Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku - Zpráva o činnosti za rok 2007

Výbor v roce 2007 pracoval ve zmenšeném obsazení. Nejprve v lednu rezignoval senátor MUDr. Petr Skála. V únoru došlo k větší změně ve složení senátních výborů, protože tři senátoři byli jmenování do funkce ministrů. V souvislosti s tím z VZSP odešel po více než 10 letech MUDr. Karel Barták a naopak do výboru přišel MUDr. Milan Špaček. Oba senátoři se také vystřídali ve funkci místopředsedy výboru. Po odchodu K.Bartáka výbor jmenoval nového zástupce do vládní Rady pro seniory, kterým se stal Pavel Čáslava.

Od té doby má výbor pouze 9 členů.Výbor se sešel na 16 schůzích.

ZÁKONY A SMLOUVY

V průběhu roku se výbor zabýval i některými oblastmi zdravotní nebo sociální politiky, kterých se zatím bezprostředně projednávané zákony nedotýkaly.

V dubnu tak bylo, na podnět Psychiatrické společnosti ČLS JEP, na pořad schůze výboru zařazeno téma „Potřeby a realita české psychiatrie“. Vystoupení odborníků byla věnována jak současné situaci české psychiatrie, tak odborné koncepci, podle které by chtěli obor dál rozvíjet. Ve výrazném rozporu se zvyšujícím se podílem duševních onemocnění je nedostatek lůžek mimo léčebny, nedostatečná síť ambulantních pracovišť i výrazné rozdíly mezi náklady na psychiatrickou péči a podílem ze zdravotního pojištění. Podle statistických údajů je duševními chorobami postiženo dnes více lidí než připadá na kardiovaskulární onemocnění. Navíc stoupá podíl nemocných v produktivním věku. Na prezentaci navázala velmi živá diskuse, v nichž vystoupili všichni přítomní členové výboru. O možnostech řešení budoucnosti české psychiatrie mluvil i ministr Tomáš Julínek, který spojil změny oboru s celkovými systémovými změnami zdravotnického systému. Na závěr senátoři přislíbili, že i v budoucnosti, mj. při projednávání nových zákonů, se k tomuto tématu vrátí.

Už v únoru, tedy krátce poté co nabyl účinnosti zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, se senátoři sešli se zástupci MPSV, aby se zabývaly jeho praktickým naplňováním. Zákon zcela změnil dosud užívaný systém, v tomto případě poskytovaní služeb lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci, vyvolané zpravidla zdravotním postižením, krizovou sociální situaci, vysokým věkem, životními návyky nebo způsobem života. Přechod na poskytovaní těchto služeb na smluvním principu, tedy s výraznějším vlivem jejich uživatelů, bylo opakovaně navrhován a dlouhou dobu očekáván. Mimo jiné proto, že tato oblast byla stále upravena zákony z osmdesátých let minulého století. Jak už to u rozsáhlých systémových změn bývá, jejich praktické naplňování mívá mnoho úskalí a nejistých míst. O tom svědčí i to, že již bezprostředně po schválení zákona začal Parlament na základě poslanecké iniciativy projednávat jeho první novelu. Proto výbor mapuje důsledky přijetí nového zákona, např. formou pracovního jednání se zástupci ministerstva práce a sociálních věcí. V průběhu tohoto roku se mimo jiné ukázalo, že nově zavedený příspěvek na péči spotřebuje ze státního rozpočtu téměř dvojnásobek oproti předpokládané výši. Ale také to, že zákon nedostatečně brání užívání příspěvku k jiným účelům, než byl zákonodárci předurčen. Výbor se tomuto zákonu, a především jeho uplatňování v praxi, bude vracet i v r. 2008.

Podobný charakter mělo i jednání věnované občanskoprávním únosům dětí a výkonu práv styku s dětmi. Jak se ukazuje, nedokáží především výkonné orgány urychleně reagovat na situace, kdy jeden z rodičů po rozdělení rodiny dítě zcela izoluje od druhého rodiče. Nejkomplikovanější jsou případy, kdy jsou děti odvezeny mimo ČR. Ne vždy soudy plní Haagskou úmluvu a Nařízení rady ES č. 2201/2003, podle kterých by soudy měly vydat rozhodnutí do 6 týdnů. Neúměrná doba uplyne i po rozhodnutí soudu k jeho výkonu. Sám akt vydání bohužel bývá pro dítě zcela stresujícím zážitkem. Výbor se při jednání se zástupci MPSV a Úřadu pro mezinárodní ochranu dětí zabýval i tím, jak jsou rozděleny kompetence a vymezena úloha jednotlivých výkonných orgánů a zda již i na úrovni ministerstva spravedlnosti byla přijata opatření ke zlepšení stavu.

