Zpráva o činnosti Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR za rok 2008

(do konce 6. funkčního období) tj. od 1. ledna 2008 do 2. listopadu 2008

V roce 2008 pracoval Výbor pro záležitosti Evropské unie beze změn ve složení, tj. předseda výboru senátor Luděk Sefzig; místopředsedové výboru senátoři Alena Venhodová, Václav Koukal a Miroslav Škaloud; ověřovatelé senátoři Tomáš Grulich, Adolf Jílek, Eduard Matykiewicz a Karel Tejnora, členové výboru Alena Gajdůšková, Jana Juřenčáková a Otakar Veřovský.

Beze změn zůstalo i rozdělení odpovědnosti za konkrétní odborné oblasti práva EU jednotlivým členům výboru - viz příloha č. 1.

Výbor si vybral k projednání 58 evropských dokumentů (26 legislativních aktů a 32 komunikačních dokumentů) dalších 6 legislativních aktů a 12 komunikačních dokumentů zůstalo k projednání z roku 2007.

V roce 2008 se výbor sešel na 17. schůzích a projednal 57 evropských dokumentů:

 • 6 legislativních aktů vybraných v roce 2007
 • 17 legislativních aktů vybraných v roce 2008
 • 12 komunikačních dokumentů vybraných v roce 2007
 • 21 komunikačních dokumentů vybraných v roce 2008
 • 1 evropský dokument na žádost Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

K projednání v dalším funkčním období tedy zůstalo 9 legislativních aktů a 11 komunikačních dokumentů.

U 29 projednávaných dokumentů si VEU vyžádal stanovisko odborného výboru - Výbor pro hospodářství zemědělství a dopravu (15), Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí (13) a Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (1).

Senátoři Luděk Sefzig, Tomáš Grulich, a Eduard Matykiewicz byli zpravodaji 9 evropských tisků, Alena Venhodová a Miroslav Škaloud 6, Otakar Veřovský 5, Jana Juřenčáková 4, Alena Gajdůšková 3 a Václav Koukal, Karel Tejnora a Adolf Jílek 2 evropských dokumentů.

Z projednaných 57 dokumentů vzal výbor na vědomí 33, u 23 přijal doporučení pro plénum Senátu a jedenkrát nepřijal výbor usnesení. Plénum Senátu do skončení 6. funkčního období projednalo 21 dokumentů a přijalo k nim stanovisko shodné s doporučením VEU, 2 dokumenty Senát dosud neprojednal.

Přehled projednávaných tisků viz příloha č. 2, stručné shrnutí obsahu a závěrů jednání u tisků, které byly výborem předloženy k projednání plénu Senátu - viz příloha č. 3.

I v roce 2008 se výbor zabýval vnitrostátní legislativou, když projednal:

 • tisk 145 - senátní návrh zákoníku práce - zpravodaj Adolf Jílek,
 • tisk 156 - konvergenční program - zpravodaj Luděk Sefzig,
 • tisk 174 - dohoda o stabilizaci a přidružení mezi ES a Albánií - zpravodaj Václav Koukal,
 • tisk 179 - zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - zpravodaj Luděk Sefzig,
 • tisk 181 - návrh na ratifikaci Lisabonské smlouvy - zpravodaj Luděk Sefzig,
 • tisk 189 - dohoda o stabilizaci a přidružení mezi ES a Černou Horou - zpravodaj Václav Koukal,
 • tisk 263 - návrh na přistoupení Lichtenštejnska k dohodě o schengenském acquis - zpravodaj Karel Tejnora
 • tisk 298 - senátní návrh novely Ústavy ČR - zpravodaj Tomáš Grulich
 • tisk 306 - návrh na ukončení platnosti Úmluvy o Europolu - zpravodaj Luděk Sefzig.

Výbor projednal dokument „Vyhodnocení evropských dokumentů projednávaných Senátem“ a vyslechl následující informace a zprávy:

 • dvě informace o prioritách předsednických zemí Rady EU - za Slovinsko vystoupil velvyslanec J.E. Franc But a za Francii velvyslanec J.E. Charles Fries;
 • dvě informace stálé zástupkyně Senátu v Bruselu;
 • dvě informace o prioritních oblastech předsednictví ČR v Radě EU a o stavu příprav na předsednictví od zástupců úřadu místopředsedy vlády pro evropské záležitosti;
 • dvě informace Úřadu vlády o ratifikaci Lisabonské smlouvy;
 • informaci zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o sektorových prioritách předsednictví a stavu příprav;
 • informaci zástupce Ministerstva spravedlnosti o vývoji projednávání kolizních norem (Řím III);
 • informaci zástupce Ministerstva zemědělství o sektorových prioritách a o aktualizované pozici ČR k tzv. Health Check;
 • informaci vládního zmocněnce p. Martina Smolka o průběhu zastupování ČR před Evropským soudním dvorem;
 • informaci člena kolegia Eurojustu za ČR p. Pavla Zemana o jeho činnosti;
 • informaci senátora Bedřicha Moldana o připravovaných legislativních aktivitách EU v oblasti životního prostředí;
 • informaci europoslance p. Vladimíra Železného k ratifikaci Lisabonské smlouvy a k ní připojené Listiny základních svobod.

Ve spolupráci s organizací ANO pro Evropu uspořádal výbor diskusi s ministrem pro evropské záležitosti Irska p. Dickem Rochem a ve spolupráci s CEVRO a členem Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu p. Oldřichem Vlasákem odborný seminář na téma „Budoucnost kohezní politiky“.

