřík. Při obou projednáváních výbor doporučil Senátu schválit tyto návrhy ve znění pozměňovacích návrhů přijatých v ÚPV.

Výbor projednával také návrh senátního návrhu zákona, který předložila skupina senátorů v čele s Martinem Mejstříkem, jehož obsahem byl návrh na změnu trestního zákona ( trestnost propagace komunismu, fašismu a podobných hnutí). Projednávání této věci výbor nejprve přerušil, poté doporučil Senátu projednávaný návrh tohoto senátního návrhu zákona zamítnout.

Kromě toho se výbor svým usnesením ze dne 28. srpna 2007 rozhodl předložit Senátu svůj vlastní návrh zákona. Jednalo se o návrh na změnu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Jeho cílem bylo uvést do souladu s Ústavou ČR povinnost uklízet sníh na přilehlé nemovitosti, kterou má v současné době vlastník domu, ke kterému chodník přiléhá a nikoliv vlastník chodníku. ÚPV se touto otázkou zabýval na základě návrhu předsedy výboru senátora Jaroslava Kubery a to na svých schůzích, které se konaly 21. srpna a poté 28. srpna 2007. Na posledním z těchto jednání se senátoři ÚPV usnesli, že předloží projednávaný návrh předsedovi Senátu jako výborový návrh senátního návrhu zákona. Tím bylo zahájeno projednávání předmětného návrhu v podobě senátního tisku č. 105 v orgánech Senátu. První čtení proběhlo na zářijové schůzi Senátu. Jeho výsledkem bylo přikázání tohoto návrhu k projednání dvěma výborům Senátu. Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu byl určen garančním výborem. Dále bylo stanoveno, aby se touto matérií zabýval Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Projednávání tohoto návrhu v Senátu vyvrcholilo na prosincové plenární schůzi, kdy Senát schválil projednávaný návrh senátního návrhu zákona a vzápětí jej postoupil k projednání do Poslanecké sněmovny.

Výbor v minulém roce projednal také dvě mezinárodní smlouvy. Jednalo se o senátní tisk č. 5 (Smlouva mezi ČR a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech) a dále senátní tisk č. 123 (Protokol mezi ČR a Ukrajinou, kterým se mění smlouva mezi ČR a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech). V obou případech doporučil výbor Senátu dát souhlas k ratifikaci.

Na své 12. schůzi, která se konala dne 18. července 2007 výbor projednal a doporučil Senátu vzít na vědomí Souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2006. Výbor se toho dne zabýval také Výroční zprávou Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2006. Také v tomto případě navrhl Senátu vzít zprávu na vědomí.

Dále výbor projednal Zprávu vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v Evropské unii za rok 2006. Také v tomto případě doporučil výbor Senátu vzít zprávu na vědomí.

Do evropské agendy spadá také projednání návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí, ke které výbor zaujal věcné stanovisko (usnesení ÚPV č. 15 ze dne 9. května 2007).

Další aktivity výboru:

Ve dnech 20. - 22. února 2007 se členové Ústavně - právního výboru zúčastnili společně se členy Výboru pro záležitosti Evropské unie, Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a Stálé komise Senátu pro Ústavu a parlamentní procedury výjezdního zasedání do jihomoravského kraje, jehož obsahem bylo několik důležitých témat evropské agendy. První blok jednání byl zaměřen na třetí pilíř evropského práva, jeho současný stav a perspektivy dalšího vývoje. Druhý den proběhla jednání na téma: Komunitarizace třetího pilíře jako institucionální a právní otázka. Tato debata se konala na Fakultě sociálních studií Masarykovy university a zúčastnili se jí přední představitelé této fakulty. Poté se uskutečnilo jednání o právní povaze třetího pilíře z pohledu ústavního pořádku ČR. Tato část zasedání proběhla na půdě Ústavního soudu ČR a uvedla ji JUDr. Eliška Wagnerová, místopředsedkyně ÚS. Poslední den výjezdního zasedání byl věnován budoucnosti Evropské unie. Jednání proběhlo formou diskuse senátorů se studenty fakulty sociálních studií Masarykovy university.

Dne 11. dubna 2007 se konalo v hlavním sále Senátu za účasti předsedy Senátu Přemysla Sobotky společné jednání Ústavně-právního výboru a Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Přizváni byli také všichni další senátoři. Tématem jednání bylo umístění americké radarové stanice na území ČR. S hlavním referátem vystoupil předseda vlády Mirek Topolánek. Dále zde prezentovali své příspěvky tři příslušní ministři vlády ČR – Vlasta Parkanová, Alexandr Vondra a Karel Schvarzenberg. Cílem této akce bylo seznámit senátory s pozicí české vlády a současným stavem vyjednávání o umístění radarové stanice na našem území.

