Zpráva o činnosti Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR za rok 2008

(6. a 7. funkční období)

Hlavní oblast činnosti výboru byla zaměřena na legislativu životního prostředí, problematiku veřejné správy ČR, financování rozvoje jednotlivých regionů a rozpočtového určení daní.

Složení výboru v 6. funkčním období bylo následující:

předseda:
Ivo Bárek
místopředsedové:
Pavel Eybert, Jan Horník, Bedřich Moldan, Ludmila Müllerová
členové:
Josef Kalbáč, Miloslav Pelc, Karel Šebek, Petr Vícha, Václav Vlček, Václava Domšová

V roce 2008 výbor v 6. a 7. funkční období projednal na 15 schůzích :

 • 23 návrhů zákonů včetně senátních;
 • 2 mezinárodní úmluvy;
 • 20 legislativních aktů EU;
 • 20 ostatní

Výbor vzhledem se svému složení má velmi úzký vztah k životnímu prostředí, starostům a obcím a k veřejné správě vůbec. A od toho se též odvíjela činnost výboru.

Činnost výboru v jednotlivých měsících (mimo zasedání výboru)
6. funkční období

Leden

Ve dnech 20. a 21. se ve Slovinské Lublani uskutečnilo setkání předsedů a členů hospodářských výborů a výborů pro životní prostředí národních parlamentů, zástupců Evropského parlamentu a parlamentů kandidátských států. Jednání, kterého se zúčastnil zástupce našeho výboru místopředseda B. Moldan, byla zaměřena na problematiku udržitelné energetické politiky EU s důrazem na spolupráci se sousedními regiony. Prioritou byla témata společné energetické politiky, ochrany životního prostředí a hledání alternativních zdrojů energie a problematika změny klimatu ve světle závazků přijatých Evropskou radou a energeticko-klimatického balíčku Evropské komise.

Dne 29. 1. se místopředsedkyně výboru L. Müllerová setkala se studenty z Odborné vysoké školy pro veřejnou správu z Münsteru SRN a informovala studenty o činnosti Parlamentu ČR, výboru a zodpovídala jejich dotazy.

Únor

Dne 20. 2. proběhla zajímavá prezentace Státního úřadu pro radioaktivní odpad. Na jejím základě byli senátoři informováni o principech nakládání s radioaktivními odpady (RAO) a jejím finančním zajištěním. Ředitel úřadu členům výboru zodpověděl dotazy, týkající se hlavně výběru lokalit pro hlubinné úložiště v České republice (ČR), a to jak v současném stavu tak i možnosti dalšího postupu. Senátoři upozornili, že tato problematika se nedostatečně vysvětluje lidem, a vznikají pak zbytečné obavy.

Březen

S Českým institutem pro akreditaci výbor uspořádal 18. 3. seminář s tématikou Význam akreditace pro státní správu a samosprávu, neboť význam akreditace stoupá po vstupu ČR do EU. V několika tématických blocích se prezentoval akreditační systém v ČR, jeho přínos pro státní správu, samosprávu a veřejnost, nově připravovaná legislativa EU v oblasti akreditace, proces akreditace a mezinárodní spolupráce v rámci akreditačního procesu.

Duben

Při přijetí rakouské delegace dne 29. 4., vedené místopředsedou Spolkové rady Jürgenem Weissem, se jednalo především o otázkách silničního propojení na trase Brno-Vídeň, vstupu ČR do schengenského prostoru, následných kontrolách na rakouské straně a přeshraniční spolupráci, kdy v Brně vzniká tzv. Společný technický sekretariát pro čerpání prostředků z EU.

Květen

Na své zahraniční cestě do Portugalska ve dnech 10. - 14. 5. se delegace senátního výboru především zajímala o programy rozvoje municipia, které využívají čerpání z fondů EU. V současné době v Portugalsku skončil trend čerpání z fondů EU, především na velké infrastruktury a začal se zaměřovat na vzdělání, znalostní ekonomiku, neboť prostřednictvím vyšší vzdělanosti obyvatel se dosáhne větší konkurenceschopnost a i zlepšení životních podmínek obyvatel. Část diskuse byla věnována i problémům a perspektivám evropské energetiky, kdy Portugalsko má vysoký podíl energie z obnovitelných zdrojů (cca 38%), a proto nemá žádnou jadernou elektrárnu, a ani o ní neuvažuje.

Dne 20. 5. se uskutečnilo přijetí litevského Výboru pro státní správu a místní samosprávu Parlamentu vedeného předsedou J. Jagminasem.