V roce 2008 uspořádal výbor dvě výjezdní zasedání:

Ve dnech 10. - 13. března 2008 výbor navštívil Heidelberg, Karlsruhe a Štrasburk. Výjezdní zasedání se kromě seznámení se s dalšími evropskými orgány zaměřilo na vztah Lisabonské smlouvy k vnitrostátnímu ústavnímu pořádku. Na toto téma proběhla obsažná diskuse se soudci Spolkového ústavního soudu prof. Udo di Fabiem a prof. Siegfriedem Broßem.

Ve Štrasburku se senátoři zúčastnili části plenárního jednání Evropského parlamentu, které bylo věnováno přípravě jarní Evropské rady. Dále proběhla separátní jednání s českými zástupci jednotlivých frakcí EP poslanci Liborem Roučkem, Janem Březinou, Hynkem Fajmonem spolu s Oldřichem Vlasákem.

V rezidenci velvyslanectví ČR při Radě Evropy senátoři diskutovali s velvyslancem J.E. p. Pavlem Svobodou, vládním zmocněncem ČR pro Evropský soud pro lidská práva (ESLP) p. Vítem Šormem a soudcem Evropského soudu pro lidská práva p. Karlem Jungwiertem.

Výbor navštívil i ESLP. Soudce Karel Jungwiert je seznámil s historií a činností soudu. Debata byla vesměs věnována případným dopadům přijetí Lisabonské smlouvy, resp. k ní připojené Charty a event. průnik Evropského soudního dvora do působnosti ESLP.

I druhé výjezdní zasedání do Trnavy a Vídně ve dnech 16. - 18. září 2008 se zaměřilo na vztah evropského a národního právního řádu a na kompetenční soudnictví v EU. V Trnavě senátoři diskutovali s p. Radoslavem Procházkou z katedry teorie práva Právnické fakulty a prvním vládním zmocněncem pro zastupování Slovenské republiky před Evropským soudním dvorem.

Ve Vídni navštívili zástupci VEU rakouský Ústavní soudní dvůr, kde mj. diskutovali o různých právních aspektech ratifikace Lisabonské smlouvy se soudcem Ústavního soudního dvora a profesorem srovnávacího a evropského veřejného práva univerzity ve Štýrském Hradci p. Christophem Grabenwarterem.

Následná diskuse s velvyslancem ČR ve Vídni p. Janem Koukalem byla opět věnována průběhu ratifikace Lisabonské smlouvy.

Výbor v roce 2008 uskutečnil pět zahraničních cest - do Lotyšska (5. - 8. března 2008), Francie (2. - 5. června 2008), Chorvatska (17. - 20. června 2008), Bulharska (15. - 18. července 2008) a do Polska (15. - 17. října 2008).

Na všech zahraničních cestách senátoři diskutovali s partnerskými výbory o aktuálních evropských otázkách (zejména o ratifikaci Lisabonské smlouvy) vč. uplatňování principu subsidiarity a proporcionality. S příslušnými výbory parlamentů a relevantními vládními i nevládními organizacemi se zástupci VEU při jednáních zaměřili na energetickou politiku jak ve vztahu k životnímu prostředí, tak k nutnosti zajistit její bezpečnost, na ochranu před terorismem, migrační a azylovou politiku a možnosti dalšího rozšiřování Unie, na roli národních parlamentů v evropské institucionální struktuře i na praktické dopady přijímání evropské legislativy a organizace čerpání evropských fondů. V Chorvatsku se jednali i o průběhu přístupových jednání.

Jednání v Polsku, kterých se zúčastnil i místopředseda Senátu Jiří Šneberger a zástupci Ústavně-právního výboru, se týkala zejména vztahu evropského a národního právního řádu a na kompetenční soudnictví v EU.

Bližší informace lze najít ve zprávách ze zahraničních cest.

Zástupci výboru se dále zúčastnili dvou jednání evropských výborů V4 v Maďarsku (18. - 20. března 2008) a v Praze (8. - 10. října 2008) a tří jednání evropských výborů EU tzv. COSAC (Slovinsko-Lublaň 17. - 18. února 2008, Slovinsko-Bled 7. - 8. května 2008 a Francie-Paříž 6. - 7. července 2008).

Kromě toho se jednotliví členové výboru účastnili společných meziparlamentních jednání (na téma hospodářská politika a finanční trhy, Lisabonská strategie, migrace a integrace), jednání výborů Evropského parlamentu (na témata energetika, životní prostředí, občanské svobody, justice, vnitro, rovné příležitosti), jednání Parlamentního shromáždění Rady Evropy, zahraničních cest funkcionářů Senátu a Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí.

Zástupci výboru v průběhu roku 2008 přijali velvyslance Kypru, Lucemburska, Slovinska, Irska, Lotyšska, Dánska, Francie, Jihoafrické republiky, Řecka, Maďarska a Chargé d´affaires Rumunska a dále místopředsedu Evropské komise pro oblast podnikání a průmyslu p. Güntera Verheugena, slovinského ministra vnitra p. Dragutina Mate, pověřence francouzského ministra práce a státního sekretáře pro evropské záležitosti p. Bernarda Brunhnese, bulharskou ministryně pro evropské záležitosti pí Gerganu Grančarovou, delegaci Evropské komise, místopředsedu Dolní komory japonského parlamentu p. Takahira Yokomichiho, předsedu Výboru pro zahraniční záležitosti Evropského parlamentu p. Jacka Saryusze-Wolskiho, delegaci zahraničního výboru Evropského parlamentu, předsedu britské Sněmovny lordů lorda Juliana Grenfella, delegaci švédského Výboru pro záležitosti Evropské unie a delegaci Německo-české meziparlamentní skupiny přátel Spolkového sněmu.

