Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR za rok 2008

V I. části zpráva podává informace o činnosti od 1. 1. 2008 do 25. 11. 2008.

V II. části je shrnuta činnost výboru v období od 26. 11. 2008 do 31. 12. 2008.

I. část

V průběhu druhého roku 6. funkčního období Senátu PČR nedošlo ke kompetenčním ani personálním změnám výboru. 10-ti členný výbor pracoval pod vedením senátora Karla Bartáka a čtyř místopředsedů. 1. místopředsedou se stal senátor Jan Hálek, senátorka Liana Janáčková a senátoři Milan Bureš a Jaromír Jermář, a věnovali se specifikovaným oblastem, které jim byly rozhodnutím výboru svěřeny.

V průběhu roku 2008 se výbor sešel k 11 schůzím, v jejichž průběhu bylo přijato 68 usnesení a 1 záznam z jednání o výsledku projednání návrhu zákona, u něhož výbor nepřijal usnesení.

Výbor se zabýval celkem 24 senátními tisky, z toho

  • 14 senátních tisků se týkalo návrhů zákonů,
  • 3 byly mezinárodní smlouvy,
  • ke Zprávě o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2007 a Výroční zprávě o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2007,
  • senátní tisk k Závěrečným doporučením Výboru Organizace spojených národů pro lidská práva - kontrolního orgánu Mezinárodního paktu o občanských a politických právech,
  • senátní tisk obsahující Souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv,
  • senátní tisk o Činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • senátní tisk k petici č. 17/07 - Proti diskriminaci obyvatel venkova,
  • senátní tisk k petici č. 16/08 - Za odstranění nerovnosti v úrovni platů provozních a správních zaměstnanců ve školství,
  • senátní tisk k Výroční zprávě Rady Českého rozhlasu,
  • senátní tisk k Výroční zprávě Ústavu pro studium totalitních režimů.

Kompetence výboru jsou velmi rozsáhlé, na což upozorňuje přehled nejen projednávaných zákonů a senátních tisků, ale i stejně široká paleta aktivit, které navazují na náplň jednotlivých kategorií uvedených v názvu výboru. Největší důraz je kladen na oblast vzdělávání nejen v zákonodárné činnosti, ale i s tím související pořádání seminářů, konferencí či veřejných slyšení.

Dne 22. ledna 2008 výbor pořádal na základě usnesení č. 101/07 v Jednacím sále Valdštejnského paláce „A“ Senátu Parlamentu ČR veřejné slyšení výboru na téma „Rovnost příležitostí mužů a žen - přirozený vývoj nebo sociální konstrukce?“ Slyšení zahájil předseda výboru Karel Barták a úvodní slovo přednesl senátor Martin Mejstřík. Pozváni byli MUDr. Džamila Stehlíková, ministryně vlády ČR pro lidská práva a národnostní menšiny, a dále zástupci odborných organizací a institucí, jako např. FF UK Praha, Asociace manželských a rodinných poradců, Občanského institutu, Evropské evangelické aliance. Cílem slyšení bylo objektivně zhodnotit, nakolik je nutné prosazovat rovnost příležitostí mužů a žen v kontextu potlačení přirozeného rozdělení rolí v rodině a ve společnosti. Veřejné slyšení mělo poněkud odlišný rámec, než je v těchto souvislostech zvykem - byly jím křesťanské hodnoty, respektive pokus o uchopení dané problematiky z křesťanského pohledu.

Výbor se svým usnesením č. 108/08 usnesl pořádat dne 19. února 2008 v Jednacím sále Valdštejnského paláce „A“ Senátu Parlamentu ČR veřejné slyšení výboru na téma „Plánované legislativní změny by měly přispět ke zrychlení trestního řízení“. Cílem veřejného slyšení výboru bylo podnítit odbornou diskusi k takové legislativní úpravě, která by vedla k odstranění nepřiměřené délky trestního řízení soudního. Podnětem k jeho konání byly dopisy a podání občanů, které svědčí o problémech plynoucích z dlouhodobosti trestních řízení soudních v jejich věcech. Přednášející z řad zástupců soudů, státních zastupitelství, Ústavního soudu, MS ČR a Právnické fakulty UK Praha objasnili ve svých vystoupeních překážky zapříčiňující dlouhodobé a vleklé soudní řízení, s nimiž se ve své praxi nejčastěji setkávají.

