Zpráva o činnosti Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR za rok 2008

1. SLOŽENÍ VÝBORU

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR (dále jen „VHZD“) do 2. listopadu 2008 zasedal v počtu 11 senátorů a to v následujícím složení:

předseda:
Ivan Adamec
místopředsedové:
František Kopecký, Jan Nádvorník, Igor Petrov, Josef Vaculík
členové:
Jan Hajda, Vítězslav Jonáš, Jiří Lajtoch, Jiří Nedoma, Soňa Paukrtová, Jiří Stříteský

Vzhledem k tomu, že rok 2008 byl rokem volebním, v období od 2. - 26. listopadu 2008 bylo složení výboru následující:

místopředsedové:
Jan Nádvorník, Igor Petrov
členové:
Jan Hajda, Vítězslav Jonáš, Jiří Nedoma, Soňa Paukrtová, Jiří Stříteský

Ustavující schůzí výboru dne 26. listopadu 2008 začali senátoři pracovat v následujícím složení:

předseda:
Jan Hajda
místopředsedové:
Igor Petrov, Liana Janáčková, Vítězslav Jonáš, Adolf Jílek, Karel Korytář
členové:
Jiří Bis, Jiří Nedoma, Petr Pakosta, Josef Řihák, Jiří Stříteský

2. LEGISLATIVNÍ ČINNOST VÝBORU

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu je jediným výborem v Senátu, který projednává zákony s ekonomickou problematikou. Zcela mimořádně jsou výborem projednávány i zákony týkající se nebo přímo související se státním rozpočtem. Zde je však nutné konstatovat, že se Senát neúčastní schvalovací procedury při sestavování rozpočtu.

Ve výboru pracují senátoři, kteří se většinou dlouhodobě zabývají problematikou hospodářské sféry, podnikatelského prostředí, fungováním státní správy a samosprávy v oblasti daní, auditu, soudnictví a vymahatelnosti práva, neziskového sektoru a fungování občanské společnosti po ekonomické stránce. Své zkušenosti zde uplatňují i senátoři specializující se v oblastech zemědělství a veškerých druhů dopravy.

Kromě „běžných“ návrhů zákonů, výročních zpráv, mezinárodních smluv a dohod se výbor často věnuje i tzv. „evropským tiskům“, kde si jeho stanovisko dožaduje Výbor pro záležitosti Evropské unie.

V roce 2008 se výbor sešel na 12 schůzích (16 jednacích dnů), projednal 92 senátních tisků a to:

 • 59 návrhů zákona, z toho 5 senátních návrhů zákona;
 • 10 mezinárodních smluv a dohod;
 • 6 výročních zpráv;
 • 16 evropských tisků;
 • Konvergenční program (listopad 2007).

Většina zákonů projednávaných ostatními výbory má i ekonomické a hospodářské dopady na fungování České republiky; je tedy nutné tyto dopady posoudit a poté zjištěné skutečnosti okomentovat na jednání pléna. Z výše uvedeného vyplývá, že se výbor věnuje i návrhům zákona, které mu na první pohled nepříslušejí - např. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 56/2001 Sb.

3. PODVÝBORY VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

V 6. funkčním období VHZD doporučil Senátu zřízení dvou podvýborů, jejichž členy byli i senátoři z jiných senátních výborů.

Podvýbor pro cestovní ruch

Tento podvýbor pracoval v počtu 7 senátorů:

předseda:
Jan Hajda
místopředsedové:
Jan Nádvorník
členové:
Jan Horník, Vítězslav Jonáš, Božena Sekaninová, Jiří Stříteský,Josef Zoser

sešel se na 4 schůzích a zabýval se tématy, jako např.:

 • problematika cestovního ruchu;
 • kontrolní závěr poř. č. 07/23 Finanční prostředky určené v rámci „Společného regionálního operačního programu“ na rozvoj cestovního ruchu a na regeneraci a revitalizaci vybraných měst.

Členové podvýboru se zúčastnili zahájení 17. středoevropského veletrhu HOLIDAY WORLD 2008, který se konal v prostorách pražského Výstaviště 14. února 2009.

