Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice - Zpráva o činnosti za rok 2007

V průběhu roku 2007 v rámci 6. funkčního období Senátu Parlamentu ČR se výbor sešel k dvanácti schůzím, v jejichž průběhu bylo přijato 92 usnesení.

Výbor se zabýval celkem 23 senátními tisky, z toho

  • 12 senátních tisků se týkalo návrhů zákonů,
  • 4 byly mezinárodní smlouvy,
  • senátní tisk obsahující Zprávu o činnosti veřejného ochránce práv,
  • senátní tisk o Činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • senátní tisk k Zelené knize - Evropský výzkumný prostor: nové perspektivy (Text s významem pro EHP),
  • senátní tisk k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky,
  • senátní tisk k Závěrečným doporučením Výboru pro odstranění diskriminace žen – kontrolního orgánu Úmluvy a odstranění všech forem diskriminace žen,
  • senátní tisk k Závěrečným doporučením Výboru pro práva dítěte – kontrolního orgánu Úmluvy o právech dítěte – ke Zprávě České republiky o plnění Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů,
  • k Výroční zprávě o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2006.

Dále výbor projednal Zprávu o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2006 a Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2006.

V začátku 6. funkčního období Senátu Parlamentu ČR výbor opětovně zvolil za svého předsedu senátora Václava Jehličku, který navázal na předchozí trendy a cíle jeho činnosti. Realizaci jím nastaveného plánu aktivit ukončilo jeho jmenování za člena v nově ustavující se vládě na funkci ministra kultury ČR. Na jeho doporučení do čela výboru byl navržen senátor Karel Barták, který dříve dlouhodobě působil jako člen a místopředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR. Členové výboru ho do funkce předsedy schválili a byl dne 7. února Senátem potvrzen.

Kompetence výboru jsou velmi rozsáhlé, na což upozorňuje přehled nejen projednávaných zákonů a senátních tisků, ale i stejně široká paleta aktivit, které navazují na náplň jednotlivých oblastí uvedených v názvu výboru. Největší důraz je kladen na oblast vzdělávání jak v zákonodárné činnosti, tak i s tím související semináře, konference či veřejná slyšení.

Výbor spolu s Podvýborem pro předškolní, základní a střední vzdělávání se stal iniciátorem semináře - Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytující služby pro dospělé – projekt UNIV. Seminář se konal za odborné podpory Národního ústavu odborného vzdělávání a Projektu UNIV dne 16. ledna v Jednacím sále na základě usnesení č. 217/06. Vystoupili zástupci MŠMT ČR, Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje a zástupci odborné pedagogické veřejnosti. Cílem jednání bylo upozornit na realizaci schváleného zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání dalšího vzdělávání, který řeší rozvoj dalšího vzdělávání dospělých a uznávání předchozího učení prostřednictvím zapojení středních a vyšších odborných škol. Vychází z potřeb zaměstnavatelů a dává občanům možnost lepšího uplatnění na trhu práce.

Na základě usnesení č. 30/07 se výbor usnesl na podnět senátora Martina Mejstříka pořádat za odborné podpory občanského sdružení EUROSOLAR – národní sekcí evropského sdružení odborný seminář na téma „Klimatické změny a využití sluneční energie“. Seminář se uskutečnil dne 17. dubna v Jednacím sále Valdštejnského paláce. V rámci programu byl promítnut film „Nepříjemná pravda“ Al Gorea, který se stal celosvětově uznávaným bojovníkem za ochranu klimatu. V letech 1977-1985 byl poslancem amerického Kongresu, poté v období 1985 – 1993 senátorem. V roce 1993 se stal na 8 let viceprezidentem Spojených států. V roce 2000 podlehl v prezidentských volbách G. W. Bushovi. Jeho film o klimatické krizi, který hluboce působí na diváky po celém světě, byl u nás zatím možné zhlédnout pouze ojediněle.

Výbor na základě usnesení č. 84/07 uspořádal pod záštitou místopředsedy Senátu Jiřího Lišky odborný seminář „Třetí – protikomunistický – odboj“, v jehož rámci byl představen věcný záměr připravovaného návrhu zákona o účastnících III. odboje a odporu proti komunismu. Pokud má mít zákon o účastnících III. odboje a odporu proti komunismu smysl, musí být jasně, srozumitelně a vždy znovu obhajitelně vymezeno, kdo na statut účastníka má nárok a kdo ne. V připravovaném zákoně budou využity podněty, připomínky a zkušenosti, které zazněly na semináři tak, aby připravovaná právní norma co nejlépe postihovala složitou problematiku postavení se proti komunistické moci.

V návaznosti na výborem projednávaný návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje výbor uskutečnil na základě usnesení č. 75/07 dne 18. září pod záštitou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR seminář „Potřebujeme novou Bílou knihu?“. Hlavním cílem projektu „Bílá kniha terciárního vzdělávání“ je reagovat na doporučení OECD a na základě vlastních analýz a výsledků odborné a veřejné diskuse navrhnout vnitřně konzistentní reformu českého vysokého školství. Projekt Bílá kniha terciárního vzdělávání volně navazuje na koncepci reformy VŠ v ČR připravené v r. 2004 jako společný návrh rektorů a MŠMT ČR. Současný projekt Bílé knihy je jedním z prioritních projektů vlády realizovaných MŠMT ČR. Hlavním záměrem projektu v dlouhodobé perspektivě je zajistit, aby ČR měla systém VŠ, který bude schopen efektivně fungovat ve stále konkurenčnější oblasti VŠ v Evropě i ve světě a který bude přispívat k rozvoji země v kontextu znalostní společnosti. Hlavním výstupem projektu bude odborná zpráva tzv. „Bílá kniha“ sloužící jako podklad pro přípravu reformy VŠ v ČR. Na semináři byl představen koncept Bílé knihy a proběhla odborná diskuse na toto celospolečenské téma. Na diskusi byli přizváni zástupci z oblasti VŠ, AV ČR, VŠ odborový svaz, zástupci ministerstev – MPSV ČR, MF ČR, MPO ČR. Na závěr proběhla tisková konference.

Výbor na základě usnesení č. 24/07 opakovaně pořádal slavnostního udělení titulu „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“, které proběhlo dne 21. března v Hlavním sále Valdštejnského paláce. Předávání se zúčastnili zástupci MŠMT ČR, představitelé oceněných nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, představitelé PS PČR, zástupci Národního institutu dětí a mládeže a sdělovacích prostředků. V úvodu slavnostního setkání a v jeho závěru vystoupil žesťový kvartet žáků Gymnázia J. Nerudy, Praha 1. Po předání osvědčení udělení titulu proběhla přátelská beseda účastníků.

Senát PČR se každoročně stává místem, kde vyvrcholí folklórní rok zhodnocením pořádaných lidových slavností a mezinárodních folklórních festivalů za účasti starostů a primátorů měst a obcí, krajských hejtmanů, zástupců vlády ČR, jednotlivých kompetentních ministerstev a sdělovacích prostředků. Dále byli pozváni zástupci Českého rozhlasu, představitelé PS PČR a sponzoři. Tato slavnostní událost se konala na základě usnesení č. 39/07 a 86/07 dne 26. listopadu v Jednacím sále. Cílem bylo zhodnocení festivalů a folklórních slavností poděkování těm, kteří se o jejich uskutečnění zasloužili. Toto slavnostní shromáždění se vždy setkává s velmi pozitivní odezvou všech účastníků a také médií.

Různé kulturní instituce a nevládní organizace často oslovují výbor s náměty k pořádání výstav, koncertů, slavnostních setkání, oceňování a prezentací různých uměleckých oborů. Prestižní akcí tohoto typu je vyhodnocení novinářské soutěže „Média na pomoc památkám“, jehož jubilejní 10. ročník proběhl dne 19. dubna na základě usnesení č. 207/06. Toto setkání odborníků z oblasti ochrany kulturního dědictví bylo doprovázeno výstavkou (usnesení č. 28/07) fotografií a dokumentace konkrétních míst, kde byla opravena řada křížků a božích muk dobrovolníky občanských sdružení. Ta si kladou za cíl vzbudit zájem veřejnosti o architektonické dědictví minulosti a přesvědčit ji o občanské odpovědnosti za jeho stav současný i budoucí. Akce se konala pod záštitou ministra kultury ČR Václava Jehličky.

