Výbor pro záležitosti Evropské unie - Zpráva o činnosti za rok 2007

Na začátku 6. funkčního období byl na ustavující schůzi výboru dne 29. listopadu 2006 znovu zvolen předsedou jedenáctičlenného výboru senátor Luděk Sefzig. Místopředsedy výboru byli zvoleni senátoři Alena Venhodová, Richard Sequens, Miroslav Škaloud a Milan Špaček. Ověřovateli výboru se stali senátoři Tomáš Grulich, Václav Koukal, Eduard Matykiewicz a Karel Tejnora.

Vzhledem k tomu, že se senátoři Karel Schwarzenberg, Václav Jehlička a Jiří Čunek stali ministry, zaniklo jim členství ve výborech. V této souvislosti rezignovali na své členství ve výborech mj. senátoři Milan Špaček a Richard Sequens (VEU), Otakar Veřovský (VZSP) a Adolf Jílek (VZHD). Senát pak na své 3. schůzi dne 7. února 2007 schválil nové složení výborů.

Za odstoupivší senátory Milana Špačka a Richarda Sequense začali ve Výboru pro záležitosti Evropské unie pracovat senátoři Adolf Jílek a Otakar Veřovský. V návaznosti na tyto změny výbor na své 6. schůzi dne 14. února 2007 snížil počet svých místopředsedů na 3 a dovolil třetím místopředsedou senátora Václava Koukala. Ověřovatelem se místo Václava Koukala stal senátor Adolf Jílek.

Stejně jako v minulých letech byla rozdělena odpovědnost za konkrétní odborné oblasti práva EU jednotlivým členům výboru, která byla po změnách ve složení výboru upravena – viz příloha č. 1.

Výbor si vybral k projednání 70 evropských dokumentů (23 legislativních aktů a 47 komunikačních dokumentů) další 2 legislativní akty a 4 komunikační dokumenty zůstaly k projednání z roku 2006.

V roce 2007 se výbor sešel na 22 schůzích a projednal 58 evropských dokumentů (17 legislativních aktů vybraných v roce 2007 a 2 z roku 2006, 35 komunikačních dokumentů vybraných v roce 2007 a 4 z roku 2006) a další 2 evropské dokumenty projednal na žádost Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

U 21 projednávaného evropského dokumentu si VEU vyžádal stanovisko odborného výboru – nejčastěji šlo o Výbor pro hospodářství zemědělství a dopravu (16) a Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí (4). Dalšími dožádanými byl Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (2), Ústavně-právní výbor (1) a Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (1) a Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (1). Na základě vlastního rozhodnutí projednala jeden evropský dokument i Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury.

Senátor Miroslav Škaloud byl zpravodajem 13 dokumentů, Jana Juřenčáková, Eduard Matykiewicz, Tomáš Grulich a Luděk Sefzig 7 dokumentů, zpravodaji 4 dokumentů byli senátoři Karel Tejnora, Alena Venhodová a Otakar Veřovský, 3 tisky měla senátorka Alena Gajdůšková a Adolf Jílek (jeden z nich převzal v jeho nepřítomnosti Václav Koukal) a u jednoho tisku byl zpravodajem senátor Richard Sequens.

Z projednaných 60 dokumentů jich výbor vzal 29 na vědomí a u zbývajících přijal doporučení pro plénum Senátu. Senát u 24 dokumentů přijal stanovisko shodné s doporučením VEU, v 1 případě přijal mírně modifikované stanovisko VEU, 6 dokumentů zatím plénum neprojednalo – viz příloha č. 2.

Stručné shrnutí obsahu a závěrů jednání u tisků, které byly výborem předloženy k projednání plénem Senátu – viz příloha č. 3.

I v roce 2007 se výbor zabýval vnitrostátní legislativou, když projednal:

 • tisky 11 a 40 – Konvergenční program ČR – zpravodaj Luděk Sefzig,
 • tisk 52 – návrh podrobnějších pravidel jednání Senátu o dokumentech postoupených Senátu přímo orgány Evropské unie – zpravodaj Luděk Sefzig,
 • tisk 116 – novela zákona o finanční kontrole ve veřejné správě – zpravodaj Adolf Jílek,
 • tisk 128 – novela zákona o pobytu cizinců na území ČR a o azylu – zpravodaj Tomáš Grulich.

U tisků 11 + 40, 116 a 128 zaujal výbor stanovisko, které poté schválilo i plénum Senátu. U tisku 52 výbor navrhl změnu textu návrhu, která byla posléze plénem Senátu přijata.

Výbor uspořádal tři výjezdní zasedání. První zasedání ve dnech 20. – 22. února 2007 v Čejkovicích bylo zaměřeno na problematiku komunitarizace třetího pilíře.

Ve dnech 4. – 6. června 2007 se uskutečnilo výjezdní zasedání do Bruselu, kde měli senátoři možnost seznámit se s prací Stálého zastoupení, některých komisariátů i Evropského parlamentu. Hlavními tématy byly aktuální otázky z oblasti justice a vnitra, energetická politika a priority portugalského předsednictví.

Třetí výjezdní zasedání ve dnech 5. – 7. září 2007 na Zbirohu bylo věnováno různým aspektům mezivládní konference.

Všech tří výjezdních zasedání se zúčastnili i senátoři z jiných výborů.

Výbor také se zabýval dokumentem „Vyhodnocení evropských dokumentů projednávaných Senátem“ a vyslechl následující informace a zprávy:

 • informace z jednání Rady ministrů spravedlnosti a vnitra o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení ES č, 2201/2003 ohledně příslušnosti a pravidel o právních předpisech použitelných v manželských věcech k senátnímu tisku N 89/05 náměstka ministra spravedlnosti JUDr. Romana Poláška;
 • zprávu o vývoji EU ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga;
 • informaci o programu Evropské rady (8. – 9. 3. 2007) a o předběžném mandátu ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga;
 • dvě informace o připravovaných legislativních aktivitách Evropské unie v oblasti životního prostředí senátora Bedřicha Moldana;
 • informaci o postupu přípravy na české předsednictví v Radě EU náměstků místopředsedy vlády pro evropské záležitosti PhDr. Jany Hendrichové (sekce pro české předsednictví) a Jiřího Šedivého MA, Ph.D. (sekce pro evropské záležitosti);
 • informaci o stavu realizace Koncepce informování o evropských záležitostech ČR náměstkyně místopředsedy vlády pro evropské záležitosti PhDr. Jany Hendrichové a ředitelky oboru pro informování o evropských záležitostech Ministerstva pro místní rozvoj Blanky Týřové a další informaci na stejné téma od ředitelky odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády PhDr. Pavlíny Bartoňové;
 • tři informace stálé zástupkyně Kanceláře Senátu v Bruselu Hany Sedláčkové o aktuálních tématech;
 • informaci o prioritách předsednictví ČR v Radě EU místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondry a další informaci na shodné téma náměstka místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Ing. Marka Mory;
 • informaci o jednání Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci v Lucemburku (12. – 13. června 2007) náměstkyně ministra vnitra pro evropské záležitosti Mgr. Lenky Ptáčkové-Melicharové a náměstka ministra spravedlnosti Mgr. Martina Moulise;
 • informaci o vývoji Europolu náměstkyně ministra vnitra pro evropské záležitosti Mgr. Lenky Ptáčkové-Melicharové;
 • informaci o prioritách portugalského předsednictví velvyslance Portugalska J.E. Fernanda De Castro Brandao.

