Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost - Zpráva o činnosti za rok 2007

VZOB pracoval v roce 2007 ve složení:

Předseda výboru:

 • sen. R. Sequens

Místopředsedové:

 • sen. J. Zoser
 • sen. T. Jirsa
 • sen. T. Töpfer
 • sen. L. Svoboda

Členové:

 • sen. V. Sehnal
 • sen. J. Štětina
 • sen. J. Pospíšil
 • sen. R. Slavotínek

Výbor se v roce 2007 sešel na 21 schůzích a celkový počet přijatých usnesení v tomto období činil 90. Legislativní činnost je důležitou ale zdaleka ne jedinou součástí aktivit tohoto výboru, jehož široký rozsah kompetencí je definován již v jeho názvu Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

únor 2007

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost ve spolupráci s „Otevřenou společností“ o.p.s. uspořádal 27. února pracovní seminář na téma Policie ČR a samospráva – soupeři nebo partneři,o podmínkách spolupráce Policie ČR a samosprávy na místní úrovni.

Místopředseda výboru sen. J. Zoser v úvodním slově zdůraznil, že maximální přiblížení policie občanům je jedním ze základních předpokladů pro úspěšnost její činnosti. K tomuto přiblížení může docházet právě na základě spolupráce policie a místních samospráv. Jakou formou by měla tato spolupráce probíhat, jak zvýšit ochotu všech partnerů na společných přístupech k otázkám bezpečnosti, bylo hlavním z cílů tohoto semináře.

Za policejní prezidium vystoupil náměstek policejního prezidenta plk. Jan Brázda. Mgr. Michal Mazel, ředitel Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra hovořil k otázce sladění správní struktury samosprávy a Policie ČR. V diskusi zazněla řada názorů, týkajících se kriminality. Ta musí být vnímána jako komplexní sociální problém. Boj s kriminalitou obsahuje mj. prevenci, kterou nelze rozvíjet jinde než tam, kde problémy vznikají, tj. na místní úrovni.

březen 2007

V rámci osvětové kampaně „Virus Free Generation“ proběhl v Senátu v úterý 6. března seminář na téma „Globální výzvy zahraniční rozvojové spolupráce – jak může Česká republika přispět k zastavení šíření HIV/AIDS ve světě“, který ve spolupráci s organizací Člověk v tísni spolupořádal Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Cílem semináře bylo upozornit zástupce státní správy, odborné veřejnosti a realizátorů rozvojových projektů na závažnost této problematiky a zároveň poukázat na možnosti, jak může Česká republika v rámci svých mezinárodních závazků v oblasti rozvojové pomoci přispět k zastavení šíření pandemie HIV/AIDS. Úvodní slovo pronesl místopředseda výboru sen. T. Jirsa, dále vystoupil mj. vedoucí Informačního střediska OSN M. Broža, ředitel Člověka v tísni Š. Pánek a experti ze Subsaharské Afriky.

duben 2008

Evropská politika sousedství byla tématem expertního kulatého stolu, který byl 19. dubna pořádán Výborem pro zahraniční vztahy, obranu a bezpečnost Senátu PČR a Asociací pro mezinárodní otázky (AMO) . Zástupci Parlamentu ČR, Evropské unie a nevládních organizací a think-tanků ze střední a východní Evropy diskutovali o jednotlivých aspektech sousedské politiky. Často zmiňovanými tématy byla vízová politika EU, rozdíly mezi východní a jižní dimenzí sousedské politiky či nedostatečná transparentnost EU vůči svému sousedství. S úvodním slovem vystoupil bývalý předseda zahraničního výboru Senátu a člen Poradního výboru AMO prof. Josef Jařab.