Dne 10. září 2008 senátoři na Magistrátu hl. města Prahy jednali s jeho zástupci o pohledu magistrátu na cestovní ruch, o činnosti hl. města Prahy v cestovním ruchu a o koncepci cestovního ruchu na rok 2009.

Podvýbor pro dopravu

Druhý z podvýborů, Podvýbor pro dopravu, pracoval v počtu 8 senátorů:

předseda:
Jiří Nedoma
místopředsedové:
Igor Petrov
členové:
František Kopecký, Eduard Matykiewicz, Soňa Paukrtová, Ladislav Svoboda, Josef Vaculík, Jiří Žák

sešel se taktéž na 4 schůzích a věnoval se otázkám:

 • dopravní obslužnost v regionech;
 • činnost expertní skupiny ministra dopravy České republiky k novele zákona č. 361/2000 Sb.;
 • výstavba infrastruktury - informace o stavbách Státního fondu dopravní infrastruktury v jednotlivých regionech;
 • činnost a úloha Asociace podniků českého železničního průmyslu v železniční dopravě;

Dne 3. září 2008 se uskutečnila prezentační jízda vysokorychlostního vlaku AGV společnosti ALSTOM na zkušebním okruhu Výzkumného ústavu železničního a.s. v Cerhenicích u Velimi.

Ve dnech 2. - 5. listopadu 2008 zorganizovalo Ministerstvo dopravy ČR zahraniční cestu do Švýcarské konfederace se zaměřením na vysokorychlostní železnice jako součást dopravního systému Švýcarska, které se zúčastnili někteří členové výboru a také někteří členové Podvýboru pro dopravu. Cílem cesty bylo poznat prokazatelnou funkčnost a reálnost tohoto dopravního systému; představení možnosti alternativní dopravní cesty oproti individuálnímu motorismu, Účelem bylo zjistit, že tento systém není nereálná vize, ale skutečná možnost a alternativa individuálního motorismu, která potřebuje pouze podporu odpovědných a kompetentních osob ve vazbě na finanční zajištění.

4. ZAHRANIČNÍ CESTY, KONFERENCE, VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ

Zahraniční cesty výboru jsou postavené na jasném zadání a poslání. Jejich příprava vychází z doporučení a konkrétních požadavků jak jednotlivých resortů, tak i jednotlivých zastoupení České republiky v zahraničí. Součástí zahraničních cest je i účast na konferencích, fórech, setkáních a podobných významných akcích, především v rámci Evropské unie. Tyto aktivity výboru vycházejí z konkrétních pozvání, případně navazují na podobné akce z minulých období.

Zahraniční cesty

Belgické království

(4. - 6. března 2008) - senátoři Ivan Adamec, Igor Petrov, Vítězslav Jonáš

- navštívená místa: Brusel, Antverpy, Wanze

Hlavními tématy této zahraniční cesty byly: energetická politika, liberalizace trhu s elektřinou a plynem, budoucnost využití jaderné energie, rozvoj obnovitelných zdrojů energie, emise CO2. Probíhala výměna názorů na vývoj světové ekonomiky a informování se o dopadech globalizace na vnitřní belgický trh; zaměstnanosti a sociální politiky, volného pohybu pracovních sil a investiční politiky.

Kromě jednání s partnerským senátním výborem byla návštěva Belgie využita i k dalším schůzkám zaměřeným především na konkrétní oblasti ekonomické a obchodní spolupráce s ČR.

Albánská republika

(8. - 12. dubna 2008) - senátoři Ivan Adamec, Jan Hajda, Jiří Lajtoch, Vítězslav Jonáš

- navštívená místa: Tirana, Vlora

Delegace měla možnost diskutovat s nejvyššími představiteli zákonodárné a výkonné moci, státní správy, soukromého sektoru a regionální správy možnosti dalšího rozvoje bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a Albánskou republikou. Jednání lze shrnout do následujících témat: zájem o zlepšení spolupráce v obchodně - ekonomické oblasti i na úrovni komor, asociací a konkrétních podniků, zvýšení přílivu zahraničních investic z ČR do Albánie, liberalizace vízové povinnosti pro albánské podnikatele, zavedení přímého leteckého spojení mezi Prahou a Tiranou.