V průběhu roku se k tomuto tématu výbor ještě vrátil v souvislosti s projednáváním petice na podporu střídavé péče o děti a při projednávání novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.

Na základě poslanecké iniciativy vznikl návrh na zvýšení státního příspěvku zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Výbor jej projednával jako novelu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Návrh na zvýšení příspěvku byl výborem jednoznačně podporován. Navíc byl schválen i pozmn. návrh, který by dával intervenčním centrům právo získat informace od orgánů sociálně - právní ochrany. Senát jako celek ale schválil předlohu pouze v podobě, v jaké byla postoupena z Poslanecké sněmovny.

VZSP byl přikázán k projednání i zákon měnící podmínky pro kapitálové zajištění bank, spořitelních a úvěrových družstev i obchodníky s cennými papíry. Důvodem bylo, že k němu byla připojena novela zákona o pojistném na sociální pojištění. Členové výboru nesouhlasili s formou novelizace, tj. s připojením ke zcela nesouvisející předloze. Jejich názor se opíral mimo jiné i o nález Ústavního soudu, který se již dříve na obecné úrovni zabýval tzv. přílepky. Byl podán návrh na vypuštění části o pojistném na sociální pojištění a ten byl vzápětí všemi členy výboru schválen. Poté co byl zákon vrácen do Poslanecké sněmovny, dolní komora souhlasila s úpravami schválenými Senátem.

V uplynulém roce byla projednávána v pořadí již 45. novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Tentokrát řešila přístup pacientů a některých dalších osob ke zdravotnické dokumentaci. Součástí předlohy byly i změny zákona o lékařských komorách a zákona o nelékařských zdravotních povoláních. Některé z navržených změn reagovaly na spory vedené u Evropského soudního dvora ve věci uznávání kvalifikací v zemích EU. Jednání na výboru byla přítomna i senátorka S. Paukertová. Výbor m.j. posuzoval, zda i v tomto případě se nejedná o tzv. přílepek k nesouvisejícímu zákonu. Zákon byl doporučen ke schválení poměrem 6 hlasů ze 7.

Dodržování rovných práv pro obě pohlaví bylo předmětem několika jednání výboru. Za přítomnosti ministryně Džamily Stehlíkové se projednávala kontrolní zpráva Výboru pro odstranění diskriminace žen. Senátoři konstatovali, že deklarovaná rovnost přístupu k ženám a mužům není vždy v souladu s praxí, a to ani v ČR. Navíc pokládají některá navržená opatření za sporná; např. limity pro počet žen v zákonodárných a výkonných orgánech.

Vyjádření postoje společnosti k ženám se odráželo i při projednávání senátního návrhu novely zákona o státních svátcích. Navrhovatel senátor Mejstřík požadoval zrušení Mezinárodního dne žen, coby symbolu totalitního režimu. A doporučil místo něj nově zařadit Den matek. Rozprava při projednávání návrhu na výboru byla vedena i v obecnější rovině, tedy i o tom, pro jaké příležitosti by měly být vyhrazeny státní svátky, případně významné dny. Výbor nedospěl k většinovému doporučení.

Ústavní soud ve svém nálezu zrušil část zákona o důchodovém pojištění. Shledal, že v části, která stanoví procedurální podmínku pouze pro muže, se porušuje zásada rovnosti v právech, vyjádřenou v čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého se základní práva a svobody zaručují všem, mj. bez rozdílu pohlaví nebo jiného postavení.. Vláda proto předložila novou úpravu. Při jejím projednávání nezazněly od členů výboru žádné výhrady a bylo doporučeno, vzhledem k jednoznačnosti návrhu, zákonem se dále nezabývat. Toto doporučení stvrdilo následně i plénum Senátu. Nicméně v souvislosti s tímto tiskem se rozprava na výboru zaměřila i na obecný problému přijímání dalších novel zákona během legisvakance, tj. v období mezi dnem, kdy se právní předpis stává platným, a dnem, kdy nabývá účinnosti.

Pouze legislativně technický charakter má zákon č. 153/2007 Sb. Upřesňuje stanovení vyměřovacího základu pro organizace – plátce pojistného na sociální zabezpečení poté, co byla jednou z novel zákona o nemocenském pojištění tato část zákona o pojistném na sociální zabezpečení vypuštěna. Pro jednoznačnost úpravy byl na úrovni výboru i pléna schválen závěr nezabývat se.