Předseda výboru Luděk Sefzig dále přijal předsedu bavorské zemské skupiny CSU ve Spolkovém sněmu p. Petera Ramsauera, místopředsedu rakouské Spolkové rady a předsedu Výboru pro ústavu a federalismus p. Jürgena Weisse, předsedu Národního shromáždění Bulharska p. Georgi Pirinského, předsedu sociálně-demokratické strany Německa p. Mathiase Platzecka, starostku aljašského města Delta Junction pí Mary Leith-Dowling, člena Výboru pro zahraniční věci francouzského Národního shromáždění p. Rolanda Bluma a úředníky státní správy v rámci výměnného vzdělávacího programu zaměřeného na předávání zkušeností z předsednictví SRN v Radě EU.

Členové VEU se rovněž účastnili přijetí zahraničních hostů předsedou a místopředsedy Senátu - polského předsedy vlády p. Donalda Tuska, předsedy vlády Rumunska p. Calin Popescu-Tariceanu, ministra zahraničních věcí Litvy p. Petrase Vaitiekunase, předsedy chorvatské vlády p. Ivo Sanadera, předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nového Zélandu pí Margaret Wilson, skupiny poslanců německého Bundestagu, , ministra zahraničních věcí Zambie p. Kabing Pande, předsedy Evropské komise p. José Manuela Barrosa, předsedy Národního shromáždění Bulharska p. Georgi Pirinského, místopředsedkyně lotyšského parlamentu a předsedkyně Právního výboru pí Vinety Muižniece, předsedkyně vlády Moldavska pí Zianidy Greceanni, státního ministra pro vnější vztahy Indie p. Ananda Sharma, ministra zahraničních věcí Filipín p. Alberta G. Romula a místopředsedy Výboru pro bankovnictví a obchod kanadského Senátu p. Yoine Goldsteina.

Zpracovala: Daniela Bendová
2. listopadu 2008


Senátorka / senátor Odpovědnost za: (dle hlav Smlouvy o ES) Formace Rady EU
Luděk Sefzig MZV, MF
 • všeobecné záležitosti
 • vývoj Unie
 • vlastní zdroje (část pátá, hlava II)
 • rozpočet
 • hospodářská a měnová unie (VII)
Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy

ECOFIN
Jana Juřenčáková
Otakar Veřovský
MPO, MF
 • vnitřní trh (III)
 • hospodářská soutěž (VI)
 • daně a sbližování právních předpisů (VI)
Rada pro konkurenceschopnost a vnitřní trh
Otakar Veřovský
Jana Juřenčáková
MF, MPO, MZV
 • celní unie (I), celní spolupráce (X)
 • společná obchodní politika (IX)
 • rozvojová politika (XX)
Rada pro konkurenceschopnost a vnitřní trh
Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy
Václav KoukalMMR, MPO
 • hospodářská a sociální soudržnost (XVII)
 • průmysl (XVI)
Rada pro všeobecné záležitosti
Rada pro konkurenceschopnost a vnitřní trh
Alena GajdůškováMŠMT, MK, MPO
 • školství, vzdělávání, mládež (XI)
 • kultura (XII)
 • výzkum a technologický rozvoj (XVIII)
Rada pro vzdělání, kulturu a mládež