Thajské království, Laoská lidově demokratická republika, Malajsijská federace

federace (5. - 13. května 2008) - senátoři Ivan Adamec, František Kopecký, Josef Vaculík

Thajské království

- navštívená místa: Bangkok, Hua Hin (provincie Pratchuap Kirikan), Suan Phung, thajsko-barmská hranice (provincie Ratchaburi)

Tato pracovní návštěva byla první návštěvou legislativy ČS EU po demokratických volbách v prosinci 2007 a přispěla k posílení vzájemných vztahů a ekonomické spolupráci České republiky a Thajského království. V návaznosti na návštěvu delegace v utečeneckém táboře, aktuální situaci v táborech a v Barmě doporučil ZÚ zahájit ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR proces přesídlení 10 - 15 barmských rodin do ČR.

Laoská lidově demokratická republika

- navštívená místa: Vientiane, Luang Prabang

Cílem cesty bylo představení České republiky jako rozvinuté členské země Evropské unie se zájmem o rozvoj vztahů s Laoskou lidově demokratickou republikou na novém základě. Potvrdily se potenciální možnosti pro českou ekonomiku v období ekonomického rozvoje Laosu. Ty jsou avšak doposud nevyužité, neboť chybí větší zájem české podnikatelské veřejnosti o tuto destinaci.

Malajská federace

- navštívená místa: Kuala Lumpur, stát Sarawak (Kuching)

Cílem návštěvy bylo poskytnout politickou podporu českým ekonomickým subjektům, otevřít nové komunikační kanály a možnosti pro podnikatele z ČR k jejich vstupu na trh v Malajsii, zejména sarawacký trh, a zintensivnit obchodní výměnu s cílem snížit obchodní deficit. Hlavními identifikovanými oblastmi spolupráce je účast českých firem v nově budovaných nových ekonomických koridorech v Malajsii, v oblasti zemědělství zejména zavádění moderních technologií do zemědělské výroby, ochrana lesních porostů, zpracování a konzervace potravin, vysokoškolské vzdělávání. Jednání s nejvyššími představiteli v hlavním městě i v Kuchingu umožnila prezentovat Českou republiku jako průmyslově rozvinutou zemi, která může nabídnout vyspělé technologie, ale i vzdělání malajsijským studentům. Podnikatelská mise českých firem doprovázející delegaci zároveň získala politickou podporu při jednáních s místními partnery, což využila v následujících jednáních s místními firmami a na Státním plánovacím odboru v Kuchingu.

Ruská federace

(16. - 20. června 2008) - senátoři Ivan Adamec, Jiří Stříteský, Jiří Nedoma

- navštívená místa: Republika Baškortostán (Ufa), Moskva

Delegace navštívila Republiku Baškortostán společně se spojenou delegací Ministerstva financí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Delegace se setkaly s představiteli republikových zákonodárných a výkonných orgánů. Součástí návštěvy Ufy bylo zahájení České národní výstavy a účast delegací na Česko-ruské obchodní konferenci jako potvrzení zájmu ČR o spolupráci s ruskými regiony a podpory aktivit českých podnikatelů, kteří dlouhodobě obchodují a investují v Baškortostánu. Delegace poté odcestovala z Ufy do Moskvy, kde jednala se svými partnery z Rady federace Federálního shromáždění Ruské federace. Společným rysem při všech setkáních byl zájem ruské strany zejména o nové technologie, nejmodernější stroje a zařízení, jakož i zkušenosti z budování moderního průmyslu, strojírenství, dopravy a zemědělství. Ze strany ruské (potažmo baškortostánské) exekutivy není a v budoucnosti zřejmě ani nebude zájem o dovoz zemědělských produktů a potravinářských výrobků z ČR. Delegace se společně se svými ruskými a baškirskými partnery shodla na tom, že je v zájmu obou stran dále rozšiřovat a prohlubovat dobré politické, kulturní a hospodářské vztahy, které jsou základním předpokladem ke zvyšování prosperity a životní úrovně obyvatel obou zemí.