Složitost časového vymezení legislativního procesu lze ukázat na zákonu č.266/2006 Sb., o úrazovém pojištění. Zákon byl projednán a schválen v r. 2006 s tím, že bude platit až od ledna 2008. Již tehdy Senát návrh postoupený Poslaneckou sněmovnou zamítnul. Nicméně Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a zákon vstoupil v platnost. V r. 2007 výbor projednal návrh vlády na další odložení účinnosti. Ta byla posunuta až na r. 2010 a u části dokonce na r. 2013. Důvodem odkladu byla jednak nepřipravenost ČSSZ převzít tuto agendu, ale také dosud neuzavřené úvahy o případném rozšíření tohoto pojistného produktu na větší počet komerčních pojišťoven. Výbor vládní návrh podpořil.

Ministr práce a sociálních věcí byl spolu s dalšími poslanci navrhovatelem novely zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. V návaznosti na zákon o sociálních službách bylo potřeba sjednotit terminologii. Původně to mělo být provedeno ve spojení s jiným, tématicky nesouvisejícím zákonem. Tuto formu Senát neschválil, proto úprava byla nově podána jako samostatný tisk. Výbor předložené znění schválil jednohlasně.

Návrh na ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce o podpůrném rámci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, spolu s doporučením č. 197 a 198, byl výborem schválen. Ke stejnému závěru dospělo i plénum Senátu.

Obecné zásady flexikurity obsažené ve Sdělení Komise Evropského parlamentu byly na výboru projednány bez rozporu nebo výhrad.

Průběžně se výbor zabývá novými mezinárodními smlouvami upravujícími sociální zabezpečení pro občany žijící ve druhém smluvním státě. Do této skupiny patřila i smlouva, kterou ČR uzavírá s USA. Výborem byla doporučena k ratifikaci.

K nejrozsáhlejším předlohám, které výboru v r. 2007 projednával, patřil bezesporu zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Ten zahrnoval i velmi zásadní změny ve zdravotnictví a v sociálním systému. Proto byli výjimečně ustanoveni dva zpravodajové výboru, každý pro jednu oblast. Regulační poplatky, které zákon nově zaváděl při návštěvě lékařů nebo při výdeji léků na recept, byly většinou výboru přijímány jako nezbytný regulační prvek, který by měl omezit dosavadní mimořádně vysoký počet návštěv u lékaře nebo plýtvání s léky. Rozprava se v tomto případě soustředila spíše na rozsah poplatků a výjimky z tohoto systému. Senátory byl oceněn nový způsob stanovení úhrad za zdravotní výkony i změny v cenotvorbě léčiv, která bude nově podléhat správnímu řízení. Rozdílně členové výboru hodnotili návrh na zrušení nemocenského v prvních třech dnech nemoci a snížení dávek; někteří byly pro zachování dosavadního systému. Zazněly i obavy z celkových ekonomických dopadů zákonu jako celku, hlavně v důsledku změn daně z přidané hodnoty. Proto byl podán i návrh na zamítnutí zákona. Byly zaznamenány i některé legislativně technické nejasnosti nebo nepřesnosti, ale převládl názor, že pro schválení státního rozpočtu je rozhodující včasné schválení zákona. Případné pozměňovací návrhy by měly vycházet i z určitých praktických zkušeností s aplikací zákona. Návrh byl v konečném hlasování schválen v postoupeném znění.

K zákonům, které přinášejí sladění s legislativou EU, patřila novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizincůna území ČR a novela azylového zákona č. 325/1999 Sb. Výbor se jimi zabýval proto, že obsahovaly i změny zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi. Zvláštní úpravu si vyžádalo zdravotní pojištění cizinců, kteří se v ČR podílejí na výzkumné činnosti. Členové výboru se věnovali i úpravám dotýkajících se rodinného života. Zákon obsahuje změny podporující slučování rodin cizinců, ale na druhé straně brání např. účelovým sňatkům. Návrh zákona byl jednohlasně doporučen ke schválení.

