Zpráva o činnosti Stálé komise Senátu pro ochranu soukromí za rok 2008

Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí, ustanovená dne 29. listopadu 2006 na první schůzi Senátu v jeho šestém funkčním období, ve svém druhém roce působení pokračovala ve stejném složení jako rok předcházející tzn. s předsedou komise senátorem Josefem Kalbáčem, místopředsedou komise senátorem Tomášem Töpferem, ověřovateli senátory Ladislavem Macákem a Jiřím Pospíšilem a ostatními členy komise senátory Rostislavem Slavotínkem a Tomášem Jirsou a panem Oldřichem Kužílkem.

Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí se do října 2008 sešla na sedmi schůzích. Druhý rok své činnosti věnovala převážně legislativní činnosti a zabývala se aktuálními problémy na poli ochrany soukromí např. bezpečností systému Czech POINT, zneužitím kamerových systémů aj.

Komise i v tomto roce úzce spolupracovala s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Předseda ÚOOÚ RNDr. Igor Němec se pravidelně účastní schůzí komise, společně se svými spolupracovníky dává komisi nové podněty a impulsy k činnosti a jako odborníci nabízí komisi cenný odborný pohled na projednávané záležitosti.

Pokračovala spolupráce i s nevládní organizací Iuridicum remedium (IuRe), která se v rámci programu Lidská práva a technologie věnuje hlavně informačně - osvětovým a odborným aktivitám na poli ochrany soukromí. Zástupci IuRe se dle zájmu účastnili schůzí komise a byli komisí žádáni o stanoviska k vybraných návrhům zákonů (např. k M 067/06 - Návrh rámcového rozhodnutí Rady o používání jmenné evidence cestujících pro účely vynucování práva, k senátním tiskům č. 301 a 302 - Návrh zákona o Policii České republiky a s ním související sen. tisk č. 302 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky).

Z návrhů zákonů a jiných senátních tisků se komise podrobněji zabývala především senátními tisky:

  • č. 201 - Novela zákona o střetu zájmů. Komise přes některé nedostatky novelu podpořila. (usnesení č. 10)
  • č. 144 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací. Komise doporučila vládní návrh schválit (usnesení č. 11).
  • č. 215 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracování údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci a o jejich předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických, podepsaná za Evropskou unii v Bruselu dne 23. července 2007 a za Spojené státy americké ve Washingtonu dne 26. července 2007. Komise vyjádřila nedůvěru k efektivitě jmenné evidence cestujících v boji proti terorismu, dobu uchovávání dat označila za nepřiměřenou účelu a upozornila na odmítavé stanovisko Evropského parlamentu (usnesení č. 12).
  • č. M 067/06 - Návrh rámcového rozhodnutí Rady o používání jmenné evidence cestujících pro účely vynucování práva. Komise tento návrh označila za předčasnou iniciativu, která není podložená důkazy o efektivitě takto sbíraných dat v boji proti terorismu, dobu uchovávání dat stejně jako v předchozím návrhu považuje za nepřiměřenou účelu, vyjádřila pochybnosti nad tím, jak bude zajištěna ochrana údajů v okamžiku, kdy doposud nebylo přijato rámcové rozhodnutí o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech, které má celou tuto ochranu pokrývat; upozornila, že pro předávání údajů třetím státům bude nutno vytvořit systém dostatečných záruk, že tato data nebudou bez povolení členského státu těmito státy dále sdílena s dalšími třetími státy. Komise nedoporučila Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, který si vyžádal stanovisko komise, aby podpořil tento návrh (usnesení č. 13).
  • č. 228 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. Komise návrh uvítala a podpořila s tím, že návrh posiluje záruky proti zneužívání odposlechů proti současnému stavu a tímto zvyšuje úroveň ochrany soukromí. Zároveň ale upozornila na nedostatečnou ochranu soukromí pro osoby různé od podezřelého, které komunikují s odposlouchávanou stanicí (usnesení č.14).
  • č. 237 - Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2007. Komise zhodnotila činnost ÚOOÚ, který je držitelem „Evropské ceny za nejlepší službu veřejnosti v oblasti ochrany osobních údajů” za rok 2007, za tradičně velmi dobrou a vzala výroční zprávu na vědomí (usnesení č. 16).
  • č. 299 - Návrh zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a s ním související sen. tisk č. 300 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Komise neměla námitky z hlediska ochrany soukromí a doporučila plénu Senátu oba návrhy zákonů schválit (usnesení č. 17 a 18).
  • č. 301 - Návrh zákona o Policii České republiky a s ním související sen. tisk č. 302 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky. Po dlouhé diskuzi komise doporučila oba návrhy zákonů schválit, ale očekává budoucí novelizace k lepšímu uplatňování zásad ochrany soukromí, stejně tak jako novelu zákona upravující komplexně provoz kamerových systémů na veřejných místech (usnesení č. 19 a 20).

Komise ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů a pod záštitou místopředsedy Senátu Jiřího Lišky uspořádala u příležitosti Dne ochrany dat 28. ledna 2008 Seminář o ochraně osobních údajů. Hlavním přednášejícím byl pan Graham Sutton, čestný člen sekce ústavního práva University College London, světově uznávaný odborník na ochranu osobních údajů. Sutton mj. srovnával přístup britských a českých zákonů k ochraně osobních údajů, vyzdvihl důležitost vyváženosti mezi ochranou soukromí a bezpečností občanů, zmínil řadu věcí, které by EU měla v této problematice změnit a zdůraznil potřebu osvěty mezi veřejností, aby si lidé více uvědomovali, co ochrana údajů znamená a proč je důležitá.

V médiích bývá nejčastěji citován člen komise Kužílek - vyjadřoval se např. k problematice kamerových systémů (Česko málo chrání soukromí - Lidové noviny, 4.1.2008), k průjezdným radarům na silnicích (Jsou průjezdné radary legální? - Televizní noviny, NOVA TV, 24.5.2008.; Takzvané úsekové radary jsou možná protiústavní - ČTK, 24.5.2008; Úsekové radary fotí i slušné řidiče - Právo, 26.5.2008), k zavádění openkaret v pražské městské hromadné dopravě (Zmatky při zavádění openkaret v pražské integrované dopravě - Český rozhlas - Radiožurnál, 19.8.2008).

Z iniciativy místopředsedy komise senátora Töpfera byla společnost T-Mobile požádána o vysvětlení zprávy o monitorování sms zpráv a hovorů zákonodárců během volby prezidenta, jejichž počet sdělila mluvčí společnosti T-Mobile v pořadu České Televize Události, komentáře (ČT 24, 14.2.2008). Společnost T-Mobile komisi ujistila, že v žádném případě nemonitoruje provoz určitých čísel, ale uznala, že měla dotaz ČT o zvýšení provozu v oblasti Španělského sálu během volby odmítnout.

V následujícím funkčním období se komise nadále plánuje věnovat problematice kamerových systémů a odposlechů, uskutečnit zahraniční cestu (nejlépe do Estonska) či dát větší prostor problematice zpracovávání testů DNA.