Dne 28. 5., tak jako každý rok, výbor pozval na své zasedání Český statistický úřad (ČSÚ) a zajímal se o jeho činnost. ČSÚ svoji informaci v prvé části zaměřil na stručnou charakteristiku některých svých úkolů v letošním roce. Reformou systému statistických zjišťování se budou snažit vytvořit statistický systém, umožňující vytvářet a poskytovat důvěryhodné a konzistentní informace v návaznosti na vyvíjející se potřeby uživatelů služeb státní statistiky a pomocí veřejné databáze tyto informace zpřístupňovat. Prioritou bude i příprava metodicky zpřesněného výpočtu ukazatele hrubého národního důchodu a aktualizaci rozsáhlého dokumentu, který bude podrobně popisovat použité metody. V druhé části ČSÚ informoval o přípravě sčítání lidu, domů a bytů v březnu roku 2011. Zde se bude ČSÚ snažit snížit zátěž pro obce tím, že distribuce a sběr sčítacích formulářů bude zadáno dodavatelské firmě. V obsahu sčítání nejsou podstatné změny, neboť údaje zjišťované při sčítání stanoví taxativně zákon.

Červen

Vzhledem k očekávanému tzv. energeticko-klimatického balíčku se celý výbor v Bruselu ve dnech 2. - 3. 6. setkal s poslanci Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku - ITRE a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin - ENVI. Tento balíček byl následně projednán na 27. schůzi výboru jako senátní tisky č. N 081/06, N 082/06, N 083/06, K 084/06, N 087/06, kdy byla výborem přijata stanoviska, která jsou zveřejněna na webových stránkách Senátu PČR. Senátní tisky č. K 085/06 a K 086/06 byly vzaty na vědomí. Mimo tento balíček výbor letos významně spolupracoval s Výborem pro záležitosti Evropské unie, neboť se vyjádřil k 20 tiskům, které obsahovaly Evropské dokumenty.

Členové výboru se velmi aktivně zajímají o regiony, a tak své zasedání koncipují i formou výjezdních zasedání. Letos 10. - 11. 6. absolvovali své zasedání na Lounsku a okolí, kdy do svého programu zahrnuli návštěvu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu v Žatci spolu s prohlídkou Chmelařského muzea, na Mostecku pak shlédli zrekultivovaná území Autodromu a Polygonu, vinici Barbora, areál Hypodromu a Chrámecké vinice. V Lounech se seznámili s obytnou zónou po kasárnách a novou průmyslovou zónou. V Žatci i v Lounech na radnicích městských úřadů byli přijati starosty a diskutovali s úředníky o problémech některých přijatých zákonných norem. Při tomto výjezdu neopomněli navštívit elektrárnu v Počeradech

Další výjezdní zasedání se uskutečnilo ve dnech 17. - 19. 6. ve Vyškovsku. Ve Vyškově navštívili Exotermex a. s., kde si prohlédli spalovnu nebezpečných odpadů a společnost Respono, zabývající se svozem, tříděním a likvidací odpadů. U těchto společností se vedly obšírné diskuse nad novelou zákona o odpadech. Senátoři shlédli i Akvapark Vyškov a turistickou atrakci Dinopark Vyškov. V Bučovicích se zajímali o osud zámku Bučovice. Prohlédli si sportovní areál jak v Bučovicích tak i v Slavkově u Brna. Ve Vyškově, Bučovicích a v Slavkově u Brna byli členové výboru vždy přijati starosty na radnicích městských úřadů. Velký zájem u senátorů vzbudil přírodní biotop Kovalovice. Výjezdní zasedání bylo ukončeno položením kytice u památníku Mohyla míru ve Slavkově.

Dne 18. 6. výbor převzal záštitu nad Slavnostním aktem udělování autorizace novým členům do České komory architektů.

Červenec

Velmi důležitým tématem pro výbor se stal návrh zákona o odpadech, a proto uspořádal dne 15. 7., za odborné spolupráce Ministerstva životního prostředí ČR, Svazu měst a obcí ČR a Asociací krajů ČR, seminář na téma „Nakládání s odpady v obcích a městech ČR“. Cílem tohoto semináře bylo stanovení základních principů a východisek pro zajištění dlouhodobě stabilních podmínek na trhu s odpady, bez nichž by se další rozvoj odpadového hospodářství, příliv investic a aplikace nejmodernějších technologií při zachování sociálně přijatelných cen za třídění, sběr a odstraňování komunálních odpadů nemohl uskutečnit. Na semináři se k návrhu zákona vyjádřili zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Hospodářské komory ČR, Centra pro hospodaření s odpady a Pražské služby, a.s. V diskusi pak vystoupil zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, zástupci Poslanecké sněmovny PČR a někteří starostové měst a obcí ČR. Návrh tohoto zákona byl na jednání výboru schválen. Na plénu však byly schváleny pozměňovací návrhy, a proto se návrh zákona vracel k projednání do Poslanecké sněmovny.

