Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu v roce 2007

Hodnotíme-li činnost Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu (VHZD) za rok 2007 v porovnání s předchozími lety lze konstatovat srovnatelný rozsah hlavní činnosti výboru, tj. v legislativní oblasti, ale současně zřetelný nárůst aktivit výboru a jeho členů v oblastech souvisejících. Tato skutečnost staví práci Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu do velmi zodpovědné role. Výbor je jediným ekonomickým výborem Senátu.

Hodnotíme-li činnost v legislativní oblasti za srovnatelnou s předchozími léty, zůstává pro výbor charakteristická nadprůměrná vytíženost v rámci senátních výborů. Z předloh projednávaných Senátem v r. 2007 výbor projednal 73 senátních tisků: z toho 41 zákonů, 10 mezinárodních dohod a smluv a v osmi případech se zabýval senátními tisky s odlišnou problematikou, tj.

 • Konvergenční program České republiky (listopad 2006)
 • Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2006
 • Konvergenční program České republiky (aktualizovaná verze březen 2007)
 • Zpráva o plnění Národního Lisabonského programu 2005 – 2008 (Národního programu reforem České republiky)
 • Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2006
 • Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2006
 • Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem za rok 2006
 • Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2006

U 14 evropských tisků přijal výbor stanovisko na základě žádosti Výboru pro záležitosti Evropské unie.

Nad projednávání těchto materiálů se výbor sešel na 18 schůzích, v několika případech vícedenních.

I v roce 2007 narostl počet akcí typu konference, semináře a rozpravy, které VHZD organizoval, nebo se na nich spolupodílel.

Pro pořádané semináře byl charakteristický obrovský zájem účastníků. Jednalo se zejména o tato témata:

 • Problematika vinařství v ČR - odborný seminář
 • Setkání účastníků semináře „Problematika vinařství v ČR“
 • Reforma veřejných financí 2007 – 2010
 • E-government na stavebních úřadech – aplikace stavebního zákona v praxi
 • Reforma společné zemědělské politiky
 • Restituce církevního majetku

Výbor v rámci činnosti Podvýboru pro dopravu uspořádal - konferenci na téma: Bezpečnost silničního provozu s ohledem na zhodnocení dosavadních zkušeností s aplikací novely zákona o provozu na pozemních komunikacích

VHZD se podílel s Asociací podnikání na vyhlášení soutěže „Cena Inovace roku 2007“.

Rozpravy, diskuse

 • Národní program podpory malého a středního podnikání za rok 2007
 • Panorama zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb za rok 2005
 • Memorandum pěstitelů cukrové řepy východních Čech a Hané
 • Snižování administrativní zátěže v ČR – Analýza administrativní zátěže podnikatelů

Výroční zprávy

 • Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem za rok 2006
 • Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2006
 • CZECH INVEST – Výroční zpráva za rok 2006
 • Operační program průmysl a podnikání za rok 2005
 • Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2006
 • Operační program průmysl a podnikání 2006

V roce 2007 se členové VHZD aktivně podíleli i na organizaci společenských koncertů:

 • Koncert vážné hudby „Slunce neporazíš“ (řád sv. Václava) – gestor sen. J. Nádvorník
 • Benefiční koncert klasické hudby v rámci projektu „Srdce na dlani“ – gestor sen. J. Vaculík
 • Vánoční koncert s ZUŠ Praha – Hostivař – sen. Nádvorník

Členové výboru v rámci své činnosti navštívili Českou národní banku, které se konalo za účasti vedení banky, guvernéra Zdeňka Tůmy a členů bankovní rady. Téma jednání v bance znělo: vnější prostředí české ekonomiky, vývoj domácí ekonomiky, vývoj inflace, makroekonomická prognóza ČNB; měnově-politická opatření ČNB.

Zahraniční cesty organizované výborem jsou vždy koncipovány jako podpora českých ekonomických a podnikatelských aktivit. Jejich příprava je konzultována s MPO ČR a Hospodářskou komorou ČR.

Zahraniční cesty:

 • Rakousko
 • Východní Slovensko
 • Kanada - s místopředsedou Senátu J. Šnebergrem
 • Brazílie, Kolumbie - s místopředsedou Senátu P. Pithartem
 • Čína - s místopředsedou Senátu J. Liškou

Za Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR

Senátor Ivan Adamec v.r.
předseda výboru