Zpráva o činnosti Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova za rok 2008

Podrobná zpráva o činnosti Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova v prvním roce 6. funkčního období byla přednesena na 10. schůzi Senátu 6. prosince 2007.

V druhém roce svého funkčního období, tedy v roce 2008 komise pokračovala v projednávání venkovské problematiky, uskutečnila 7 schůzí z toho 2 výjezdní a 3 semináře.

Na programu březnové schůze bylo projednávání Analýzy ministerstva vnitra k přímé volbě starostů za účasti ředitelky odboru Ministerstva vnitra Ing. Marie Kostuhové, která seznámila komisi se současnou situací.

Dubnová schůze byla věnována stále trvající hrozbě slučování obcí. Hovořilo se o poznatcích ze slučování obcí v ČR i zahraničí, např. v Německu, kde slučování obcí probíhá a je to hlavně ekonomika, která nutí obce ke slučování. Bylo konstatováno, že Česká republika má své historické uspořádání a dokud obce zvládají samosprávu, nebylo by dobré je slučovat.

Další schůze byla věnována problematice zcizování a následného výkupu kovového šrotu za účasti náměstka životního prostředí Ing. Karel Bláhy.

Komise také zorganizovala tři semináře. První se uskutečnil v květnu ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR, byl věnován ochraně zemědělského půdního fondu a setkal se se širokým ohlasem z řad laické i odborné veřejnosti. Na závěr tohoto semináře bylo přijato i prohlášení s apelem na urychlené řešení kritické situace, kdy v nenávratnu mizí orná půda, ačkoliv je cenným bohatstvím naší země.

Další seminář nazvaný „Mýty a fakta o českém lesním hospodářství” se uskutečnil v červnu ve spolupráci se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR a s lesnickou a dřevařskou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Cílem semináře bylo podat objektivní informace o současném stavu a vývoji našich lesů nejen odborné veřejnosti a zainteresovaným politikům, ale zejména zástupcům tisku, rozhlasu a televize. Přetrvávající mýty a zkreslené informace o hospodaření v lesích vyvraceli čeští odborníci na základě konkrétních vědeckých poznatků a objektivních statistických údajů.

Třetím seminářem byl seminář nazvaný „Voda v krajině”, který navázal na předchozí senátní semináře věnované problematice klimatických změn a jejich dopadů na některé oblasti ČR. Uskutečnil se v červenci a jeho účelem bylo seznámit nejen senátory, ale i širokou veřejnost s dopady systémů hospodaření a klimatických změn na vývoj vodního režimu v krajině, s výstupy některých odborných projektů včetně návrhů na řešení v oblasti zadržení vody v území, ochrany před povodněmi s využitím konceptu přírodě blízkých protipovodňových opatření v krajině apod.

V únoru se uskutečnilo výjezdní zasedání Stálé komise pro rozvoj venkova do regionu člena komise senátora Karla Šebka - na Benešovsko. Zde členové navštívili Město Neveklov, mateřskou školu, školský areál včetně Obchodní akademie, jejímž zřizovatelem je Město Neveklov. Dále se členové seznámili s životem v Diagnostickém ústavu Tloskov, kde se dosahuje vynikajících výsledků v péči o mentálně postižené děti a mládež. Tato návštěva byla podnětem k představení jejich hudebního souboru Kabrňáci v rámci kulturního léta v Senátu. Další zastavení patřila drobným podnikatelům - např. farma manželů Perníčkových v Herouticích, kteří se věnují chovu koní a jezdeckém sportu, každoročně se zde koná řada závodů s mezinárodní účastí. Podnikatelky, které se ujaly rekonstrukce zchátralého zámečku v Jablonné se kde po vzorně provedené rekonstrukci bude expozice nábytku a další turistické a obchodní aktivity. Uskutečnilo se i setkání se starosty okolních obcí, zástupci MAS Posázaví a občanských sdružení, kde se besedovalo na téma přímá volba starostů, stav čerpání fondů EU. Členy komise přijal starosta Benešova Ing. Petr Kouba. Další zastavení bylo vojenské muzeum v prostoru bývalých kasáren v Lešanech. Tento kdysi přísně střežený prostor raketového vojska dnes vynikajícím způsobem přibližuje moderní vojenskou historii československé a české armády. Muzeem provedl senátory člověk nejpovolanější - ředitel Vojenského muzea plk. Ing. Aleš Knížek. Poté si členové prohlédli pamětihodnosti města Týnec nad Sázavou a závod JAWA. Historická továrna prošla nelehkým obdobím a dnes nabízí nejširší modelovou řadu jednostopých vozidel.

