Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí - Zpráva o činnosti za rok 2007

Předseda:

 • Ivo Bárek

Místopředsedové:

 • Pavel Eybert
 • Jan Horník
 • Bedřich Moldan
 • Ludmila Müllerová
 • Jitka Seitlová (do 14. 2. 2007- jelikož byla zvolena zástupkyní veřejného ochránce práv)

Členové:

 • Josef Kalbáč
 • Miloslav Pelc
 • Karel Šebek
 • Petr Vícha
 • Václav Vlček
 • Václava Domšová (od 6. 6. 2007 - dovolba)

V uvedeném roce výbor projednal na 19ti schůzích:

 • 12 návrhů zákonů včetně senátních;
 • 2 zprávy o životním prostředí České republiky v roce 2005 a 2006;
 • 3 mezinárodní úmluvy;
 • 4 legislativní akty EU;
 • 1 petici.

Činnost výboru v jednotlivých měsících (mimo zasedání výboru):

Leden

10. – 11. 1. výbor uspořádal výjezdní zasedání do Brna na BVV- veletrhy – GO region tour, které se svým obsahem týkaly výboru.

Předseda výboru I. Bárek přijal dne 24. 1. velvyslance Japonska v ČR p. J. E. Hideaky Kumazawu. Tématem rozhovoru byly přípravy zahraniční cesty delegace výboru do Japonska.

V Senátu Parlamentu ČR se dne 30. 1. konala konference Postavení obcí a krajů ve smíšeném modelu veřejné správy, výkon samostatné a přenesené působnosti, kterou zorganizoval předseda Senátu Přemysl Sobotka spolu s ochráncem veřejných práv Otakarem Motejlem, a kterou moderoval místopředseda výboru P. Eybert.

Únor

2. 2. se uskutečnilo přijetí Vietnamské delegace místopředsedou Senátu J. Liškou, a za výbor se ho zúčastnili místopředsedkyně výboru L. Müllerová a člen výboru K. Šebek.

V rámci svého jednacího dne 14. 2. se členové výboru setkali s ministrem životního prostředí M. Bursíkem, který členy výboru seznámil s programovým prohlášením vlády týkající se oblasti životního prostředí ČR.

Předseda výboru I. Bárek se 21. 2. setkal s ředitelem Státního fondu životního prostředí F. Krejčím, aby domluvil návštěvu výboru a poskytl senátorům aktuální informace o fondu.

Březen

Dne 8. 3. členové výboru, účastníci zahraniční pracovní cesty do Japonska, byli pozváni velvyslancem J. E. H. Kumazawou na jednání, před zahraniční cestou, do rezidence Japonského velvyslanectví v ČR.

Ve dnech 9. – 19. 3. se konala zahraniční pracovní cesta výboru do Japonska, kde se senátní delegace zúčastnila jednání s partnerskými výbory horní a dolní komory japonského parlamentu, setkání s představiteli partnerských ministerstev, jednání se zástupci místní samosprávy a navštívila některé místní neziskové organizace. Vedoucí senátní delegace byl předseda výboru I. Bárek a dále se této cesty zúčastnili místopředsedové výboru P. Eybert, J. Horník, L. Müllerová a člen výboru V. Vlček.

Dne 15. 3. členové Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí senátoři B. Moldan, M. Pelc, K. Šebek přijali řeckou delegaci vedenou Loukasem Ananikasem. Hlavními tématy jednání byla problematika školství, nárůst turistiky mezi Řeckem a Českou republikou a činnost Senátu PČR.

Členové výboru si 28. 3. vyposlechli jednak Informace spolu s prezentací Státního fondu životního prostředí ČR, kterou přednesl ředitel fondu František Krejčí a následně Informaci spolu s prezentací Českého statistického úřadu, kterou přednesl předseda úřadu Jan Fischer. Obě informace byly velice zajímavé a důležité, proto z nich byl pořízen přepis, který je zpřístupněn na webových stránkách výboru.

Ve dnech 26. – 30. 3. se senátor J. Kalbáč za výbor účastnil zahraniční cesty do Bulharské republiky a Rumunska. Tato cesta se uskutečnila na základě pozvání předsedy Národního shromáždění Bulharské republiky G. Pirinskiho.

Duben

Dne 3. 4. se konalo pracovní jednání k připravovanému semináři na téma „Problematika odkanalizování obcí – III“. Tohoto jednání se zúčastnili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Státního fondu životního prostředí, předseda Poslanecké sněmovny a náměstek hejtmana Středočeského kraje, kteří podali členům výboru informace k danému tématu a zodpověděli jejich dotazy.