Září

Výbor již popáté převzal záštitu nad Nordic Walking Marathon - Karlův krok, který se koná na Božím daru, volebním obvodě senátora J. Horníka. Tato soutěž zaznamenává vzrůstající návštěvnost a začíná být důležitým prvkem v přeshraniční spolupráci.

Dne 19. 9. se senátor K. Šebek zúčastnil přijetí thajské senátní delegace, kdy vedoucím delegace byl 1. místopředseda Senátu PČR P. Pithart.

Poslední letošní výjezdní zasedání výbor zaměřil na jadernou problematiku, a proto ve dnech 23. - 29. 9. navštívil Diamo s.p. odštěpný závod GEAM v Dolní Rožínce, kde se seznámil s technologií výroby a chemickou úpravnou uranu. V Rožné senátoři prošli celým nedokončeným úložištěm Skalka a při prezentaci dolu Rožná 1 sfárali až na 20 patro dolu. V Dukovanech si prohlédli dočasné úložiště použitého jaderného paliva.

Říjen

Dne 2. 10. místopředseda výboru B. Moldan se zúčastnil parlamentního semináře, který OECD organizuje k tématu změn klimatu „Climate Change”, který se uskutečnil v Paříži.

Zástupci výboru místopředsedové P. Eybert a B. Moldan přijali švédskou delegaci, Výbor pro záležitosti Evropské unie Parlamentu Švédského království, včele s jeho předsedkyní A. K. Batrou. Hlavní témata diskuse: alternativní zdroje energie, energetika, biotechnologie, ochrana klimatu, lesní hospodářství, čištění odpadních vod, a v neposlední řadě předsednictví v Radě EU v roce 2009.

Dne 15. 10. výbor opět převzal záštitu nad Slavnostním aktem udělování autorizace novým členům do České komory architektů.

Listopad

Vzhledem k připravované zahraniční cestě do Brazílie se dne 4. 11. uskutečnilo setkání členů delegace s velvyslankyní Brazílie v ČR

Ve dnech 9. - 16. 11. se uskutečnila zahraniční cesta výboru do Brazílie ve složení: místopředseda Senátu PČR J. Liška a členové výboru P. Eybert, J. Horník, P. Vícha. Zápis ze zahraniční cesty je přístupný na webových stránkách Senátu PČR

Ve dnech 19. - 20. 11. proběhlo setkání výborů pro regionální rozvoj parlamentů zemí V4. Za výbor zúčastnili: předseda výboru I. Bárek, místopředsedkyně výboru L. Müllerová a člen výboru K. Šebek. Na závěr bylo přijato Memorandum, a bylo dohodnuto, že příští setkání se bude konat v Polsku.

7. funkční období

Na první schůzi v 7. funkčním období, která se konala 26. listopadu 2008, byl opět zvolen předsedou výboru senátor Ivo Bárek. Došlo k obměně ve složení výboru:

předseda:
Ivo Bárek
místopředsedové:
Pavel Eybert, Jiří Lajtoch, Ludmila Müllerová, Karel Šebek
členové:
Marta Bayerová, Jan Horník, Bedřich Moldan, Eva Richtrová, Petr Vícha, Václav Vlček

Prosinec

Členové výboru nominovali senátora V. Vlčka jako zástupce člena do Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí za Senátu PČR.

Hlavním tématem, který se v prosinci diskutoval byla příprava nadcházejícího Setkání předsedů výborů na téma „Bezpečná, udržitelná a konkurenceschopná energetika v EU” v rámci předsednictví ČR v Radě EU.

Na závěr roku dne 10. 12. se výbor sešel, aby tak jako každoročně, zhodnotil uplynulý rok a předběžně určil priority následujícího roku