Mimo to vystoupil na výboru ke vztahům USA a EU prof. Roy Ginsberg, o vývoji situace v rozděleném Kypru na vlastní žádost informoval velvyslanec J.E. Stavros Amvrosiou a výbor pokračoval v projednávání informace o vyhodnocení projednávání evropských dokumentů v Senátu zpracovanou oddělením pro evropské záležitosti KS.

12. března 2007 výbor spolu se Spolkem českých právníků Všehrd a CEVRO Institut s podporou Konrad-Adenauer-Stiftung uspořádal mezinárodní konferenci na téma „Princip subsidiarity a národní parlamenty v EU“ rozdělenou do dvou částí – první se zabývala základy principu subsidiarity a role národních parlamentů v EU, druhá pak principem subsidiarity v právní teorii a praxi.

Pod záštitou senátorky Aleny Gajdůškové výbor uspořádal konferenci „Demografický vývoj v Evropské unii a v České republice: Hrozba? Výzva? Příležitost?“, které se mj. zúčastnil i komisař EK Vladimír Špidla.

Na popud VEU byla uspořádána dvě veřejná slyšení Senátu:

 • 19. června 2007 se uskutečnilo 10. veřejné slyšení Senátu na téma „Závěry jarní Evropské rady a jejich vliv na energetickou politiku ČR“. Slyšení bylo rozděleno na tři části, ve kterých se účastníci snažili najít odpovědi na otázky jaká by v budoucnu mohla být struktura energetických zdrojů v ČR, zda je cíl 20% podílu obnovitelných zdrojů v roce 2020 reálný, jaké má ČR předpoklady pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů či jak dosáhnout úplného otevření trhu s elektřinou a plynem.
 • 21. listopadu 2007 se konalo 13. veřejné slyšení Senátu na téma „Jaká by měla být budoucí politika České republiky a Evropské unie v oblasti globální změny klimatu?“, kterého se zúčastnili zástupci Parlamentu ČR, státní správy, samosprávy, akademické obce, nevládních organizací a soukromé sféry.

Výbor rovněž uspořádal diskusi nad otázkami Evropské komise k zelené knize „Evropský výzkumný prostor – nové perspektivy“, které se zúčastnili zástupci akademické obce, státní správy i nevládních organizací.

Další akcí, kterou výbor spolu s Centrem pro studium demokracie a kultury uspořádal byl seminář na téma „ Euro vs. koruna: kdy je optimální přijmout euro?“ za účasti významných ekonomů a politiků.

Výbor v roce 2007 uskutečnil zahraniční cesty do Norska a Švédska (21. – 26. dubna 2007) , do Izraele (7. – 12. května 2007), do Německa (24. – 26. října 2007) a do Rakouska (2. – 4. prosince 2007), jejichž cílem bylo zejména navázání osobních kontaktů se zástupci partnerských parlamentních výborů a výměna názorů na současné problémy EU – např. obsah a ratifikace Reformní smlouvy, migrační a integrační politika vč. vztahu k bezpečnosti a ochraně před terorismem a organizovaným zločinem, organizace čerpání evropských fondů, energetická politika, možnosti dalšího rozšíření EU či uplatňování principu subsidiarity.

Cílem cesty do Izraele bylo posílení spolupráce zemí v rámci Euro-středomořského parlamentního shromáždění, které přispívá k vytvoření oblasti míru a stability, založené na respektování lidských práv, demokracie a právního státu. Záměrem shromáždění je rovněž dosažení sdílené prosperity, především postupným zřízením zóny volného obchodu a sociální a kulturní partnerství založené na dialogu kultur a spolupráci při řešení migračních otázek. V souladu s programem Shromáždění se senátoři zaměřili na otázky společného zájmu jak v oblasti politiky, tak hospodářství a seznámení se zkušenostmi izraelské strany se zajišťováním bezpečnosti obyvatel a s obranou před mezinárodním terorismem.

V Rakousku a v Německu se jednání dotkla i vzájemných bilaterálních vztahů a přípravy na vstup ČR do Schengenského prostoru. S rakouskými partnery senátoři diskutovali i o činnosti a výsledcích meziparlamentní komise k problematice jaderné elektrárny Temelín.

Mimo to, se členové výboru účastnili zahraničních cest funkcionářů Senátu:

 • v delegaci předsedy Senátu Přemysla Sobotky tak senátoři Richard Sequens a Miroslav Škaloud navštívili Polsko, senátor Sefzig se zúčastnil oslav 50. výročí Římských smluv v Itálii, senátor Otakar Veřovský navštívil Bulharsko a senátoři Alena Gajdůšková a Adolf Jílek Indii a Rusko;
 • s místopředsedou Senátu Jiří Liškou se senátor Luděk Sefzig zúčastnil meziparlamentního jednání o Lisabonské strategii, senátor Eduard Matykiewicz meziparlamentní diskuse o změně klimatu a senátor Tomáš Grulich meziparlamentního jednání o budoucnosti EU v oblasti justice a vnitra – vše v Bruselu;
 • konference o budoucnosti Evropy v Bruselu se s místopředsedou Senátu Jiřím Šnebergem zúčastnili senátoři Miroslav Škaloud a Alena Gajdůšková.

Alena Gajdůšková se jako členka Stálé delegace PČR v Parlamentním shromáždění Rady Evropy účastnila dvou zasedání Výboru pro rovnoprávném postavení žen a mužů (Paříž, Paříž a Štrasburk) a jednoho v Bruselu, a dále čtyř zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku.

Delegace VEU se zúčastnila i setkání předsedů evropských výborů V4 v Polsku a na Slovensku, které bylo rozšířeno o účast zástupců Slovinska.

Tradiční byla účast předsedy výboru Luďka Sefziga na jednání COSAC v Berlíně a Lisabonu. Rozšířeného jednání COSAC v Německu se zúčastnil i místopředseda výboru Miroslav Škaloud, v Portugalsku pak místopředseda výboru Václav Koukal.

Členové výboru byli vysláni i na různé akce v zahraničí:

 • Tomáš Grulich do Německa na konferenci „Evropská bezpečnost a obraná politika“ a na jednání předsedů výborů pro vnitřní záležitosti parlamentů členských států EU, do Portugalska na setkání předsedů výborů pro spravedlnost a vnitro a do Bruselu na společné výborové jednání o tématech justice a vnitra;
 • Luděk Sefzig do Bruselu na meziparlamentní diskusi o eurozóně, do Rakouska na „Evropské fórum Wachau 2007“;
 • Alena Venhodová do Francie na konferenci národních a regionálních parlamentů;
 • Luděk Sefzig a Alena Gajdůšková do Bruselu na zasedání Výboru pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu;
 • Alena Gajdůšková do Lotyšska na seminář pro rovné příležitosti žen a mužů na politické rozhodování a do Bruselu na setkání předsedů výborů pro vzdělávání a kulturu.