Konference

2. Bruselské daňové fórum

Brusel (7. - 8. dubna 2008) - senátor Igor Petrov

Na tomto setkání se řešila otázka, jak mohou daňové systémy přispět k růstu ekonomiky a konkurenceschopnosti v Evropě. Témata byla věnována úloze daní pro navýšení konkurenceschopnosti, otázce zásadních daňových reforem a růstu konkurenceschopnosti a otázce, zda finance prosperujícího státu Evropy mohou být hrozbou či výzvou.

Setkání předsedů Rozpočtových výborů národních parlamentů s Rozpočtovým výborem Evropského parlamentu

Brusel (25. - 26. června 2008) - senátor Igor Petrov

Hlavní témata tohoto setkání byly priority rozpočtu pro rok 2009; dále rozpočet a legislativa. Účastníci byli seznámeni se základními body víceletého finančního rámce pro roky 2007 - 2013.

Setkání zemědělských výborů

(konference pořádaná v rámci předsednictví Slovinské republiky v Radě EU), Lublaň (2. - 3. června 2008) - senátor Josef Vaculík

Na konferenci se diskutovala hlavně témata týkající se budoucnosti Společné zemědělské politiky, potravinové bezpečnosti a dopadu klimatických změn na zemědělskou produkci.

Setkání předsedů Ekonomických výborů národních parlamentu zemí Evropské unie

(konference pořádaná v rámci předsednictví Francouzské republiky v Radě EU), Paříž (10. července 2008) - senátor Igor Petrov

Na konferenci účastníci diskutovali témata týkající se dopravy a jejího udržitelného rozvoje. Účastníci se během projevů a následných diskusí pokoušeli odpovědět na otázku, zda by se měl upřednostňovat vývoj nových paliv (vodíkových, biopaliv) nebo spíše podporovat snahy o čistší dopravní prostředky. Diskutovány byly i alternativy k výhradně silniční nákladní dopravě, tj. železniční nebo vodní nákladní dopravě.

V. Bajkalské ekonomické fórum

Irkutsk (8. - 10. září 2008) - senátor Igor Petrov

Hlavními tématy tohoto fóra byly energetické problémy a projekty; dopravní a informační infrastruktury a komunikace; investiční a mezinárodní integrace; trvale udržitelný rozvoj a ekologie a fyzické a duševní zdraví člověka.

Setkání předsedů Finančních výborů národních parlamentu zemí Evropské unie

(konference pořádaná v rámci předsednictví Francouzské republiky v Radě EU), Paříž (15. září 2008) - senátor Igor Petrov

Na tomto setkání se diskutovala témata týkající se evropské daňové politiky a daňové konkurence, dále se hovořilo o ekologické dani a o všeobecné ekonomické situaci v zemích Evropské unie

3. meziparlamentní konference o dopravní bezpečnosti v Evropě

Lisabon (29. - 30. září 2008) - senátor Jiří Nedoma

Hlavními tématy této meziparlamentní konference byla politika rozvoje, zvýšení dopravní bezpečnosti a důležitost harmonizace na celém území Evropy. Účastníci se pokoušeli hledat možnosti, jak dosáhnout cílů Evropské komise z roku 2001, a to: snížení počtu smrtelných nehod do roku 2010 o 50 %.

8. meziparlamentní setkání na téma: Obnovitelná energetika a energetická výkonnost

Budapešť (7. listopadu 2008) - senátor Igor Petrov

Na konferenci diskutovali zástupci národních parlamentů členských států Evropské unie a zástupci Evropského parlamentu záležitosti týkající se Směrnic pro obnovitelné energetické zdroje a záležitosti národních akčních plánů energetické výkonnosti s důrazem na možnosti a řešení pro země střední a východní Evropy. Na závěr byla přijata deklarace o budoucnosti zabezpečení dodávek energie v Evropě.