Na základě usnesení č. 100/07 výbor spolupořádal XI. ročník novinářské soutěže o PRIX NON PEREANT na téma „Média na pomoc památkám“, která proběhla dne 17. dubna 2008 v Hlavním sále a přilehlých salóncích Valdštejnského paláce „C2“. Za výbor přivítal soutěžící senátor Martin Mejstřík. Soutěž pořádá občanské sdružení PRO BOHEMIA společně se Syndikátem novinářů ČR. Cílem je vzbudit zájem o kulturní dědictví, zejména architektonické památky a jejich záchranu za podpory médií. Tyto se podílejí na vytváření podmínek pro zapojení nejširší veřejnosti do programů ochrany památek na místní, regionální i celostátní úrovni, a tím přispívají k ochraně a obnově kulturních památek popularizací, osvětovou a propagační činností. Soutěž pokrývá čtyři mediální oblasti. Přihlášená díla porota hodnotila v kategoriích novinářské, rozhlasové, televizní a publicistické tvorby.

Nad celostátní konferencí žákovských a studentských týmů Projekt Občan 2008 výbor převzal záštitu a pořádal ji dne 23. května 2008 v Jednacím sále a Jičínském salónku Valdštejnského paláce „A“ Senátu PČR za účasti celostátní koordinátorky Projektu, zástupců žáků, studentů a jejich učitelů. Konferenci moderoval senátor Martin Mejstřík. (Usn. č. 118/08). Cílem Projektu Občan je rozvíjet u žáků a studentů pochopení významu aktivního občanství a rozvíjení znalostí a dovedností potřebných pro účinný podíl na životě společnosti. Je flexibilní a může být s úspěchem využíván v různých třídních situacích a ve třídách s různou úrovní vzdělání. Učitelům nabízí volnost při rozhodování jak jej co nejlépe využít v konkrétních podmínkách třídy. Také jej lze začlenit jako součást učebních plánů. Projekt Občan má za cíl působit ve výchovně vzdělávacích programech zaměřených na výchovu k občanství a demokracii. Je určen pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Každým rokem se úspěšní řešitelé projektu zaměřených na řešení problémů v jejich obci sejdou na celostátních slyšeních, kde prezentují výsledky své práce a diskutují o zkušenostech s projektem. Projekt Občan je realizován ve více než 70 zemích světa.

Ve dnech 26. - 27. května 2008 výbor pořádal v Jednacím sále a Jičínském salónku Valdštejnského paláce „A“ Senátu Parlamentu ČR mezinárodní konferenci na téma „Cesta k sblížení“. Konference byla součástí mezinárodního projektu „1001 akcí pro dialog“ připraveného Nadací Anny Lindhové pro dialog kultur ve Středomoří v rámci Evropského roku mezikulturního dialogu vyhlášeného EU na rok 2008. Jeho hlavním cílem bylo vést dialog mezi kulturami. Konference usiluje o to stát se nástrojem boje proti xenofobii, islamofobii, antisemitismu, extremismu a jakékoliv jiné formě diskriminace. (Usn. č. 109/08).

Usnesením č. 120/08 se výbor usnesl spolupořádat dne 29. května 2008 v Hlavním sále a historických salóncích Valdštejnského paláce „C2“ odborný seminář na téma „Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytující služby pro dospělé - projekt UNIV“ za účasti senátorů, poslanců, zástupců ministerstev, krajských úřadů, městských zastupitelstev a ředitelů škol z celé republiky. Cílem semináře bylo seznámit senátory, poslance, zástupce ministerstev a představitele státní správy se závěry projektu UNIV. Projekt navazuje na schválený zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání dalšího vzdělávání, který řeší rozvoj dalšího vzdělávání dospělých a uznávání předchozího učení prostřednictvím zapojení středních a vyšších odborných škol. Projekt UNIV je systémovým projektem MŠMT ČR a je spolufinancovaný z ESF a ze státního rozpočtu ČR. Vychází z potřeb zaměstnavatelů a dává občanům možnost lepšího uplatnění na trhu práce. V šesti krajích ČR vznikají sítě středních a vyšších odborných škol, které fungují jako místní centra celoživotního vzdělávání. Školy tak rozšiřují svou působnost i na dospělé a pro ně vytvářejí programy dalšího vzdělávání směřující k uznávání znalostí a dovedností, tedy kompetencí, které uchazeč získal jinak než během školní docházky.