Výbor se usnesl usnesením č. 26/07 pořádat výstavu souboru obrazů Andrey Forsterové, která proběhla ve dnech 3. až 17. dubna v předsálí Jednacího sálu. A. Forsterová je absolventka Akademie výtvarných umění – ateliéru figurální malby Prof. Karla Součka. Věnuje se převážně malbě a grafice, zejména barevné litografii. Uspořádala 17 samostatných výstav a zúčastnila se mnoha výstav v zahraničí. Realizovala také několik prací v architktuře, jak v malbě, tak i v návrzích monumentálních vitráží. Pro její projev je typická barevnost, exprese a zachycení vnitřního života daného tématu.

Pod záštitou senátora Jana Hálka, místopředsedy výboru, výbor na základě usnesení č. 73/07 pořádal v předsálí Jednacího sálu výstavu výrobků z pracovně terapeutických dílen a fotografií ze života klientů Klíče - ústavu sociální péče Olomouc. Výstava dokumentovala výsledky aktivit Klíče od jeho založení v r. 1972 po současnost. Její součástí byly ukázky výrobků pracovně – terapeutických dílen a fotografie ze života klientů. V rámci vernisáže se v Hlavním sále uskutečnilo vystoupení taneční skupiny Domino a divadelní představení kroužku dramiky. Tanečně – pohybové a dramické aktivity mají v Klíči dlouholetou tradici a klientům i přes jejich handicap přinášejí netradiční formu seberealizace a možnost vyjádřit své emoce. Výstava v předsálí Jednacího sálu trvala do 30. listopadu.

Ve Frýdlantském salonku se uskutečnila na základě usnesení č. 90/07 společná schůze Výboru se zástupci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Jednání uvedl senátor Jaromír Jermář, místopředseda výboru. Dále jednání vedl Mgr. Petr Sedláček, předseda Sdružení. Hlavním bodem bylo téma „Nový památkový zákon“. K tématu se vyjadřovali jednotliví zástupci historických měst a předkládali názory a stanoviska k řešení problémů zákona. Nejdůležitějším je stanovení priorit, které bude Sdružení obhajovat. Dále se na jednání projednávaly informace o činnosti Sdružení, plán činnosti na rok 2008, plnění rozpočtu a rozpočet na r. 2008. Na závěr byla pro účastníky jednání zajištěna prohlídka historických prostor Senátu Parlamentu ČR.

Obdobnou tradici výbor založil u příležitosti 10letí Senátu v loňském roce, kdy došlo k součinnosti s občanským sdružením Česká kultura, které pořádá různé hudební festivaly a koncerty v celé republice. Malostranské komorní slavnosti (usnesení č. 74/07) jsou souborem koncertů, které si kladou za cíl prezentovat Senát Parlamentu ČR jako instituci nejen politickou, ale také instituci kulturní a společenskou. Průběh prvního ročníku festivalu byl pro svou uměleckou hodnotu vysoce hodnocen ze strany Senátu Parlamentu ČR a oceněn hudbymilovnou veřejností, o čemž svědčila jeho hojná návštěvnost. Vedoucí Kanceláře Senátu Ing. František Jakub zahájil druhý ročník dne 2. října. Kancelář Senátu, jako pořadatel, mimo jiné těmito koncerty naplňuje slib otevřít dveře veřejnosti významného památkového areálu Valdštejnského paláce. Dramaturgem festivalu je známý violoncellista Jan Páleníček. Malostranské komorní slavnosti byly zařazeny do programu akcí „Rok Albrechta z Valdštejna“.

Výbor se usnesením č. 23/07 usnesl převzít záštitu nad festivalem Literární Vysočina 2007, který proběhl ve dnech 13. – 15. července v Chotěboři jako 5. ročník literárního festivalu, který pořádal o. s. QUO VADIS, o. s. Literární Vysočina, Klub AUT a Klub Literární Vysočina. Součástí festivalu byla i celostátní amatérská literární soutěž v kategoriích poezie a prózy. Program zahrnoval autorská čtení, hudební bloky, divadelní představení, besedy s autory, literárními vědci a kritiky, zástupci obce spisovatelů i křty knih.

Dále výbor svým usnesením č. 35/07 převzal záštitu nad projektem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska: Učeň roku 2007 aneb „Zlaté české ručičky“ a vyslovil plnou mediální podporu projektu a doporučil, aby ČT do svého programu zařazovala propagaci výsledků z realizace projektu. Na výbor se obrátil Ing. Petr Jadrný, který zastupuje Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, se žádostí o podporu mediálního projektu, který má přispět ke komplexnímu působení na zlepšení motivace pro zabezpečení dostatečného počtu kvalifikované pracovní síly pro dynamicky se rozvíjející průmysl. Na projektu se podílejí především MPO ČR a veřejnoprávní ČT. V poslední době se množí požadavky investorů na získání vysoce kvalifikovaných pracovníků dělnických profesí. Vzdělávání, zaměstnanost a trh práce jsou skutečně velmi těsně propojeny a při jejich nesouladu dochází nutně i ke značnému nepoměru mezi požadavky trhu práce a existující nabídkou vzdělávání. Z toho důvodu je nutné oživit trvalý zájem mladých lidí o aktuálně potřebné učební obory. Právě součinnost s ČT má vytvořit pozitivní mediální obraz učňovského školství v očích veřejnosti a zdůraznění potřebnosti a smyslu řemeslné práce ve společnosti. Celá oblast vzdělávání patří pod MŠMT ČR a odborné vzdělávání také pod ostatní resorty z titulu kompetenčního zákona. Učňovské školství je podceňováno. Usnesením se výbor snaží přispět k popularizaci učňovských škol.

Usnesením č. 72/07 se výbor usnesl spolupořádat s Francouzských institutem v Praze dne 11. září v Hlavním sále a historických salóncích Valdštejnského paláce Mimořádný koncert komorní hudby u příležitosti 70. výročí úmrtí Maurice Ravela (1875 – 1937). Komorní hudba v jeho tvorbě není příliš rozsáhlá, ale je velice nápaditá, vyvážená a harmonická. Některé z těchto skladeb, jako např. Trio pro klavír, housle a violoncello patří mezi nejkrásnější díla komorní hudby.

Výbor se svým usnesením č. 78/07 převzal záštitu nad koncertem Orchestrální akademie Bruna Waltera a s Evropskou hudební akademií Schengen v rámci hudebního projektu Evropské hudební dny Bruna Waltera 2007 pod vedením J. M. Händlera. Komorní orchestr je složen z vynikajících mladých interpretů z celé Evropy. Koncert se uskutečnil dne 19. října a na programu byly skladby od E. Elgara, W. A. Mozarta, J. Haydna a D. Šostakoviče. Evropské hudební dny věnované B. Walterovi, umělci židovského původu vyhnaného do emigrace, se konají letos již počtvrté. Hudební festival přispěl k tomu, aby vzpomínka na velkého dirigenta, spisovatele a humanistu zůstala stále živá.

Dne 27. června proběhlo na základě usnesení č. 27/07 přijatého na podnět senátora Zdeňka Janalíka slavnostní předávání mezinárodních titulů Ekoškola (Eco-Schools) za odporné podpory Sdružení TEREZA. Titul byl udělen zástupcům 21 škol z celé ČR. Tyto školy získaly možnost používat titul, logo a vlajku Ekoškola. Předávání proběhlo za účasti starostů obcí daných škol, zástupců MŠMT ČR, MŽP ČR a dalších hostů. Na závěr se uskutečnila prohlídka historických prostor Senátu PČR. Program Ekoškola je uceleným programem vyžadujícím spolupráci nejen uvnitř školy, ale i školy s místní komunitou. Je to program dlouhodobý a vhodný pro základní a středí školy, které se snaží vychovávat děti v duchu udržitelného rozvoje. Nabízí školám metodický postup, jak spolu se žáky pracovat na zlepšení životního prostředí ve škole a jejím okolí. Do programu Ekoškola je zapojeno dvacet tisíc škol z 38 zemí světa, v ČR je zapojeno 120 škol. Koordinátorem programu pro ČR je Sdružení TEREZA, které pomáhá dětem a mládeži vytvářet zdravé prostředí pro život, vytváří a koordinuje školní ekologické projekty, výukové programy pro děti, akce pro veřejnost a semináře pro učitele.