VEU přijal delegaci Výboru pro evropskou integraci Národního shromáždění Bulharska, státního ministra pro Evropu na Ministerstvu zahraničních věcí Spolkové republiky Německo p. Güntera Glosera, delegaci Výboru pro politiku EU italského Senátu, delegaci Výboru pro evropskou integraci Chorvatska, delegaci Legislativního výboru francouzského Senátu, delegaci Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Rumunska, švédskou ministryni pro záležitosti EU pí Cecilii Malmstömovou a delegaci Evropské komise vedenou ředitelem sekce monitoringu národních politik Generálního ředitelství pro zaměstnanost p. Davidem Coynem.

Předseda výboru senátor Luděk Sefzig přijal chorvatského velvyslance J.E. Marijana Ramušćaka, velvyslance Turecka J.E. Koraye Targaye, poslance Národního shromáždění Francie p. Daniela Garrigua a francouzské senátory p. Ladislase Poniatiwskeho a Jean-Marc Pastora.

Přehled dalších oficiálních přijetí, kterých se členové výboru zúčastnili – viz příloha č. 4.

Zpracovala:
Daniela Bendová, tajemnice VEU

Schváleno usnesením č. 216-28-6-VEU-06.02.2008

 

Příloha č. 1 - Rozdělení odpovědnosti – 6. funkční období

Senátorka / senátor Odpovědnost za: (dle hlav Smlouvy o ES) Formace Rady EU
Luděk Sefzig MZV, MF - všeobecné záležitosti
- vývoj Unie
- vlastní zdroje (část pátá, hlava II)
- rozpočet
- hospodářská a měnová unie (VII)
Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy
ECOFIN
Jana Juřenčáková MPO, MF
Otakar Veřovský
- vnitřní trh (III)
- hospodářská soutěž (VI)
- daně a sbližování právních předpisů (VI)
Rada pro konkurenceschopnost a vnitřní trh
Otakar Veřovský MF, MPO, MZV
Jana Juřenčáková
- celní unie (I), celní spolupráce (X) - společná obchodní politika (IX) - rozvojová politika (XX) Rada pro konkurenceschopnost a vnitřní trh
Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy
Václav Koukal MMR, MPO - hospodářská a sociální soudržnost (XVII)
- průmysl (XVI)
Rada pro všeobecné záležitosti
Rada pro konkurenceschopnost a vnitřní trh
Alena Gajdůšková MŠMT, MK, MPO - školství, vzdělávání, mládež (XI)
- kultura (XII)
- výzkum a technologický rozvoj (XVIII)
Rada pro vzdělání, kulturu a mládež
Rada pro konkurenceschopnost a vnitřní trh
Tomáš Grulich MS, MV, MZV
Miroslav Škaloud
- víza, azyl, přistěhovalectví a jiné politiky týkající se volného pohybu osob (IV) Rada pro spravedlnost a vnitro
Eduard Matykiewicz MŽP - životní prostředí (XIX) Rada pro životní prostředí
Adolf Jílek MPSV - zaměstnanost (VIII)
- sociální politika (XI)
Rada pro zaměstnanost a sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele
Miroslav Škaloud MD, MPO, MI - doprava (V)
- transevropské sítě (XV) - energetika, telekomunikace, informační společnost
Rada pro dopravu, telekomunikace a energii

Příloha č. 2 - Projednávané dokumenty

Pořadové číslo Tisk Vyžád. stan. Stanovisko VEU Plénum Senátu
Legislat. aktů Komunik. dok. č. krátký název   vzít na vědomí dopor. plénu shodné stan. modifik. dopor.
  1 K 96-05 konkurenceschopnost na světovém trhu   ano      
1   N 98-05 bezpečnosti silniční infrastruktury     ano ano  
  2 K 99-05 demografická budoucnost Evropy   ano      
2   N 100-05 vnitřní trh poštovních služeb VHZD   ano ano  
  3 K 101-05 akční plán pro energetickou účinnost   ano      
  4 K 102-05 obstavení bankovních účtů     ano ano  
  5 K 001-06 strategie rozšíření 2006-2007   ano      
  6 K 002-06 jednotný tržní rámec pro investiční fondy     ano ano  
  7 K 003-06 trh s uhlíkem   ano      
  8 K 004-06 lepší právní předpisy     ano ano  
  9 K 005-06 modernizace pracovního práva     ano ano  
  10 K 006-06 posílení správy jižních námořních hranic   ano      
  11 K 007-06 konvergenční zpráva - 12/2006   ano      
  12 K 010-06 ochrana obchodu VHZD ano      
3   N 011-06 Evropská železniční agentura   ano      
  13 K 012-06 koordinace systému přímých daní   ano      
  14 K 013-06 implementace obnovené Lisab. strategie   ano      
4   N 014-06 emise z letecké dopravy VHZD   ano ano  
  15 K 015-06 energetická politika     ano ano  
  16 K 017-06 efektivita a bezpečnost letišť VHZD ano      
5   N 018-06 trestněprávní ochrana životního prostředí ÚPV   ano ano  
  17 K 019-06 snižování emisí CO₂z os. automobilů VHZD VUZP   ano ano  
  18 K 020-06 přezkum spotřebitelského acquis     ano ano  
  19 K 022-06 roční strategie politik 2008 (APS)     ano ano  
  20 K 023-06 iniciativa pro transparentnost   ano      
  21 K 024-06 hospodaření s vodou VUZP   ano ano  
6   N 025-06 provozování TV vysílání SK SP ano      
  22 K 026-06 ochrana životního prostředí VUZP   ano ano  
  23 K 027-06 Evropský výzkumný prostor VVVK   ano   ano
  24 K 028-06 přístup veřejnosti k dokumentům     ano ano  
  25 J 029-06 společná strategie EU-Afrika   ano      
7   N 030-06 organizace trhu s cukrem VHZD   ano ano  
  26 K 031-06 podpora solidarity mezi generacemi   ano      
  27 K 032-06 spol. konsolid. základ daně z příjmu práv. os.   ano      
8   N 034-06 sankce pro zaměstnavatele nelegálů     ano ano  
  28 K 035-06 globální přístup k migraci   ano      
  29 K 036-06 GALILEO VHZD   ano ano  
9   N 037-06 rozšíření směrnice na osoby s mez.ochranou     ano ano  
  30 K 038-06 společný evropský azylový systém   ano      
  31 K 039-06 strategie - výživa, nadváha, obezita   ano      
  32 K 040-06 dárcovství orgánů a transplantace     ano ano  
  33 K 041-06 společné principy flexicurity VZSP   ano ano  
10   N 042-06 organizace obchodu s vínem VHZD   ano ano  
11   N 043-06 sazby daně z přidané hodnoty VHZD ano      
  34 K 044-06 jiné než standardní sazby DPH VHZD ano      
  35 K 045-06 Evropská charta práv spotřebitelů energie     ano ano  
  36 K 046-06 přizpůsobení se změně klimatu VUZP ano      
  37 K 047-06 řešení nedostatku vody a sucha   ano      
12   N 048-06 mobilní satelitní služby VHZD ano      
13   N 049-06 víceletý rámec pro Agenturu pro zákl.práva     ano ano  
14   N 050/06 vnitřní trh s elektřinou VHZD   ano dosud
neprojednáno