V květnu uskutečnila komise plánované výjezdní zasedání do Moravskoslezského kraje. Byl to další z výjezdů komise po českém a moravském venkově, kdy senátoři poznávají rozdílnosti, specifika a konkrétní problematiku dané oblasti. Členové komise zavítali do Rožnova pod Radhoštěm, kde navštívili věhlasný skanzen. Tady se zajímali zejména o čerpání a využití získané podpory z tzv. norských fondů, které ochotně vysvětlil náměstek ředitele muzea ing. Gesierich. Dále se pokračovalo v návštěvě hornického městečka Stonava. Senátoři večer diskutovali se starosty z okolí (Stonava, Chotěbuz, Horní Suchá, Albrechtice), kde jim byla vysvětlována zejména specifická problematika území zasaženého důlní činností. V rámci večera senátoři shlédli i pásmo lidových písní a tanců v podání žáků místní základní školy s polským vyučovacím jazykem. Druhý den byl věnován konkrétní problematice obce Stonava (vítěz krajského kola soutěže Vesnice roku 2000). Senátoři byli obšírně seznámeni nejen s historií a současností obce s bohatou spolkovou činností, ale prohlédli si i budovu základní školy, sportovní halu včetně areálu s hřištěm a atletickou dráhou a nezapomněli ani na místní pamětihodnosti, kde k nejunikátnějším patří bezesporu „šikmý” kostel sv. Petra z Alkantary. Členové komise navštívili i jednoho z mála místních zemědělců - pana Tadeáše Kocha, majitele farmy, který se kromě chovu prasat věnuje i vedlejší činnosti v oblasti poskytování služeb, dopravy a stavebnictví. V současné době navíc realizuje stavbu bioplynové stanice přímo v areálu velkochovu. Odpoledne vyvrcholilo návštěvou Dolu Darkov, kde kromě besedy s vedením společnosti OKD a.s. senátoři sfárali do podzemí a prohlédli si jedno z důlních pracovišť s uhelným kombajnem. Dopoledne posledního dne výjezdu bylo věnováno prohlídce Lázní Darkov.

Po loňské nezaviněné absenci v zahraničních cestách letos koncem března vyjeli čtyři členové komise na třídenní plánovanou cestu do Portugalska. Kromě jednání v Národním shromáždění v Lisabonu s partnerským výborem pro ekonomické záležitosti se senátoři zajímali hlavně o venkovský prostor a život v něm. Delegace navštívila městečko Estremoz v regionu Alentejo, který patří v Portugalsku k problematickým z hlediska ekonomického i sociálního rozvoje. Mnoho informací dostali senátoři přímo na radnici, při prohlídce městečka, ale i na panství Quinta do Carmo zabývající se vinařstvím. Je na místě poděkovat panu velvyslanci Ladislavu Škeříkovi a jeho týmu za mimořádnou vstřícnost, ochotu a zajištění celé cesty.

V červenci se uskutečnila cesta do Nizozemska, kde se čtyři členové komise zajímali opět zejména o venkovskou problematiku. Navštívili provincii Zeeland, na radnici v obci Schouwen-Duiveland diskutovali hlavně o problematice financování, ale i slučování obcí, podnětné byly i informace o čerpání evropských dotací. Senátoři si prohlédli realizované projekty protipovodňových opatření, ale i ptačí rezervaci s cyklostezkami, zemědělské oblasti včetně návštěvy typického větrného mlýnu. Navštívili i rodinnou farmu Van de Velde, jejíž majitelé ustoupili z chovu ovcí a začali se věnovat pro Nizozemí netypickému pěstování vína a vinařství. Druhý den se senátoři sešli se zástupci Svazu měst Nizozemska, který byl založen již v r. 1912 a také úzce spolupracuje s českým Svazem měst a obcí. Zajímavá byla i odpolední návštěva Schipluidenu, kde sídlí Nadace na ochranu půdy. Senátní delegace samozřejmě nezapomněla navštívit ani Naarden s muzeem J. A. Komenského, Haag (včetně setkání s panem velvyslancem Marešem) a Amsterodam. Navzdory velmi nepříznivému počasí byla i tato zahraniční cesta velmi poučná a zajímavá.

V srpnu se někteří členové komise zúčastnili pracovního semináře na polích a.s. SEMPRA FLORA ve Veltrusech, věnovaného pěstování a využití letniček ve venkovském prostoru.

Dále se zástupci komise zúčastnili zahájení 35. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích a doprovodných seminářů, včetně tradičních Národních dožínek.

Tradičně se jednotliví členové komise zúčastňují vyhlašování vítězů krajských kol soutěže Vesnice roku ve svých regionech. Pro ně komise na závěr roku připravuje již tradičně setkání v historických prostorách Senátu, stejně jako slavnostní setkání zástupců ČR v evropské soutěži Kvetoucí sídla (Entente Florale Europe).

Činnost komise byla opět velmi bohatá a rozmanitá, stejně jako problematika venkova samotná. Asi by stálo za zamyšlení, zda tuto komisi, která má ze všech senátních komisí největší počet členů (15), nepovýšit na výbor pro venkov.

Ing. Václava Domšová, v.r.
předsedkyně komise