V Sale terreně Valdštejnské zahrady se konalo dne 25. června na základě usnesení č. 58/07 slavnostní shromáždění pracovníků a přátel Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze u příležitosti 55 let jejího založení. Akce byla společným příspěvkem Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR pod záštitou jeho předsedy Karla Bartáka a vedení Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze v čele s jejím děkanem Prof. RNDr. Zdeňkem Němečkem DrSc., k jubileu fakulty.

Na základě usnesení č. 61/07 výbor spolupořádal dne 27. června ve Valdštejnské zahradě v Sale terreně slavnostní ukončení akademického roku 2006 – 2007. Organizačním a obsahovým zabezpečením byl pověřen předseda výboru senátor Karel Barták.

Výbor na základě usnesení č. 95/07 spolupořádal s MŠMT ČR slavnostní předání ocenění účastníkům mezinárodních olympiád v roce 2007. Úvodní slovo přednesl předseda výboru senátor Karel Barták. Soutěžící, kteří se zúčastnili v letošním roce dvanácti mezinárodních olympiád, obdrželi pamětní list a ocenění za úspěšnou reprezentaci ČR. Dále také byli odměněni i účastníci soutěže Česká hlavička. Mezi pozvanými hosty byli mj. také ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Mgr. Ondřej Liška, zástupce AV ČR, pedagogové, kteří soutěžící na mezinárodních olympiádách doprovázeli, dále rodiče soutěžících a další čestní hosté.

Přijetí různých zahraničních delegací či velvyslanců států působících v ČR je pro náš výbor vždy milé a povzbudivé. Těší nás jejich zájem setkat se s námi a projednat aktuální otázky.

Zvláště zajímavé bylo setkání dne 17. května s tureckou delegací (usnesení č. 44/07), která navštívila naši republiku v rámci studijní cesty k realizaci projektu „Support to Implementation of Human Rights Reforms in Turkey“. Účelem studijní cesty bylo obeznámit členy tzv. Human Rights Boards (Rady lidských práv) a Human Rights Presidency (Prezidia lidských práv) se způsobem zpracovávání stížností jednotlivců, se způsobem spolupráce s institucemi a nevládními organizacemi a se způsobem podávání námětů ke změně legislativy.

Tentýž den se konalo též přijetí delegace vedené náměstkem ministra pro vědu a technologie Čínské lidové republiky WU Zhongzem (usnesení č. 46/07). Samostatné přijetí velvyslankyně Čínské lidové republiky v ČR J.E. Huo Yuzhen k projednání programu plánované zahraniční cesty výboru proběhlo již 13. dubna (usnesení č. 37/07).

Dne 22. května v souvislosti s přípravou zahraniční cesty výboru do Slovinska členové navržené delegace výboru přijali velvyslance Slovinské republiky v ČR J.E. France Buta (usnesení č. 45/07). Jednání bylo vstřícné a naplněné ochotou pomoci při seznamování s aktuálně probíhající zásadní reformou systému školství.

Podnětné bylo přijetí dne 5. června delegace Petičního výboru Kongresu poslanců Parlamentu Španělska (usnesení č. 47/07), kterou vedl předseda výboru Jordi Marsal Muntalá. Obě strany si vyměnily zkušenosti z práce s peticemi a zejména využití jejich podnětů v legislativní parlamentní činnosti.

Velvyslanec Íránské islámské republiky J. E. Majid Nili Ahmadabadi přišel dne 21. června pozdravit nového předsedu výboru a seznámit ho s činnostmi zaměřenými k prohlubování vzájemných vztahů obou zemí. V této souvislosti byla přislíbena informace týkající se výuky perštiny na našich vysokých školách.

Velvyslance Jemenské republiky v ČR J. E. Ahmeda Salem Al-Jabali spolu s 1. tajemníkem Velvyslanectví JUDr. Abdulbasetem Shugaá, CSc. přijal předseda výboru dne 3. října k vzájemnému seznámení a projednání návrhu programu zahraniční cesty delegace výboru (na základě usnesení č. 82/07). Velvyslanec JR informoval o nejaktuálnější ekonomické a politické situaci v zemi a doplnil program o návštěvu institucí, které považoval za vhodné. Poděkoval vládě ČR za schválení rozvojového programu zaměřeného na rekonstrukci části elektrárny v Adenu a přivítal ochotu senátní delegace navštívit ji.

Na základě usnesení č. 96/07 výbor přijal dne 29. listopadu delegaci Výboru pro stížnosti a petice občanů Národního shromáždění Bulharské republiky, vedené jeho předsedou Jordanem Ivanovem Bakolovem. Členové delegace se zajímali o práci výboru se stížnostmi a peticemi občanů, způsobem práce výboru a koordinaci spolupráce s ostatními výbory a institucemi a otázky celospolečenského významu projednávané českým parlamentem. V rámci přijetí se uskutečnila prohlídka výstavy „Albrecht z Valdštejna a jeho doba“.

Mimořádnou událostí bylo udílení Ceny Gratias Agit za šíření dobrého jména ČR v zahraničí ministrem zahraničních věcí ČR. I pro náš výbor to byl významný okamžik, neboť se na udílení ceny Edně Gomes Ruiz ze Spojených států mexických spolupodílel právě tím, že umožnil v září r. 2005 dětskému pěveckému sboru pod jejím vedením provedení řady koncertů na území České republiky. Dne 21. června výbor uskutečnil přijetí paní Edny na půdě Senátu Parlamentu ČR (usnesení č. 62/07).

Dne 11. dubna v rámci 10. schůze partnerského výboru v PS PČR se uskutečnilo setkání členů výboru Senátu PČR. Členové senátního výboru se zúčastnili projednávání bodů programu schůze, a to projednávání novely školského zákona jako poslaneckého návrhu a dále bodu Návrh poslanců na vydání zákona o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům – tisk č. 126. V rámci bodu Různé vystoupil místopředseda Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Ing. Petr Jadrný. Obrátil se na partnerský výbor se žádostí o podporu mediálního projektu „Učeň roku 2007“ aneb „Zlaté české ručičky“, který má přispět ke komplexnímu působení na zlepšení motivace pro zabezpečení dostatečného počtu kvalifikované pracovní síly pro náš dynamicky se rozvíjející průmysl. Podává krátkou informaci o Sdružení a o projektu, na němž se podílejí především MPO ČR a veřejnoprávní ČT. Mrzí je, že MPSV ČR se dlouhodobě nevyjadřuje k této problematice, která v rámci podpory zaměstnanosti s jejich resortem velmi úzce souvisí. V poslední době se množí požadavky investorů na získání vysoce kvalifikovaných pracovníků dělnických profesí. Vzdělávání, zaměstnanost a trh práce jsou skutečně velmi těsně propojeny a při jejich nesouladu dochází nutně i ke značnému nepoměru mezi požadavky trhu práce a existující nabídkou vzdělávání. Z toho důvodu je nutné oživit trvalý zájem mladých lidí o aktuálně potřebné učební obory. Právě součinnost s ČT má vytvořit pozitivní mediální obraz učňovského školství v očích veřejnosti a zdůraznění potřebnosti a smyslu řemeslné práce v naší společnosti. K tomuto bodu vyjádřili zástupci senátního výboru svou podporu a vyslovili pozvání představitele Sdružení na jednání schůze výboru. Setkání partnerských výborů obou komor Parlamentu ČR bylo zhodnoceno jako prospěšné pro budoucí spolupráci.

Výbor se jednoznačně vyjádřil k návrhu předsedy výboru navštívit ministryni školství, mládeže a tělovýchovy ČR Mgr. Danu Kuchtovou a seznámit se s její koncepcí v oblastech, pro něž je výbor kompetentní. Dne 22. května přijala ministryně spolu s jednotlivými náměstky členy výboru. V úvodu ministryně přednesla svou představu o zásadních krocích směrem ke vzdělávání. Jde jí o širší diskusi s veřejností a pozvednutí povědomí rodičovské veřejnosti. Je nutné učinit také konkrétní kroky v dalším vzdělávání učitelů. Otázky se týkaly také zabezpečení financí pro vědu a výzkum, kvality VŠ a terciárního vzdělávání a otázky tzv. Bílé knihy. Ministryně navrhla, aby pravidelných jednání se zúčastňovali také senátoři. Padla také otázka problematiky vzdělávacích projektů. Zazněla námitka proti komplexním hodnocení žáků. Také zde byla zmíněna otázka nedostatečnosti dokladů absolventů VŠ, které požadují zahraniční studenti. Ministryně se mimo jiné zmínila o změnách v regionálním školství. Nejaktuálnějším tématem byla administrace evropských fondů a implementace dvou programů. Probíhá tzv. kurikulární reforma. Byla přislíbena další pracovní schůzka.