(energetický
balíček)
15   N 051-06 vnitřní trh se zemním plynem  
16   N 052-06 přeshraniční obchod s elektřinou  
17   N 053-06 plynárenské přepravní soustavy  
18   N 054-06 zřízení Agentury pro spol. národ. regulátorů  
19   N 057-06 podpora mobility - penzijní připojištění   ano      
  38 K 063-07 Legislativní a pracovní plán Komise - 2008   ano      
  39 K 064/06 společně pro zdraví VZSP ano      

Dokumenty projednávané na žádost VZOB

Tisk Stanovisko VEU Stan. VZOB Plénum Senátu
č. krátký název vzít na vědomí dopor. shodné stan. modifik dopor.
M 009-06 Europol   ano shodné ano  
M 073-06 boj proti terorismu ano  dosud neproj.    

Příloha č. 3

SENÁTNÍ TISK Č. N 98/05

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury

Zpravodaj: Miroslav Škaloud

Usnesení VEU č. 51

Usnesení Senátu č. 98

Návrh má dopomoci ke snížení počtu úmrtí na evropských silnicích o polovinu. Zajímavostí je, že byl zvolen zcela nový prvek při vzájemném slaďování postupů, kdy jsou členské státy vyzvány, aby si sami zvolily systém prověřování, posuzování a kontroly všech fází přípravného procesu výstavby silniční sítě a poté, aby o tom podle daného vágního rámce a právních a správních předpisů členských států informovaly Brusel.

Výbor poukázal na skutečnost, že sběr dat ke zvýšení bezpečnosti na silnicích nepřispěje. Rovněž se pozastavil nad nestandardním postupem a vyjádřil své přesvědčení, že vhodnější formou by bylo doporučení Komise.

SENÁTNÍ TISK Č. N 100/05

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES týkající se úplného dosažení vnitřního trhu poštovních služeb Společenství

Zpravodaj: Luděk Sefzig

Usnesení VEU č. 75

Usnesení Senátu č. 106

Cílem předkládaného návrhu, který zásadně mění stávající regulační rámec, je úplné otevření poštovních trhů a stanovení požadavků na dostupnost a kvalitu služeb.

Ačkoli v současné době je trh v ČR konkurenci otevřen více, než požadovala dosud platná směrnice, na plnou liberalizaci není připraven. Tato nízká připravenost úzce souvisí s malým objemem zásilek na obyvatele, který dává malý prostor pro fungování více poštovních operátorů. Pochybnosti také vzbuzují některé navržené metody financování univerzální služby.

Výbor proto mimo jiné doporučil vládě, aby postupovala tak, aby ustanovení směrnice neohrozilo kvalitní poskytování poštovních služeb za dostupné ceny, zejména aby nedošlo ke hrazení zbytkových nákladů všeobecné služby prostřednictvím zvýšení cen poštovních služeb pro jednotlivé (drobné) uživatele.

SENÁTNÍ TISK Č. K 102/05

Zelená kniha o zlepšení účinnosti výkonu soudních rozhodnutí v evropské unii: obstavení bankovních účtů

Zpravodaj: Miroslav Škaloud

Usnesení VEU č. 63

Usnesení Senátu č. 96

Pro zlepšení vymahatelnosti přeshraničních pohledávek Komise navrhuje vytvoření evropského systému pro obstavení (zablokování) bankovních účtů. Evropský příkaz k obstavení bankovního účtu by měl mít účinek na celém území EU (nebylo by třeba jej uznávat ostatními členskými státy) a banky by byly povinny jej přímo vykonat. Tzn. že by cizozemská rozhodnutí ukládala přímo povinnost něco konat vnitrostátním subjektům.

Výbor konstatoval, že návrh by mohl mít pozitivní přínos pro vymáhání pohledávek v rámci EU, ale že je třeba pečlivě zvážit, jakou konkrétní formu a účinky by vzhledem státoprávnímu aspektu dané problematiky tento příkaz měl mít. Považuje za nutné dobře zvážit, zda lze souhlasit s bezprostřední závazností cizozemského rozhodnutí a případným výkonem exekuce na základě rozhodnutí vydaného jiným orgánem než orgánem ČR.

SENÁTNÍ TISK Č. K 002/06

Bílá kniha o zlepšení jednotného tržního rámce pro investiční fondy

Zpravodaj: Jana Juřenčáková

Usnesení VEU č. 85

Usnesení Senátu č. 140

Dokument vychází ze Zelené knihy o zkvalitnění evropského právního rámce oblasti kolektivního investování z roku 2005 a určuje soubor opatření, které by měly přispět ke zjednodušení provozního prostředí pro investiční fondy. Evropská komise se zaměřila zejména na přepracování oznamovacích postupů a zefektivnění regulačního rámce celého systému.

Výbor podporuje pozici vlády k dokumentu a upozornit na nutnost provést důkladnou analýzu posouzení potřeby a možností pro začlenění některých neharmonizovaných fondů do jednotného tržního rámce.

SENÁTNÍ TISK Č. K 004/06

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Lepší právní předpisy v Evropské unii – strategický přezkum

Zpravodaj: Jana Juřenčáková

Usnesení VEU č. 88

Usnesení Senátu č. 128

Komise navrhuje posílit kontroly dopadových studií zřízením úřadu pro hodnocení dopadů a začleněním 43 nových iniciativ do klouzavého programu zjednodušení stávajících právních předpisů na období r. 2006-2009.

Výbor jednoznačně podpořil snahu o snížení administrativní zátěže a upozornil, že tuto iniciativu je třeba vnímat nejen jako cestu ke zkvalitnění právních předpisů, ale i ke snížení jejich objemu a to jak v podnikatelské oblasti, tak pro občany a orgány veřejné správy.

SENÁTNÍ TISK Č. K 005/06

Zelená kniha: Modernizace pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století

Zpravodaj: Adolf Jílek

Usnesení VEU č. 62

Usnesení Senátu č. 100

Uvedený dokument zkoumá mj. otázku různých forem zaměstnaneckého vztahu, míru ochrany osob v závislém postavení, princip flexicurity, otázku ochrany osob samostatně výdělečně činných, roli kolektivních smluv, otázku potřeby a míry regulace pracovního práva z úrovně EU.

Výbor vyjádřil svůj nesouhlas s dalším prohlubováním regulace pracovně-právních vztahů na úrovni EU. Domnívá se, že základními nástroji pro zlepšení zaměstnanosti jsou vhodné nastavení aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti a zvyšování konkurenceschopnosti a kvalifikace pracovních sil prostřednictvím celoživotního vzdělávání a i větší flexibilitou pracovního trhu.