I jedna z novel zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti byla vyvolána přístupem ČR k EU. Obecně akceptovaný volný pohyb pracovníků může na základě tohoto zákona být vládou v případě ohrožení českého trhu práce regulován ochranným opatřením. V Poslanecké sněmovně byl k tomuto zákonu přijat pozměňující návrh měnící podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Rozprava na výboru se soustředila právě na tuto připojenou část. Zazněly obavy, že sjednocení příspěvku na zaměstnávání osob bez rozlišení stupně jejich zdravotního postižení by bylo diskriminující pro pracovníky s těžkým postižením. Proto byl nakonec výborem přijat pozměňující návrh, který vracel tuto část zákona do původní vládní podoby. Poslanecká sněmovna návrh Senátu schválila a zákon vstoupil v platnost pod č. 57/2008 Sb.

Již pátá novela zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) obsahovala dvacet změn proti platnému znění. Parlamentu předložené znění prošlo rozsáhlým připomínkovým řízením a jednáním tripartity. Členové výboru doporučili návrh schválit. V rámci rozpravy se pouze vyjasňovalo, zda novela odstraňuje i poměrně krátce působící změnu refundace mezd pracovníků ve státních dolech, kteří překročili dobu expozice. Ta se ukázala jako kontraproduktivní, podněcující pracovníky k odchodu do jiných oborů a současně enormně zatěžující jejich bývalé zaměstnavatele. Po ukončení rozpravy byl návrh výborem schválen jednohlasně.

Žaloby výrobců léčiv podané k Evropskému soudnímu dvoru byly jedním z důvodů, proč vláda zpracovala zcela novou úpravu práva v oblasti léčiv, která nahradila dosavadní zákon č. 79/1997 Sb. o léčivech. Členy výboru byl nový zákon podpořen. V souvislosti s ním se jednalo i o návrzích, které se objevily v průběhu legislativního procesu, a které se týkaly distribuce veterinárních léčiv. Senátoři zastávali názor, že záležitosti nehumánních léčiv mají být řešeny v rámci zákona o veterinární péči, případně zákona o potravinách. Nový zákon o léčivech, později vydaný pod č. 378/2007 Sb., byl výborem podpořen.

Vláda předložila návrh na vypovězení Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 45 o zaměstnávání žen podzemními pracemi. Tato úmluva, přijatá už v r. 1935, se po vstupu do EU dostala do rozporu s evropskou legislativou, především se Směrnicí Rady 76/207/EHS o rovném zacházení pro muže a ženy. Na výboru zazněl i návrh smlouvu nevypovídat se zdůvodněním, že je třeba i nadále tímto způsobem bránit ženy před prací ve zdraví ohrožujícím prostředí. Proti tomu byly postaveny argumenty, že tato forma ochrany už je překonaná a že se dotýkala jen podzemních prací, zatímco v jiných, stejně fyzicky náročných oborech, je deklarována rovnost přístupu bez odlišení pohlaví. K vypovězení smlouvy se přiklonili tři z pěti přítomných členů výboru.

Výbor se v loňském roce zabýval i řadou podnětů a podání od občanů. Ve dvou případech měly formu petice. Šlo již o výše zmíněnou petici na podporu střídavé péče. Senátoři se shodli na tom, že rozpadajícím se rodinám by měla být věnována rychlejší a objektivnější pomoc. Narůstající počet rozvodů je bohužel spojen i se zvyšujícími negativními dopady na děti, jejichž ochrana by měla být prioritou pro všechny zúčastněné instituce. A samozřejmě by zájem dětí měli respektovat především jejich vlastní rodiče. Společnost by rodině v těžké situaci měla poskytnout odbornou pomoc, která by pomohla překonat vzájemné rozpory rodičů a vedla je ke spolupráci na budoucí výchově a výživě dětí.

Pouze jediný občan byl podepsán pod peticí motivovanou obavou z šíření syfilis v pornoprůmyslu. Výbor se jí zabýval na závěr roku. Byli přizváni i pracovníci ministerstva zdravotnictví z útvaru hlavního hygienika. Petent, který se schůze výboru osobně zúčastnil, vyjádřil na závěr poděkování výboru za způsob projednání.

Už tradičně se VZSP věnuje tématům rodinné péče a rodinného práva. Proto byl také jedním z výborů, které projednával Závěrečné doporučení Výboru pro práva dítěte. Jednalo se o kontrolní zprávu, kterou před výborem prezentovala ministryně Džamila Stehlíková. Část doporučení je věnována i dětem navštěvujícím vojenské školy, což je téma dotýkající se i zemí mimo oblast vojenských konfliktů. Proto se během rozpravy senátoři zabývali i současnou situaci v této oblasti školství v ČR. Na závěr doporučili Senátu vzít materiál na vědomí.