červen 2008

5. června, u příležitosti 3. výročí úmrtí prezidenta Spojených států Ronalda Reagana uspořádal Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost spolu s místopředsedou Senátu Jiřím Liškou seminář s názvem „Ronald Reagan, politik, který změnil svět“. Současný americký prezident George W. Bush zaslal před svou cestou do Prahy předsedovi Senátu Přemyslu Sobotkovi dopis, v němž Senátu za připomenutí památky prezidenta R. Reagana děkuje. Dopis při zahájení semináře přečetl místopředseda VZOB Tomáš Töpfer:
„Vážený pane předsedo Sobotko, byl jsem potěšen zprávou, že Senát České republiky pořádá konferenci s cílem vzdát hold prezidentu Ronaldu Reaganovi u příležitosti výročí jeho úmrtí, a to v den, kdy navštívím Vaše překrásné hlavní město. Ronald Reagan byl člověk nezdolného optimismu, osobní odvahy a slušnosti. Věřil, že svoboda je přirozeným právem všech mužů a žen a odmítl přijmout skutečnost, že svoboda byla mimo dosah českého lidu a dalších, kteří trpěli pod komunistickou tyranií. Byl přesvědčen, že ti, co se narodili ve svobodné společnosti, mají povinnost přinést svobodu těm, kterým jsou odepřeny její výhody, a že naše pomoc může vést ke změně. Český národ, který zažil tyranii osobně, nepovažuje svoji svobodu za samozřejmost. Pečujete o svoji svobodu tím nejsmysluplnějším způsobem, neboť svoji nedávnou zkušenost používáte k tomu, abyste pomohli lidem v zemích, jako je Bělorusko, Barma a Kuba, získat jejich svobodu. Oceňuji Vaši oddanost svobodě a děkuji za připomenutí památky velkého amerického zastánce svobody, prezidenta Ronalda Reagana. V úctě George Walker Bush.“

Ve středu 13. června se v Rytířském sále pod záštitou Výboru pro zahraniční, věci, obranu a bezpečnost uskutečnilo slavnostní zahájení mezinárodního sympozia věnovaného tématu Bezpečnostní a obranné agendy Evropské unie. Celou akci, která je koncipovaná jako odborná platforma pro přípravu na české předsednictví Evropské unii v prvním pololetí roku 2009, podpořila ministryně obrany Vlasta Parkanová, a účastní se jí experti na tuto problematiku z členských zemí EU . V úvodu sympozia vystoupil sen. Vlastimil Sehnal, který ve svém proslovu shrnul aktivity VZOB v oblasti bezpečnostní a obranné politiky, ocenil přítomnost zahraničních odborníků a vyjádřil přesvědčení, že evropská obranná politika si svou pozici v budoucnu bude nadále upevňovat.

Specifickou kapitolou činnosti Výboru v tomto období byla problematika protiraketové obrany a umístění jejích prvků na území České republiky.

Jednání o umístění prvků protiraketové obrany v Evropě na půdě Senátu PČR

11. dubna 2007 se uskutečnila společná schůze VZOB a ÚPV na téma : „Umístění radarové stanice na území České republiky“ v Senátu za účasti předsedy vlády M. Topolánka, ministra zahraničí K. Schwarzenberga, ministryně obrany Vlasty Parkanové, místopředsedy vlády A. Vondry, náčelníka Generálního štábu V. Picka , předsedy Senátu P. Sobotky , členů obou výborů a dalších senátorů.

15.- 20. dubna proběhla návštěva delegace zástupců Parlamentu ČR na Kwajaleinu . Za Senát PČR se zúčastnili dva členové VZOB - sen. J. Zoser, R. Svoboda.

23. dubna se uskutečnila presentace ředitele protiraketové agentury USA gen. H. Oberinga v Poslanecké sněmovně, které se mj. zúčastnili zástupci VZOB.

23. května byla na půdě PS PČR zorganizována debata o fungování a technických aspektech případné radarové základny v České republice . Diskusi moderoval předseda ZAV PS J.Hamáček a zúčastnili se jí G. Augeri – technický expert MDA a M. Jenkins společně se zástupci velvyslanectví USU , poslanci a senátory. VZOB zastupoval místopředseda výboru sen. J. Zoser a sen. R. Slavotínek.

27. června přijali zástupci VZOB včele s místopředsedou J. Zoserem členy Výboru pro vědu a technologii Parlamentního shromáždění NATO.

30. května se uskutečnilo přijetí velvyslankyně USA při NATO paní Victorie Nuland předsedou Výboru R. Sequensem. Jednání se účastnil velvyslanec ČR při NATO Štefan Füle.

