Zpráva o činnosti Organizačního výboru Senátu PČR za rok 2008

Organizační výbor organizuje a koordinuje práci orgánů Senátu v rozsahu stanoveném jednacím řádem Senátu.

V průběhu druhého roku 6. funkčního období Senátu PČR nedošlo ke kompetenčním ani personálním změnám výboru. 13členný výbor pracoval pod vedením předsedy Senátu Přemysla Sobotky a čtyř místopředsedů Senátu. Místopředseda Senátu Petr Pithart a Jiří Šneberger se věnovali specifikovaným oblastem, které jim byly rozhodnutím výboru svěřeny.

Nejdůležitějším úkolem Organizačního výboru je příprava schůzí Senátu; přičemž výbor navrhuje předsedovi Senátu jejich termín a pořad; doporučuje zařazení návrhů zákonů, mezinárodních smluv a jiných návrhů do návrhu pořadu schůze Senátu. V roce 2008 tak proběhlo 9 schůzí Senátu. Organizační výbor dále přikazuje návrhy zákonů postoupené Poslaneckou sněmovnou, mezinárodní smlouvy, žádosti prezidenta republiky, informace vlády a další návrhy k projednání příslušným výborům Senátu. V roce 2008 výbor přikázal přes 180 senátních tisků. Mezi jeho další významné kompetence patří schvalování plánu zahraničních styků Senátu, přijetí zahraničních návštěv a vyslání senátorů, orgánů Senátu a delegací na zahraniční a pracovní cesty. Za celý rok 2008 schválil Organizační výbor 87 přijetí zahraničních návštěv (a 31 přijetí velvyslanců předsedou Senátu) a 160 zahraničních cest.

Organizační výbor navrhuje pravidla hospodaření senátorských klubů na kalendářní rok. Členové výboru jednou za pololetí projednávají informaci vedoucího Kanceláře Senátu o čerpání prostředků na přijímání zahraničních návštěv a realizaci zahraničních cest a berou na vědomí informaci o řešení škod vzniklých na majetku Kanceláře Senátu.

Dne 8. února 2008 se konala na společné schůzi obou komor Parlamentu ČR volba hlavy státu. Již v lednu Organizační výbor v závislosti na výsledcích průzkumu k procedurálním otázkám k volbě prezidenta, kterého se zúčastnila většina senátorů, doporučil, aby na společné schůzi obou komor Parlamentu k volbě prezidenta republiky byl prezident volen tajným hlasováním a doporučil další konkrétní procedurální pravidla k této volbě.

V tomto měsíci se taktéž Organizační výbor zabýval Pravidly pro užívání a pronajímání prostor sídla Senátu, která byla schválena již v červnu roku 2006, a zároveň uložil vedoucímu Kanceláře Senátu opětovně vyhodnotit aplikaci Pravidel pro užívání a pronajímání prostor sídla Senátu k 31. prosinci 2008.

V červnu téhož roku Organizační výbor souhlasil s návrhy předloženými Podvýborem pro státní vyznamenání na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání a doporučil Senátu Parlamentu České republiky návrhy schválit a předložit je prezidentu republiky.

V listopadu Organizační výbor souhlasil s konáním Slavnostního shromáždění k 12. výročí Ustavující schůze Senátu, které se uskutečnilo 18. prosince 2008.

Stejně jako v předešlých letech vytváří Organizační výbor časový harmonogram. Z důvodu podmíněnosti Senátu na práci Poslanecké sněmovny a nemožnosti dodržet zachování pracovních a senátorských týdnů, se již tradičně tento harmonogram nazývá „orientační“.

V průběhu roku 2008 přijal Organizační výbor 133 usnesení, z toho 98 na celkem 23 schůzích a 35 per rollam v době mezi schůzemi.