Na žádost Výboru pro záležitosti Evropské unie byl projednán komunikační dokument Bílá kniha: Společně pro zdraví. Jedná se o strategický doporučující dokument pro léta 2008 – 2013. VZSP pokládá za žádoucí, aby i další rozpracování tohoto dokumentu vycházelo z veřejných konzultací. Přijal usnesení, v němž doporučuje požádat vládu o průběžné informace, jak je tento materiál na úrovni orgánů Evropského parlamentu i ČR dále rozpracováván.


OSTATNÍ AKTIVITY

V loňském roce se Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku stal spolupořadatelem řady akcí vycházejících z podnětu externích organizací:

Seminář „Podpora uplatnění žen s dětmi na trhu práce“

spolupořadatel: Národní centrum pro rodinu, Brno

„Podpora uplatnění žen s dětmi na trhu práce - součást politiky rovných příležitostí mužů a žen“. Tak jak název naznačuje, hlavním tématem bylo usnadnění návratu a uplatnění žen v zaměstnání po mateřské dovolené. Hlavní vystoupení i příspěvky v diskusi se zabývaly konkrétními zkušenostmi zaměstnankyň i zaměstnavatelů i hledáním mechanismů, které to mohou umožnit nebo usnadnit. Vystoupení zástupkyně Deutsches Jugendinstitut bylo věnováno rodinným kompetencím jako součásti profesionálního profilu zaměstnanců.

Seminář „Chráněné dílny a náhradní plnění“

spolupořadatel: Česko-středoasijská obchodní komora

Členové Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a Česko-středoasijské obchodní komory na společném semináři zprostředkovali prezentaci projektu, v jehož rámci jsou podnikům navrhována ekonomicky výhodná řešení v oblasti náhradního plnění, tj. při odebírání produktů, eventuálně služeb firem zaměstnávajících pracovníky se zdravotním postižením. Pozvanými účastníky byli především pracovníci úřadů práce a krajských úřadů. V hlavní části jednání ředitel KABI TRADE s.r.o. popsal možnosti, které se v této oblasti naskýtají. Diskutující poté uváděli praktické zkušenosti s chráněnými dílnami a s pracovním zapojením lidí s určitým zdravotním omezením. Bylo doporučeno, aby s náměty, které na semináři zazněly, byly vhodnou formou seznámeny i další podniky, které jsou ze zákona o zaměstnanosti povinny využívat a podporovat práci zdravotně postižených osob.

Konference „Společenská odpovědnost podniků“

pořadatel: Britská obchodní komora

Kolokvium „Život do svých rukou“

spolupořadatel: QUIP - Společnost pro změnu

Akce s názvem „Občanské soudní řízení o způsobilosti k právním úkonům a opatrovnictví z hlediska ochrany práv osob s duševní poruchou“ byla součástí širšího projektu Život do svých rukou. Jeho iniciátorem bylo občanské sdružení Quip, projekt je financován z prostředků Nadace rozvoje občanské společnosti – program Lidská práva. Cílem projektu je zlepšení právního postavení lidí s duševní poruchou, kteří mohou být nepřiměřeně zasaženi rozsudkem o omezení nebo zbavením způsobilosti k právním úkolům nebo výkonem opatrovnictví. Takový zásah vede k jejich další sociální izolaci. Seminář byl uveden popisem právních souvislostí, které se dotýkají života těchto lidí. O praktických zkušenostech hovořili představitelé Kanceláře zmocněnce vlády pro lidská práva a v rámci diskuse i ti, kteří se na péči o duševně nemocné bezprostředně podílejí. K omezování způsobilosti, k důvodům, které k němu vedou, i k nejčastějším chybám v oblasti práv se vyjadřovali zástupci poskytovatelů sociálních služeb i znalci a advokáti, kteří se účastní soudního řízení. Závěrečná část vystoupení byla věnována pohledu soudů, a to jak českých, tak Evropského soudu pro lidská práva. Během semináře zazněly mnohé podněty ke zlepšení současného stavu, včetně požadavku na legislativní úpravy, které by přinesly lidem s duševním onemocněním šetrnější nástroje právní ochrany.

