Zpráva o činnosti Volební komise Senátu za rok 2008

Volební komise Senátu měla ve druhém roce šestého funkčního období stejně jako v roce prvním celkem sedm členů. Předsedou komise byl senátor Josef Pavlata, místopředsedkyní senátorka Liana Janáčková a ověřovateli komise senátoři Pavel Čáslava a Otakar Veřovský.

V roce 2008 se uskutečnily 2 schůze Volební komise Senátu. Kromě toho se počátkem roku uskutečnilo 5 schůzí společné volební komise k volbě prezidenta republiky složené ze členů Volební komise Poslanecké sněmovny a ze členů Volební komise Senátu. Úkolem společné volební komise obou komor Parlamentu ČR bylo organizační zajištění volby prezidenta republiky (příprava tajné volby i volby veřejným hlasováním).

Během druhého roku šestého funkčního období přijala volební komise pro 2. volbu člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen „člen Rady“) od oprávněných předkladatelů tj. od občanských sdružení a jiných právnických osob, návrhy kandidátů a zároveň ověřila předpoklad jejich volitelnosti na tuto funkci. Rovněž přijala od Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR návrhy kandidátů pro volbu posledního člena Rady a stejně jako v předchozím případě ověřila na své schůzi předpoklad jejich volitelnosti. Poté v souladu s Volebním řádem pro volby konané Senátem a pro nominace vyžadující souhlas Senátu organizačně zajišťovala tajnou volbu členů Rady.

V listopadu 2008 po řádných volbách do Senátu byla v souladu s jednacím řádem Senátu ustavena skupinou senátorů delegovaných jednotlivými senátorskými kluby nová desetičlenná Volební komise Senátu, jejímž předsedou byl zvolen senátor Tomáš Grulich, místopředsedkyní komise se stala senátorka Hana Doupovcová a ověřovateli komise byli zvoleni senátoři Václav Koukal a Jaroslav Sykáček. Nově ustavená volební komise se ujala své funkce stanovené jednacím řádem Senátu a volebním řádem, který upravuje podrobnosti konání voleb Senátem a je přílohou jednacího řádu Senátu. Volební komise přijala od oprávněných navrhovatelů návrhy kandidátů pro volbu předsedy Senátu, místopředsedů Senátu, předsedů komisí, členy stálých delegací Parlamentu ČR v meziparlamentních organizacích volených za Senát, nominace ověřovatelů a návrhy nejen na počty členů výborů, komisí, ale také návrhy na členy těchto orgánů Senátu. Jejím posledním úkolem v roce 2008 bylo organizační zajištění tajných voleb funkcionářů Senátu, tj. předsedy Senátu, místopředsedů Senátu a předsedů komisí Senátu.

Tomáš Grulich v.r.
předseda komise

Zpracovala: Dana Šedivá, tajemnice Volební komise