Zpráva o činnosti Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky za rok 2008

ÚVOD

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (dále SKSP) se v roce 2008 sešla na 6. schůzích. Dále uspořádala dva významné semináře.

Komise pracovala v tomto složení: Milan Bureš (místopředseda, Senátní klub ODS), Alena Gajdůšková (Senátorský klub ČSSD), Liana Janáčková (místopředsedkyně, Senátorský klub SNK), Zdeněk Janalík (Senátní klub ODS), Adolf Jílek (Klub senátorů KDU-ČSL), Jiří Oberfalzer (předseda, Senátní klub ODS), Vlastimil Sehnal (Senátní klub ODS), Richard Svoboda (Senátní klub ODS), Milan Špaček (místopředseda, Klub senátorů KDU-ČSL), Tomáš Töpfer (Senátní klub ODS).

SCHŮZE KOMISE

14. schůze (9. ledna 2008)

Na této schůzi se SKSP zabývala návrhem zákona, který mění zákon o ochraně spotřebitele, (senátní tisk č. 169), jehož součástí byly i změny v zákonu o regulaci reklamy či v zákonu o provozování rozhlasového a televizního vysílání. SKSP doporučila tento návrh zákona schválit.

SKSP se dále zabývala úpravami svého návrhu senátního návrhu zákona, který mění systém voleb členů mediálních rad.

15. schůze (27. února 2008)

SKSP schválila konečné znění svého návrhu senátního návrhu zákona (senátní tisk č. 214).

Dále se SKSP podrobně zabývala technickým plánem přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání.

16. schůze (19. března 2008)

Na této schůzi se SKSP zabývala návrhem zákona, který mění zákon o právu autorském, (senátní tisk č. 196) a navrhla vrátit jej Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Jejich podstatou bylo uvedení návrhu do původní podoby, kterou na začátku legislativního procesu navrhovalo ministerstvo kultury, a která je v souladu s evropským právem. Jako kompenzace za placení autorských poplatků v plné výši měl podnikatelům díky pozměňovacím návrhům sloužit nově zaváděný princip při výběru koncesionářských poplatků. Senát tyto pozměňovacími návrhy (spolu s dalšími) přijal, leč Poslanecká sněmovna poté schválila své původní znění.

17. schůze (22. dubna 2008)

Členové SKSP vyslechli zástupce vysílatelů rozhlasového vysílání, kteří představili svůj návrh legislativní úpravy k digitalizaci rozhlasového vysílání.

SKSP také projednávala návrh zákona, který mění zákon o trestním řízení soudním, (senátní tisk č. 228), jehož součástí byla i novelizace zákona o elektronických komunikacích. SKSP rozhodla návrhem zákona se nezabývat.

SKSP dále schválila komplexní pozměňovací návrh ke svému návrhu senátního návrhu (senátní tisk č. 214), který posléze přijal i Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Ve znění tohoto komplexního pozměňovacího návrhu byl návrh senátního návrhu schválen Senátem a postoupen Poslanecké sněmovně jako senátní návrh.

Na závěr SKSP schválila organizaci dvou seminářů: Herní zákon a nová média, Budoucnost médií veřejné služby.

18. schůze (4. června 2008)

SKSP se zabývala Výroční zprávou Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2007 (senátní tisk č. 222) a doporučila vzít tuto zprávu na vědomí.

Dále SKSP projednala návrh zákona, který mění zákon o elektronických komunikacích, (senátní tisk č. 247) a doporučila tento návrh zákona schválit.

19. schůze (15. července 2008)

SKSP doporučila vzít na vědomí Výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu za rok 2007.

Dále se SKSP zabývala návrhem zákona, který mění zákon o znakové řeči, (senátní tisk č. 272) a navrhla vrátit tento návrh Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které upřesňovaly terminologii a její použití. Senát a posléze i Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona právě s těmito pozměňovacími návrhy.

V tomto roce se uskuteční ještě minimálně jedna schůze SKSP.

DALŠÍ AKTIVITY

Seminář: Herní zákon a nová média - 14. května 2008

Cílem semináře bylo v souvislosti s veřejnou konzultací přispět k odborné diskusi a k přípravě kvalitního návrhu zákona o provozování licencovaných her (herní zákon), který bude přijat na základě konsensu v rámci odborné i laické veřejnosti.

Z diskuse vyplynuly zejména tyto priority, které by měl nový herní zákon respektovat:

 • Nelze opominout technologický pokrok především v oblasti elektronických komunikací.
 • Zamezení snahám obcházet herní zákon.
 • Jasné vymezení definice, regulace a odlišení licencovaných her a marketingových soutěží.
 • Účinná opatření pro ochranu dětí a mladistvých.
 • Efektivní kontrola a samoregulace.

„U regulace herního prostředí musí především převážit veřejný zájem, zejména kvůli ochraně mládeže a jiných zranitelných skupin“, řekl při zahájení semináře předseda Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky Jiří Oberfalzer. „Regulace také musí být technologicky neutrální, aby zaručovala rovné podmínky všech legálních účastníků trhu“, dodal.

V rámci semináře bylo prezentováno široké spektrum názorů.

