Zpráva o činnosti Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu za rok 2008

Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu (SKPKS - dále jen Komise) byla ustavena na první schůzi Senátu dne 22. ledna 1997. Od té doby trvale pracuje již šesté funkční období jako jeden z mnoha důležitých orgánů Senátu. Náplň činnosti Komise je zcela odlišná od ostatních komisí a výborů Senátu a z tohoto důvodu je i její postavení s ostatními orgány nesrovnatelné. Komise je určitým spojníkem mezi Kanceláří Senátu a senátory, čímž napomáhá k rychlému řešení vzniklých problémů a k vzájemné kvalitní komunikaci bez zbytečných průtahů.

Komise byla znovu ustanovena na 1. schůzi 6. funkčního období dne 29. listopadu 2006, usnesením Senátu č. 14, a to v počtu 9 členů. Zároveň bylo jmenováno toto složení komise:

 • Daniela Filipiová
 • Jan Hálek
 • Adolf Jílek
 • Eduard Matykiewicz
 • Jiří Nedoma
 • Alena Palečková
 • Igor Petrov
 • Božena Sekaninová
 • Jiří Stříteský

Členové komise jsou členy různých výborů a při jejich volbě je vždy respektováno paritní zastoupení jednotlivých politických klubů.

Na téže schůzi byla předsedkyní Komise znovu zvolena senátorka Daniela Filipiová, místopředsedy se stali senátoři Adolf Jílek a Jiří Nedoma.

Ověřovateli Komise byli zvoleni senátorka Božena Sekaninová a senátor Eduard Matykiewicz.

Stejně jako v předchozích letech se Komise scházela téměř v pravidelných intervalech tak, aby vždy aktuálně projednala všechny předložené náměty, žádosti, přehledy apod. V roce 2008 se konalo celkem 5 řádných schůzí, na kterých bylo přijato celkem 34 usnesení. Projednáváno bylo průměrně 5 až 10 bodů na každé schůzi. V období, kdy nemohla být z důvodu vytíženosti senátorů svolána řádná schůze Komise, byla usnesení operativně přijímána formou per rollam. Vzhledem k tomu, že všichni členové komise jsou zároveň členy některého z výborů, je velmi těžké najít vhodný termín k jednání komise. Proto se poslední dobou osvědčilo, zasedat vždy před plénem Senátu.

Jak již bylo uvedeno, činnost a rozsah práce této komise má velmi široké spektrum. Při své činnosti vychází ze Senátem schválených úkolů Komise v 6. funkčním období a z aplikace při operativním řešení každodenních problémů. V roce 2008 se komise zabývala následujícími tématy:

 • v průběhu roku schvalovala potřebné aktuální změny v organizačním řádu Kanceláře Senátu
 • průběžně řešila zaviněné i nezaviněné škody senátorů. Celkem projednala 12 škodních protokolů
 • opakovaně se Komise zabývala jednotlivými variantami vstupu do budovy Senátu a instalací vstupních přístupových zařízení
 • operativně udělovala souhlas vedoucímu Kanceláře Senátu na zadávání veřejných zakázek nad 6 milionů korun ke konkrétním zakázkám
 • aktuálně schvalovala úpravu provozní doby gastronomických oddělení v souvislosti s provozním režimem KS (především v souvislosti s nulovou či velmi malou přítomností senátorů a pracovníků KS v prostorách Senátu o vánočních svátcích a v době letní omezené činnosti Senátu)
 • byla informována o škodách způsobených pracovníky KS a jejich řešeních škodní komisí KS
 • zabývala se podněty některých senátorů, např. stížnostmi na komplikované parkování v areálu Senátu, upozornění na špatný úklid a dalšími připomínkami
 • uspořádala anketu k zásobování a kvalitě jídel v senátorské restauraci, Feldovském domě i v S-klubu.
 • schválila několik komerčních akcí, které se konaly v areálu Senátu
 • byla průběžně informována o tom, jak je připravováno a realizuje se „Kulturní léto ve Valdštejnské zahradě“
 • byla seznámena s vyhodnocením „Pravidel pro užívání a pronajímání prostor Senátu“
 • několikrát se zabývala návrhem senátorky Aleny Palečkové umístit pamětní desku Františky Plamínkové a tento záměr podpořila. Návrh byl realizován dne 23. září 2008
 • členové komise vyslechli a zhodnotili zprávu o činnosti útvaru interního auditu
 • připomínkovala specifikaci k plánovanému nákupu notebooků
 • podpořila záměr umístění bronzové sochy Albrechta z Valdštejna v areálu Senátu

Ve dnech 3. až 6. června se na základě dlouhodobého plánu uskutečnila pracovní zahraniční cesta do Polského Sejmu. Cílem této cesty bylo navázání osobních kontaktů se zástupci partnerských parlamentních komisí. Vzhledem ke specifickému zaměření činnosti Stálé komise pro práci Kanceláře Senátu byla snaha projednat co nejvíce otázek týkajících se organizační struktury Polského Senátu, jeho propojení s veřejností, vybavení jak po stránce materiální, tak týkající se výpočetní techniky. Dále byly otázky směřovány na možnosti využívání a pronajímání prostor cizím organizacím, a to komerčně i nekomerčně, podmínky pro uspořádávání výstav, koncertů, finanční zabezpečení těchto akcí, sladění užívání historických prostor veřejností a Senátem, v jakém počtu pracovních sil jsou tyto služby zabezpečovány apod. V neposlední řadě byly konzultovány otázky zabezpečení servisních služeb senátorům, systém stravování zaměstnanců a senátorů a další.

Polská strana, zvláště pak obě vedoucí Kanceláří měla opravdový zájem na řešení a zodpovězení řady vzájemně položených otázek.

O této cestě říci, že byla velmi inspirativní a zajímavá. Vzhledem k tomu, že proběhlo mimo jiné setkání s oběmi vedoucími komor (kancléřkami), bylo projednáno mnoho zajímavých témat, podnětů a nápadů, které může Kancelář Senátu využít v budoucnu pro svoji práci. Vzájemná výměna zkušeností v oblasti podmínek práce pro senátory se ukázala jako velice užitečná a prospěšná pro obě strany s výhledem jejího dalšího prohlubování v blízké budoucnosti.

Závěrem si dovoluji konstatovat, že činnost Komise jako orgánu Senátu je nezastupitelná. Děkuji nejen všem členům Komise, ale i její tajemnici za obětavou a svědomitou práci v uplynulém roce. Věřím, že i v dalším roce bude Komise pracovat stejně kvalitně a že bude bez zaváhání plnit všechny jí svěřené úlohy, které vyplývají z jejího postavení a z náplně její činnosti.

 

Daniela Filipiová
předsedkyně komise