Rada pro konkurenceschopnost a vnitřní trh
Tomáš GrulichMS, MV, MZV
 • víza, azyl, přistěhovalectví a jiné politiky týkající se volného pohybu osob (IV)
Rada pro spravedlnost a vnitro
Eduard MatykiewiczMŽP
 • životní prostředí (XIX)
Rada pro životní prostředí
Adolf JílekMPSV
 • zaměstnanost (VIII)
 • sociální politika (XI)
Rada pro zaměstnanost a sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele
Miroslav ŠkaloudMD, MPO, MI
 • doprava (V)
 • transevropské sítě (XV) - energetika, telekomunikace, informační společnost
Rada pro dopravu, telekomunikace a energii
Karel TejnoraMZ, MPO
 • zdravotnictví (XIII)
 • ochrana spotřebitele (XIV)
Rada pro zaměstnanost a sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele
Alena VenhodováMZE, MZV
 • zemědělství (II)
 • rozšíření EU
Rada pro zemědělství a rybářství
Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy
Pořadové číslo Tisk Vyžád. stan. Stan. VEU Usn. pléna Senátu
Leg. aktuKom. dok.č.krátký názevvzít na vědomí usn.č.dopor. plénu usn.č.
1N 055 06družicové radionavigační programy (EGNOS a Galileo)VHZD199
1K 056 06znovunastavení evropských programů GNSS (další vývoj projektu GALILEO)VHZD200
2K 058 06úloha Eurojustu a Evropské soudní sítě v boji proti terorismu a organizovanému zločinune222
3K 059 06přibližování Evropy občanůmnezáznam 1
4K 060 06veřejná konzultace v souvislosti s přezkumem rozpočtu na období 2008-2009ne203
2N 061 06jednotná procedura při podávání žádostí o povolení k pobytu a pracovní povoleníne214351
3N 062 06podmínky vstupu a pobytu příslušníků třetích zemí - výkon vysoce kvalifikovaného zaměstnáníne215351
5K 065 06zpráva o pokroku v plnění strategie pro udržitelný rozvoj 2007VUZP230
6K 066 06strategie rozšíření pro období 2007-2008ne204
4N 068 06předpisový rámec pro sítě a služby elektronických komunikacíVHZD235334, 335
5N 069 06univerzální služba a služby elektronických komunikací
6N 070 06zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací
7K 071 06služby obecného zájmune243
8K 072 06příprava na Health Check společné zemědělské politikyVHZD234319
9K 074 06energetický technologický plán (SETPlan)VUZP264403
10K 075 06kritéria pro inspekce ochrany životního prostředíVUZP236
11K 076 06monitorování emisí skleníkových plynů a provádění Kjótského protokoluVUZP249
12K 077 06politika sousedstvíne229
13K 078 06nový cyklus obnovené Lisabonské strategiene219
7N 079 06snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidelVHZD244382
8N 081 06podpora výroby energie z obnovitelných zdrojůVHZD, VUZP250404
9N 082 06obchodování s emisními povolenkamiVHZD, VUZP251469
10N 083 06geologické skladování oxidu uhličitéhoVHZD, VUZP252470
14K 084 06první hodnocení národních akčních plánů energetické účinnostiVHZD, VUZP253
15K 085 0620 a 20 do roku 2020 - změna klimatu jako příležitostVHZD, VUZP254
16K 086 06podpora uskutečnění demonstrace udržitelné výroby energie z fosilních palivVHZD, VUZP255
11N 087 06snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020VHZD, VUZP256
12N 088 06průmyslové emise (integrovaná prevence a omezování znečištění)VUZP320
17K 089 06sdílený informační systém o životním prostředí (SEIS)VUZP321
13N 090 06bezpečnost hračekne263
18K 091 06roční strategie politik pro rok 2009ne248380
19K 092 06zpráva o hodnocení a další budoucnosti FRONTEXune277
20K 093 06systém kontroly hranic (EUROSUR)ne278
21K 094 06příprava na další kroky ve správě hranic EUne279
22K 095 06Evropský finanční systémVHZD284
23K 096 06společný přístup k národním fondům bohatstvíVHZD285
14N 097 06znečištění z lodíne275397
24K 098 06účinný výkon soudních rozhodnutí - transparentnost dlužníkových aktivne294
25K 099 06Západní Balkán - posilování evropské perspektivyne274
15N 100 06bezpečnost silničního provozuVHZD326498
26K 101 06Evropské agentury - cesta vpředne293463
16N 102 06migrace ze SIS 1+ na SIS IIne301
17N 103 06přístup veřejnosti k dokumentům EPne332510
27K 104 06konvergenční zpráva 2008ne313
28K 105 06úspěchy a výzvy po 10 letech hospodářské a měnové uniene314
18N 107 06pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělceVHZD300454
29K 108 06iniciativa pro transparentnost (etický kodex)ne333
19N 113 06statut evropské soukromé společnostine339
30K 114 06akt o malém a středním podnikání pro Evropune342neprojednáno
31K 115 06vztahy EK s vnitrostátními parlamenty - zpráva za rok 2007ne311488
20N 116 06antidiskriminační směrnicene310485
21N 117 06ovoce do školne312489
22N 118 06uplatňování práv pacientůVZSP334
32K 119 06provádění Haagského programune324
33K 120 06koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního začleněníne343neprojednáno
23N 121 06obnovená sociální agenda - solidarita v Evropěne344
DOKUMENTY PROJEDNÁVANÉ NA ŽÁDOST VZOB
TiskStanovisko VEUStan. VZOB usn.č.Usn. pléna Senátu
č.krátký názevvzít na vědomí usn.č.dopor. usn.č.
1M 080 06posílení Eurojustu223dopor. 127330

Příloha č. 3

SENÁTNÍ TISK č. N 061/06

Návrh směrnice Rady o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě

Č. Rady: 14491/07
Zpravodaj: Tomáš Grulich
Usnesení VEU č.: 214
Usnesení Senátu č.: 351

V souvislosti s nepříznivým demografickým vývojem se EU snaží získat kvalifikované pracovní síly ze třetích zemí. Návrh má stanovit společný rámec práv všem osobám, které na území EU pobývají oprávněně a zavést jednotný postup při vyřizování jejich žádostí o povolení k pobytu/výkonu práce

Výbor považuje návrh za předčasný - přednost by mělo mít zrušení přechodných období pro pohyb pracovních sil v EU. Případným přijetím tohoto návrhu by se příslušníci třetích zemí mohli dostat do výhodnějšího postavení, než občané EU z tzv. nových členských států. Výbor rovněž požaduje, aby oblast dávek v nezaměstnanosti byla upravována rozhodnutím příslušné členské země.

Senát se ztotožnil se stanoviskem výboru; došlo jen k mírné úpravě textu.