Seznam usnesení - rok 2008

Rok/č.usnes./
č. schůze
  Výsledek jednání
2008/23/62Senátní tisk č. 170 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisůschváleno
2008/23/63Senátní tisk č. 166 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisůschváleno
2008/23/64Senátní tisk č. 158 - Návrh zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonůschváleno
2008/23/65 Senátní tisk č. 163 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb.schváleno
2008/23/66 Senátní tisk č. 164 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů schváleno
2008/23/67 Senátní tisk č. 165 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů schváleno
2008/25/68 Senátní tisk č. K 075/06 - Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o přezkumu doporučení 2001/331/ES, kterým se stanoví minimální kritéria pro inspekce ochrany životního prostředívzato na vědomí
2008/25/69Senátní tisk č. K 065/06 - Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Zpráva o pokroku v plnění Strategie pro udržitelný rozvoj 2007 vzato na vědomí
2008/25/70 ke spolupořádání semináře na téma Význam akreditace pro státní správu a samosprávu
2008/25/71 k nominaci člena a zástupce Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR v Řídícím a koordinačním výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu
2008/25/72Senátní tisk č. 197 - návrh zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů vrátit s pozměňovacími návrhy
2008/26/73 Senátní tisk č. 190 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) schváleno
2008/26/74 Senátní tisk č. 210 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/20004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisůschváleno
2008/26/75 k přijetí delegace ze Spolkové rady Rakouské republiky včele s panem Jürgenem Weissem, místopředsedou Spolkové rady
2008/26/76 k pracovní zahraniční cestě - Portugalsko
2008/27/77 Senátní tisk č. K 074/06 - Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropský strategický plán pro energetické technologie (Plán Set) = Směřování k budoucnosti s nízkými emisemi uhlíku vzato na vědomí
2008/27/78 Senátní tisk č. K 076/06- Sdělení Komise Pokrok při dosahování cílů kjótského protokolu (požadované na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu) vzato na vědomí
2008/27/79 Senátní tisk č. N 081/06 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů stanovisko
2008/27/80 Senátní tisk č. N 082/06 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2003/87/ES tak, aby se zlepšil a rozšířil systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenstvístanovisko
2008/27/81 Senátní tisk č. N 083/06 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o geologickém skladování oxidu uhličitého a o změně směrnic Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, směrnic 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006stanovisko
2008/27/82Senátní tisk č. K 084/06 - Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o prvním hodnocení národních akčních plánů energetické účinnosti požadovaném směrnicí 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách - Společně k energetické účinnosti stanovisko
2008/27/83Senátní tisk č. K 085/06 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů 20 a 20 do roku 2020 - změna klimatu je pro Evropu příležitostívzato na vědomí
2008/27/84 Senátní tisk č. K 086/06 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Podpora brzkého uskutečnění demonstrace udržitelné výroby energie z fosilních palivvzato na vědomí
2008/27/85 Senátní tisk č. N 087/06 - Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů o 30 %, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 stanovisko
2008/27/86 k pracovní zahraniční cestě - Portugalsko - upřesnění termínu
2008/28/87Senátní tisk č. 230 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůschváleno
2008/28/88Senátní tisk č. 232 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisůschváleno
2008/28/89Senátní tisk č. 224 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.vrátit s pozměňovacími návrhy
2008/28/90 k pracovní zahraniční cestě - Brusel
2008/per rollam/91 ke spolupořádání slavnostního aktu udělování autorizace novým členům do České komory architektů
2008/per rollam/92 k přijetí delegace Výboru pro státní správu a místní samosprávu Parlamentu Litvy
2008/29/93 Senátní tisk č. 258 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel schváleno
2008/29/94 Senátní tisk č. 260 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůvrátit s pozměňovacími návrhy
2008/29/95 k uspořádání výjezdního zasedání - Lounsko ve dnech 10. - 11. června 2008
2008/29/96 k uspořádání výjezdního zasedání - Vyškovsko ve dnech 17. - 18. června 2008
2008/30/97 k uskutečnění semináře „Nakládání s odpady v obcích a městech ČR“
2008/31/98 Senátní tisk č. 283 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisůschváleno
2008/31/99 Senátní tisk č. 299 - Návrh zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentůschváleno
2008/31/100Senátní tisk č. 300 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentůschváleno
2008/31/101Senátní tisk č. 287 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůschváleno
2008/31/102Senátní tisk č. 294 - Návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 282/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisůschváleno
2008/31/103Senátní tisk č. 293 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb.schváleno
2008/32/104Senátní tisk č. N 088/06 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (přepracování)stanovisko
2008/32/105Senátní tisk č. K 089/06 - Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Směrem ke sdílenému informačnímu systému o životní prostředí (Shared Enviromental Information Systém - SEIS)bere na vědomí
2008/32/106 Senátní tisk č. 295 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na ratifikaci Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (Kyjev, 21. května 2003) dán souhlas k ratifikaci
2008/32/107 k účasti senátora Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí na parlamentním semináři k tématu ekonomiky změn klimatu: Climate Change
2008/32/108 k pracovní zahraniční cestě výboru - Brazílie
2008/32/109 ke spolupořádání slavnostního aktu udělování autorizace novým členům do České komory architektů
2008/32/110 k uspořádání výjezdního zasedání týkající se jaderné problematiky
2008/33/111Senátní tisk č. 298 - návrh senátního návrhu Ústavního zákona, senátora Jana Horníka, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavních zákonů č. 347/1997 Sb., č. 300/2000 Sb., č. 395/2001 Sb., č. 448/2001 Sb. a č. 515/2002 Sb.schváleno s pozměňovacími návrhy
2008/33/112 k účasti člena Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí při přijetí thajské delegace včele s 1. místopředsedou Senátu Thajského království
2008/33/113 k přijetí delegace Výboru pro záležitosti Evropské unie Parlamentu Švédského království
2008/33/114 k pověření k výkonu funkce předsedy výboru do zvolení nového předsedy výboru
2008/35/115Senátní tisk č. K 131/06 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Zadávání veřejných zakázek v zájmu lepšího životního prostředístanovisko
2008/35/116Senátní tisk č. N 125/06 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energiestanovisko
2008/35/117Senátní tisk č. K 129/06 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o udržitelné spotřebě a výrobě a akčním plánu pro udržitelnou průmyslovou politikuvzato na vědomí
2008/35/118Senátní tisk č. N 127/06 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o systému ekoznačky ve Společenstvístanovisko
2008/35/119Senátní tisk č. N 130/06 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dobrovolné účasti organizací v programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS)vzato na vědomí
2008/35/120k přijetí zástupců výborů pro veřejnou správu parlamentů zemí V4 v Senátu PČR