Seminář „Nekuřácké prostředí - základní lidské právo“

spolupořadatel: Kancelář WHO v ČR

V úvodním vystoupení poslance B. Šťastného bylo věnováno obecně politickým aspektům regulace kouření. K tomu, jak by měly být před kouřením chráněny veřejné prostory i pracoviště, se vyjadřovali nejen lékaři – onkologové, ale i zástupkyně WHO nebo právník obhajující právo nekuřáků na zdravé prostředí. O metodách snížení ekonomických nákladů spojených se spotřebou tabáku hovořila Hana Ross z American Cancer Society. Velmi bohatá diskuse na závěr byla důkazem, že téma bylo velice aktuální a vyvolává mnoho ne vždy jednoznačných názorů.

Akce pro veřejnost ve Valdštejnské zahradě „Malování s Veselým seniorem“

spolupořadatel: nadace Veselý senior

Nadační fond Veselý senior uspořádal zábavné odpoledne pro celou rodinu za účasti populárních osobností, které portrétovaly návštěvníky. Obrázky bylo možné za drobný příspěvek odnést domů. Výtěžek z akce byl věnován na charitativní účely. Odpoledne moderovala patronka fondu Tereza Kostková společně s kreslířem Štěpánem Marešem, který vzniklá díla komentoval.

Seminář „Vzdělávání v oboru urgentní medicína“

spolupořadatel: MZ ČR

Hlavním cílem semináře byla prezentace mezinárodních systémů zdravotnických záchranných služeb a vzdělávání v oboru urgentní medicína a medicína katastrof. Navazoval na XI. ročník soutěže posádek zdravotnických záchranných služeb Rallye Rejvíz 2007. Přednášejícími byli přední odborníci z ČR i ze zahraničí, podílející se na specializovaném vzdělávání zdravotníků a rozvoji systémů záchranných služeb. V příspěvcích zazněla nejen teoretická doporučení, ale i praktické zkušenosti a návrhy na organizační, kvalifikační ale i legislativní zlepšení, která by umožnila lepší propojenost a efektivitu pomoci při mimořádných událostech nebo katastrofách.

Konference „Aktivně bez bariér“

pořadatel: Národní rada zdravotně postižených

Předání Jánského plakety

spolupořadatel: ČČK

Tradiční akcí pod záštitou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku bylo předávání plaket prof. MUDr. Jánského bezplatným dárcům krve. Atmosféra v Sale terreně Valdštejnské zahrady byla i díky tomu velmi slavnostní. Potěšující bylo, že akci podpořili svou účastí i zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny, kteří v souvislosti se Světovým dnem dárců krve, který připadá na 14.červen, poskytnou pravidelným dárcům krve nebo kostní dřeně příspěvek na lázeňskou péči.

Seminář na paměť F. F. Plamínkové

spolupořadatel: Asociace podnikatelek a manažerek

Na odkaz první české senátorky F. F. Plamínkové (1875 - 1942) navazuje činnost Asociace podnikatelek a manažerek ČR. Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku proto uspořádal s asociací seminář věnovaný podpoře rovných příležitostí pro podnikání žen. Byly prezentovány nejen zkušenosti a představy českých podnikatelek, ale ve vystoupení paní G. Canonica z Business and Professional Women zazněly i poznatky společné ženám v obdobném postavení z mnoha dalších zemí. Byly prezentovány zkušenosti z projektu „Europodnikatelka 21. století“ i výsledky průzkumu mezi studentkami vysoké školy ekonomické, které se na svou profesní dráhu teprve připravují.

Charitativní večer „Mezi světlem a tmou“

spolupořadatel: Nadace Artevideo

Konference „Dialog ve zdravotnictví“

spolupořadatel: Koalice pro zdraví, o.p.s.

Jednání o komunikaci mezi pacientem a sestrou navázalo na předchozí semináře, které spojovalo společné téma „Dialog ve zdravotnictví“. Nedostatečná komunikace s pacientem může, jak uváděla řada vystupujících, velmi negativně ovlivnit nejen jeho postoj k onemocnění a navrhovaným léčebným postupům, ale může zkomplikovat přímo i diagnostiku a léčbu. Vzdělávání zdravotních sester i lékařů by se proto v budoucnu mnohem více než dosud mělo na tuto oblast péče zaměřit. Podstatná část přednášek byla věnována i komunikaci s handicapovanými pacienty, kteří potřebují poněkud odlišný způsob přístupu ošetřujícího personálu. Koalice pro zdraví předala diplomy sestrám, které byly pacientskými organizacemi oceněny za příkladné jednání s nemocnými. Za podporu podobných akcí na půdě Senátu byla oceněna i předsedkyně výboru senátorka Alena Palečková.