Legislativní činnost

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal v průběhu roku 2007 celkem

46 předloh, z toho

 • 9 návrhů zákonů
 • 26 mezinárodních smluv a úmluv
 • 11 informací vlády (MO ČR) + další materiály
 • Počet schůzí: 21
 • Počet usnesení: 90

Významné předlohy, které VZOB v roce 2007 projednával

tisk č. 22
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb.
Zpravodaj výboru: sen. J. Štětina
tisk č. 23
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Zpravodaj výboru : sen. R. Slavotínek
tisk č. 38
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (VZOB,ÚPV)
Zpravodaj výboru: sen. T. Töpfer
tisk č. 56
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru
Zpravodaj výboru : sen. J. Zoser
tisk č. 101
Vládní návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky s pobytem příslušníků ozbrojených sil jiných států za účelem jejich účasti ve výcvikových kurzech pořádaných Britským vojenským poradním a výcvikovým týmem v České republice
Zpravodaj výboru: sen. R. Sequens
tisk č. 128
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)
Zpravodaj výboru : sen. R. Svoboda
tisk č. 120
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (VZOB)
Zpravodaj výboru : sen. J. Zoser

Členové výboru v průběhu roku 2007 projednávali informace vlády ČR o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky, pravidelně se seznamovali s informacemi vlády ČR o uskutečněných i plánovaných vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně.

V souladu s čl. 43 odst. 3a) Ústavy ČR výbor schvaloval vládní návrhy dalšího působení a nasazení jednotek AČR v zahraničních operacích , jako např.

tisk č. 142
Vládní návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2008
Zpravodaj výboru: sen. R. Sequens
tisk č. 16
Vládní návrh na vyslání polní nemocnice Role 2E Armády České republiky do sestavy Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF v Afghánistánu
Zpravodaj výboru: sen. J. Štětina

Zahraniční aktivity a cesty

Polská republika - ve dnech 19. 03. - 20. 3. 2007
(sen. R. Sequens, L. Svoboda, J. Zoser, J. Pospíšil )

Delegace ve Varšavě jednala se svými partnerskými výbory v Senátu polského Parlamentu. Ústředním tématem těchto rozhovorů byl přístup k návrhu USA umístit na území Polska a České republiky prvky protiraketové obrany. Zákonodárci obou zemí vyslechli podrobnou technickou zprávu amerických expertů. Dalšími tématy jednání byl vztah Evropské unie k Rusku, problematika dalšího rozšiřování EU, budoucí směřování Společné zahraniční a bezpečnostní politiky a otázky bilaterálních vztahů obou zemí.

Ruská federace – ve dnech 9. 9.-14. 9 2007
(sen. T. Jirsa a T. Töpfer)

Ruskou federaci navštívila ve dnech 9. – 14. září 2007 historicky první společná delegace Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR. Delegace pobývala nejprve v Omské oblasti, kde se setkali s představiteli oblastních zákonodárných a výkonných orgánů, a poté v Moskvě, kde jednali se svými partnery ze zahraničních výborů Státní dumy a Rady federace Federálního shromáždění RF a s představiteli Ministerstva zahraničních věcí RF.

Návštěva Omské oblasti spojená s otevřením České národní výstavy a účastí delegace na Česko-ruské obchodní konferenci potvrdila zájem ČR o spolupráci s ruskými regiony a podpořila aktivity českých podnikatelů, kteří dlouhodobě obchodují a investují v Omské oblasti.

Moskevská jednání navázala na předchozí iniciativy usilující o rozvoj vztahů mezi legislativními orgány ČR a RF. Poslanci a senátoři se během nich setkali mj. s předsedou Zahraničního výboru Rady federace M. V. Margelovem, předsedou Zahraničního výboru Státní dumy K. J. Kosačověm a náměstkem Ministra zahraničních věcí V. G. Titovem

Francie - ve dnech 22.10. – 26.10. 2007
(sen. R. Sequens, J. Zoser, J. Pospíšil, L. Svoboda a R. Slavotínek)

Návštěva se uskutečnila krátce po ustavení nových parlamentních orgánů s ohledem na výsledky nedávných parlamentních voleb ve Francie. S blížícím se předsednictvím v Radě EU Francie připravuje na oživení projektu Společné evropské obranné politiky.Ty české senátory zajímají zejména vzhledem k tomu, že české předsednictví EU bude navazovat na předsednictví Francie. Dále senátoři vyslechli informace týkající se znovuzapojení Francie do všech složek NAT0 a postoj Francie, coby členské země tohoto seskupení, k projektu protiraketové obrany, která bude možná instalována ve střední Evropě.