7. funkční období

2008/1/1k počtu a volbě ověřovatelů výboru
2008/1/2k volbě předsedy výboru
2008/1/3k volbě místopředsedů výboru
2008/2/4Senátní tisk č. K 124/06 - Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie pro provedení internalizace vnějších nákladůstanovisko
2008/2/5Senátní tisk č. K 123/06 - Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Doprava šetrnější k evropskému životnímu prostředívzato na vědomí
2008/2/6Senátní tisk č. 350 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisůschváleno
2008/2/7Senátní tisk č. 335 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpatdán souhlas k ratifikaci
2008/2/8Senátní tisk č. 354 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů schváleno
2008/2/9k nominaci člena a zástupce výboru v Monitorovacím výboru Operačního programu Životní prostředí za Senátu PČR

Seznam záznamů - rok 2008

Rok/č.schůze/
č. záznamu
  Výsledek jednání
2008/33/1 Senátní tisk č. 239 - k návrhu senátního návrhu zákona, senátorů Josefa Novotného, Petra Víchy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Ostatní aktivity členů výboru - 7. funkční období

I. Bárek

 • člen Stálé delegace Parlamentu České republiky do Meziparlamentní unie
 • člen pracovní skupiny týkající se budoucí obhajoby ČR před Evropským soudem pro lidská práva ve spolupráci s Kanceláří zmocněnce vlády pro zastupování ČR před tímto soudem za Senátu PČR
 • člen Rady Státního fondu životního prostředí ČR

P. Eybert

 • místopředseda dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
 • člen Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství s hlasovacím právem Ministerstva pro místní rozvoj ČR za Senát PČR
 • 1. místopředseda Parlamentní pracovní skupiny k jednání s poslanci Národní rady Rakouska a členy Spolkové rady Rakouska o problematice jaderné elektrárny Temelín

J. Horník

 • člen Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
 • místopředseda Mandátového a imunitního výboru
 • člen Volební komise
 • člen Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
 • člen v SÚRAO za Senát PČR
 • zástupce člena Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství s hlasovacím právem Ministerstva pro místní rozvoj ČR za Senát PČR
 • člen Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované evropskými společenstvími na úrovni státu (zřízeno Ministerstvem pro místní rozvoj)

J. Lajtoch

 • člen Volební komise

B. Moldan

 • člen Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy
 • člen Stálé delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

L. Müllerová

 • předsedkyně Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
 • členka Mandátového a imunitního výboru
 • členka Ověřovatelů Senátu
 • členka Rady Státního fondu životního prostředí ČR za Senát PČR

E. Richtrová

 • členka a ověřovatelka Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky
 • členka Podvýboru pro předškolní, základní a střední vzdělávání Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

K. Šebek

 • člen Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
 • člen Stálé komise Senátu pro podporu demokracie ve světě
 • člen Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

P. Vícha

 • člen Organizačního výboru
 • člen Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované evropskými společenstvími na úrovni státu (zřízeno Ministerstvem pro místní rozvoj)

V. Vlček

 • člen Volební komise
 • zástupce člena Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

 

Ing. Ivo Bárek v. r.
předseda Výboru pro územní rozvoj,
veřejnou správu a životní prostředí