Ve dnech 27. 4. – 6. 5. se předseda výboru I. Bárek účastnil, jako člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie, 116. zasedání Meziparlamentní unie - Indonésie.

Květen

Dne 14. 5. se předseda výboru I. Bárek účastnil přijetí delegace Gruzie, které se uskutečnilo na základě pozvání předsedy Senátu PČR.

Dne 23. 5. předseda výboru I. Bárek přivítal v Senátu PČR delegaci Japonsko-české společnosti z Tokia vedenou její prezidentkou pí S. Ohtakou. Po diskusi si pak delegace prohlédla Senát.

Dne 30. 5. I. Bárek, předseda výboru uspořádal pracovní oběd pro velvyslance Japonska v ČR J.E. H. Kumazawu. Oběda se zúčastnili členové výboru, kteří v březnu t.r. navštívili Japonsko. Informovali pana velvyslance o proběhnuvší cestě a vyjádřili poděkování za pomoc při přípravě oficiálního programu v Tokiu a přijetí v horní komoře japonského Parlamentu. Tématem rozhovoru byla rovněž spolupráce mezi oběma zeměmi zejména v oblasti hospodářství a investic, rozvoj turismu a otázka zavedení přímého leteckého spojení mezi ČR a Japonskem.

V návaznosti na zahraniční cestu do Japonska podal člen Rady vlády pro nestátní neziskové organizace R. Haken Informaci o nestátních neziskových organizacích v České republice.

Červen

V úterý 12. 6. předseda výboru I. Bárek, spolu se senátory P. Eybertem, J. Horníkem, L. Müllerovou, místopředsedy výboru, přijal pracovníky EK pro regionální politiku Ch. Gogose a B. Záthureckou. Stěžejním tématem hovoru byly vodohospodářské projekty Fondu soudržnosti.

Dne 20. 6. proběhla pro členy výboru Informace spolu s prezentací Povodí s. p. České republiky, kterou přednesli zástupci všech Povodí ČR.

Červenec

11. 7. předseda výboru I. Bárek přijal velvyslance Iránské islámské republiky e. p. M. Nili Ahmadabadi, se kterým hovořil na téma spolupráce na poli životního prostředí a turismu.

Září

Na základě pozvání Slovenské národní rady se ve dnech 25. - 27. 9. uskutečnilo setkání výborů pro veřejnou správu V4. Zástupci výboru byli senátoři I. Bárek, V. Domšová a K. Šebek.

Říjen

Po velkých přípravách dne 10. 10. proběhla Informace o stavu Programu rozvoje venkova (EAFRD), kterou přednesl zástupce Ministerstva zemědělství ČR a senátor J. Vaculík, zástupce Senátu PČR v Monitorovacím výboru a Informace o stavu Operačního programu Životní prostředí, kterou přednesl zástupce Ministerstva životní prostředí a senátor K. Šebek, zástupce Senátu PČR v Monitorovacím výboru.

Dne 16. 10. výbor ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova uspořádal veřejné slyšení k senátnímu tisku č. 91 „Petice proti diskriminaci obyvatel venkova“. Gestorkou celé akce byla senátorka V. Domšová. Slyšení bylo rozděleno do několika bloků. Přítomní nejdříve byli předsedou Spolku pro obnovu venkova ČR E. Kavalou seznámeni s důvody a obsahem petice. Další blok na téma Rozpočtové určení daní přednesl ministr financí ČR M. Kalousek, a poté se v bloku Kodifikace pojmu venkova a odpovědnost za jeho další rozvoj vyjádřili k tomuto tématu jednotlivá ministerstva spolu se Svazem měst a obcí ČR. Nezanedbatelná byla i diskuse, která se dotýkala pohledu veřejné správy na pojem venkov a jeho rozvoj.

