Zpráva o činnosti Ústavně-právního výboru Senátu PČR za rok 2008

Ústavně-právní výbor Senátu měl na začátku roku 2008 devět členů. Pracoval ve složení: Jaroslav Kubera, předseda výboru, Václav Homolka, Ladislav Macák, místopředseda výboru, Jiří Oberfalzer, Petr Pakosta, Jiřina Rippelová, Jaromír Volný, místopředseda výboru, Jiří Zlatuška, místopředseda výboru a Jiří Žák, místopředseda výboru.

Ověřovateli výboru byli senátoři Ladislav Macák, Jiří Oberfalzer a Jiří Žák.

K zásadní obměně ve složení výboru došlo v souvislosti s pravidelnými volbami do jedné třetiny Senátu, které se uskutečnily ve dnech 17.a 18.října a druhé kolo 24.a 25. října 2008.

Ze stávajících členů výboru končil mandát třem senátorům. Byli to senátoři L.Macák, J.Volný a J.Zlatuška. Senátor L.Macák se rozhodl do Senátu již nekandidovat, senátoři J.Volný a J.Zlatuška se o funkci senátora ucházeli, ale ve volbách neuspěli. Na první schůzi Senátu v 7. funkčním období byli do ÚPV zvoleni tito senátoři: Miroslav Antl, Václav Homolka, Jaroslav Kubera, Jan Nádvorník, Jiří Oberfalzer, Soňa Paukrtová, Jiřina Rippelová, Dagmar Zvěřinová a Jiří Žák.

První schůze nového Ústavně-právního výboru se konala dne 26.listopadu 2008. V tajném hlasování na ní byl opětovně zvolen předsedou výboru senátor Jaroslav Kubera. Místopředsedy výboru byli zvoleni senátoři Miroslav Antl, Dagmar Zvěřinová a Jiří Žák. Dále výbor zvolil své ověřovatele. Stali se jimi senátoři Václav Homolka, Soňa Paukrtová, Jiřina Rippelová a Jiří Žák.

V roce 2008 se výbor sešel na 11-ti zasedáních. Jednal 11 dnů a přijal celkem 53 usnesení a 5 záznamů z jednání.

Pokud jde o vládní a poslanecké návrhy zákonů výbor ve 24 případech doporučil Senátu projednávaný návrh zákona schválit, v pěti případech vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, jedenkrát doporučil Senátu, aby projednávaný návrh zákona zamítl. V jednom případě se výboru nepodařilo dospět hlasováním k přijetí usnesení, což dokumentuje záznam z jednání.

Dále se výbor zabýval projednáváním návrhů senátních návrhů zákonů. V případě návrhu stykového zákona a s ním souvisejícího návrhu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny doporučil výbor Senátu oba projednávané návrhy schválit. Pokud jde o návrh zákona o volbách do parlamentu, doporučil výbor Senátu schválit projednávaný návrh zákona ve znění výborem přijatých pozměňovacích návrhů. U tří dalších návrhů se výboru nepodařilo dospět hlasováním k usnesení. Bylo to u návrhu na změnu Ústavy ČR, kterou předložil senátor Horník a dále u návrhu zákona o státních svátcích senátora M.Mejstříka a u návrhu na změnu loterijního zákona, který předložil senátor J.Novotný.

Výbor v minulém roce projednal také pět návrhů na ratifikaci mezinárodní smlouvy. Jednalo se o senátní tisk č. 181, tj. o návrh na ratifikaci Lisabonské smlouvy. V tomto případě výbor nedospěl k přijetí usnesení. Pokud jde o návrh na ratifikaci Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, doporučil výbor Senátu projednávání této věci odročit. Pokud jde o Dohodu mezi ČR a USA o zřízení radarové stanice v ČR a o související dohodu o právním postavení ozbrojených sil USA na území ČR, doporučil výbor Senátu dát souhlas k ratifikaci. Dále projednal výbor Dohodu mezi EU a Islandskou republikou a Norskem o používání některých ustanovení Úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi státy EU. Také v tomto případě doporučil výbor Senátu dát souhlas k ratifikaci.

Na své 21. schůzi, která se konala dne 28. května 2008 výbor projednal a doporučil Senátu vzít na vědomí Souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2007. Výbor se toho dne zabýval také Výroční zprávou Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2007. Také v tomto případě navrhl Senátu vzít zprávu na vědomí.

Dále výbor projednal Zprávu vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v Evropské unii za rok 2007. Také v tomto případě doporučil výbor Senátu vzít zprávu na vědomí.