Výjezdní zasedání

Výjezdní zasedání do České národní banky (19. března 2008)

Návštěva ČNB se opakuje každoročně a má pro práci výboru velký význam. Setkání mělo jednoznačné zaměření na dvě témata, dnes už úzce související s krizí, která ve druhé polovině roku 2008 postupně zasáhla celosvětové hospodářství. Jednalo se o tato témata:

 • aktuální ekonomický a měnový vývoj;
 • hodnocení finanční stability.

Výjezdní zasedání výboru do Bruselu (1. - 2. prosince 2008)

Toto výjezdní zasedání se konalo v souvislosti s plánovanou konferencí pořádanou VHZD a VUZP v rámci předsednictví ČR v Radě EU na téma: „Bezpečná a udržitelná energetika pro Evropu“ ve dnech 25. - 26. ledna 2009. Senátoři s příslušnými experty na energetiku hovořili o 3. liberalizačním balíčku, o problematice jaderné energetiky, energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie (větrné elektrárny) a o detailech klimaticko-energetického balíčku. Dále se diskutovalo o liberalizaci trhů s energiemi, o klimatických změnách a o obnovitelných zdrojích či bezpečnosti dodávek. Byl zmíněn i silniční balíček a tzv. euroviněta.

V souvislosti s výše zmíněným předsednictvím ČR v Radě EU se delegace VHZD (senátoři Igor Petrov a Jan Hajda), společně s delegací VEU, setkala dne 25. listopadu 2008 se zástupci Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu (ECON). Tématem jednání byly priority českého předsednictví, proces ratifikace Lisabonské smlouvy v ČR, světová finanční krize, energetická, zemědělská a zahraniční politika EU.

5. AKCE POŘÁDANÉ ČI SPOLUPOŘÁDANÉ VHZD

VHZD uspořádal či spolupořádal v rámci své činnosti rovněž řadu konferencí, seminářů, odborných setkání, podílel se na uspořádání kulturních akcí v rámci „práce“ Senátu a to:

Výbor uspořádal:

Seminář na téma: Klimatické změny a jejich dopad na některé oblasti ČR - Ekonomická soustava ČR - Hospodaření s vodou (18. března 2008) - senátor Jan Hajda

Cílem semináře bylo upozornit na vliv klimatických podmínek na hospodaření zemědělských podniků. Klimatické změny se dotýkají i ČR a mají svůj přímý dopad v hospodaření zemědělců v některých oblastech. Seminář byl impulsem k započetí diskuse, která by se měla promítnout do návrhu nové ekonomické soustavy od roku 2010.

Setkání Zemědělských výborů Parlamentů zemí Visegradské skupiny, Bulharska Rumunska (27. - 28. března 2008) - senátoři Josef Vaculík a Jan Hajda

Účastníci se zabývali otázkami souvisejícími se stavem zemědělství v jednotlivých zemích po vstupu do Evropské unie. Hlavní důraz ze strany zástupců ČR byl kladen zejména na přípravu změn Společné zemědělské politiky. Diskutovali se priority Českého předsednictví v první polovině roku 2009 v oblasti zemědělství. Závěrem bylo podepsáno Společné stanovisko účastníků.

Konference na téma: Budoucnost jaderných zdrojů v ČR (20. května 2008) - senátoři Ivan Adamec a Vítězslav Jonáš

Cílem konference bylo přehodnocení omezení výstavby nových jaderných zdrojů v ČR, regionální souvislosti i evropský kontext.

X. Evropská meziparlamentní kosmická konferenci (13. - 14. října 2008) - senátor Jiří Nedoma

Cílem konference bylo formulovat politické zadání pro další vývoj kosmonautiky v EU a postoj ke spolupráci se zeměmi, jako jsou USA, Čína, Brazílie, Kanada a Japonsko. Tématem bylo postavení EISC ve vztahu k Evropě, doporučení pro Evropskou vesmírnou agenturu, Evropskou komisi, Evropský Parlament a členské státy, aby vynakládaly adekvátní zdroje a koordinovaly úsilí na podporu rozvoje vesmírných aplikací ve prospěch občanů Evropy, jakož i povědomí veřejnosti v celé Evropě o rostoucí každodenní hodnotě kosmických aplikací a technologií.