Dne 25. 10. výbor pořádal v Senátu PČR mezinárodní konferenci „Přísliby a rizika biotechnologií z hlediska udržitelného rozvoje“ ve spolupráci se Společností pro trvale udržitelný život (STUŽ). Gestorem konference byl místopředseda výboru B. Moldan, který celou konferenci moderoval. Na konferenci vystoupila s příspěvky celá řada tuzemských a zahraničních odborníků. Za všechny bychom mohli jmenovat například K. Bláhu, náměstka ministra životního prostředí,V. Vondrejse, z Katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty UK, Akademie věd ČR, F. Sehnala, odborného pracovníka Entomologického ústavu AV ČR či M. Leibla, vedoucího oddělení environmentální politiky Ministerstva zemědělství ČR. Ze zahraničních hostů pak vystoupili například G. Tansey, nezávislý agrární analytik a publicista z Velké Británie a A. Lorch, nezávislá konzultantka v oblasti biotechnologií z Německa. Celá konference měla za cíl pojmenovat nové techniky v oblasti biotechnologií a zároveň upozornit na možná rizika s tím spojená. To se podle názorů účastníků a hostů beze zbytku podařilo. Přepis konference je zveřejněn na webových stránkách výboru.

Listopad

Výbor uspořádal dne 20. 11. seminář pod názvem Nové přístupy k výrobě obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na biopaliva“, gestor akce byl senátor J. Kalbáč a záštitu nad tímto seminářem převzal 1. místopředseda Senátu PČR P. Pithart. Na semináři vystoupila řada odborníků, nejen z oblasti vědy a výzkumu, ale přímo z výrobních provozů, kde se vyrábí biolíh a zpracovávají odpadní zemědělské produkty za účelem výroby ekologické energie. K významu obnovitelných zdrojů a jejich využití vystoupil J.Miňovský, který zastupoval firmu Hydrotech, s. r. o. O. Reinberger, generální ředitel Cukrovaru Dobrovice, hovořil o výrobě biolíhu, který má být přísadou do motorových paliv. O významu výroby biobutanolu – perspektivního ekologického paliva budoucnosti referoval V. Sladký, pracovník Výzkumného ústavu zemědělské techniky Praha. B. Groda z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity Brno vysvětlil bionické principy procesního řízení metanogenéze. O nepotravinářském využití biomasy zemědělské produkce vystoupil ve své přednášce S. Kužel, který přednáší na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. O využití čistého rostlinného oleje, jako nejekologičtějšího biopaliva, přednášel A. Glatz, jednatel společnosti Europecon. Semináře se zúčastnili též zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj. K podpoře výroby biopaliv v České republice vystoupil také ředitel odboru Environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie J. Trnka z MZE.

Cílem semináře byla podpora výroby ekologických paliv z biomasy, zpracování a využívání odpadních produktů v zemědělství a v neposlední řadě využití cukrovky k výrobě paliva druhé generace a tím současně k podpoře, rekonstrukci a zachování stávajících cukrovarů v ČR. Výbor se této problematice bude i nadále věnovat. I tento přepis je zveřejněn na webových stránkách výboru.

Velmi důležitý seminář nejen pro senátory se konal 27. 1., a to seminář „Problematika čištění odpadních vod – III.“, gestorem semináře byl místopředseda výboru B. Moldan. Seminář se též konal pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR P. Sobotky a předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR M. Vlčka. Akce se zúčastnilo 120 osob, převážně zástupců vodohospodářských institucí, starostů a zástupců orgánů státní správy a samosprávy. Hlavním tématem semináře byla problematika implementace Operačního programu Životní prostředí. Starostové měst a další účastníci upozornili na přetrvávající problémy v této oblasti a to zejména na záležitosti týkající se smluv mezi vlastníky a provozovateli vodohospodářských soustav, což by mohlo do budoucna ohrozit splnění závazku České republiky dostát požadavkům EU o čištění odpadních vod do roku 2010. Na závěr se účastníci převážně shodli, že budou čerpání z Operačního programu nadále sledovat, jelikož považují tyto otázky za mimořádně závažné pro ČR. Vzhledem k důležitosti je přepis zveřejněn na webových stránkách výboru.

Prosinec

Dne 11. 12. část výboru (I. Bárek, L. Müllerová, K. Šebek, V. Vlček) absolvovala výjezdní zasedání výboru v Brně, kde byli senátoři přijati hejtmanem Jihomoravského kraje p. S. Juránkem se kterým diskutovali o situaci v regionu. Dále se setkali se zaměstnanci úřadu, kteří mají na starost jak regionální rozvoj tak životní prostředí.

Ve dnech 12. -14. 12. se tato delegace přesunula do Rakouska. Navštívila parlament, kde senátory přijal místopředseda Spolkové rady a předseda výboru pro ústavu a federalismus J. Weiss. Senátní delegaci též ve Vídni uvítal ve své rezidenci velvyslanec ČR v Rakousku p. J. Koukal. Na závěr roku dne 19. 12., tak jako každoročně, se výbor sešel, aby zhodnotil uplynulý rok a předběžně určil priority následujícího roku.