SENÁTNÍ TISK č. N 062/06

Návrh směrnice Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci

Č. Rady:14490/07
Zpravodaj:Tomáš Grulich
Usnesení VEU č.:215
Usnesení Senátu č.:352

Návrh podporuje snahu získat vysoce kvalifikované pracovní síly ze třetích zemí do některých segmentů pracovního trhu EU tím, že přináší určitou příznivější úpravu právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES i pro slučování rodin. Výsledkem schvalovací procedury by měla být tzv. modrá karta EU.

ČR připravuje vlastní projekt tzv. zelených karet - souběžnost obou režimů je možná.

V usnesení výboru se odrazil nesouhlas s tím, aby pracovníci ze třetích zemí požívali lepší postavení než občané EU z tzv. nových členských států. Dále výbor doporučil, aby stanovení minimální mzdy držitele modré karty bylo ponecháno na rozhodnutí členského státu.

Senát se ztotožnil se stanoviskem výboru; došlo jen k mírné úpravě textu.

Tzv. KOMUNIKAČNÍ BALÍČEK
Senátní tisky č. N 068/06, N 069/06 a N 070/06.

SENÁTNÍ TISK č. N 068/06

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací

Č. Rady:15379/07
Zpravodaj:Otakar Veřovský
Usnesení VHZD č.:203

SENÁTNÍ TISK č. N 069/06

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Č. Rady:15387/07
Zpravodaj:Otakar Veřovský
Usnesení VHZD č.:204

SENÁTNÍ TISK č. N 070/06

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací

Č. Rady:15408/07
Zpravodaj:Otakar Veřovský
Usnesení VHZD č.:202
Usnesení VEU č.:235
Usnesení Senátu č.:334, 335

Soubor legislativních návrhů má zjednodušit a zefektivnit předpisový rámec a zajistit vyšší úroveň ochrany spotřebitelů. Měl by vést k vytvoření jednotného trhu elektronických komunikací zejména sjednocením regulačního přístupu prostřednictvím vytvoření regulačního orgánu na evropské úrovni. Návrhem se rovněž rozšiřují pravomoci Komise v této oblasti.

Výbor, ačkoli si je vědom překážek v přeshraničním poskytování těchto služeb, považuje za potřebné nezvyšovat regulaci v této oblasti a zachovat liberální prostředí. Nesouhlasí se zřízením Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací - stejného cíle lze dosáhnout posílením nezávislosti národních regulátorů, zintenzivněním jejich vzájemné spolupráce a využitím stávajících evropských institucí (zejména Skupiny evropských regulátorů). Výbor rovněž doporučil vládě jak by měla postupovat v případě, že návrh na zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací nalezne většinovou podporu členských států.

Senát se ztotožnil se stanoviskem výboru. V usnesení č. 335 určeném Evropské komisi byla vynechána část s doporučením pro vládu ČR.

SENÁTNÍ TISK č. K 072/06

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Příprava na kontrolu stavu reformy SZP (společné zemědělské politiky)

Č. Rady:15351/07
Zpravodaj:Alena Venhodová
Usnesení VHZD č.:201
Usnesení VEU č.:234
Usnesení Senátu č.:319

Cílem sdělení je nastínit jak zefektivnit a zjednodušit režim přímých podpor, jak je přizpůsobit rozšířené EU a jak se vypořádat s novými tématy - změny klimatu, bioenergetika či hospodaření s vodou.

Výbor vítá snahu o (byť jen dílčí) změny SZP, které by měly vést k odstranění výjimek, zrovnoprávnit postavení členských států a zachovat konkurenceschopnost evropského zemědělství. Tomu ovšem neodpovídá tendence znevýhodnit velké zemědělské podniky. Souhlasí s ukončením kvótového systému na mléko a mléčné výrobky, které neodpovídá současné potřebě a navrhuje, aby prostředky získané snížením přímých plateb byly přednostně vkládány do opatření k ochraně půdního fondu, krajiny a hospodaření s vodou.

Senát se ztotožnil se stanoviskem výboru.

SENÁTNÍ TISK č. K 074/06

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropský strategický plán pro energetické technologie (Plán Set) = Směřování k budoucnosti s nízkými emisemi uhlíku

Č. Rady:15458/07
Zpravodaj:Alena Gajdůšková
Usnesení VUZP č.:77
Usnesení VEU č.:264
Usnesení Senátu č.:403

Plán SET navrhuje jak dosáhnout čistší, efektivnější, hospodárné a udržitelné energetické technologie - zajištěním lepší koordinace a kolektivního přístupu, zintenzivněním výzkumu a inovací, zajištěním vyšších investic, zlepšením spolupráce a pomocí rozvíjejícím se zemím. Cílem je přispět ke snížení emisí skleníkových plynů v EU a nastartovat výzkum nových tzv. čistých technologií.

Výbor podporuje zapojení českých subjektů do společných programů a vyzývá vládu k aktivní účasti, zejména při implementaci navrhovaných opatření.

Senát se ztotožnil se stanoviskem výboru.

SENÁTNÍ TISK č. N 079/06

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel

Č. Rady:5089/08
Zpravodaj:Václav Koukal
Usnesení VHZD č.:224
Usnesení VEU č.:244
Usnesení Senátu č.:382

Vzhledem k tomu, že dosavadní pokrok při snižování emisí CO2 z osobních a lehkých užitkových vozidel je pomalý a dobrovolné závazky nestačí k naplnění stanovených cílů, byly stanoveny závazné limity emisí, v nichž by základním parametrem měla být užitkovost vozidla v souvislosti s hmotností vozidla. Návrh vyvolal bouřlivou reakci výrobců automobilů.

