Zpráva o činnosti Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí za rok 2008

V roce 2008 měla Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí celkem 13 členů a předsedou komise je pan Josef Zoser.

Při komisi funguje poradní sbor - Konzultativní rada, která je tvořena 22 členy - krajany žijícími v zahraničí a lidmi, kteří se významnou měrou zabývají krajanskou problematikou, ať již profesně a nebo zájmově.

Komise se během roku sešla 5 x na řádné schůzi, z toho 4 x společně s Konzultativní radou. Komise velice úzce spolupracuje se zmocněncem pro krajany a s odborem pro kulturu,komunikaci a prezentaci při Ministerstvu zahraničních věcí České republiky.

V plánu práce pro rok 2008 byly stanoveny v rámci legislativy úkoly, které se týkaly návrhu změn ve volebním zákoně. Komise podala senátní návrh zákona o volbách do Parlamentu ČR, který se začne projednávat v Senátu ve 3.čtvrtletí roku 2008.

Druhým úkolem bylo řešení otázky návrhu změny zákona o občanství České republiky. V této věci komise jednala s vrchním ředitelem sekce legislativy a všeobecné správy na Ministerstvu vnitra ČR JUDr. Henychem. Vzhledem k normám Evropské unie, která připravuje nové zásady týkající se problematiky občanství v rámci EU, se tato záležitost odsouvá na další funkční období.

V oblasti podpory krajanského webu www.krajane.net došlo k novému faceliftu těchto stránek a ke značné změně v rámci aktuálnosti článků vzhledem k akcím, které se průběžně konali během krajanského roku. Došlo také k aktualizaci krajanských adresářů a přidáním nabídky v menu o rozšíření důležitých informací pro krajany žijící v zahraničí.Na úpravě těchto stránek se podílel také stážista naší komise Martin Nekola, který pro komisi pracoval od října 2007 do října 2008.

Během roku komise uspořádala, spolupořádala a nebo se zúčastnila několika akcí.

V únoru se konal 2. ročník festivalu Mene Tekel- mezinárodní festival proti totalitě,zlu a násilí a v rámci tohoto festivalu proběhla v Senátu 26.2.2008 mezinárodní konference.

„Totalita v kontextu evropských zemí, příčiny a důsledky“ za spolu pořadatelství komise.Hlavním moderátorem konference byl člen komise Tomáš Grulich.

Dne 28.5.1968 v Hlavním sále Senátu proběhlo Udílení cen Společnosti pro vědy a umění,Praha 2008. Komise organizovala toto udílení, ceny obdrželi Jaroslava Brychtová,Josef Hrnčíř,Václav Malý,Luděk Munzar,Bořivoj Navrátil, Václav Pačes, Mojmír Povolný, Jana Štroblová, Jan Tříska a Milan Uhde.

31.7.2008 se komise zúčastnila zahájení Kurzu českého jazyka pro krajany žijící v zahraničí v Dobrušce.Tento kurz trval do 21.8.2008 a celkově se ho zúčastnilo 60 stipendistů z celého světa.

V letošním roce slavil Československý ústav zahraniční 80. let od svého založení a předseda komise se zúčastnil slavnostní Valné hromady a následně oslav k založení tohoto ústavu.

Ve dnech 7.9.-12.9.2008 se v Ružomberoku na půdě Katolické univerzity konal 24. mezinárodní kongres Společnosti pro vědy.Za komisi zde přednesl svůj referát Tomáš Grulich.

Ve dnech 16.-17.9.2008 se konala mezinárodní konference „Krajané a exilů, kterou v budově Karolina uspořádal Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů i za podpory komise. Během konference měli svůj referát také člen komise Tomáš Grulich a předseda komise vystoupil v diskusi o činnosti komise.

18.9.2008 komise organizovala zahájení 2.krajanského folklorního festivalu v Hlavním sále Senátu.Na festival,který se konal v termínu 18.-20.9.2008 přijely krajanské soubory z USA, Slovinska, Chorvatska, Rumunska a Ukrajiny. Celkem se jednalo asi o 350 účastníků, kteří během festivalu ukázali svou činnost , coby tanečníci, hudebníci, autoři básní apod.