SENÁTNÍ TISK Č. N 014/06

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES tak, aby se činnosti v oblasti letectví začlenily do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství

Zpravodaj: Eduard Matykiewicz

Usnesení VEU č. 67

Usnesení Senátu č. 109

Komise ve snaze přispět ke zmírnění změn klimatu a zavedení efektivního způsobu kontroly navrhla začlenit do zavedeného systému obchodování i emise skleníkových plynů z nestacionárních zdrojů znečištění, konkrétně z letecké dopravy.

Při projednávání bylo konstatováno, že emise z letecké dopravy zatím nepředstavují významný podíl na celkových emisích skleníkových plynů. Pro souhlas se směrnicí považuje výbor za nezbytnou podmínku to, aby se vztahovala i na dopravce ze třetích států užívající evropská letiště. Dále upozornil na možné účelové zvýšení počtu letů v období, které bude rozhodné pro nastavení alokace povolenek a na skutečnost, že je třeba zohlednit očekávaný nárůst letectví v nových členských státech.

SENÁTNÍ TISK Č. K 015/06

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Energetická politika pro Evropu

Zpravodaj: Miroslav Škaloud

Usnesení VEU č. 46

Usnesení Senátu č. 79

Sdělení je součástí tzv. energetického balíčku, který obsahuje návrhy a opatření zaměřené na boj proti klimatickým změnám a pro posílení energetické bezpečnosti a konkurenceschopnosti EU. Předkládaný dokument se zaměřuje na strategický přezkum v oblasti energetiky.

Pro ČR se s ohledem na bezpečnost jako problémový jeví tzv. unbundling (oddělení výroby od distribuce energie) – výbor proto vyzval vládu, aby jednoznačně definovala svou pozici a nadále podporovala nezávazný charakter cíle 20% podílu obnovitelných zdrojů.

SENÁTNÍ TISK Č. N 018/06

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí

Zpravodaj: Eduard Matykiewicz

Usnesení VEU č. 107

Usnesení Senátu č. 151

Ve snaze o dosažení větší efektivity ochrany životního prostředí Komise navrhuje vytvoření minimálního standardu skutkových podstat trestných činů v oblasti životního prostředí, stanovení výše sankcí pro jednotlivé činy a určení odpovědnosti právnických osob.

Vláda v zásadě podporuje harmonizaci ochrany životního prostředí prostředky trestního práva, nicméně trvá na respektování čtyř základních principů – působnost směrnice omezit na porušování komunitáního práva vč. implementací, zachování trestní odpovědnosti pouze pro fyzické osoby (právnické osoby postihovat za správní delikty), po vyjasnění pojmů a vazeb na další předpisy postihovat pouze protiprávní jednání a konečně ponechat volbu typu a výše sankce na členských státech.

Výbor se s tímto stanoviskem v podstatě ztotožnil. Je přesvědčen, že k harmonizaci trestněprávních předpisů je třeba přistupovat jen v odůvodněných případech, a to v rámci mezivládní spolupráce.

SENÁTNÍ TISK Č. K 019/06

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Výsledky přezkumu strategie Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel

Zpravodaj: Eduard Matykiewicz

Usnesení VEU č. 126

Usnesení Senátu č. 172

V dokumentu Komise konstatuje, že dosavadní dohody nevedly k dosažení ambiciózního cíle na snížení průměrných emisí na 120 g/km, proto předkládá návrh, ve kterém nastiňuje chystané kroky k jeho naplnění.

Výbor konstatoval, že Komise dosud nepředložila slibovanou analýzu dopadů, která by měla přispět k rozhodování o tom, jakým způsobem snížit CO2 bez toho, aby se evropský automobilový průmysl stal nekonkurenceschopným. V usnesení podpořil snižování emisí CO2 z automobilové dopravy primárně formou autoregulace.

SENÁTNÍ TISK Č. K  020/06

Zelená kniha o přezkumu spotřebitelského acquis

Zpravodaj: Karel Tejnora

Usnesení VEU č. 81

Usnesení Senátu č. 93

Důvodem k revizi spotřebitelského acquis je roztříštěnost právní úpravy a potřeba přizpůsobit stávající legislativní rámec rychlému vývoji trhu (zejména v oblasti digitálních služeb a technologie).

Ze tří možností dalšího postupu, které Komise v dokumentu předložila se výbor v souladu s vládou přiklání ke smíšenému přístupu tj. přijetí nástroje společného pro všechny oblasti s podporou opatření podle specifických oblastí. Dále upozornil, že zjednodušení a sjednocení právní úpravy nelze dosáhnout, pokud nebude vymezen vztah k ostatním nástrojům, zejména nástrojům mezinárodního práva soukromého a společného referenčního rámce evropského smluvního práva. Zdůraznil i odpovědnost spotřebitele za své jednání.

SENÁTNÍ TISK Č. K 022/06

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Roční politická strategie pro rok 2008

Zpravodaj: Luděk Sefzig

Usnesení VEU č. 98, 108

Usnesení Senátu č. 124

Dokumentem Komise zahajuje každoročně práci na rozpočtu a legislativním a pracovním plánu pro nadcházející rok. Jsou v něm stanoveny prioritní oblasti a je podkladem pro debatu o těchto plánovaných prioritách v ostatních institucích a orgánech.

Výbor konstatoval, že řada cílů strategie se shoduje s prohlášením vlády i prioritami českého předsednictví. Výhrady jsou k některým formulacím z oblasti bezpečnosti a svobody, které jdou nad rámec Prümské úmluvy a dalších smluv. Bylo přijato usnesení se stanovisky k jednotlivým oblastem a současně výbor deklaroval své očekávání, že Komise dostojí svým závazkům ve vztahu k národním parlamentům a zohlední připomínky Senátu při přípravě legislativního a pracovního plánu na rok 2008.

SENÁTNÍ TISK Č. K 024/06

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Směrem k udržitelnému vodnímu hospodářství v Evropské unii

Zpravodaj: Eduard Matykiewicz

Usnesení VEU č. 106

Usnesení Senátu č. 149

Obsahem sdělení Komise je hodnocení implementace Rámcové směrnice o vodě (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES) v členských státech Evropské unie, jejímž obecným cílem je dosažení „dobrého stavu“ všech evropských vod do roku 2015 a zajistit tak přijatelné využívání vody domácnostmi a průmyslem. Podle průběžného hodnocení se ukazuje, že 50 % evropských povrchových a podzemních vod nesplňuje požadované parametry. Je konstatováno, že některé členské státy nesplňují požadovaná kritéria, jež mají zajistit v Evropě dostatek čisté vody.

Výbor požádal vládu o zprávu jak je a bude zajištěna integrovaná ochrana povodí zejména v zemědělských oblastech a o informace, jak bude využito finančních prostředků zejména v souvislosti s Prioritní osou 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodí.