Ve dnech 22.-24. května 2007 se uskutečnilo společné výjezdní zasedání ÚPV Senátu a ÚPV Poslanecké sněmovny v Krkonoších na Přední Labské. Zaměřeno bylo na dva velmi důležité okruhy otázek. První den jednání byl věnován projednání vládního návrhu nové právní úpravy občanského zákoníku. Přizváni k tomuto bodu byli kromě ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila přední odborníci na občanské právo a tvůrci návrhu nového kodexu prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. a prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.. Druhým tématem jednání byla problematika rozsahu legislativních pravomocí Evropského společenství v oblasti trestního práva. S úvodním referátem k této věci vystoupila JUDr. Lenka Pítrová z Parlamentního institutu.

4. prosince 2007 uspořádal výbor společně se Stálou komisí Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury na půdě Senátu celodenní konferenci na téma: „Hledání optimálního modelu správy soudnictví pro Českou republiku“. Na toto jednání byli kromě všech senátorů pozváni čelní představitelé české justice, současný a řada bývalých ministrů spravedlnosti, představitelé akademické obce a zástupci politických stran.

Zahraniční aktivity výboru:

Dne 15. května 2008 uskutečnil výbor oficiální přijetí delegace Legislativního výboru Senátu Francouzské republiky, na kterém byly projednány specifické otázky týkající se práce obou výborů. Francouzští senátoři se zajímali kromě jiného o pravomoce českého parlamentu v oblasti evropských otázek, o postoj českých senátorů k evropské ústavě, o postavení a práva opozice v parlamentu, o parlamentní procedury a řadu dalších záležitostí.

Dne 6. června 2007 přijal výbor delegaci Ústavně-právního výboru Národní rady Slovenské republiky. Jednání bylo zaměřeno především na aktuální problémy obou zemí v legislativní oblasti, zejména na přípravu a přijímání nových kodexů v oblasti trestního i občanského práva. Čeští senátoři se velice zajímali o zkušenosti Slováků z fungování nově přijatých norem. Dále bylo jednání zaměřeno na činnost soudů a orgánů policie v obou zemích. Diskutovalo se také o institutu agenta provokatéra, který byl na Slovensku uzákoněn do nového trestního řádu. Velká pozornost byla věnována také otázce ústavní úpravy imunity ústavních činitelů, právní úpravě konkurzů, fungování exekutorů v obou zemích a řadě dalších otázek.

Dne 25. září 2007 uskutečnil Ústavně-právní výbor Senátu v čele se svým předsedou senátorem Jaroslavem.Kuberou oficiální přijetí smíšené delegace dvou výborů Poslanecké sněmovny Lucemburska - ústavního a právního. Jednání bylo zaměřeno na výměnu zkušeností z fungování parlamentů obou zemí. Velká pozornost byla věnována také „evropským“ otázkám, přijímání evropské legislativy a roli národních parlamentů v tomto procesu. Přínosné pro českou stranu byly zejména zkušenosti Lucemburska jako zakládajícího člena EU. České republice může být Lucembursko velkým vzorem např. v tom, že i malá země může hrát v rámci Evropské unie významnou roli.

Dále výbor uskutečnil dvě zahraniční pracovní cesty. Ve dnech 16.- 21. května 2007 to byla cesta do Albánie. Návštěva se uskutečnila na základě pozvání předsedkyně albánského parlamentu paní Jozefiny Topalli a byla zaměřena zejména na připravenost Albánie na vstup do NATO a Evropské unie.

Ve dnech 6.-13. listopadu 2007 proběhla pracovní návštěva USA – Kalifornie. Tuto cestu uskutečnili senátoři ÚPV společně s místopředsedou Senátu Jiřím Šnebergerem a byla zaměřena na porovnání politických systémů obou zemí a na fungování legislativního procesu. Senátoři si vyměnili se svými partnery zkušenosti z oblasti soudnictví a policie, dále z oblasti státní správy a samosprávy a jednali také o mezinárodně - právních otázkách vzájemných vztahů našich zemí včetně otázky bezpečnosti. V rámci této cesty senátoři kromě jiného navštíví i leteckou základu Vandenberg.

Jaroslav Kubera,v.r., předseda výboru

V Praze dne 28.února 2007
zpracovala: JUDr. Květa Skoupá, tajemnice ÚPV Senátu