Během roku 2008 komise navštívila krajany v následujících zemích:

Ve dnech 4.-5.3. 2008 komise navštívila Slovensko. V Bratislavě se delegace sešla se zástupci krajanských spolků na Velvyslanectví ČR. Klub občanů ČR pořádal krajanský folklorní večer Slováckého kroužku se souborem Skaličan a před tímto večerem se konala beseda senátorů s krajany. Hlavním tématem byly otázky dvojího občanství,korespondenční hlasování, starobní důchody občanů ČR na Slovensku. Během návštěvy na Slovensku se delegace seznámila s volebním zákonem a korespondenčním hlasováním na Ministerstvu vnitra SR, kde již jedenkrát v roce 2006 v praxi proběhlo korespondenční hlasování.

Delegace navštívila Úřad pro Slováky žijící v zahraničí, kde se seznámila s prací tohoto úřadu, který vznikl 1.1.2006 a jedná se o rozpočtovou organizaci Úřadu vlády SR.Úřad řeší problematiku cca 2,5-3 mil zahraničních Slováků

Problémem z hlediska české krajanské problematiky na Slovensku je projevující se stárnutí členů spolků a neochota mladých lidí pokračovat v započaté činnosti.

Ve dnech 1.-3.5.2008 komise navštívila Švédsko, konkrétně XXVI. Setkání Českých a Slovenských krajanů ve Skandinávii.Toto setkání se uskutečnilo v Kyrkekvarnu v Sörgardenu. Zde se delegace setkala s představiteli spolků Jednota Sokol Göteborg, Švédsko-česko-slovenského spolku ve Stockholmu, Sdružení svobodných Čechů a Slováků ve Stockholmu a Svazem Českých a Slovenských spolků ve Švédsku.Při besedě s krajany opět krajané žádali řešení otázek možnosti korespondenčního hlasování, možnosti řešení dvojího občanství.

Předseda komise Josef Zoser zde předal senátní medaile panu Pavlu Mrázkovi a panu Otakaru Štorchovi, oběma za dlouholetou práci pro krajanskou komunitu ve Švédsku a šíření dobrého jména České republiky.

16.-20.7.2008 navštívila komise Chorvatsko. Během cesty měla delegace jednání v Chorvatském Parlamentu, kde se seznámila s postavením menšin a seznámila se s činností menšinových poslanců.V Záhřebu se delegace setkala s krajany z České besedy v Záhřebu a se členy Rady české menšiny města Záhřebu.V Záhřebu si delegace prohlédla budovu České besedy, kde také funguje česká knihovna a sobotní škola.

V Rijece delegace navštívila krajany v Českém domě, který je nově zbudován a patří České besedě Rijeka.V Rijece se dostává velké podpory krajanů od Přímořsko-goranského županství a od města Rijeky a to jak finanční podpory, tak i morální.V Českém domě je nyní velké zázemí pro činnost krajanských spolků a to v podobě velkého sálu s jevištěm, baletního sálu, prostor pro restauraci, nocleh, pro skladování a úpravu krojů.

Následně se delegace přesunula do Daruvaru, kde se konaly 19.-20.7.2008 dožínkové slavnosti, což je vrcholná přehlídka činnosti krajanské komunity žijící v Republice Chorvatska.Letošním organizátorem byla Česká beseda Daruvar a Svaz Čechů v Republice Chorvatsko.Na slavnostech bylo přítomno všech 26 Českých besed, které zde předvedly část ze své činnosti.Jedná se o hudební a taneční folklorní soubory, které předvádí svůj repertoár během večera a dne na podiích , které jsou po celém městě. Zároveň se konala výstava 15 amatérských výtvarníků české menšiny a výstava, která dokumentovala 15 dožínkových slavností, které se konaly v Daruvaru.

Předsedkyně Svazu Čechů Leonora Janotová delegaci seznámila s činností Svazu Čechů, provedla členy komise českou mateřskou školou a základní školou. Po celou dobu návštěvy delegace v Chorvatsku delegaci doprovázela poslankyně pro českou a slovenskou menšinu paní Zdenka Čuhnilová, která při prosazování zájmů naší komunity v Chorvatsku odvádí velký kus dobré a obětavé práce.

Během návštěvy v Chorvatsku byly předsedou komise Josefem Zoserem předány senátní medaile-předsedovi Rady pro českou menšinu v Záhřebu panu Adolfu Tomkovi a předsedkyni kulturně osvětové rady České besedyv Záhřebu paní Jarmile Kozákové- Marinkovič, v Rijece - předsedkyni České besedy Rijeka paní Fanynce Husákové a v Daruvaru předsedkyni Svazu Čechů v Republice Chorvatsko pani Leonoře Janotové- všem za dlouholetou práci pro krajanskou menšinu a přínos za zachování českého jazyka a kultury.