SENÁTNÍ TISK Č. K 026/06

Zelená kniha o tržních nástrojích pro účely v oblasti životního prostředí a v souvisejících politikách

Zpravodaj: Jana Juřenčáková

Usnesení VEU č. 130, 161

Usnesení Senátu č. 213

Zelená kniha se zabývá využitím tržních nástrojů pro účely politiky Společenství, pro ovlivnění spotřeby energie a v politice ochrany životního prostředí. Komise se na členské státy obrátila s dvaceti dotazy, jejichž zodpovězení má pomoci identifikovat oblasti vhodné pro širší využití tržních nástrojů a jejich konkretizaci pro danou oblast.

Výbor se seznámil s odpověďmi, které Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s dalšími zainteresovanými subjekty vypracovalo a požádal o další upřesnění.

SENÁTNÍ TISK Č. K 027/06

Zelená kniha Evropský výzkumný prostor: nové perspektivy (Text s významem pro EHP)

Zpravodaj: Alena Gajdůšková

Usnesení VEU č. 116, 129

Usnesení Senátu č. 169

V návaznosti na klíčové zásady, které byly schváleny v roce 2000, by měl evropský výzkumný prostor obsahovat tyto prvky: přiměřený tok odborně způsobilých výzkumných pracovníků, výzkumné infrastruktury světové úrovně, výzkumné instituce špičkové úrovně, účinné sdílení znalostí, koordinované výzkumné projekty a priority a široké otevření evropského výzkumného prostoru světu.

Při projednávání byly zmíněny i některé problémy, které bude ještě nutné vyřešit – např. pojištění a platy výzkumných pracovníků v zahraničí, Charta výzkumných pracovníků, dobudování center excelence (většina výzkumných pracovišť je poddimenzována jak personálně, tak vybavením a financemi), vytváření virtuálních pracovišť nejen v humanitní oblasti, ale i v přírodovědné oblasti. Snahou bude zajištění financování na základě výsledků.

K dané problematice uspořádal výbor seminář, kterého se zúčastnili zástupci státní správy, průmyslu a kde měla reprezentativní zastoupení akademická obec. Výsledky jednání byly zapracovány do návrhu doporučení, které Senát přijal v modifikovaném znění (v bodě I/4 „domnívá se, že veřejné prostředky by měly směřovat vhodnou formou daňových úlev i do firem, které zajistí praktickou využitelnost inovací“ byla vypuštěna slova „daňových úlev“).

SENÁTNÍ TISK Č. K 028/06

Zelená kniha Přístup veřejnosti k dokumentům orgánů Evropského společenství - Přezkum

Zpravodaj: Luděk Sefzig

Usnesení VEU č. 124

Usnesení Senátu č. 175

Cílem zelené knihy je zahájení veřejné debaty o tom, zda evropská veřejnost má dostatečný přístup k dokumentům evropských institucí, respektive zda je třeba současný legislativní rámec upravující tuto oblast novelizovat. Návrh je předkládán jako výraz snahy o posílení transparentnosti EU. Z provedené analýzy vyplynul trvalý a strmý nárůst žádostí o poskytnutí dokumentů, což přináší velké zatížení orgánů EU. Žádost občanů může být odmítnuta pouze z důvodu vyjmenovaných v nařízení 1049/2001 – zejména pokud by to ohrožovalo bezpečnost nebo v případě, že jednání v dané věci dosud probíhají.

Výbor ve svém usnesení vyzývá k velmi obezřetnému přístupu při zvažování možnosti zakotvit výjimku z povinnosti poskytovat informace z důvodu nepřiměřenosti či nevhodnosti žádosti, neboť to by mohlo v důsledku vést k dalšímu omezení práva na přístup k dokumentům. Upozornil na nedostatečně přehledné a obsáhlé rejstříky prostřednictvím nichž instituce poskytují informace o dokumentech a na skutečnost, že obecná povinnost poskytovat informace by měla být rozšířena na veškeré orgány a subjekty Společenství a dále vyzval k vyjasnění definice pojmu „legislativní dokument“.

SENÁTNÍ TISK Č. N 030/06

ke sdělení Komise o návrzích změny nařízení Rady (ES) č. 318/2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru a nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství,

návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství,

návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukrů

Zpravodaj: Alena Venhodová

Usnesení VEU č. 127

Usnesení Senátu č. 166

Návrh Komise má napomoci dosud neuspokojivému průběhu restrukturalizace evropského cukerného pořádku. Motivací pro odchod z odvětví nadále zůstává finanční kompenzace, výraznou změnou oproti dosavadnímu systému je návrh na přímý vstup pěstitelů cukrové řepy do restrukturalizačního procesu vzdáním se dodavatelských práv.

Dle vyjádření vlády je návrh na iniciaci restrukturalizačního procesu pěstiteli jednoznačně zaměřen proti zemím, kde nejsou vlastnické vazby mezi pěstiteli a výrobci – což se týká především nových členských zemí, kde byly vlastnické poměry rozvráceny. Vzhledem k tomu, že se v roce 2010 bude muset přistoupit k závěrečnému plošnému snížení výroby na požadovanou míru, je pro staré členské státy výhodné, kdy se do té doby sníží výroba v jiných (nových) zemích. Toto závěrečné kolo bude tedy jednoznačně výhodné pro ty státy, které ze své kvóty neodevzdají nic. Evropská komise ve svém zdůvodnění vychází z premisy, že ty členské státy, ze kterých byly kvóty odevzdány, nejsou konkurenceschopné – proti tomu ČR ostře protestuje. Vláda je přesvědčena, že návrh poškozuje ČR (jak pěstitele, tak zpracovatele) a proto s ním zásadně nesouhlasí.

Výbor plně podpořil stanovisko vlády.

SENÁTNÍ TISK Č. N 034/06

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví postihy proti zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem

Zpravodaj: Tomáš Grulich

Usnesení VEU č. 147

Usnesení Senátu č. 236

V rámci komplexní migrační politiky návrh stanovuje obecný zákaz zaměstnávání příslušníků třetích států, kteří nejsou oprávněni k pobytu na území EU. Pro případ porušení zákazu stanovuje sankce pro zaměstnavatele, a to jak pro právnické, tak pro fyzické osoby. Jde zejména o administrativní postihy (pokuty, povinnost vrátit veřejné podpory), ale v taxativně vymezených případech mají být zajištěny i postihy trestněprávní.

Výbor ve svém stanovisku upozornil na řadu problematických míst a nejasností, z nich nejdůležitější jsou: 1) dvojí filozofie návrhu, kdy mají být postihováni zaměstnavatelé zaměstnávající osoby s nelegálním pobytem a ne ti, kteří nelegálně zaměstnávají osoby s legálním pobytem na území členského státu např. na turistické vízum. 2) povinnost členského státu zajistit pomocí automaticky zahajovaného řízení vyplacení dlužné mzdy státnímu příslušníkovi třetího státu nelegálně pobývajícímu na jeho území (tím by závazky vůči příslušníkům třetích zemí dostaly přednost před pohledávkami českých občanů) a do doby vyrovnání musí být navrácení nelegálního imigranta odloženo.