Přijetí vítězů Ceny kvality soc. služeb

spolupořadatel: Ikaria o.p.s.

Zástupci Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku přijali vítěze Ceny kvality v sociální péči a předali jim pamětní listiny. Cena kvality v sociální péči je soutěžní projekt určený subjektům poskytujícím sociální péči terénní nebo rezidenční. Úkolem soutěže je v celostátním měřítku najít, vyzvednout a náležitě ocenit vynikající jednotlivce či skupiny (pracovní týmy a kolektivy), pro které je profesionální a kvalitní poskytování sociálních služeb samozřejmostí. Soutěží se v sedmi kategoriích, např. osobnost roku v sociálních službách nebo cena sympatie. Přijetí bylo doprovázeno i velmi milým vystoupením pěveckého souboru z domova důchodců v Buchlovicích, který má ve svém repertoáru mj. i hymnu této soutěže.

Veřejné slyšení Senátu o diabetu

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku inicioval 12. veřejné slyšení na téma „Diabetes mellitus – hrozba 3. tisíciletí“. Jeho hlavním cílem bylo upozornit na nebezpečí šíření cukrovky a přispět k vytvoření programů preventivní péče. Na slyšení vystoupili lékaři, zástupci pacientů, zdravotních pojišťoven, ministerstva zdravotnictví a nevládních organizací. Diskutovanými tématy byly zejména příčiny vzniku cukrovky, možnosti její léčby, úloha pacientských organizací, význam prevence a také ekonomické důsledky spojené s léčbou diabetu. Mezi řečníky byli poslanec Evropského parlamentu MUDr. Milan Cabrnoch, předseda České diabetologické společnosti prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. nebo náměstkyně ministra zdravotnictví pro zdravotní péči MUDr. Markéta Hellerová. V rámci příspěvků byl opakovaně vznesen požadavek na nadresortní řešení problematiky diabetu, které by mělo vést k vypracování akčního plánu pro prevenci a léčbu tohoto onemocnění. Zúčastnění odborníci se na závěr veřejného slyšení přihlásili k tzv. „desateru“, jehož cílem je přispět k omezení nárůstu počtu diabetiků v ČR, zvýšit informovanost lékařů i pacientů a snížit náklady spojené s léčbou tohoto onemocnění.

Seminář „Autismus a legislativa“

spolupořadatel: občanské sdružení Autistik

Seminář o lidských právech pacientů s autismem se těšil nebývalému zájmu. Hned úvodní vystoupení prezidenta Světové autistické organizace Pata Matthewse vyvolalo mnohé diskusní příspěvky. Na jeho informaci o péči o autisty v Irsku navázala další vystoupení, která monitorovala domácí zkušenosti a navrhovala potřebná zlepšení současného stavu. Seminář ukázal, že v naplňování Charty práv osob s autismem máme ještě řadu bílých míst.

Panelová diskuse k zákonu o univerzitních nemocnicích „Realizace akademických práv a svobod“

spolupořadatel: MZ ČR

Zástupci lékařských fakult a velkých nemocnic diskutovali s představiteli Ministerstva zdravotnictví o jednotlivých částech připravovaného zákona o univerzitních nemocnicích. Nešlo jen o legislativní pohled na připravovanou předlohu, především se otevíraly dosud ne zcela dořešené problémy organizační, pracovně právní a ekonomické.


ZAHRANIČNÍ CESTY

Výbor v r. 2007 uskutečnil dvě zahraniční cesty, na Island a do Jihoafrické republiky.

Hlavním bodem programu delegace na Islandu bylo jednání s partnerským výborem islandského parlamentu (Althingi), Výborem pro zdravotnictví, vedeným jeho místopředsedou Ágústem. Ó. Ágústssonem. Delegace se seznámila s hlavním principem islandského zdravotnictví postaveném na principu „každý Islanďan musí mít přístup ke zdravotní péči bez ohledu na svůj ekonomický status“.

Jedním ze zdravotních problémů Islandu je obezita, proto i nosný zdravotnický program, se kterým se delegace podrobněji seznámila, je věnován prevenci tohoto civilizačního postižení. Senátoři se také zajímali o rozvojový program pro zdravotnictví obsažený v zákoně o zdravotnických službách. Soustředěně se hovořilo o privatizaci zdravotnických služeb v obou zemích nebo o využití moderních postupů ve zdravotnictví, např. o využití kmenových buněk.

V organizaci a financování zdravotnictví na Islandu má významné postavení Zdravotnické ředitelství, proto součástí programu delegace byla i jeho návštěva.