Výbor považuje za důležité udržet konkurenceschopnost evropských výrobců i to, aby opatření byla neutrální ke struktuře vyráběných vozidel. Podporuje názor vlády na způsob stanovení limitů emisí CO2. Doporučuje zohlednit délku výrobních cyklů automobilového průmyslu při stanovení data, kdy nařízení vstoupí v platnost.

Senát se ztotožnil se stanoviskem výboru.

Tzv. KLIMATICKO-ENERGETICKÝ BALÍČEK

Senátní tisky č. N 081/06, N 082/06 a N 083/06.

Součástí balíčku byly i tisky č. K 084/06, K 085/06, K 086/06 a N 087/06, které vzal výbor na vědomí.

SENÁTNÍ TISK č. N 081/06

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů

Č. Rady:5421/08
Zpravodaj:Miroslav Škaloud, Eduard Matykiewicz
Usnesení VHZD č.:240
Usnesení VUZP č.:79
Usnesení VEU č.:250
Usnesení Senátu č.:404

Směrnice stanoví zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie v EU na 20 % do roku 2020, rozdělení závazku na jednotlivé členské státy, kritéria efektivity využívání biopaliv, pravidla pro záruky původu a záruky přístupu do elektrických sítí pro energii z obnovitelných zdrojů.

Výbor souhlasí se zvýšením podílu obnovitelných zdrojů při současném respektu k věcným a ekonomickým možnostem každé země. Žádá vládu, aby prosazovala stanovení kritérií efektivnosti biopaliv a specifikovala dopady přijetí směrnice. Doporučuje rovněž, aby se vláda zasazovala o prosazení konceptu nízkouhlíkových (čistých) zdrojů místo konceptu obnovitelných zdrojů.

Senát k uvedenému stanovisku ještě připojil explicitní vyjádření podpory pozici vlády k energeticko-klimatickému balíčku.

SENÁTNÍ TISK č. N 082/06

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES tak, aby se zlepšil a rozšířil systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství

Č. Rady:5862/08
Zpravodaj:Eduard Matykiewicz, Miroslav Škaloud
Usnesení VHZD č.:240
Usnesení VUZP č.:80
Usnesení VEU č.:251
Usnesení Senátu č.:469

Po zkušebním období Komise přistupuje k revizi systému obchodování s emisními povolenkami, která má snížit celkové množství emisí škrty v národních alokačních plánech. Je navržen strop emisí platný pro celou EU. Roční limit se bude snižovat lineárně. Počítá se s postupným přechodem od bezplatného rozdělování povolenek k jejich nákupu v aukcích.

Výbor poukázal na nevyjasněnost dopadů navrhované směrnice a na riziko, že návrh přinese rychlý růst cen energií. Upozornil i na nebezpečí, že energeticky náročné výroby budou přesunuty do zemí, které tuto regulaci nezavedou - tím by mohlo dojít k úpadku celých průmyslových odvětví v EU aniž by se dosáhlo snížení emisí v globálním měřítku.

Senát se ztotožnil se stanoviskem výboru.

SENÁTNÍ TISK č. N 083/06

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o geologickém skladování oxidu uhličitého a o změně směrnic Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, směrnic 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006

Č. Rady:5835/08
Zpravodaj:Eduard Matykiewicz, Miroslav Škaloud
Usnesení VHZD č.:240
Usnesení VUZP č.:81
Usnesení VEU č.:252
Usnesení Senátu č.:470

Komise navrhuje výstavbu až 12 tzv. demonstračních elektráren, které by využívaly zatím velmi zřídka užívanou technologii zachycování a geologickém ukládání oxidu uhličitého (CCS). Směrnice vymezuje právní rámec, ve kterém by se využívání uvedené technologie mělo pohybovat.

Výbor ve svém doporučení vyjádřil své obavy týkající se bezpečnosti CCS, finanční náročnosti a efektivnosti využití této metody.

Senát se ztotožnil se stanoviskem výboru.

SENÁTNÍ TISK č. K 091/06

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Roční politická strategie na rok 2009

Č. Rady:6688/08
Zpravodaj:Luděk Sefzig
Usnesení VEU č.:248
Usnesení Senátu č.:380

Dokument stanovuje prioritní oblasti pro následující rok a je podkladem pro zahájení diskusí na všech úrovních. Vyjádření relevantních orgánů Komise zohlední při sestavování legislativního plánu.

Výbor ocenil přístup Komise k připomínkám Senátu k Roční politické strategii na rok 2008, považuje objem navrhovaných opatření za přiměřený časově omezenému mandátu Komise, upozorňuje na problematiku přechodných období pro volný pohyb osob i zavádění dalších nástrojů hraniční spolupráce bez zhodnocení stávajících a apeluje na zvýšení informovanosti o přípravách na vytvoření útvaru pro vnější činnosti. Doporučuje Komisi věnovat pozornost nízkoemisním zdrojům energie, zrychlení přístupových jednání kandidátských zemí, zvýšení konkurenceschopnosti, reformám společné hospodářské politiky a analytickému zhodnocení integrace EU v posledních 20 letech.

Senát se ztotožnil se stanoviskem výboru.