Na základě usnesení č. 13/07 se uskutečnilo ve dnech 17. – 18. ledna výjezdní zasedání do Brna. Vedoucí delegace senátor J. Pavlata vyjádřil cíl jednání, kterým bylo zkoumání, zda byla či nebyla porušena lidská práva v případě vystěhování romských obyvatel Vsetína na Jesenicko. Jednání se zúčastnili Mgr. Kateřina Valachová, vedoucí právního odboru Kanceláře VOP, JUDr. Miloš Valášek, zástupce odboru, JUDr. Pavel Koukal, asistent veřejného ochránce práv, a JUDr. Lukáš Hlouch, MUDr. Jitka Chalánková, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje a PhDr. Renáta Köttnerová za odbor sociálních věcí a romská koordinátorka Krajského úřadu Olomouckého kraje. Po výjezdu do Vsetína a na Jesenicko, které se uskutečnilo v prosinci 2006, se senátor J. Pavlata spojil s JUDr. Otakarem Motejlem, VOP, a upozornil ho na výsledky a poznatky z návštěvy a požádal ho o součinnost v dalším postupu. Tato byla přislíbena. VOP pověřil k jednání své spolupracovníky, aby prezentovali zjištění a kroky, které doposud jako veřejný ochránce práv učinil. Cílem jednání v Brně bylo informovat se vzájemně o poznatcích v této věci, dále se seznámit se stanovisky a názory a najít společné řešení, které by umožnilo pomoci části vsetínských občanů, kteří byli vystěhováni na Jesenicko.

V březnu r. 2006 výbor přijal usnesení k pořádání mimořádné výstavy „Albrecht z Valdštejna a jeho doba“, která navazuje na 10letí trvání českého Senátu. Jedná se o první soubornou výstavu od r. 1934. Členové výboru se proto rozhodli uskutečnit ve dnech 10. - 12. července výjezdní zasedání „Po stopách Albrechta z Valdštejna“ k návštěvě měst Frýdlant a Jičín (usnesení č. 55/07). Účelem cesty bylo navštívit místa spojená s osobou vévody, významného vojevůdce 30leté války a také úspěšného finančníka a stavitele. Seznámili se se stavbami, které v jednotlivých městech připomínají jeho vliv, např. Valdštejnskou lodžii v Jičíně, Valdické kartouzy, jejíž původní stavby se snaží uchovat současný ředitel valdické věznice. Jičín je naplněn respektem k tradici A. z Valdštejna a také usiluje o zásadní ochranu památek z jeho doby. Jednání s místostarostou Města Jičína přineslo poznatky ze zkušeností a úspěchy v rekonstrukci objektů a jejich využití pro rozvoj turistického ruchu. Místem posledního odpočinku Albrechta z Valdštejna je hrobka umístěná v Mnichově Hradišti. Při prohlídce frýdlantského hradu a zámku členové výboru diskutovali o potřebnosti novely zákona o památkové péči. Cílem výjezdních zasedání je načerpat podněty, které lze využít při tvorbě příslušné legislativy.

Dne 15. listopadu byla ve Valdštejnské jízdárně Senátu PČR otevřena výstava „Albrecht z Valdštejna a jeho doba“. Jde o unikátní projekt, který shromáždil na více než pět set domácích a přes šedesát zahraničních exponátů, které se v ČR objevují od 17. století poprvé na jednom místě a v jednom čase. Do Prahy se tak dostávají předměty, které v době třicetileté války byly z Čech vyvezeny jako válečná kořist. V tomto výstavním projektu se spojil Senát Parlamentu ČR s Vojenským historickým ústavem a Národním muzeem, aby se v celé šíři představil život vévody Albrechta z Valdštejna, dobu, ve které žil a působil, a také souvislosti třicetileté války na pozadí životního osudu výjimečné osobnosti českých a evropských dějin. Výstavu podpořilo MK ČR a MO ČR, na její přípravě se podílela velvyslanectví zemí, které jsou s osobností Albrechta z Valdštejna spojeny - Německa, Itálie, Švédska a Rakouska. Do projektu byla rovněž zapojena valdštejnská města Jičín, Frýdlant, Cheb a Mnichovo Hradiště, partnerem výstavy je i hlavní město Praha a Městská část Praha 1. Samotné výstavě předcházel celoroční projekt Rok Albrechta z Valdštejna, který zahrnoval řadu kulturních aktivit, ve Valdštejnské zahradě Senátu PČR se představila valdštejnská města.

Ochrana kulturním památek a péče o jejich uchování vedlo výbor k rozhodnutí navštívit dne 26. června Národní muzeum v Praze na základě pozvání jeho generálního ředitele. Národní muzeum je významným symbolem rozvoje české vědy a národní svébytnosti. V jeho prostorách i v jeho blízkosti se odehrávaly základní události našich novodobých dějin. Přes tento mimořádný význam budova v podstatě nebyla po celou dobu své existence zásadně rekonstruována. V současné době, kdy na základě usnesení vlády došlo k přidělení budovy bývalého Federálního shromáždění, je možné takovouto zásadní obnovu budovy provést. Bude probíhat již s výhledem na nový profil muzea na jedné straně vlastivědné sbírky, tak i ukázky vývoje z hlediska dějin lidstva a přírody. Cílovou skupinou jsou především žáci a studenti škol, kde program navazuje na osnovy výuky. Dále na rodiny s dětmi a cizince. Chtějí vzbudit zájem skupin mladých lidí a přitáhnout je k historii. K tomu účelu pořádají tzv. Muzejní noc, letos již počtvrté. Záměrem je vybudovat na Václavském náměstí muzejní komplex. Na hoře Vítkov chtějí umístit Muzeum české státnosti 20. století. V závěru jednání členové výboru jednotně přislíbili podporu v jednání s MK ČR a MF ČR.

Ředitel Parlamentní knihovny umožnil dne 26. listopadu členům výboru návštěvu Národní knihovny galerie Klementinum, kde je vystavena Codex gigas neboli Ďáblova bible, jako mimořádná ukázka největšího rukopisu světa z konce 12. století. Patří k nejcennějším památkám souvisejících s českými dějinami. Je zařazena mezi deset památek 1. kategorie naší národní historie.

Místopředsedkyně výboru senátorka Liana Janáčková navázala na tradici Městské části Ostrava – Mariánské Hory, Hulváky setkávání starostek měst a obcí ČR originálním námětem, kterým bylo dne 7. září setkání starostek zemí EU (usnesení č. 40/07). Účastnice pobývaly v ČR celý týden, v jehož průběhu navštívily zajímavé lokality a instituce. V Senátu PČR se zúčastnily přednášky na téma „Ústavní systém ČR a funkce Senátu v ústavním systému“. Dále pro ně byla zajištěna prohlídka historických prostor Senátu PČR. Setkání přineslo vítané poznání a zkušenosti z jiných evropských zemí a mělo velmi pozitivní ohlas.

Senát Parlamentu ČR obdržel v roce 2007 celkem 22 peticí a 50 jiných podání od občanů. Petičního práva využilo celkem 43 502 občanů. Každá petice je výborem posouzena z hlediska náležitostí předepsaných zákonem o právu petičním, projednána na schůzi výboru, je vyžádáno odborné stanovisko k věcné stránce petice a stanoven další postup pro její vyřízení. Pokud petice obsahuje požadavek na změnu zákonné úpravy, jsou petice většinou postupovány všem senátorským klubům, které tak mohou uvážit, zda a jak náměty využijí. Jsou také zasílány odpovědnému ministrovi k posouzení, k případnému využití a k zapracování do vládní předlohy. Obsahově se petice dotýkaly všech stran společenského dění, a to například v oblasti volební soustavy, v oblasti kultury a školství, sociální, dopravy a životního prostředí, mezinárodní politiky atd. Senátu PČR nebo přímo Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice byly v průběhu roku doručeny dvě petice s počtem podpisů nad deset tisíc, které jsou vyřizovány v souladu s ustanovením § 142a) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu a v souladu s Podrobnějšími pravidly projednávání petic v Senátu PČR.