Islandské zdravotnictví je úzce propojeno se školstvím, Největší nemocnice (reykjavícká Landspítali) zajišťuje, coby fakultní nemocnice, výuku budoucích lékařů. Během její návštěvy se hovořilo i o rozdílech ve financování nemocnic na Islandu a v ČR.

Část návštěvy byla věnována i islandské sociální politice. Vzhledem ke stárnutí populace se zájem delegace soustředil především na péči o seniory. Island je zemí s poměrně silnými penzijními fondy, proto jsou zkušenosti s jejich činností podnětné i pro české zákonodárce. Delegace také navštívila domov důchodců Hrafnista a nadstandardní rehabilitační zařízení Heilsustofnun ve městě Hveragerði.

Hlavním tématem jednání na ministerstvu zdravotnictví a sociální péče bylo především rozdělení kompetencí mezi zdravotními a sociálními službami.

Součástí seznámení s touto mimořádně zajímavou severskou zemí byla i návštěva Národního muzea s expozicí islandských historických manuskriptů a cesta na místo, kde byl v roce 930 ustaven a každoročně se scházel první evropský parlament.

Ze zcela jiným charakterem země se měli členové výboru možnost seznámit během návštěvy Kapského Města v Jihoafrické republice.

Pobyt delegace na půdě Národní rady provincií Parlamentu JAR (NRP) zahájilo přijetí jejím předsedou, panem Mninwou J.Mahlanguem. Vysvětlil senátorům hlavní principy činnosti NRP, jeho vznik jako komory provincií, která od r. 1996 nahradila Senát.

Při setkání se členy zahraničního výboru byl opět otevřen problém uvažovaného uzavření českého generálního konzulátu. Jihoafričtí politici při všech příležitostech vyjadřovali naději v jeho zachování. Tématem, který se na tomto výboru projednával, byl i nadcházející Summit EU – Afrika, o jehož podporu byla požádána i česká delegace.

Během jednání na Výboru pro sociální politiku se senátoři zajímali o spolupráci partnerských výborů obou komor jihoafrického Parlamentu. Diskuse se týkala i vládních programů, např. pro boj proti AIDS v jednotlivých regionech, národního programu boje s AIDS a TBC nebo programu na podporu dětí bez rodičů.

Místopředsedkyně Národního shromáždění Gwen Mahlangu-Nkabinda nastínila senátorům své představy o možných oblastech dvoustranné spolupráce mezi jihoafrickým a českým parlamentem.

Delegace se také zúčastnila zasedání společné Monitorovací komisi pro zlepšení kvality života, pro postavení dětí, mládeže a zdravotně postižených a pozdravila právě probíhající zasedání pléna NRP.

Senátoři měli možnost v terénu vidět, v jakých podmínkách žijí lidé, z nichž se rekrutuje nejvíce nemocných AIDS a TBC. Navštívili oddělení v nemocnici i terénní pracoviště nadace HOPE Cape Town v slumu Walacedena na okraji Kapského Města. Dojmy z této návštěvy daly podnět k vypsání sbírky pro tuto nadaci na půdě českého Senátu.

Delegace se v Parlamentu krátce setkala i s viceprezidentkou JAR Phumzile Mlambo-Ngucukou. Paní viceprezidentka vyjádřila naději, že ČR se stane partnerem JAR především při vzdělávání v určitých řemeslných oborech i pro dvoustrannou spolupráci středních a vysokých škol.

Předsedkyně VZSP Alena Palečková na závěr návštěv obou zemí předala představitelům národních parlamentů pozvání k reciproční návštěvě Senátu PČR.

Přijetí Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku bylo součástí návštěvy delegace Zákonodárného shromáždění Sverdlovské oblasti v Senátu. Zástupci sverdlovského Senátu i Národní dumy v hlavních rysech objasnili systém zdravotní a sociální péče v této části Ruské federace. Obě delegace se vyměnily názory a zkušenosti spojené s důchodovou reformou, financováním zdravotnictví a se sociální pomocí. Detailněji se probíraly způsoby podpory sportu pro děti a mládež nebo předpoklady pro dobrovolné zdravotní pojištění občanů. Čeští senátoři na závěr přijali pozvání do Sverdlovské oblasti, kde by navštívili i ojedinělý nový komplex onkologického centra.

RNDr. Alena Palečková v.r., předsedkyně výboru
RNDr. Blanka Fotrová, v.r., tajemnice VZSP