SENÁTNÍ TISK Č. K 036/06

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: GALILEO na rozcestí: provádění evropských programů GNSS

Zpravodaj: Miroslav Škaloud

Usnesení VEU č. 155

Usnesení Senátu č. 200

Dokument je reakcí na nedobrou situaci, do které je projekt dostal – kromě zhruba pětiletého zpoždění došlo i nedohodě při jednání o koncesní smlouvě a tím k problémům ve financování. Pokud má projekt pokračovat musí být co nejdříve vyjasněny zejména zdroje jeho financování, správa a převzetí rizika soukromým sektorem. Vzhledem k nutnosti co nejrychlejšího zprovoznění zřejmě bude nutné zvýšit finanční účast veřejného sektoru a tudíž stanovit z jakých zdrojů tyto dodatečné prostředky půjdou.

Výbor podpořil pozici vlády, ve které se přiklání k zajištění plné provozuschopnosti projektu veřejným sektorem a současně vládě doporučil, aby i nadále usilovala o umístění dozorčího orgánu (GSA) do ČR.

SENÁTNÍ TISK Č. N 037/06

Návrh směrnice Rady, kterým se rozšiřuje oblast působnosti směrnice 2003/109/ES na osoby požívající mezinárodní ochrany

Zpravodaj: Tomáš Grulich

Usnesení VEU č. 148, 164

Usnesení Senátu č. 237

Směrnice upravuje status státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty. Tento status může být za určitých podmínek přiznán příslušníkům třetích zemí, které legálně a nepřetržitě pobývají na území členského státu EU po dobu 5 let. Nově jsou do působnosti směrnice začleněny i osoby požívající mezinárodní ochrany (azyl, doplňková ochrana) i dočasnou ochranu.

Výbor upozornil na možnost zdvojení statusů a jejich případné zneužívání; na to, že osoby požívající mezinárodní ochranu se statusem dlouhodobého rezidenta budou mít na trhu práce členských států uplatňujících přechodná období pro volný pohyb pracovníků lepší postavení než mají občané nových členských zemí; na nevhodnost započítávání doby řízení do pěti let nutných k získání statusu evropského rezidenta, především s ohledem na dopad, který by to mohlo mít na délku řízení a možné záměrné prodlužování ze strany žadatelů.

SENÁTNÍ TISK Č. K 040/06

Sdělení Komise: Dárcovství orgánů a transplantace: opatření na úrovni EU

Zpravodaj: Karel Tejnora

Usnesení VEU č. 171

Usnesení Senátu č. 258

Komise navrhuje přijetí akčního plánu pro užší spolupráci členských států při řešení nejdůležitějších problémů (nedostatek orgánů pro transplantace, nebezpečí přenosu chorob a obchodování s orgány). Dává na zvážení, zda přijmout směrnici stanovující komunitární právní rámec pro zajištění kvality a bezpečnosti transplantací.

Výbor v zásadě vítá snahu o sjednocení pravidel, současně si je však vědom toho, že přístup k některým otázkám se mezi členskými zeměmi zásadně liší v důsledku kulturních, právních, správních a organizačních podmínek. Nesouhlasí se zavedením evropského průkazu dárce orgánů zejména díky administrativní náročnosti a upozorňuje na to, že v naší legislativě není vyřešeno darování orgánů cizinců zemřelých na našem území.

SENÁTNÍ TISK Č. K 041/06

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - K obecným zásadám flexikurity: větší počet a vyšší kvalita pracovních míst prostřednictvím flexibility a jistoty

Zpravodaj: za Adolfa Jílka Václav Koukal

Usnesení VEU č. 172

Usnesení Senátu č. 265

Komise se snaží o definici principu tzv. flexikurity (tedy posílení flexibility v pracovněprávních vztazích za současného zachování sociálních jistot) na evropské úrovni, který považuje za jeden z hlavních nástrojů modernizace evropských sociálních modelů. Osm zásad, které jsou v dokumentu navrhovány, mají být předmětem diskuzí a měly by sloužit k aktualizaci Integrovaných hlavních směrů pro růst a zaměstnanost v letech 2008-2011.

Výbor považuje za velmi pozitivní, že sdělení stanovuje jen obecný rámec a každý členský stát bude mít možnost se rozhodnout jak v jeho rámci bude postupovat v souladu se svou dosavadní praxí vycházející ze specifických národních tradic, pracovně-právních vztahů, trhu práce a sociální ochrany. Zdůraznil potřebu ponechat dostatečnou smluvní volnost oběma stranám i to, že vytvoření pružných pracovních podmínek umožní souběžnou péči o děti a rodinu, což je jeden z možných předpokladů lepšího demografického vývoje.

SENÁTNÍ TISK Č. N 042/06

Návrh nařízení Rady o společné organizaci trhu s vínem a změně některých nařízení

Zpravodaj: Alena Venhodová

Usnesení VEU č. 153

Usnesení Senátu č. 223

Evropané jako významní producenti (i spotřebitelé) vína mají stále větší problémy s odbytem na světových trzích. Export klesá, zato evropské trhy jsou zaplavovány importovaným vínem ze třetích zemí. V zájmu posílení konkurenceschopnosti připravila Evropská komise předkládaný návrh opatření.

Výbor podpořil pozici vlády České republiky, která zohledňuje názory Svazu vinařů ČR – domnívá se, že Komise v návrhu dostatečně nezohlednila připomínky některých členských států, oborových organizací ani Evropského parlamentu; zdůraznil, že reforma nesmí ohrozit podstatu evropského vinařského dědictví jako oblasti, jejíž kulturní, socioekonomické a tradiční aspekty nesmí být opomenuty. Výbor rovněž vyjádřil nesouhlas s navrhovaným zákazem použití řepného cukru při výrobě vína, který je tradičním postupem výroby vín v severně položených vinařských oblastech (zejména když není navrhován zákaz acidifikace, která je naopak využívána v jižních regionech) a s kritériem historických výdajů jako jedním z kritérií navrhovaného způsobu rozdělení finančních prostředků do národních finančních rámců, neboť zohledněním minulých plateb by došlo ke znevýhodnění vinařů z nových členských států a severněji položených oblastí, a naopak podporuje uplatnění kritéria podílu ploch vinic.

SENÁTNÍ TISK Č. K 045/06

Sdělení Komise: Směrem k Evropské chartě práv spotřebitelů energie

Zpravodaj: Miroslav Škaloud

Usnesení výboru č. 163

Usnesení Senátu č. 226

Charta nemá být právně závazným dokumentem, ale měla by srozumitelně shrnout stávající legislativu (tj. existující práva a povinnosti spotřebitelů a distribučních i dodavatelských společností) a nastínit budoucí kroky. Komise dále rozšiřuje již existující ustanovení o zvláštní ochranu tzv. zranitelných nebo ohrožených spotřebitelů. Komise vycházela z premisy, že v plně liberalizovaném trhu s elektřinou a plynem „nemohou tržní mechanizmy samy o sobě plně zajistit ochranu nejlepších zájmů spotřebitelů v oblasti energetiky“.