Z toho důvodu jsou petice s více jak 10 tisíci podpisy vedeny jako samostatný senátní tisk a jsou projednány na schůzi Senátu. Nejvíce podpisů - 18 764 - bylo pod peticí kterou zaslal Spolek pro obnovu venkova ČR - „Petice proti diskriminaci obyvatel venkova ČR“. Spolek žádá o zpracování vize rozvoje venkovského prostoru, která zajistí důstojné podmínky života na venkově a jeho rozvoj. Petice byla předána k přímému vyřízení Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu a dále pak ke stanovisku Stálé komisi Senátu pro rozvoj venkova a Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. VHZD Senátu PČR požádal o stanovisko ministra financí ČR, který se vyjádřil z hlediska působnosti MF ČR k této petici a k východiskům přístupu řešení. Na základě doporučení Komise Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí uspořádal k tomuto senátnímu tisku č. 91 dne 16. října veřejné slyšení výboru. Petice zatím nebyla na schůzi Senátu projednána.

Druhá petice nad 10 tisíc podpisů – 11 737 – „Zachraňte SOŠ a SOU obchodní v Jablonci nad Nisou“ se týkala sloučení SOŠ a SOU obchodní se Střední školou řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou, při zachování stávajících oborů, a postupu řešení tohoto problému návrhem na optimalizaci předloženého Libereckým krajem. Výbor uspořádal dne 27. března veřejné slyšení za účasti zástupců petentů, Libereckého kraje, MěÚ Jablonec n. Nisou a MŠMT ČR. Petice byla projednána na 5. schůzi Senátu dne 19. dubna. Senát navrhl petentům propracovat a předložit věcné argumenty a zdůvodnění jimi navrhované varianty pro jednání zastupitelstva Libereckého kraje, a podporuje zohlednění odborného hlediska se zřetelem k požadavkům hospodářské sféry v regionu Jablonce n. Nisou.

Petici za změnu volebního systému do Parlamentu ČR „Již nikdy 100 na 100, prosím!“ požaduje změnu Ústavy ČR, aby bylo napříště zabráněno vzniku povolební situace 100 proti 100. Petici podepsalo 3 477 občanů, kteří žádají přijetí závěrů a rozhodnutí vedoucích ke změně volebního systému do Parlamentu ČR, ke změně způsobu jmenování vlády či změně některých ustanovení o moci zákonodárné, která by vedla k odstranění možné patové situace. Kopie petice byla předána k informaci senátorům a dále Ústavně-právnímu výboru z hlediska změny ústavního zákona. Po rozpravě ÚPV došel k závěru, že volebnímu výsledku 100 na 100 nelze zabránit žádným volebním systémem, přičemž ani změna počtu členů PS PČR nemusí nutně vést ke vzniku jednoznačné většiny v PS PČR.

Petici vyjadřující nesouhlas s plánovanou transformací a zrušením 155. záchranného praporu v Bučovicích podepsalo 1926 občanů. Petenti poukazují na to, že tento vojenský útvar zajišťuje nezbytnou ochranu obyvatel regionu před povodněmi, požáry, chemickými haváriemi a dalšími živelnými katastrofami. Jeho zrušením by došlo k výraznému zhoršení ochrany životů, zdraví i soukromého majetku obyvatel. O stanovisko Výbor požádal ministryni obrany ČR. Ta ve svém dopise ubezpečuje, že se nejedná o zrušení posádky, ale o její reorganizaci. Rozhodně nedojde ke zhoršení kvality ochrany obyvatel ČR, protože transformace záchranných praporů je prováděna svědomitě a promyšleně s cílem, aby schopnosti sil a prostředků Armády ČR v rámci Integrovaného záchranného systému zůstaly zachovány.

1 079 občanů Prahy 10 – Malešic zaslali Petici za Malešice bez mrakodrapů a zachování přirozeného středu Malešic pro Pražany. Petenti požadují změnu územního plánu, nepřipuštění zástavby přirozeného centra Malešic předimenzovanou stavbou s dopadem na celé sídliště, veřejně projednávat veškeré návrhy územního plánu atd. Kopie petice byla zaslána ke stanovisku starostovi Městské části Praha 10 a primátorovi hl. m. Prahy. Starosta Městské části Praha 10 uvádí, že obsah petice byl projednán za účasti občanů na zasedání zastupitelstva jako podnět. Všechny dotazy občanů, kteří se zúčastnili diskuse, byly zodpovězeny. Záměrem dostavby centra Malešic se městská část zabývá již třetí volební období. Na jednání byl občanům popsán průběh přípravy.

Výbor obdržel Petici za větší informovanost veřejnosti a za umístění základny Národního raketového systému obrany Spojených států amerických v ČR. Petici podepsalo 1 055 občanů. Petenti uvádějí, že o umístění základny musí rozhodovat zvolení představitelé na základě odborných stanovisek a žádají o poskytnutí dostatku informací jak o technických parametrech radaru, tak o možných dopadech na bezpečnost ČR. Členové výboru souhlasí s větší informovaností. Předsedovi vlády ČR byl zaslán dopis k podnícení zahájení účinné informační kampaně, která by obyvatelům inkriminované oblasti podala objektivní poznatky.

Zástupci Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva zaslali Petici proti některým navrhovaným změnám v novele zákona o azylu a zákona o pobytu cizinců, kterou podepsalo 1 035 petentů. V petici je vyjádřena obava, že některé změny v uvedených zákonech budou mít negativní dopad na uprchlíky hledající v ČR útočiště před pronásledováním a pro život cizinců obecně. Kopie petice byla zaslána všem senátorským klubům k seznámení s argumenty petentů a k využití při projednávání zákona v plénu Senátu. Tato novela zákona – senátní tisk č. 128 – byla projednána na 10. schůzi Senátu dne 5. prosince.

Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické, Potštejn, zaslal petici se 705 podpisy českých, německých a holandských petentů, v níž upozorňuje na rozprodání části původního inventáře v kostele Obnovené Jednoty bratrské v Potštejně. O stanovisko bylo požádáno MK ČR a petentům doporučeno, v souvislosti a s ohledem na komplikovanost problému, přímé setkání zástupců petentů s vedením Odboru církví MK ČR, které by mohlo přispět k vyřešení celé záležitosti.

Výbor obdržel petici se 613 podpisy týkající se zákazu průjezdu kamionů obcí Libouchec. Problém vznikl otevřením části dálničního úseku D8 do SRN, které nebylo doprovázeno také otevřením příslušných dálničních nájezdů a způsobilo tak problémy řadě obcí. Petice byla předána k přímému vyřízení Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR. Tímto výborem bylo doporučeno v součinnosti s orgány místní samosprávy vyvolat jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR o řešení nastalé situace. Podle sdělení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje je pro komunikaci v inkriminovaném úseku vydáno časově omezené povolení pro provoz na komunikaci do 31. prosince 2007. Pokud bude i po tomto datu neutěšený stav na komunikaci trvat, bylo petentům doporučeno obrátit se na soud.

Zástupce Petičního výboru pro vyrovnané rovné příležitosti L. Patera zaslal jménem 430 petentů Petici na podporu střídavé péče o děti po rozvodu a rozchodu rodičů. Petice byla postoupena k přímému vyřízení Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR a ke stanovisku ministrovi spravedlnosti ČR. Jak vyplývá z usnesení VZSP, výbor doporučuje při projednávání legislativních norem prosazovat vždy základní právo dítěte na oba rodiče a podporovat ta ustanovení, která umožní oběma rodičům podílet se na péči o dítě na základě parity. Stanovisko MS ČR bylo petentům zasláno.

Předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství zaslal petici týkající se snižování meziročního nárůstu objemu mzdových prostředků ve školství a za rozvoj vzdělanosti jako podmínky prosperity státu. Žádají o podporu a připojení se k petiční akci a navrhují osobní setkání se členy Výboru, kde by mohli závažnou situaci projednat. Podpora petiční akce byla ponechána na jednotlivých členech výboru. ČMOS PŠ jde o navázání kontaktu a o seznámení se stanovisky obou stran. Společné jednání se uskutečnilo i s Podvýborem pro předškolní, základní a střední vzdělávání dne 26. června.

