Zpráva o činnosti Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM za rok 2008

Plénum Senátu Parlamentu České republiky uložilo svým usnesením ze dne 29.listopadu 2006 Dočasné komisi pro posouzení ústavnosti KSČM dva základní úkoly:

  1. Prozkoumat, zda Komunistická strana Čech a Moravy řádně dodržuje zákony ve smyslu § 4 Zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích č. 424/1991 Sb.
  2. Prozkoumat, zda existence Komunistické strany Čech a Moravy odpovídá Článku 5 HLAVY PRVNÍ Ústavního zákona č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky.

Komise na svém zasedání dne 27.2.2007 schválila seznam témat, kterými se bude zabývat. Tato témata měla být zpracována v celkem 21 kapitolách závěrečné zprávy. Zadání bylo dodrženo a kapitoly byly zpracovány. Komise splnila úkol, který jí byl plénem Senátu zadán.

Cílem práce koordinátorů zprávy (senátor Jaromír Štětina, asistentka senátora Pavlína Hájková a externí spolupracovník Petr Marek) bylo shromáždit a vyhodnotit v jednotlivých kapitolách dokumenty vznášející, respektive dokládající důvodnou pochybnost ústavnosti KSČM. Tyto a další dokumenty zabývající se činností KSČM tvoří podstatnou část celé závěrečné zprávy. Jsou značně obsáhlé a představují stovky stran. V průběhu práce byli členové Komise a členové konzultativní rady průběžně informováni o vznikajících kapitolách a jejich připomínky byly do zprávy průběžně zapracovávány.

Ze získaných a prostudovaných materiálů pak byly vybrány nejzávažnější indicie porušování zákonů ve smyslu Zákona č. 424/1991 Sb. (komise jich vybrala celkem 34) a Článku 5 Ústavy (komise jich vybrala celkem 42). Celkem Komise uvádí 76 indicií porušení zákona či Ústavy ČR Komunistickou stranou Čech a Moravy.

Indicie jsou očíslovány a na konci krátkého popisu je uvedeno, ve které části závěrečné zprávy se nacházejí příslušné důkazy. Indicie porušení Ústavy a zákonů ve smyslu zákona 424/1991 Sb. jsou uvedeny v poslední kapitole zprávy Závěr a doporučení komise.

Zákon 424/1991 Sb. O politických stranách říká v § 4, že vznikat a vyvíjet činnost nemohou strany a hnutí, které porušují Ústavu ČR a zákony. Tentýž zákon upravuje v § 13 způsob, jak může být ta která strana zrušena. Může to být mj. rozhodnutím soudu o rozpuštění. Podle § 15 tohoto zákona toto rozhodnutí může udělat Nejvyšší správní soud na návrh vlády či prezidenta.

Četnost a dlouhodobé opakování indicií porušování Ústavy a zákonů ve smyslu zákona č.424/1991 Sb. jsou znepokojující a závažné. Na jejich základě přijala Dočasná komise pro zkoumání ústavnosti KSČM usnesení.

Jaromír Štětina
senátor
předseda KPÚ KSČM