Seminář na téma: České a moravské vinařství, jeho současnost a budoucnost (12. listopadu 2008) - senátor Jan Hajda

Na tomto semináři se hovořilo o aktuálním stavu rozpracování schválené společné organizace trhu s vínem na podmínky v ČR; účastníkům byly poskytnuty aktuální informace z činnosti Vinařského fondu.

Výbor spolupořádal s Asociací inovačního podnikání:

15. mezinárodní sympozium INOVACE 2008

- Plenární sekce „Inovační potenciál ČR“ (2. prosince 2008)

Předání ocenění v rámci soutěže Cena Inovace roku 2008 (5. prosince 2008)

- senátor Jiří Nedoma

Jednání bylo věnováno koncepčním otázkám inovačních procesů, inovačního podnikání, systému inovačního podnikání v ČR, inovační infrastruktuře ČR a regionální inovační infrastruktuře, regionálním inovačním strategiím, vědeckotechnickým parkům, komercializaci výsledků výzkumu a vývoje, inovačním produktům a jejich financování, technologickému profilu ČR, ochraně duševního a průmyslového vlastnictví, technologiím životního prostředí, materiálovému inženýrství a přípravě odborníků pro oblast inovačního podnikání či zahraniční spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje.

Výbor spolupořádal následující kulturní akce:

 • Koncert Concentus Moraviae (8. dubna 2008) - senátor Vítězslav Jonáš
 • Koncert v rámci projektu SRDCE NA DLANI (15. dubna 2008) - senátor Josef Vaculík
 • Vystoupení souboru HRADIŠŤÁNEK (20. května 2008) - senátor Josef Vaculík
 • Vystoupení souboru PALAVÁNEK (28. května 2008) - senátor Jan Hajda
 • Koncert rytířského řádu svatého Václava - EOSW (10. června 2008) - senátor Jan Nádvorník

6. UKONČENÍ ČINNOSTI ČESKO - RAKOUSKÉ PARLAMENTNÍ KOMISE K PROBLEMATICE JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN

Tato komise se sešla počtvrté a naposledy 9. června 2008 v rakouském Melku k projednávání otázek k bezpečnosti provozu jaderné elektrárny Temelín, vznesených rakouskou stranou. Členy komise za výbor byli senátoři Soňa Paukrtová a Vítězslav Jonáš.

V průběhu celého vyjednávacího procesu rakouská strana opakovaně vyjadřovala svůj zásadní nesouhlas s jadernou energetikou; obě strany však respektovaly, že suverénní státy mají právo zvolit si svou energetickou politiku podle vlastního uvážení. Zároveň mezi oběma stranami panoval vždy konsensus o legitimitě zájmu o jadernou bezpečnost v sousedních zemích.

V tomto ohledu komise vřele přivítala ratifikaci Protokolu mezi Rakouskem a Českou republikou, kterým se mění Dohoda mezi vládami České republiky a Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením.

Členové komise zdůraznili, že jednání probíhala vždy v konstruktivním a kooperativním duchu. Rakouská strana ocenila zejména připravenost českých odborníků předložit všechny požadované údaje a informace.

7. ZÁVĚR

Závěrem lze konstatovat, že výbor ve své odborné činnosti navázal na již existující tradici své role v rámci práce Senátu PČR. Ukázal další možnosti pozitivního ovlivňování společnosti v oblasti tvorby zákonů, kontroly, hodnocení, ale především koncepčních záležitostí života v oblasti hospodářské sféry. Předprojednávání návrhů zákonů po odborné a praktické stránce, především v kontaktu s odbornou veřejností, je cestou k přijetí dokonalejších zákonů. Jiný než politický názor na připravované změny společnosti je nanejvýš potřebný a dovolíme si tvrdit i nutný.

Za Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR

Ing. Jan Hajda, v.r. - předseda výboru
Ing. Igor Petrov, v.r. - místopředseda výboru
Ing. Andrea Jůzová, v.r. - tajemnice výboru