Členové Sdružení občanské sebeobrany se na Výbor koncem roku obrátili ve věci navrácení majetku zabaveného komunistickým režimem, jež jim nebyl vrácen v minulých 17 letech po návratu do země. Stali se proti své vůli účastníky soudních sporů se státem. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku v několika případech rozhodl ve prospěch stěžovatele, ale jen ve věci dlouho trvajícího procesu. V žádném případě nerozhodl ve věci navrácení zabaveného majetku nebo odškodnění. Naproti tomu Výbor Spojených národů pro lidská práva několikrát rozhodl o tom, že podmínka občanství v českém zákonodárství odporuje podepsanému a ČR ratifikovanému Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, čímž ČR porušuje svou Ústavu. Petenti navrhují reformu restitučního zákonodárství. Navrhují navrácení majetku cestou reivindikace, což je prostředek ochrany vlastnictví, který spočívá v žalobě na vydání neprávem zadržované, individuálně určené věci. V souvislosti s tím navrhují zahájení reformy české justice. Současná justice podle jejich názoru není schopna se s restituční spravedlností vypořádat. Petice se bude řešit na nejbližší schůzi výboru.

Výbor připravuje veřejné slyšení týkající se nepřiměřené délky mnohých soudních řízení a možnosti legislativních úprav, k němuž dal při setkání s předsedou výboru v průběhu roku podnět MUDr. Yekta Uzunoglu, který se po 13 letech čekání na spravedlnost dočkal osvobozujícího rozsudku. Veřejné slyšení výboru na téma „Plánované legislativní změny by měly přispět ke zrychlení trestního řízení“ se uskuteční dne 19. února 2008. Cílem veřejného slyšení výboru je podnítit odbornou diskusi k takové legislativní úpravě, která by vedla k odstranění nepřiměřené délky soudního řízení a umožnila předvídatelnost soudních rozhodnutí.

Výbor přijal i několik desítek podání od jednotlivých občanů, kteří se na Senát Parlamentu ČR obracejí většinou jako na poslední instanci, která by jim mohla pomoci řešit nějakou složitou situaci. V průběhu roku zaznamenal výbor, a to ve větším počtu než v dřívějších letech, stížnosti na neprofesionalitu právních zástupců - advokátů, takže může být ohroženo právo na spravedlivý proces zaručené Listinou základních práv a svobod v čl. 36. Například ve velmi obsáhlém podání ze dne 7. prosince adresovaném předsedovi Senátu je kritizována právní úprava v zákoně o Ústavním soudu ČR z pohledu občana, který se vůbec nemusí domoci právního zastoupení, takže jeho stížnosti jsou odmítány pro nedostatky spočívající, podle názoru stěžovatele, jen v nedostatečném formálním vybavení stížnosti, přestože celé, ústavní stížnosti předcházející, správní řízení bylo postiženo takovými vadami, které mohly zasahovat do občanských práv a porušovat je.

Na všechna doručená jiná podání byla zpracována odpověď, v oprávněných případech byla vyžádána odborná stanoviska příslušných resortů a orgánů. Výbor se setkává i s tím, že občané s povděkem konstatují, že Senát PČR byl jediným orgánem, který na jejich podání reagoval a odpověděl. Opětovně se ukázalo, že Senát PČR může přispět k řešení složitých věcných problémů občanů. Výbor projednává všechny petice doručené Senátu PČR na svých schůzích. Při jejich vyřizování se také osvědčuje spolupráce se senátorkami a senátory zvolenými v regionech, jichž se petice dotýkají, neboť mohou přímo na místě získat potřebné informace a vývoj dále sledují. Všechny petice i další podání a informace o způsobu jejich vyřízení jsou k nahlédnutí v sekretariátu výboru.

Evropská unie věnuje pozornost dodržování lidských práv v jednotlivých členských zemích, a to vedlo Německý spolkový sněm uspořádat v rámci německého předsednictví EU konferenci předsedů parlamentních lidsko-právních výborů. Zahraniční cesty se zúčastnil předseda výboru senátor Karel Barták ve dnech 14. – 15. června na základě usnesení č. 38/07. Těžiště tohoto zasedání byla vzájemná výměna informací o situaci lidských práv v jednotlivých zemích a položení základů pro parlamentní síť, jež by zlepšila šance a možnosti jednotné evropské lidsko-právní politiky.

Výbor svým usnesením č. 42/07 doporučil, aby se místopředsedkyně výboru senátorka Liana Janáčková, místopředsedkyně výboru, zúčastnila semináře pořádaného Výborem pro práva žen dne 13. června 2007 ve Vídni v Rakousku. Na setkání se konstatoval význam pořádání tohoto semináře a nutnost pokračování v dalších obdobích, kde by se tématu práv žen a obchodu s lidmi věnovalo i nadále.

Usnesením č. 48/07 výbor souhlasil s vysláním senátora Jana Hálka, místopředsedy výboru, jako člena delegace na výjezdní zasedání Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR do Bruselu ve dnech 4. – 6. června, jehož cílem bylo seznámení se s praktickým fungováním evropských institucí.

Usnesením č. 17/07 se výbor rozhodl uskutečnit zahraniční cesty do Slovinska, Čínské lidové republiky a do Jemenské republiky.

První zahraniční cesta výboru směřovala do Republiky Slovinsko dne 1. října. Dlouhodobě připravovaná zahraniční cesta motivovaná především hlubším poznáním systému vzdělávání a efektivity školské reformy, která v předchozích letech ve Slovinsku proběhla. Plánována byla návštěva Ministerstva školství a sportu RS a Ministerstva kultury RS, seznámit s programem pro rozvoj kultury a ochrany národního dědictví. Cílem také bylo navštívit oblast bojů na známé „Sočské frontě“, kde během 1. světové války bojovaly a zemřely tisíce českých vojáků. Členové delegace výboru se k přípravě programu sešli s velvyslancem Republiky Slovinsko v Praze J. E. Francem Butem. Bohužel přes pečlivou přípravu a dlouhodobé vyjednávání se nepodařilo naplnit program zahraniční cesty v předpokládaném rozsahu. Přes osobní pozvání učiněné předsedou Státní rady Republiky Slovinsko Janezem Sušnikem předsedovi výboru při příležitosti setkání předsedů Senátů v dubnu 2007 ZÚ ČR v Ljubljaně se nepodařilo tento záměr naplnit. Předseda Senátu Přemysl Sobotka pozvání přijal a přizval členy senátního výboru do delegace, již vedl. Jednání proběhla odděleně. Členové delegace výboru se setkali se zástupci Komise pro sociální záležitosti, kterou řídil Dr. Zoltan Jan. Byla projednávána společná témata, která se především dotýkala oblasti školství. Týkaly otázek pozice soukromého školství, které není v zemi tradiční. Problémem je snižující se porodnost a stárnutí populace. Kladou důraz na zvýšení kvality výuky, a to v návaznosti na zvýšené finanční prostředky. Jednání probíhalo ve zvlášť srdečné atmosféře a bylo zdůrazňováno, že je to návštěva přátel. Předseda výboru také připomněl, že Slovinsko navštívil dvakrát v předchozích letech, a to především s Komisí pro krajany žijící v zahraničí. Generální ředitelka Direktorátu pro školky a základní školství Mojco Škrinjar seznamuje členy delegaci s průběhem školské reformy, která znamenala diverzifikaci jednotlivých typů a stupňů škol. V současné době probíhají změny osnov u základních škol. Také stanovili tříletá období v rámci ZŠ, kde upravili hodnocení výsledků žáků - začínají nejdříve slovním hodnocením, ve 2. stupni slovním hodnocením se známkou a ve 3. jenom známkování úrovně znalostí. Ve školách zavedli také povinně volitelné předměty, které by měly vést k prohlubování zájmů dětí. Poslední návštěvou bylo Ministerstvo kultury RS a pracovní jednání s ministrem dr. Vaskem Simonitim, který v úvodu vzpomíná na časté návštěvy ČR, zejména Prahy. Předseda výboru naopak děkuje za přijetí a připomíná, že do nedávné doby předsedou výboru byl současný ministr kultury ČR a vyřizuje jeho pozdravy. Obdobně jako v ČR, se potýkají především s rozpočtovými problémy a snaží se je kompenzovat z programů EU. V r. 1998 přijali v Parlamentu dodatky k zákonu a zavedli tzv. „kulturní tolar“, který má zajistit prostředky na obnovu památek. Ochrana kulturního dědictví se v podstatě řídí stejnými principy jako v ČR. Zmínil se také o organizování dotací pro divadla a další kulturní zařízení. Návštěva splnila jen částečně očekávání senátorů především proto, že slovinská kultura je nám velmi blízká a vychází ze stejných historických pramenů.

