Zpráva o činnosti Mandátového a imunitního výboru Senátu PČR za rok 2008

Mandátový a imunitní výbor Senátu měl i ve druhém roce šestého funkčního období celkem dvanáct členů. Stejně jako v prvním roce tohoto funkčního období byl předsedou výboru senátor Jiří Pospíšil, jeho místopředsedy senátoři Miloslav Pelc, Rostislav Slavotínek a Petr Vícha a konečně ověřovateli výboru senátoři Zdeněk Janalík a Ludmila Müllerová. Po říjnových volbách do Senátu klesl z důvodu zániku mandátu počet členů výboru, který tak měl na své poslední schůzi v rámci šestého funkčního období pouze osm členů.

Koncem roku 2008 se uskutečnila v rámci nového, tj. sedmého funkčního období, 1. schůze nově ustaveného výboru. V sedmém funkčním období má výbor třináct členů, jeho předsedou byl opět zvolen senátor Jiří Pospíšil, místopředsedy výboru se stali senátoři Pavel Čáslava, Vladimír Dryml, Jan Horník a Josef Řihák a ověřovateli výboru byli zvoleni senátoři Václav Koukal, Petr Pakosta a Radek Sušil.

V roce 2008 se konalo celkem 6 schůzí výboru.

Mandátový a imunitní výbor projednal v tomto roce žádost Policie ČR o vyslovení souhlasu Senátu s trestním stíháním senátorky Parlamentu ČR Liany Janáčkové a zavedl v souladu s § 14 odst. 3 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, disciplinární řízení proti senátorovi Pavlu Eybertovi za spáchání přestupku proti občanskému soužití a senátorovi Vlastimilu Balínovi za spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Výbor přijal v roce 2008 na půdě Senátu tři zahraniční delegace.

Jednalo se konkrétně o:

  • delegaci Výboru pro neslučitelnost funkcí a Mandátového a imunitního výboru Národní rady Slovenské republiky (za Mandátový a imunitní výbor Senátu se přijetí zúčastnil místopředseda výboru senátor Miloslav Pelc spolu se senátorem Jaromírem Volným)
  • delegaci Stálého výboru pro jednací řád a privilegia Parlamentu Irské republiky (za výbor jeho předseda senátor Jiří Pospíšil, místopředseda výboru senátor Rostislav Slavotínek a senátoři Josef Novotný a Jaromír Volný)
  • delegaci Výboru pro mandát, etiku a petice Parlamentu Lotyšské republiky a (za výbor jeho předseda senátor Jiří Pospíšil a místopředseda výboru senátor Miloslav Pelc)

Mandátový a imunitní výbor Senátu vedl jako evidenční orgán podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, evidenci čestných prohlášení senátorů a soudců. Po novele zákona o střetu zájmů (zákon č. 216/2008 Sb.), která nabyla účinnosti dne 20. června 2008, přestal být Mandátový a imunitní výbor Senátu evidenčním orgánem pro soudce, neboť ti již nejsou veřejnými funkcionáři ve smyslu zákona o střetu zájmů.

Od 1. ledna do 19. června 2008 obdržel výbor celkem 304 čestných prohlášení soudců, z toho 36 prohlášení bylo předloženo v souvislosti s ukončením výkonu soudcovské funkce. Po nabytí účinnosti novely zákona o střetu zájmů zaslalo své čestné prohlášení výboru ještě 92 soudců. Soudcům, jejichž čestná prohlášení obdržel výbor počínaje dnem účinnosti novely zákona o střetu zájmů, byla tato prohlášení s vysvětlujícím dopisem předsedy výboru vrácena zpět, ostatní prohlášení soudců byla předána do Archivu Senátu.

K 30. červnu 2008 svou povinnost předložit čestné prohlášení splnili všichni senátoři Parlamentu ČR, přičemž dva z nich doplnili na základě výzvy předsedy výboru své čestné prohlášení po uplynutí zákonem stanovené lhůty. Všechna čestná prohlášení jsou uložena v registru, který je v souladu se zákonem o střetu zájmů veden jak v listinné, tak v elektronické podobě.

Po zániku mandátu senátora splnilo svou povinnost uloženou § 12 odst. 2 zákona o střetu zájmů, tj. povinnost předložit evidenčnímu orgánu do 30 dnů od zániku výkonu funkce čestné prohlášení, všech 21 senátorů a tato čestná prohlášení byla uložena do registru oznámení.

Práva nahlédnout bezplatně na základě písemné žádosti do registru oznámení využilo v roce 2008 celkem dvacet pět zájemců, přičemž dvaceti dvěma z nich udělil evidenční orgán uživatelské jméno a přístupové heslo, které jim umožnilo přístup k registru vedeného v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě a jeden žadatel nahlédl do registru oznámení vedeného v listinné podobě. Zbývající dva žadatelé využili svého práva nahlédnout do evidence čestných prohlášení veřejných funkcionářů (poslanců, členů vlády a vedoucích ústředních správních úřadů, v jejichž čele není člen vlády) podaných do 31. prosince 2006 podle zákona č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů).

Výbor na své poslední 16. schůzi v šestém funkčním období ověřil v souladu s § 41 odst. 1 písm. a) zákona o jednacím řádu Senátu platnost volby senátorů ve 27 volebních obvodech zvolených v řádných volbách do Senátu, které se konaly ve dnech 17. a 18. října (I. kolo) a 24. a 25. října (II. kolo) 2008.

Jiří Pospíšil v.r.
předseda výboru

Zapsala: Dana Šedivá, tajemnice Mandátového a imunitního výboru