Seznam usnesení rok 2007

Rok/č.usnes./
č. schůze
Výsledek jednání
2006/1/1volba ověřovatelů výboru
2006/2/1volba předsedy výboru
2006/3/1volba místopředsedů výboru
2006/4/
per rollam
k nominaci zástupce Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR do pracovní skupiny-obhajoba ČR před Evropským soudem pro lidská práva
2006/5/
per rollam
k přijetí ministryně zahraničních věcí Maďarské republiky a velvyslance Maďarské republiky v České republice
2006/6/3k návrh zahraničních aktivit výboru na rok 2007
2006/7/3k uspořádání výjezdního zasedání - Brno
2007/8/5k přijetí J. E. pana Hideaki Kumazawy, velvyslance Japonska v České republice s doprovodem
2007/9/5k přijetí delegace Výboru pro vědu, technologii a životní prostředí Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky
2007/10/5k nominaci zástupce výboru Senátu PČR v Monitorovacím výboru Rámce podpory Společenství s hlasovacím právem Ministerstva pro místní rozvoj ČR
2007/11/5
2007/13/6
Senátní tisk č. 388 – Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2005přerušil
vzal na vědomí
2007/12/6Senátní tisk č. 14 – vládní návrh zákona, kterým se předkládá Parlamentu České republiky návrh na vyslovení souhlasu s přístupem České republiky k Úmluvě o Evropském lesnickém institutu (European Forest Institute – EFI) ze dne 28. srpna 2003vyslovil souhlas
2007/14/6k pracovní zahraniční cestě – Japonsko
2007/15/6k navržení zástupce Senátu PČR do Rady SÚRAO
2007/16/7Senátní tisk č. 24 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisůschválil
2007/17/7Senátní tisk č. 21 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)doporučil
nezabývat se
2007/18/7k nominaci zástupce Senátu PČR do Rady Fondu (Státního fondu životního prostředí ČR), poradního orgánu Ministerstva životního prostředí ČR
2007/19/7k předání daru J.E. Hideaki Kumazawy, velvyslanci Japonska v ČR při příležitosti přijetí výboru v Rezidenci Japonského velvyslanectví
2007/20/7k přijetí Řecké a Kyperské delegace
2007/21/8k přijetí delegace Sverdlovské oblasti – Ruské federace
2007/22/10Senátní tisk č. 41 – Návrh zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonůschválil
2007/23/10k nominaci zástupce do Komise o jednání o Jaderné elektrárně Temelín
2007/24/10k nominaci dvou zástupců Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR v Radě Státního fondu životního prostředí ČR
2007/25/10k přijetí J.E. pana Hideaki Kumazawy, velvyslance Japonska v České republice s doprovodem
2007/26/11Senátní tisk č. K 024/06 – Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Směrem k udržitelnému hospodaření s vodouzaujal stanovisko
2007/27/11k přijetí delegace Evropského parlamentu
2007/28/12Senátní tisk č. 61 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisůschválil
2007/29/12k přijetí pana Georgiose Yannoussise, člena Evropské komise pro regionální politiku
2007/30/13Senátní tisk č. 48 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu „Návrh na přijetí změn čl. 25 a čl. 26 Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (Helsinky, 17. března 1992)“ dal souhlas k ratifikaci
2007/31/13Senátní tisk č. 49 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuské úmluvy)dal souhlas k ratifikaci
2007/32/13Senátní tisk č. K 019/06 – Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Výsledky přezkumu strategie Společenství na snižování emisí CO2 s osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel
2007/33/14
2007/46/18
Senátní tisk č. K 026/06 – Zelená kniha o tržních nástrojích v oblasti životního prostředí a v souvisejících politikách zaujal stanovisko
zaujal stanovisko
2007/34/14k pracovní zahraniční cestě - Portugalsko
2007/35/
per rollam
k nominaci člena a zástupce Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR v Monitorovacím výboru Operačního programu Životní prostředí za Senát PČR
2007/36/15Senátní tisk č. 89– Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyvrátil s pozměňovacími návrhy
2007/37/15Senátní tisk č. 87 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisůschválil
2007/38/15k přijetí CDA, e.p. Madžíd Nili Ahmadabi Iránské islámské republiky
2007/39/16k vyslání senátorů Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí na Konferenci národních a regionálních parlamentů
2007/40/17Senátní tisk č. 106 - Návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (oblast dotýkající se obcí a životního prostředí)schválil
2007/41/17k uspořádání veřejného slyšení k senátnímu tisku č. 91 „Petice proti diskriminaci obyvatel venkova“
2007/42/17k uspořádání mezinárodní konference „Přísliby a rizika biotechnologií z hlediska udržitelného rozvoje“
2007/43/17k pracovní zahraniční cestě - Slovensko
2007/44/18Senátní tisk č. 105 – Návrh senátního návrhu zákona Ústavně-právního výboru, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisůdoporučil odročit
2007/45/18Senátní tisk č. K 046/06 - Zelená kniha Komise předložené Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů; Přizpůsobení se změně klimatu v Evropě – možnosti pro postup EUzaujal stanovisko
2007/47/18k uspořádání semináře „Problematika čištění odpadních vod – III.“
2007/48/18k uspořádání semináře „Nové přístupy k výrobě obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na biopaliva“
2007/49/18ke spolupořádání semináře pro státní správu a samosprávu – v oblastech akreditace
2007/50/19Senátní tisk č. 116 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisůschválil
2007/51/19k návrhu zahraničních aktivit výboru na rok 2008
2007/52/20
2007/57/21
Senátní tisk č. 139 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisůpřerušil
zamítl
2007/53/20Senátní tisk č. 129 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisůschválil
2007/54/20Senátní tisk č. 140 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisůschválil
2007/55/20k uspořádání výjezdního zasedání dne 11. prosince 2007 - Brnorozhodl
2007/56/20k pracovní zahraniční cestě ve dnech 12. – 14. prosince 2007 - Rakouskoschválil
2007/58/22Senátní tisk č. 124 – Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2006vzal na vědomí
2007/59/22Senátní tisk č. 91 – Petice proti diskriminaci obyvatel venkovadoporučil
2007/60/22k závěru ze semináře „Problematika čištění odpadních vod – III.“, pořádaného výborem dne 27.11.2007
2007/61/22k vyslání člena výboru na setkání předsedů výborů parlamentů členských států EU zabývající se energetikou a životním prostředí