Na tradičním novoročním setkání předsedy Senátu PČR s diplomatickým sborem bylo vysloveno přání ze strany výboru k velvyslankyni ČLR v Praze Huo Yuzhen k navázání užší spolupráce v oblasti zejména aktuální přípravy Olympijských her v r. 2008 v Pekingu. Na základě toho byla realizována v termínu 20. – 30. října zahraniční cesta delegace výboru do Čínské lidové republiky. Nejdůležitější setkání proběhlo v Všečínském shromáždění lidových zástupců s představiteli partnerského výboru pro vzdělání, vědu, kulturu a zdravotnictví pod vedením předsedkyně Zhu Lilan. Rozprava proběhla v srdečné atmosféře a došlo k výměně informací týkající se problematiky školství a kultury. K poznání naplnění legislativních záměrů parlamentu v praxi prověřila návštěva ministerstev školství a kultury ČR. Čína dlouhodobě prosazuje ve svých programech na první místa otázku vzdělávání a školství. Uvědomuje si, že bez investice do vzdělávání občanů nemůže uspět v konkurenci světových velmocí. Také věnuje vysokou pozornost vzdělávání v znalosti cizích jazyků, zejména angličtiny. Probíhají zde i celodenní televizní programy s výukovými programy pro různé věkové kategorie občanů. V oblasti kultury je to orientace na turismus a s tím související rekonstrukce významných historických památek, a to zejména nyní v období přípravy na jednu z nejvýznamnějších událostí, kterou je pořádání OH 2008. K jejich úspěšnému průběhu je motivován celý národ a přístup k budování infrastruktury a samotného sportoviště je velmi ambiciózní. O tom členy delegace přesvědčila návštěva staveniště olympijských hal k zápolení v jednotlivých disciplínách. V připravovaném projektu je počítáno i s občanským využitím staveb, ploch a ubytovacích zařízení. Záměrem senátorů bylo také setkat se s regionálními parlamenty a politiky. Proto navštívili historicky původní hlavní město Číny Xi´an, které je spojeno se vznikem dynastie Čchin kolem r. 250 př. n. l. První císař této dynastie vytvořil mauzoleum ve tvaru pyramidy, které je zakryto vrstvou zeminy a porostlé stromy a je dosud zahaleno tajemstvím. Archeologický průzkum celé lokality stále probíhá a do světového povědomí pronikla zvláštnost terakotové armády, která stojí kolem mauzolea v rozloze 20 tisíc m2. Armáda více jak 8 tisíc vojáků a koní a více než 100 dřevěných dvoukolových vozů měla zajišťovat bezpečnost císařovy hrobky. Mauzoleum bylo zapsáno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví v r. 1987. Členové delegace se setkali s pracovníky muzea a zajímali se o organizaci a podporu ochrany kulturního dědictví. Další místo uvedené na Seznamu UNESCO z r. 1997 je Staré město Li-ťiang navštívila senátní delegace s cílem seznámit se s postupem ochrany městské rezervace. Rozkládá se v úpatí hory Jü-lung – Nefritový drak. Město se mohlo rozvíjet právě díky tomu, že leží v horském průsmyku na obchodní cestě. Rozsáhlá městská rezervace pochází z rodinného klanu Mu z etnické skupiny Na-si. Tato oblast je charakteristická soužitím 24 etnických skupin. Právě otázka vzájemného soužití a respektování práv skupin byla tématem rozhovorů se zástupci Městského shromáždění lidových zástupců. Národnosti zde žijí odnepaměti a snaží se o vzájemnou snášenlivost a prosperitu. Členové delegace měli možnost vidět představení s prezentací zástupců národnostních menšin. Byla to fascinující podívaná s nápaditými kostýmy a choreografií vyjadřující typické projevy té které menšiny. Prohlídka Kunmingu dokladovala obrovský stavební boom hlavního města této provincie. Návštěva parlamentu a setkání s lidovými zástupci této oblasti přiblížila realizaci vlastních zákonů, které nepodléhají celočínské působnosti. Všechna setkání, která se odehrávala na půdě parlamentu, tak i jednotlivých institucí, svědčila o historicky dobrých vztazích k Československu. Překvapivá byla znalost historie a současnosti ČR. Závěr zahraniční cesty byl v Hongkongu, který je taktéž hostitelem OH, a to jezdeckého sportu. Členové delegace měli možnost navštívit dostihové sportoviště a jeho zázemí. V tomto roce Hongkong připomíná 10leté výročí připojení k Číně. Členové delegace se zúčastnili zasedání vědeckých pracovníků. Toto jednání bylo pořádáno výkonným ředitelem Croucher Foundation Anthony Tsui. Jednání se zúčastnili také dva čeští vědci z Ústavu informatiky AV ČR a MFF UK Praha. Senátory přijala Rita Fan, předsedkyně Legislativní rady a předsedkyně hongkongského parlamentu. Živá diskuse se týkala procesu implementace čínského práva do právního řádu Hongkongu. Ukázalo se, že je i zde mnoho vztyčných bodů týkajících se legislativních principů. Návštěva Science Parku, významného a nově budovaného vědecko-výzkumného střediska zaměřeného na oblast informačních technologií a spolupráci soukromé a veřejné sféry v oblasti vědy, byla ukázkou hypermoderního pojetí. Zabezpečení odborného programu obou částí cesty, tzn. v Číně a v Hongkongu, spočívalo na pracovnících ZÚ ČR v Pekingu a GK v Hongkongu, bylo na vynikající úrovni a umožnili tím senátorům nahlédnout do podstaty kulturních zvláštností země a jejich specifik.

Poslední zahraniční cestou výboru v 1. roce 6. funkčního období byla návštěva Jemenské republiky, a to ve dnech 16. – 22. listopadu. Při přípravě této cesty byl brán zřetel na to, že Jemen je zařazen do vládou ČR schválených osmi států prioritních rozvojových programů zaměřených na modernizaci energetiky. Dalším důvodem bylo poznání systému země, která se na cestu demokratizace vydala také po r. 1990, a to sloučením dvou dlouhodobě rozdělených částí země. Pozitivní pro vzájemné vztahy a proběhlá jednání byla skutečnost, že řada významných a vysoce postavených osobností země jsou absolventy různých českých vysokých škol. Cesta byla naším ZÚ velmi důkladně připravena a obsahovala všechny kompetence výboru. Jednání v horní komoře parlamentu Shura Council, který je v podstatě založen na tradicích předchozích období, kde jej tvořili nejbližší a nejvýznamnější představitelé společenského, hospodářského i politického života a jsou do své funkce jmenováni. Jednání proběhlo s partnerskými výbory, a to výborem pro vzdělávání a vědecký výzkum, dále výborem pro lidská práva, svobody a občanskou společnost. Z rozhovorů vyplynulo, že základní problémy změn systému školství, kultury a vědy jsou pro obě země obdobné, neboť se hledají a nastolují nové principy. Velkou pozornost věnují otázkám lidských práv, na jejichž dodržování jsou často z mezinárodních organizací a institucí dotazováni. Členové delegace navštívili také nově ustavené Ministerstvo pro lidská práva JR, které si klade za cíl mapovat situaci v zemi a pomáhat při jejich porušování. Senátoři navštívili ministerstva školství a vysokého školství a vědeckého výzkumu. Informovali o tom, že se potýkají s nebývalými problémy především v dodržování povinné školní docházky. Ta je stále ve vzdálených místech země problematickou a svědčí o tom vysoké procento analfabetů, zejména u dívek a žen. Kladou důraz na význam vzdělanosti populace a také na rozvoj vysokého školství. Ministerstvo kultury JR reprezentoval jeho náměstek, který se zmínil o problémech především na poli zachování a obnovy kulturního dědictví, které je z hlediska světového pohledu mimořádné a zaslouží si také mimořádnou péči. Plně si uvědomují, že propojení kultury a historického bohatství s turistikou je pro ekonomiku země vždy velmi podstatné. Delegaci přijal předseda horní komory Abdulaziz Abdulghani a také místopředseda Parlamentu JR Abdulwahab Mahmoud Abdulhamid, který vystudoval VŠ v Praze a stále velmi dobře hovoří česky. Členové delegace měli také možnost setkat se se zástupci nevládních organizací. Ti hovořili o své činnosti organizací a o potřebě rozšiřování jejích působnosti do všech koutů země. Velmi zajímavou je aktuální diskuse, která se týká návrhu zákona o občanských dokladech občanů, především pasů, a to u žen. Ženy jsou zahaleny, proto se hledal vhodný a přijatelný způsob získávání identifikační fotografie. Také oceňovali přístup senátorů právě k této otázce, neboť vyslovili respekt ke kulturní i náboženské tradici země. Velmi srdečným bylo setkání senátorů s absolventy českých VŠ, především lékařských fakult. Z jejich sdělení je patrno, že všichni zastávají vysoká odborná postavení a vykazují velmi dobré znalosti, které si i nadále prostřednictvím postgraduálního studia v ČR rozšiřují. Návštěva Al-Hiswa - energetického závodu v Adenu, kam je směrována rozvojová pomoc ČR, byla velmi zajímavá. I zde v čelním postavení je absolvent ČVUT. Závod byl vybudován za pomoci států tehdejšího socialistického tábora a vzhledem k nedostatečnému nerostnému bohatství Jemenu je elektrická energie zde vyráběna z mazutu dosud dováženého z Ruska. Elektrárna má vybudovány čtyři věže odsolovacího zařízení pro výrobu technické vody. Aden je místem, které by v budoucnosti mělo sloužit především turistice, avšak je zanedbané a dosud nerozvinuté. Cíl zahraniční cesty byl naplněn a ukázal na potřebu poznávat země, které jdou cestou demokratizace. Ukazuje se, že vzájemné poznání a diskuse vždy obě strany obohatí a sblíží, a to zejména pochopením zvláštností národní kultury, historie a také v neposlední řadě seznámení s náboženstvím, které významným způsobem společenské procesy země určuje.