V Chorvatsku jsou krajané velmi dobře organizováni a jsou velice aktivní ve svých spolcích. Udržují hraní amatérského divadla, folklorní tanec a hudbu, vedou kroniky o činnosti, mají sportovní činnost a hlavně udržují český jazyk aktivně. Podnikají zájezdy do České republiky, jako turisté, ale i učitelé na metodické výukové kurzy českého jazyka.

31.8.-8.9.2008 se komise zúčastnila cesty do Argentiny.Navštívila zde krajanské komunity v provinciích Buenos Aires, Misiones a Chaco.Při setkání s představiteli krajanských spolků v Buenos Aires a Chaco komise převzala petice, ve kterých krajané požadují řešit otázky možnosti korespondenčního hlasování pro krajany, otázku dvojího občanství a zvětšení možnosti výuky českého jazyka, ať už přímo v Argentině, tak i zvětšení počtu stipendijních míst na kurzech českého jazyka v České republice.V provincii Buenos Aires delegace navštívila krajany v budově spolku Sokol ve Villa Dominico, kde spolek obdržel 400 tis Kč - dar z MZV na položení podlahy v tělocvičně.Ve spolku pracují všichni dobrovolně bez nároku na odměnu.

V městě Oberá, kde se konal XXVIII. ročník Národních slavností přistěhovalců, se komise zúčastnila zahájení těchto slavností a v českém domě Mamienka, který vlastní krajanský spolek Colectividad Checa de Misiones, se setkala s krajany. Tomuto spolku předal předseda komise medaili za práci pro krajanskou komunitu a šíření dobrého jména České republiky.Dům Mamienka sídlí v Parku imigrantů a odvíjí se v něm krajanská spolková činnost,pracuje při něm taneční soubor mladých lidí, při festivalu si spolek vydělává restaurační činnosti - vaření a prodej českých specialit apod.Při spolku také funguje výuka českého jazyka.

V provincii Chaco ve městě Presidencia Roque Saénz Peňa, kde působí krajanský spolek Unión Checoslovaca, cultural,social y deportiva, se komise setkala s krajany při odhalování desky k 90.výročí založení ČSR a odhalení desky na budově bývalé české školy označující objekt za městskou kulturní památku.V budově spolku se koná pravidelná výuka českého jazyka českým učitelem.Je zde též zřízeno Muzeum Jana Osyčky, kde jsou vystaveny exponáty, které si krajané přivezli z Československa do Argentiny během jejich emigrace.Spolková činnost je v této provincii velmi bohatá, převážně v oblasti tance a folkloru.Je velmi potěšující, že zde během posledních mála let došlo k velkým pokrokům ve výuce českého jazyka krajanů, jejichž zájem je tak velký, že požadují rozšíření o 1 učitele českého jazyka navíc.Při setkání s krajany předal předseda komise tomuto spolku senátní medaili za činnost pro krajanskou komunitu a za šíření dobrého jména České republiky.

Ve dnech 22.10.-24.10.2008 se komise zúčastnila konference v Rakousku-Rok 1968 ve vzpomínkách československých emigrantů, kterou pořádá krajanský spolek Kultur Klub a Diplomatická akademie ve Vídni. Zároveň zde navštívila Českou školu Komenský, kterou provozuje Školský spolek Komenský.

Během roku komise přivítala několik našich krajanů, kteří přijeli individuálně a nebo ve skupině.Mezi nejvýznamnějšími politiky, kteří nás navštívili, patřila paní poslankyně pro českou a slovenskou menšinu v Republice Chorvatsko Zdeňka Čuhnilová.

Mezi nejvzdálenější krajany, kteří nás navštívili,patřila skupina krajanů z Brazílie z města Nova Petrópolis , ze Srbského Banátu- Bele Crkve- mnozí navštívili Českou republiku poprvé, z Chorvatska- učitelé, kteří v ČR byli na metodickém kurzu a mnoho dalších. Z dalších krajanů nás navštívili krajané z Austrálie, Kanady, USA, Egypta, Iráku.Při rozhovorech s nimi je nejožehavějším problémem, který je trápí, zatím nemožnost volit korespondenčně, dvojí občanství,nevyřešení restitučních nároků z důvodu prekluzivních lhůt a dotace, granty na spolkovou krajanskou činnost.

Během roku se i přes velkou snahu nepodařilo více rozšířit spolupráci s Podvýborem pro krajany při Poslanecké sněmovně PČR.

V zahraničí je Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, vnímána jako hlavní partner při jednání s krajany.

Josef Zoser v.r.
předseda Stálé komise Senátu PČR
pro krajany žijící v zahraničí