SENÁTNÍ TISK č. N 097/06

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/35/ES o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání

Č. Rady:7616/08
Zpravodaj:Miroslav Škaloud
Usnesení VEU č.:275
Usnesení Senátu č.:397

Původní směrnice stanovovala, že vypouštění znečišťujících látek z lodí bylo posuzováno jako protiprávní jednání, které podléhá sankcím. V předkládané novele je tento typ jednání kvalifikován jako trestný čin podléhající trestním sankcím.

Takováto úprava významně zasahuje do rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy. Rozsudek Evropského soudního dvora potvrdil kompetenci Komise harmonizovat trestněprávní sankce v případě, že hlavním účelem je zvýšení bezpečnosti námořní dopravy či ochrana životního prostředí. Současně ovšem omezil možnosti Komise stanovit přesné minimální hranice sazeb trestných činů.

Výbor proto poukázal na své předchozí stanovisko k harmonizaci trestněprávních předpisů a pozitivně hodnotil, že trestní sankce nejsou přesně stanoveny, ale podléhají rozhodnutí členského státu při dodržení požadavku na jejich účinnost, přiměřenost a schopnost odradit od trestního jednání. Vyjádřil svou připravenost sledovat pozorně dodržování principů subsidiarity a proporcionality u návrhů, které se dostávají na rozhraní prvního a třetího pilíře evropského práva.

Senát se ztotožnil se stanoviskem výboru.

SENÁTNÍ TISK č. N 100/06

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, o usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu (předložená Komisí)

Č. Rady:7984/08
Zpravodaj:Karel Tejnora
Usnesení VHZD č.:289
Usnesení VEU č.:326
Usnesení Senátu č.:498

Jako mechanismus pro výměnu informací mezi jednotlivými členskými státy o držiteli vozidla se navrhuje zřízení elektronické sítě. Ta by měla umožnit okamžité získání potřebných údajů pro další stíhání při spáchání těchto přestupků: nepřiměřená rychlost, řízení pod vlivem alkoholu, nepoužití bezpečnostních pásů a nezastavení na červenou. Nepředpokládá se ani harmonizace dopravních předpisů ani sankcí za spáchání přestupku.

Výbor s ohledem na to, že ČR je tranzitní zemí, podporuje opatření vedoucí ke zlepšení přeshraničního vymáhání právních předpisů. Doporučuje omezit působnost na ty delikty, které nemohly být postiženy na místě. Formulace užité v návrhu by měly důsledně odrážet to, že se vztahuje na období před vydáním pravomocného rozhodnutí o přestupku. Nabádá ke zvýšení informovanosti řidičů o pravidlech silničního provozu v jednotlivých členských státech.

Senát se ztotožnil se stanoviskem výboru.

SENÁTNÍ TISK č. K 101/06

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Evropské agentury - cesta vpřed

Č. Rady:7972/08
Zpravodaj:Václav Koukal
Usnesení VEU č.:293
Usnesení Senátu č.:463

Komise zahajuje další diskusi o úloze agentur a jejich místu v řízení EU jejímž cílem by mělo být zvýšení jejich transparentnosti a efektivity. Sdělení se zaměřuje na regulační agentury - Komise hodlá stáhnout návrh interinstitucionální dohody z r. 2005, přezkoumat vlastní vnitřní systémy vztahující se k agenturám a metodiku posuzování dopadu, provést hodnocení stávajících regulačních agentur do konce roku 2009 a do té doby nepředkládat žádné návrhy na zřízení nových.

Dle vývoje jednání se jeví jako pravděpodobné, že dříve než proběhne horizontální hodnocení agentur vznikne interinstitucionální pracovní skupina, která by měla analyzovat aktivity všech agentur.

Senát se ztotožnil se stanoviskem výboru.

SENÁTNÍ TISK č. N 103/06

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise

Č. Rady:9200/08
Zpravodaj:Luděk Sefzig
Usnesení VEU č.:332
Usnesení Senátu č.:510

Návrh zohledňuje zkušenosti s přístupem veřejnosti k dokumentům evropských institucí a výsledky konzultace zahájené Zelenou knihou z dubna 2007. K hlavním změnám patří rozšíření okruhu oprávněných osob na všechny fyzické a právnické osoby, stanovení dokumentů, které budou vyloučeny z oblasti působnosti či rozšíření podmínek, které musí dokument splňovat.

Výbor se domnívá, že předložený návrh nepřispěje k vyšší transparentnosti evropských institucí - není spokojen s definicí pojmu dokument, postrádá větší provázanost s evropskou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů či zlepšení přehlednosti rejstříku institucí.

Senát se ztotožnil se stanoviskem výboru.

SENÁTNÍ TISK č. N 107/06

 • Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
 • Návrh nařízení Rady o úpravách ve společné zemědělské politice prostřednictvím změn nařízení (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. /2008
 • Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
 • Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2006/144/ES o strategických směrech společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007-2013)
 • kontrola stavu
Č. Rady:9656/08
Zpravodaj:Alena Venhodová
Usnesení VHZD č.:301
Usnesení VEU č.:300
Usnesení Senátu č.:454

Předkládané úpravy zohledňují některé zkušenosti získané při provádění reforem z let 2003-2004. Navrhuje se zjednodušení jednotných plateb, podpora trhu a reflexe současných výzev (změny klimatu, vodní hospodářství nebo bioenergie).