Vůbec poprvé ve své historii se výbor v říjnu 2008 zabýval projednáním Výroční zprávy Ústavu pro studium totalitních režimů. Také v tomto případě dal výbor plénu Senátu doporučení, aby vzal projednávanou zprávu na vědomí.

Další aktivity výboru:

Dne 26. února 2008 uspořádal Ústavně-právní výbor společně s místopředsedou Senátu Jiřím Liškou v hlavním sále Senátu odborný seminář na téma: Druhá transformace zemědělských družstev. Semináře se zúčastnilo přibližně 140 osob z řad senátorů, poslanců, zástupců vlády ČR, odborné veřejnosti a dotčených občanů. Hlavním cílem této akce bylo poukázat na celou řadu problémů souvisejících a tzv. druhou transformací zemědělských družstev a zejména nalezení možných řešení přetrvávajícího neuspokojivého stavu, kdy řada oprávněných osob dosud nebyla odškodněna.

Ve dnech 16.-18. září 2008 uspořádal Ústavně - právní výbor Senátu společně s Ústavně - právním výborem Poslanecké sněmovny odborné výjezdní pracovní zasedání ve školícím zařízení Poslanecké sněmovny v Harrachově. Tématem jednání bylo předběžné projednání návrhu na novou kodifikaci občanského zákoníku. Senátory a poslance seznámil s novým návrhem předseda rekodifikační komise prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. a tým jeho spolupracovníků. Jednání se zúčastnil také ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil a řada odborníků z Ministerstva spravedlnosti.

Zahraniční aktivity výboru:

Dne 12. září 2008 uskutečnil výbor oficiální přijetí delegace Výboru pro právo,veřejnou správu a lidská práva Parlamentu Albánské republiky, na kterém byly projednány otázky týkající se pracovní náplně obou výborů. Albánští zákonodárci se zajímali kromě jiného o úkoly českého parlamentu v oblasti evropských otázek, o postoj českých senátorů k Lisabonské smlouvě, o postavení a práva opozice v parlamentu, o parlamentní procedury a řadu dalších záležitostí.

Dne 5.listopadu 2008 uskutečnil výbor oficiální přijetí delegace Výboru pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu. Toto setkání českých a evropských zákonodárců již předznamenávalo blížící se české předsednictví v Radě Evropské unie. Na společném jednání byla projednána celá řada závažných evropských témat. Největší pozornost byla věnována obsahu Lisabonské smlouvy a proceduře jejího schvalování v těch státech, které smlouvu dosud neratifikovaly a důvodům, které k tomu vedou. Velká část diskuse byla věnována situaci v ČR.

Ve dnech 14.-15. září se místopředseda výboru senátor J.Zlatuška zúčastnil v zastoupení předsedy výboru senátora J.Kubery setkání předsedů právních výborů členských zemí EU, které se konalo v Paříži.

Dále výbor uskutečnil tři zahraniční pracovní cesty. Ve dnech 26.dubna - 4. května 2008 to byla cesta do Chile. Návštěva se uskutečnila společně s místopředsedou Senátu Jiřím Šnebergerem a byla zaměřena na porovnání politických systémů obou zemí, na fungování legislativního procesu, dále na otázky komunální politiky a porovnání soudních systémů obou zemí

Ve dnech 20.-26. července 2008 proběhla pracovní návštěva Izraele. Také tuto cestu uskutečnili senátoři ÚPV společně s místopředsedou Senátu Jiřím Šnebergerem. Jednání byla zaměřena na bezpečnostní situaci v obou zemí a na fungování politických a soudních systémů. Velká pozornost byla věnována možnostem rozšíření spolupráce mezi Českou republikou a Izraelem.

Ve dnech 15.-17. října 2008 uskutečnil výbor společně s místopředsedou Senátu Jiřím Šnebergerem a s Výborem pro záležitosti Evropské unie pracovní cestu do Polské republiky.

Hlavními tématy byly - vztah evropského právního řádu a národních právních řádů, kompetenční soudnictví v Evropské unii, obsah a procedury schvalování Lisabonské smlouvy v Polsku, v ČR a v dalších evropských státech, kde ještě nebyla dokončena ratifikační procedura. Velká pozornost byla věnována také promítnutí přijetí Lisabonské smlouvy do národních právních řádů v obou zemích.

Jaroslav Kubera, předseda výboru

V Praze dne 16.března 2008
zpracovala: JUDr. Květa Skoupá, tajemnice ÚPV Senátu