Předseda výboru sen. Richard Sequens případně jiný člen výboru se aktivně účastnil pravidelných schůzek předsedů zahraničních výborů a výborů pro obranu parlamentů členských zemí EU – v Bruselu a v zemích předsedajících EU (COFACC) .
(Berlín – 1. pol. 2007; Lisabon – 2. pol. 2007)

Evropská agenda

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost je na základě usnesení Senátu výborem pověřeným k projednávání evropské agendy, do jehož kompetence spadají především předlohy z oblasti mezivládní spolupráce v otázkách společné zahraniční a bezpečnostní politiky a policejní a justiční spolupráce v trestních záležitostech.

Návrhy některých legislativních aktů EU, které výbor projednal :

tisk č. M 009/06
Návrh rozhodnutí Rady EU, kterým se zřizuje Evropský policejní úřad (EUROPOL)
Zpravodaj výboru sen. J. Zoser
M 016/06
Návrh ROZHODNUTÍ(cs) Rady 2007/.../SVV ze dne …. o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti
Zpravodaj výboru sen. J. Zoser
M 033 / 06/
Společný postoj Rady, kterým se prodlužují některá omezující opatření proti Uzbekistánu
Zpravodaj výboru sen. J. Štětina

Sledování postojů vlády ČR na jednáních Rady ministrů zahraničních věcí – zavedeno nově v roce 2007

Zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (tzv. GAERC - General Affairs and External Relations Council) se koná pravidelně každý měsíc, výbor se však rozhodl monitorovat ta jednání GAERC, která předcházejí zasedání Evropské rady.

Členské státy jsou na zasedání zastupovány ministrem zahraničních věcí. Před zasedáním GAERC připravuje ministerstvo zahraničí mandát pro ministra, ve kterém jsou shrnuty jednotlivé oblasti, o kterých se bude jednat. Ke každému z bodů jednání je také uvedena pozice České republiky, kterou bude ministr zastávat.

Výbor takto uchopil možnost být informován o postojích, které ČR zastává k jednotlivým otázkám na jednání GAERC, a případně vyjádřit svůj postoj k dané problematice.

Schůze VZOB, na kterých byl tento bod zařazen, proběhly v měsíci březnu, červnu, září a prosinci.

Další aktivity výboru

Podpora pozorovatelského statutu Taiwanu ve Světové zdravotnické organizaci (WHO)
Před jarním zasedáním WHA v Ženevě výbor opakovaně inicioval „Žádost o projednání otázky statutu pozorovatele pro Taiwan na půdě Světové zdravotnické organizace(WHO)“.

Reforma Armády ČR
Členové výboru sledovali dopad reformy Armády ČR a pravidelně se setkávali se zástupci AČR, s profesionálními vojáky a účastnili se i cvičení záloh.

Návštěva jednotek AČR v zahraničí
Ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR se členové výboru pravidelně účastní návštěv našich jednotek při mezinárodních misích. V roce 2007 navštívili zástupci výboru např. české jednotky v Kosovu a Afghánistánu.

Sen. V. Sehnal, T. Jirsa a J. Štětina jsou zároveň členy Dočasné komise Senátu pro zjištění osob z politických důvodů zadržených, vězněných a jinak perzekuovaných běloruským režimem. Komisi předsedá člen výboru sen. V. Sehnal.

Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM předsedá člen výboru senátor J.Štětina.

Předseda výboru sen. R. Sequens společně s sen. J. Štětinou jednali se zástupci Vojenského sdružení rehabilitovaných o možnostech úpravy legislativy ve věci návrhu zákona o protikomunistické odboji (příp. PN k zákonu č. 357/2005 Sb.).

Členové Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost navštívili 20. listopadu 2007 na pozvání generálního ředitele Vězeňské služby ČR L. Kuly věznici ve Valdicích. Místopředsedové výboru sen. J. Zoser, L. Svoboda a sen. R. Slavotínek jednali s prvním náměstkem generálního ředitele Vězeňské služby J. Gruberem a s ředitelem věznice K. Kocourkem o aktuálních problémech českého vězeňství. Následovala prohlídka věznice, cel se zvýšenou ostrahou, školního pracoviště, vězeňské kaple i návštěvních prostor. Valdická věznice, která je jednou z největších věznic v České republice a zároveň s režimem zvýšené ostrahy, si letos připomíná 150 let své existence.