Výbor se ve svém usnesení snažil vyjádřit své kontinuální přesvědčení o nutnosti provést po r. 2013 reformu společné zemědělské politiky. Podporuje proto některá navrhovaná opatření - upuštění od konceptu degresivity přímých plateb či posilování politiky rozvoje venkova. Připomíná rovněž že cílem reforem by mělo být zvýšení konkurenceschopnosti evropského zemědělství a odstranění výjimek.

Senát rozšířil stanovisko VEU zejména o připomínky, že snížení přímých plateb by mělo postihnout všechny farmy bez ohledu na jejich velikost či že přesouvané prostředky na rozvoj venkova by měly být přednostně využity k ochraně půdy a vodního režimu v krajině. Dále pak doporučil vládě, aby v rámci předsednictví otevřela otázku geneticky modifikovaných organismů.

SENÁTNÍ TISK č. K 114/06

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Mysli především na malé podnikatele (Think Small First) Akt o malém a středním podnikání (A Small Business Act) pro Evropu

Č. Rady:11262/08
Zpravodaj:Jana Juřenčáková
Usnesení VEU č.:342
Usnesení Senátu č.:dosud neprojednáno

Komise navrhuje zásady a konkrétní opatření, která by měla usnadnit život malých a středních podniků.

Výbor vyjádřil svou plnou podporu navrhovaným opatřením s tím, že pouze řádná implementace může umožnit malým a středním podnikům plně využít výhod a možností jednotného trhu. V té souvislosti se domnívá, že by se hodnocení provádění mělo stát součástí každoročního hodnocení Lisabonské strategie na úrovni Společenství. Kromě toho výbor upozornil, že Rada EU by se měla k Aktu vyjádřit až po projednání všemi relevantními subjekty vč. Evropského parlamentu.

SENÁTNÍ TISK č. K 115/06

Zpráva Komise - výroční zpráva za rok 2007 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty

Č. Rady:11159/08
Zpravodaj:Luděk Sefzig
Usnesení VEU č.:311
Usnesení Senátu č.:488

Komise posílila vztahy s vnitrostátními parlamenty a od září 2006 s nimi konzultuje své návrhy a sdělení. V tisku konstatuje, že český Senát patří mezi čtyři nejaktivnější komory.

Výbor poukázal na možný další rozvoj účasti národních parlamentů na evropském legislativním procesu a zhodnotil dopad přijímaných stanovisek i odpovědí Komise a doporučil prezentovat tyto informace v průběhu dalšího projednávání i při další formulaci politik.

Senát se ztotožnil se stanoviskem výboru.

SENÁTNÍ TISK č. N 116/06

Návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci

Č. Rady:11531/08
Zpravodaj:Luděk Sefzig
Usnesení VEU č.:310
Usnesení Senátu č.:485

Cílem návrhu je doplnit stávající legislativu EU a zakotvit provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci jinde, než na trhu práce. Současně je zaváděna jednotná míra minimální ochrany osob, které jsou terčem takovéto diskriminace.

Postoj vlády k dokumentu není jednotný - zatímco Úřad vlády jako původní gestor směrnici uvítal, Ministerstvo práce a sociálních věcí, které se stalo spolugestorem s Ministerstvem spravedlnosti se zněním rámcové pozice vlády nesouhlasí.

Senát se ztotožnil se stanoviskem výboru.

SENÁTNÍ TISK č. N 117/06

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), s cílem vytvořit projekt „Ovoce do škol“

Č. Rady:11380/08
Zpravodaj:Alena Venhodová
Usnesení VEU č.:312
Usnesení Senátu č.:489

Komise ve snaze podpořit vyšší spotřebu ovoce a zeleniny a napomoci tak k odklonu od nezdravého stravování, které spolu s nedostatkem pohybu přináší (zejména u dětí) výskyt nadváhy, obezity a zdravotních problémů navrhuje projekt „Ovoce do škol“. V rámci projektu má EU spolufinancovat „bezplatnou distribuci“ ovoce a zeleniny do škol vč. propagace.

Výbor nepovažuje návrh projektu za dostatečný nástroj k dosažení proklamovaného cíle. Navrhuje upravit návrh tak, aby umožňoval stanovit národní projekty bez bezplatné distribuce ovoce a zeleniny tj. zaměřit je na propagaci dobrých stravovacích návyků.

Senát se ztotožnil se stanoviskem výboru.

SENÁTNÍ TISK č. K 120/06

Návrh sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Obnovený závazek pro sociální Evropu: posílení otevřené metody koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění

Č. Rady: 11560/08
Zpravodaj: Adolf Jílek
Usnesení VEU č.: 343
Usnesení Senátu č.: dosud neprojednáno

Návrh, který je součástí tzv. sociálního balíku, směřuje k posílení otevřené metody koordinace (OMK) jakožto nelegislativního nástroje k zajišťování integrovaného přístupu Společenství. Jednou z hlavních metod posílení OMK by mělo být stanovování kvantifikovaných cílů v oblastech sociálního začleňování, zdravotní a dlouhodobé péče a reformy důchodových systémů.

Výbor vzhledem k rozdílné sociální situaci v zemích EU 27, která neumožňuje stanovení reálně dosažitelných společných cílů, návrh na stanovování kvantifikovaných cílů nepodporuje. Vyslovil politování nad nedostatečným zapojením národních parlamentů i nad dosavadní nízkou mírou transparentnosti a deficitem demokratické kontroly.