Ostatní aktivity členů výboru

I. Bárek

 • člen Stálé delegace Parlamentu České republiky do Meziparlamentní unie
 • člen pracovní skupiny týkající se budoucí obhajoby ČR před Evropským soudem pro lidská práva ve spolupráci s Kanceláří zmocněnce vlády pro zastupování ČR před tímto soudem za Senátu PČR
 • člen Rady Státního fondu životního prostředí ČR

V. Domšová

 • předsedkyně Komise Senátu pro rozvoj venkova
 • členka Podvýboru pro předškolní, základní a střední vzdělávání
 • 1. místopředsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR
 • zástupkyně člena Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí za Senát PČR

P. Eybert

 • místopředseda dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
 • člen Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
 • člen Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství s hlasovacím právem Ministerstva pro místní rozvoj ČR za Senát PČR
 • 1. místopředseda Parlamentní pracovní skupiny k jednání s poslanci Národní rady Rakouska a členy Spolkové rady Rakouska o problematice jaderné elektrárny Temelín

J. Horník

 • člen Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
 • člen Podvýboru pro cestovní ruch VHZD
 • člen v SÚRAO za Senát PČR
 • zástupce člena Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství s hlasovacím právem Ministerstva pro místní rozvoj ČR za Senát PČR

J. Kalbáč

 • předseda Stálé komise Senátu pro ochranu soukromí
 • místopředseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
 • člen Stálé delegace Parlamentu České republiky do Středoevropské iniciativy
 • člen Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy
 • člen Podvýboru Organizačního výboru pro státní vyznamenání

B. Moldan

 • člen Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy
 • člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj

L. Müllerová

 • členka Mandátového a imunitního výboru
 • členka Rady Státního fondu životního prostředí ČR za Senát PČR

M. Pelc

 • místopředseda Mandátového a imunitního výboru

K. Šebek

 • člen Stálé komise pro rozvoj venkova
 • Dočasná komise Senátu pro zjištění osob z politických důvodů zadržených, vězněných a jinak perzekuovaných běloruským režimem
 • člen Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

P. Vícha

 • místopředseda Mandátového a imunitního výboru

V. Vlček

 • člen Volební komise

Ing. Ivo Bárek v. r.
předseda Výboru pro územní rozvoj,
veřejnou správu a životní prostředí