Přijetí velvyslanců předsedou výboru:

Předseda výboru sen. R. Sequens přijal v průběhu roku 2007 zástupce diplomatického sboru (velvyslance) těchto zemí:

 • Francie J. E. Charles Fries
 • Ruské federace J. E. Alexej Leonidovič Fedotov
 • Spojeného království Velké Británie a Severního Irska J. E. Linda Duffield
 • politický rada velvyslanectví ČLR Tao Wenxue (přijímal místopředseda výboru sen. L.Svoboda)
 • zástupce Taipei Economic and Cultural Office Ssu-tsun Shen
 • Turecka J. E. Koray Targay
 • Belgie J. E. Raf Van Hellemont
 • Rakouska J. E. Margot Klestil-Löffler
 • Holandska J. E. Jan Lukas I. Van Hoorn
 • KLDR J. E. Pyong Gap
 • Korejské republiky J. E. Seong-Yong Cho
 • budoucí prezident Rotary International Dong Kurn Lee
 • Peru J. E. Alber Salas Barahona
 • Irácké republiky J. E. Dhia H.Al-Dabass
 • Filipínské republiky J. E. Carmelita R. Salas
 • Ázerbájdžánské republiky J. E. Tahir T. Taghi-Zadeh
 • Syrské arabské republiky J. E. Nadra Sayaf
 • Islámské republiky Afghánistán J. E. Mohammad Kacem Fazella
 • Litevské republiky J. E. Osvaldas Čiukšys
 • VV členských států EU a NATO

Aktivity předsedy a členů VZOB na vojenských, případně jiných akcích v roce 2007

31.3.-2.4. 2007
Kábul – senátor Zoser - akce organizovaná NGŠ u kontingentů AČR působících v operaci ISAF. Cílem návštěvy v Afghánistánu byla účast na slavnostním nástupu dne 1.4.2007 u příležitosti předání velení na mezinárodním letišti LN KAIA (Lead Nation Kabul International Airport) v Kábulu mezi ČR a Norskem a návštěva kontingentu polní nemocnice, a chemické jednotky
15.-16.4. 2007
Afghánistán (ISAF) – senátor Štětina v rámci návštěvy ministryně obrany u příslušníků AČR působících v misi ISAF v Afghánistánu.
20.2.2007
AWEPA (European Parliamentarians for Africa) – místopředseda výboru senátor Zoser se stal čestným členem této organizace.
20.2.-22.2. 2007
výjezdní zasedání VEU a VZOB – Jihomoravský kraj –místopředsedové výboru senátoři L.Svoboda a Zoser a člen výboru senátor Slavotínek
1. 3. 2007
slavnostní akt Hlášení o předání a převzetí funkce NGŠ AČR – místopředseda výboru senátor Zoser a člen výboru senátor Štětina se zúčastnili tohoto slavnostního aktu v Trůnním sále Pražského hradu.
14.-21.4. 2007
Kwajalin – senátoři J.Zoser, R.Svoboda návštěva radarové stanice sytému protiraketové obrany na Marshallových ostrovech (atol Kwajalin). Součástí parlamentní návštěvy, kde se také zúčastnili po jednom zástupci MO a MZV, bylo několik brífinků a prezentací zástupců Protiraketové agentury USA k této problematice.
11. 5. 2007
Kosovo – Priština –senátor Töpfer v rámci návštěva ministryně obrany u 10. kontingentu AČR KFOR
2. 5. 2007
účast na mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET – senátoři L. Svoboda, R. Slavotínek VZOB přebírá každoročně nad touto akcí záštitu.
1. 6. 2007
návštěva posádky Prostějov – senátor Töpfer návštěva 601. skupiny speciálních sil v Prostějově a seznámení s plněním úkolů KSS Mise EF 06
2. 6. 2007
proslov na sněmu Československé obce legionářské na MO Valy – předseda výboru senátor R. Sequens
4. - 6. 6. 2007
účast sen. J. Pospíšila a R. Slavotínka na výjezdním zasedání VEU v Bruselu
23. 6. 2007
Den pozemního vojska – Bahna u Strašic – předseda výboru senátor R. Sequens na pozvání ministryně obrany
29. 6.2007
pietní akt u příležitosti Dne ozbrojených sil – předseda výboru senátor R. Sequens
2. 7. 2007
slavnostní akce u příležitosti 90. výročí bitvy čs. legionářů u Zborova ( Lvov, Zborov, Kalinivka) -za výbor se zúčastnil předseda senátor R. Sequens
5. 7. 2007
pietní akt u hrobu T.G.Masaryka v Lánech – předseda výboru senátor R. Sequens
9. 7. 2007
návštěva letecké základny v Náměšti nad Oslavou – senátor T. Töpfer
20. 9. 2007
setkání se studenty z Moldavska, účastníky studijního programu MZV. Diskuse se zúčastnili senátoři T. Jirsa, J. Štětina a V. Sehnal
20.9. 2007
předseda výboru senátor Sequens přijal Nikolase Gvozdeva, experta v oblasti strategických studií v rámci prestižního amerického institutu Nixon Center.
1.11. 2007
slavnostní shromáždění řídících funkcionářů resortu MO - za účasti předsedy výboru senátora R. Sequense
9.11. 2007
ekumenická bohoslužba a pietní ceremoniál ke Dni válečných veteránů – předseda výboru senátor R.Sequens
21.11. 2007
návštěva věznice Valdice – senátoři J. Zoser, L.Svoboda, R. Slavotínek