Senátor Martin Mejstřík požádal výbor o vyčlenění částky určené na zahraniční cesty výboru k cestě do Spojených států amerických. Usnesením č. 49/07 výbor vyslovil souhlas s jeho účastí na základě pozvání Nadace Památníku obětem komunismu na slavnostním odhalení tohoto Památníku ve Washingtonu, USA, dne 12. června. Při té příležitosti senátor Martin Mejstřík navštívil Komisi Spojených států amerických o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v Kongresu, známou jako Helsinský výbor USA. Podle zákona z roku 1976 je Komise pověřena dohledem nad plněním článků Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, zejména s ohledem na lidská práva a spolupráci v humanitární oblasti. Helsinský výbor USA dlouhodobě sleduje otázku nevyřešených restitucí majetku, který byl protiprávně zabaven za komunistických a nacistických vlád. Výbor Českou republiku za současný stav silně kritizuje. Tam se také setkal s předsedou Helsinského výboru USA, kongresmanem Alcee Hastingsem. Předmětem jednání byla problematika restitucí, romská otázka a antidiskriminační zákon. Jako místopředseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí se ve Washingtonu a v New Yorku setkal i s představiteli krajanské komunity. S krajany hovořil o svých senátních aktivitách zaměřených na vyrovnání se s komunismem, o otázkách občanství, restitucí a neustále odkládané možnosti korespondenční volby. Nadace pro Památník obětem komunismu pokračuje ve sbírce prostředků. Jako další etapu projektu, který vznikl na základě zákona Kongresu USA z roku 1993, se připravuje virtuální museum komunismu, které bude vzdělávat a informovat současné a budoucí generace o zločinech komunismu proti lidskosti.

V tomto funkčním období byl znovuustaven Podvýbor pro předškolní, základní a střední vzdělávání. Podvýbor se podstatným způsobem podílí na projednání návrhu novel školských zákonů a je připomínkovým místem MŠMT ČR. Jeho členové se zabývají peticemi a podáními týkající se školské problematiky. V letošním roce se výbor sešel na 4 schůzích. Dne 8. března proběhla 1. a ustavující schůze Podvýboru, kde byl znovu zvolen předsedou senátor Zdeněk Janalík a místopředsedou senátor Milan Bureš. Senátor Jan Hálek byl zvolen ověřovatelem. Bylo také nastíněno odborné zaměření jeho činnosti. Program 2. schůze, konané 3. dubna byl věnován problematice malotřídních škol. Otázka byla nastolena na základě konkrétního případu starosty města a tento problém podpořili i členové Podvýboru. Vyslovili se k zachování malotřídních škol, a to výjimkou z kritéria počtu žáků ve třídě. Dne 26. června na program 3. schůze bylo zařazeno setkání s předsedou Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Mgr. Františkem Dobšíkem. Toto jednání proběhlo na základě žádosti zástupců ČMOS. Východiskem byl aktuální stav ve školství a v návaznosti na vyhlášenou stávkovou pohotovost. Obrátili se na parlamentní výbory s peticí, která požaduje konkrétní změny školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících. Jde jim o navázání kontaktu a o seznámení se stanovisky obou stran. Jednání se dále zúčastnil Mgr. Václav Pícl, který se v předchozím období na MŠMT ČR zabýval otázkou rozpočtu. Čtvrtá schůze proběhla dne 5. prosince a byl projednáván senátní tisk č. 137 – novela školského zákona. Členové Podvýboru se seznámili s průběhem projednávání tohoto návrhu na výboru a s podanými pozměňovacími návrhy. Členové se shodli na usnesení č. 3/07 pozvat na schůzi PV nového ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Mgr. Ondřeje Lišku. Předseda PV při této příležitosti vyslovil poděkování všem členům za aktivní přístup a zájem o řešení zejména konkrétních regionálních problémů.

V 6. funkčním období byly znovu ustaveny skupiny přátel: se Slovenskou republikou, Gruzií, Francií a Jordánskem. O jejich ustavení předseda výboru informoval senátorky a senátory při příležitosti schůze Senátu a všem byly předány v písemné i e-mailové podobě informace s přihláškami. Ustavující schůze skupiny přátel s Jordánskem proběhla 10. července za účasti senátorů a zástupců Česko-arabské společnosti. Bylo dohodnuto, že členové skupiny budou informováni o akcích pořádaných Česko-arabskou společností a také, že výbor umožní pořádání mezinárodní konference „Cesta ke sblížení“, která by byla zaměřena na mezináboženský dialog v moderní době – v křesťanství, islámu a judaismu.

Skupina přátel ČR a Francie byla ustavena v roce 2004 z iniciativy bývalého předsedy výboru senátora Václava Jehličky. Po jeho jmenování ministrem kultury ČR byl novým předsedou skupiny jejími členy zvolen senátor Jiří Žák. Na prvním pracovním setkání se skupina sešla s velvyslancem Francie v ČR J. E. Charlesem Friesem. Spolu s ním senátoři nastínili budoucí činnost skupiny. Hlavním cílem je podpora společných česko-francouzských akcí především v oblasti kultury a vzdělávání. Senátoři vyjádřili vůli zintenzívnit česko-francouzské vztahy ve chvíli, kdy Francie a ČR – jedna po druhé – budou předsedat Evropské unii.

V závěru roku 2006 se členové delegace na zahraniční cestě do Gruzie pod vedením předsedy Senátu sešli se zástupci Skupiny přátel Gruzie a ČR na půdě parlamentu. Projevili velký zájem i nadále spolupracovat právě formou kontaktů v rámci Meziparlamentní unie. Obdobná skupina byla výborem ustavena také po absolvování zahraniční návštěvy gruzínského parlamentu v roce 2004. V té době nebylo ustaveno velvyslanectví Gruzie v ČR. Ustavují schůze se proto zúčastnil velvyslanec akreditovaný ve Vídni. 21. března 2006 zahájilo činnost velvyslanectví Gruzie v Praze, jehož představitelem je J. E. Vladimer Chipashvili.

Skupina přátel ČR a SR se v průběhu roku nesešla.

Výroční zpráva o činnosti výboru nemůže zdaleka vystihnout šíři aktivit výboru, ale i jeho jednotlivých členů jak na půdě Senátu PČR, tak i v jejich volebních regionech.