Výbor vyjádřil své přesvědčení, že Charta by měla pouze shrnout dosavadní práva spotřebitelů pro jejich snazší orientaci a vyšší informovanost, neměla by však formulovat nové nároky nad rámec současné právní úpravy. Snaha řešit problémy sociálně slabých přesunem nákladů na zbylé spotřebitele či nemožností odpojení od dodávek energie nepovažuje za vhodné zejména s ohledem na to, že práva a povinnosti plynoucí ze smluvního vztahu mezi dodavatelem a spotřebitelem energie musí být respektována na obou stranách.

SENÁTNÍ TISK Č. N 049/06

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007 přijetím víceletého rámce na roky 2007-2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva

Zpravodaj: Tomáš Grulich

Usnesení VEU č. 184

Usnesení Senátu č. 270

Návrh stanovuje Agentuře EU pro základní práva, která zahájila svojí činnost k 1. březnu 2007, oblasti jejího působení, mezi které má patřit např. rasismus a xenofobie, diskriminace a práva menšin, imigrace a integrace migrantů či účast na demokratickém fungování EU. Stanovuje i konkrétní úkoly, jimiž se agentura má zabývat – sběr, analýza a rozšiřování relevantních informací a dat, publikování výročních či tématických zpráv, podpora spolupráce s občanskou společností či organizace seminářů. Mandát je tak omezen na výčet těchto aktivit a Agentura v žádném případě nemá pravomoc k prošetřování individuálních stížností či obecně k rozhodování o porušení práva Společenství členským státem.

Výbor v této souvislosti připomněl své stanovisko z 31. března 2005, v němž doporučil, aby namísto zřízení samostatného institutu rovnosti pohlaví byly záležitosti rovnosti mužů a žen svěřeny do rámce komplexní působnosti zamýšlené Agentury EU pro základní práva a zdůraznil i potřebu provázanosti na instituce Rady Evropy. Upozornil, že právní základ umožňuje přijímat nezbytná opatření nad rámec pravomocí Společenství pro zajištění cílů v rámci společného trhu, proto je nutné respektovat rozdělení působnosti mezi EU a členskými státy včetně pravomocí vnitrostátních orgánů při ochraně práv a svobod občanů. Vyslovil rovněž svůj požadavek, aby v návrhu byla výslovně vyjádřena zásada, podle níž Agentura EU pro základní práva plní úkoly v rámci vyměřených tématických okruhů v bezprostředním vztahu k aplikaci norem evropského práva.

Tzv. TŘETÍ ENERGEGICKÝ BALÍČEK tvořený tisky:

 • N 050/06 - Návrh směrnice EP a Rady, který se mění směrnice 2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou
 • N 051/06 - Návrh směrnice EP a Rady, který se mění směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem
 • N 052/06 - Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1228/2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou
 • N 053/06 - Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1775/2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám
 • N 054/06 - Návrh nařízení EP a Rady o zřízení Agentury pro spolupráci národních regulátorů

Zpravodaj: Miroslav Škaloud

Usnesení VEU č. 192

Senát do konce roku 2007 dokumenty neprojednal.

Cílem tzv. 3. energetického balíčku má být podpora hospodářské soutěže, liberalizace obchodu s energiemi důsledným oddělením producentů od přenosových operátorů, větší transparentnost a posílení práv spotřebitelů, pokud jde o dodavatele energie. Užito má být buď vlastnické oddělení výrobních a přenosových soustav v oblasti elektroenergetiky a plynárenství (tzv. vlastnický unbundling) nebo vytvoření nezávislého operátora sítí (ISO). Komise dále navrhuje posílení pravomocí národních regulátorů a vytvoření Agentury pro spolupráci národních regulátorů.

Výbor konstatoval, že dosud stanovené cíle EU se nenaplnily – nedošlo ani ke zvýšení konkurenceschopnosti ani ke snížení cen. Hlavní problémy jsou v nedostatku zdrojů, nedostatku přechodových míst a ve slabých místech v propojení států – pokud se tyto nedostatky neodstraní, nelze stanovených cílů dosáhnout. Podpořil rozšiřování koordinace národních regulačních orgánů a zdůraznil, že v případě tzv. vyrovnávacích plateb provozovatelů přenosových soustav by náklady měli hradit ti, kteří je vyvolali, tedy i obchodníci a výrobci, a nejen odběratelé využívající služeb provozovatele přenosové soustavy, do/z jehož sítě je realizován import resp. export.

Příloha č. 4

Oficiální přijetí zahraničních návštěv předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou:

 • delegace albánského parlamentu vedená jeho předsedkyní pí Jozefinou Topalli Coba,
 • spolkový kancléř Rakouska p. Alfred Gusenbauer,
 • předseda vlády Makedonie p. Nikola Gruevski,
 • předseda italské vlády p. Roman Prodi,
 • předsedkyně parlamentu Gruzie pí Nina Burjanadze, m
 • ministr obrany Dánska p. Soren Gade,
 • předseda Parlamentu Srí Lanky p. W. J. M. Lokubandar,
 • prezident Republiky Srbsko p. Boris Tadić,
 • ministr zahraničních věcí Iráku p. Hosjár Zíbárí,
 • předseda Stálého podvýboru pro záležitosti EU Národní rady Rakouska p. Michael Spindelegger,
 • delegace Sněmovny reprezentantů Iráku vedenou jejím předsedou Mahmúdem al-Mashadáním,
 • ministr zahraničních věcí Egypta p. Ahmed Abú el-Gheit,
 • ministr zahraničních věcí Černé Hory p. Milan Ročen,
 • ministr zahraničních věcí Rumunska p. Adrian Cioroian,
 • místopředseda vlády Ruské federace p. Sergej Jegeněvič Naryškin,
 • místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a evropské integrace Moldavska p. Andrej Stratan,
 • předseda Poslanecké sněmovny Kypru p. Demetris Christofias,
 • ministr obrany Bulharska p. Vesselin Vitanov Bliznakov,
 • předseda vlády Turecka p. Recep Tayyip Erdogan,
 • předseda Rady ministrů Bosny a Hercegoviny p. Nikola Špirić,
 • předseda Parlamentu Makedonie p. Ljubiša Georgievski,
 • předseda Dolní komory irského parlamentu p. John O´Donoghue;

Oficiální přijetí zahraničních návštěv 1. místopředsedou Senátu Petrem Pithartem:

 • ministr zahraničních věcí Ukrajiny p. Borys Tarasjuk,
 • předseda vlády Vietnamu p. Nguyen Tan Dung,
 • předseda Velkého státního churalu Mongolska p. Danzan Lundeejantsan,
 • ministr zahraničních věcí Slovinska p. Dimitrij Rupel;

Oficiální přijetí zahraničních návštěv místopředsedou Senátu Jiřím Šnebergerem:

 • delegace gruzínského parlamentu vedená předsedou zahraničního výboru p. Konstantinem Gabashvilim;

Oficiální přijetí zahraničních návštěv místopředsedou Senátu Jiřím Liškou:

 • pracovní skupina „Regionální spolupráce“ frakce CDU v Saském zemském sněmu vedená p. Fritzem Hählem.