Další oficiální přijetí členy výboru v roce 2007:

 • delegace Výboru pro obranu a bezpečnost a Zahraničního výbou Národní rady Slovenské republiky
 • předseda Asociace poslanců evropských Parlamentů pro pomoc Africe (AWEPA)- pan Jan Nic Scholten
 • delegace Parlamentu Gruzie v čele s předsedou Zahraničního výboru Gruzie pana Konstantinem Gabashvili
 • ministr obrany Albánské republiky pan Fatmír Mediu
 • viceprezident EUROMILU Plk. Bernhard Bertz
 • představitelé National Defence Colleg Indie vedené kontraadmirálem Benkaatem Shankarem
 • delegace Výboru pro obranu a bezpečnost Rady federace Federálního shromáždění Ruské federace v čele s J.A. Sebrenikovem
 • důstojníci Thailand National Defence College
 • delegace Parlamentního shromáždění NATO v čele s předsedou Výboru pro vědu a technologii M. Matesa
 • předseda Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu Italské republika pana Umberta Ranieriho
 • expert Nixon Center a editor žurnálu National Interest pan Nikolas Gvosdev
 • skupina studentů z Moldavska (v rámci studijního programu MZV ČR)
 • delegace důstojníků AČR
 • delegace Výboru pro zahraniční záležitosti a národní bezpečnost Poradního shromáždění Íránské islámské republiky v čele s předsedou panem Alaeddinem Boroujerdim
 • náčelník generální štábu Ozbrojených sil Polské republiky generál Franciszko Gagora
 • delegace Výboru pro zahraniční styky, obranu, komunikaci a informatiku Sněmovny reprezentantů indonéského parlamentu v čele s předsedou Theo L. Sambuagou
 • první místopředseda Sněmovny reprezentantů Irácké republiky pan Khalid Al-Atiya
 • ministr obrany Republiky Slovinsko pan Karl Viktor Erjavec
 • delegace Zahraničního výboru Sejmu Litevské republiky v čele s předsedou panem Justinasem Karosasem
Členové VZOB navštívili v listopadu 2007 na pozvání generálního ředitele Vězeňské služby ČR L. Kuly věznici ve Valdicích.

Členové VZOB navštívili v listopadu 2007 na pozvání generálního ředitele Vězeňské služby ČR L. Kuly věznici ve Valdicích.

Členové VZOB navštívili v listopadu 2007 na pozvání generálního ředitele Vězeňské služby ČR L. Kuly věznici ve Valdicích.
Setkání s velvyslanci EU a NATO - Dne 6.12.2007 uspořádal předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost senátor Richard Sequens neformální setkání velvyslanců států EU a NATO. Setkání, které proběhlo v prostorách Kolovratského paláce, se zúčastnilo 22 velvyslanců států EU a NATO.
Setkání s velvyslanci EU a NATO - Dne 6.12.2007 uspořádal předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost senátor Richard Sequens neformální setkání velvyslanců států EU a NATO. Setkání, které proběhlo v prostorách Kolovratského paláce, se zúčastnilo 22 velvyslanců států EU a NATO.

Setkání s velvyslanci EU a NATO - Dne 6.12.2007 uspořádal předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost senátor
Richard Sequens neformální setkání velvyslanců států EU a NATO. Setkání, které proběhlo v prostorách Kolovratského paláce,
se zúčastnilo 22 velvyslanců států EU a NATO.