Přednášející:

 • Jan Málek, náměstek ministra financí
 • Petr Knap, Ernst & Young, Partner
 • Pavlína Kalousová, místopředsedkyně Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a Výboru pro legislativu a financování
 • Jan Rakušan, předseda pracovní skupiny Asociace provozovatelů mobilních sítí
 • Zuzana Nitschneiderová, Havel & Holásek Bratislava, advokátka
 • Tomáš Böhm, prezident Unie vydavatelů
 • Michal Horák, místopředseda Asociace direct marketingu a zásilkového obchodu
 • Stanislav Jánský, marketingový ředitel Intersnacks

Další panelisté:

 • Jiří Balvín, předseda Asociace digitálních televizí
 • Zdeněk Barták, člen prezidia UNASO
 • Petr David, Asociace provozovatelů telekomunikační zábavy
 • Martin Šebesta, člen Výkonné rady Sdružení pro internetovou reklamu
 • David Šimoník, European Gaming and Betting Association
 • Antonín Zajíc, Asociace provozovatelů mobilních sítí.

Záznam je zveřejněn na adrese www.apms.cz.

Seminář: Televize veřejné služby v digitální éře - 18. června 2008

Cílem semináře bylo přispět k odborné diskusi o pojmu „veřejné služby“ a o tom, jak ji efektivně naplňovat a poskytovat.

Z diskuse vyplynuly zejména tyto priority:

 1. Definice pojmu „veřejná služba“ musí být dynamická, protože potřeby veřejnosti se spolu s veřejnou objednávkou vyvíjejí. To nelze postihnout statickým ustanovením zákona.
 2. Digitalizace přinese větší pluralitu na televizním trhu, a proto je možné, že některé veřejné objednávky budou samovolně uspokojeny v rámci komerčních televizních stanic.
 3. Mediální rady by měly hájit zájmy veřejnosti, a proto by měly mít účinnější a efektivnější pravomoci při kontrole řádného naplňování veřejné služby.
 4. Nové technologie umožní nový styl řízení České televize. Zažitá představa kamenné televize, kde se přímo veškerý program vyrábí, se stane nemoderní. Prostor se otevře pro nezávislé produkce a jiné platformy.

„Naplnění veřejné služby je závislé na veřejné objednávce, která se v čase mění, na rychlém vývoji technologií a na větší pluralitě digitálního televizního trhu“, konstatoval při zahájení semináře předseda Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky Jiří Oberfalzer. „Česká televize chce informovat, vzdělávat, ale i bavit - chce být televizí pro všechny“, uvedl ve svém příspěvku generální ředitel České televize Jiří Janeček. Generální ředitel televize Z1 Martin Mrnka naproti tomu poznamenal, že „v zahraničí existují komerční televize, které vysílají například program pro menšiny“. „Myslíme si, že základem je princip soutěže na dodávání pořadů externími produkcemi“, poznamenal předseda Českého filmového a televizního svazu Jan Kraus, když popisoval transparentní systém výroby pořadů televizí veřejné služby. Seminář uzavřela inspirativní diskuse.

Přednášející:

 • Jiří Janeček, generální ředitel České televize
 • Kateřina Fričová, ředitelka programu České televize
 • Jiří Balvín, ředitel TV Óčko
 • Martin Mrnka, ředitel TV Z1
 • Jan Kraus, předseda Českého filmového a televizního svazu
 • Miroslav Adamec, předseda Asociace režisérů a scénáristů
 • Karla Stojáková, členka představenstva Asociace producentů v audiovizi
 • Pavel Hanuš, vedoucí projektu digitalizace České televize
 • Jan Potůček, šéfredaktor DigiZone.cz
 • Jiří Hašek, Asociace provozovatelů mobilních sítí
 • Jan Štern, místopředseda Českého filmového a televizního svazu
 • Jiří Oberfalzer, předseda Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky

Návrh Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky senátního návrhu zákona (tisk č. 214)

Po vrácení návrhu Senátem k dopracování z minulého roku byly některé části návrhu přepracovány. Následně byl návrh Senátem schválen. V současné době je odeslán do Poslanecké sněmovny, která by se jím měla v nejbližší době zabývat.

Návrh mění tyto zákony: z. č. 483/1991 Sb., o České televizi, z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, a z. č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři.

Návrh upravuje změnu systému voleb do mediálních rad: Rada ČT, Rada ČRo, Rada ČTK (nikoli však RRTV a Rady ČTÚ). Cílem je větší reprezentativnost ve složení mediálních rad a větší transparentnost volby.

Navrhovaná úprava vychází z následujících principů: kontinuity, duality volebních míst, omezeného počtu navrhovatelů, přímé odpovědnosti a principu dvakrát a dost.

Principy návrhu byly detailně popsány ve zprávě SKSP o činnosti za rok 2007.

ZÁVĚR

SKSP se v roce 2008 sešla na 6. schůzích, na kterých mimo jiné projednala pět návrhů zákonů, dvě výroční zprávy a jeden návrh senátního návrhu zákona sama předložila. SKSP se dále intenzivně věnovala procesu digitalizace. Schůzí SKSP se účastnili zástupci ministerstev, zástupci regulačních orgánů, zástupci jednotlivých medií a odborníci.

SKSP v roce 2008 uspořádala dva významné semináře s mimořádným zastoupením na straně přednášejících.

SKSP úspěšně plní cíle a plán činnosti, který si vytýčila.

Svou aktivitou a věcným a odborným přístupem k projednávané problematice, jakož i zájmem o činnost a fungování hlavních médií, zejména médií veřejné služby, SKSP navázala na svou předchozí činnost a potvrdila své respektované postavení jak v Senátu, tak v odborné veřejnosti.