Na základě usnesení č. 102/07 výbor pořádal ve dnech 2. a 3. června 2008 v Hlavním sále Valdštejnského paláce „C2“ Senátu Parlamentu ČR mezinárodní konferenci na téma „Svědomí Evropy a komunismus“. První den byl věnován obětem komunismu a definici komunistických zločinů z dnešního pohledu. Konferenci zahájil senátor Jaromír Jermář, místopředseda výboru, zdravici Alexandra Vondry, místopředsedy vlády ČR, přednesl senátor Jiří Liška, místopředseda Senátu, úvodní slovo měl senátor Martin Mejstřík a Jana Hybášková, poslankyně EP, zahajovací projev přednesl exprezident Václav Havel. Druhý den byl věnován rozpravě o potřebě založení evropské vědecké instituce, která se bude věnovat studiu totalitních režimů po vzoru ústavů vzniklých v zemích bývalého východního bloku - Ústavu paměti Evropy. Konference volně navazovala na práci frakce EPP/ED v Evropském parlamentu (projekt Reunification of European History). Výstupem budou dva dokumenty adresované orgánům EU a vládám členských států EU. Dokumenty byly představeny na tiskové konferenci po zakončení každého dne. Řada účastníků byla ze zemí EU i ze zámoří. Kromě přednášejících byli pozváni členové evropských demokratických institucí (EP, EK, členové parlamentů členských států EU), zástupci exilových organizací, zástupci svazů obětí totalitních režimů, historici, právníci, politologové, zástupci médií a další. Konferenci doplňovaly doprovodné akce - výstava dokumentující osudy politických vězňů za komunismu, projekce filmových dokumentů, koncert věnovaný obětem komunismu a nacismu.

Dne 26. června 2008 se konalo v Hlavním sále a historických salóncích Valdštejnského paláce „C2“ vyhlášení titulů Ekoškola. Jednalo se o vyhodnocení projektu environmentální výchovy občanského sdružení TEREZA. Úvodní slovo přednesl senátor Josef Pavlata, vyhodnocení zahájil Mgr. Petr Daniš, ředitel Sdružení TEREZA. Oceněným předal titul ministr školství Mgr. Ondřej Liška. V ČR je již více než 200 základní škol zapojeno do mezinárodního programu Ekoškola. V letošním roce získalo titul 14 škol, připojují se tak k 35 školám oceněným v předešlých letech. V programu Ekoškola žáci se svými učiteli společně usilují o změny vedoucí k šetrnějšímu provozu školy. (Usn. č. 119/08).

Výbor se svým usnesením č. 137/08 usnesl spolupořádal dne 28. července 2008 v Sale terreně s organizačním výborem FQMT ´08 v rámci mezinárodní konference „Hranice kvantové a mezoskopické termodynamiky 2008 - FQMT ’08“ úvodní část programu. Fyzikální ústav Akademie věd ČR již podruhé organizuje mezinárodní konferenci. Poprvé se konference konala v roce 2004 a setkala se s velkým úspěchem, na němž se mimo jiné podílel také Senát PČR jako spolupořadatel. Do povědomí účastníků se Senát PČR dostal i díky reprezentativním prostorám Valdštejnského paláce jako místa konání. Stejně jako minule, se i letos konference zúčastnilo několik nositelů Nobelovy ceny za fyziku. Na slavnostním zahájení této mezinárodní konference přednesl uvítací proslov předseda výboru senátor Karel Barták a RNDr. Václav Špička, tajemník mezinárodní konference.

Dne 25. června 2008 ve Valdštejnské zahradě v Sale terreně proběhlo Slavnostní ukončení akademického roku 2007 - 2008 Univerzity Karlovy Praha (Usn. č. 115/08).

Výbor usnesením č. 116/08 převzal záštitu nad festivalem Literární Vysočina 2008, která proběhla ve dnech 11. - 13. července t. r. v Chotěboři jako 6. ročník literárního festivalu, který pořádal o. s. QUO VADIS, o. s. Literární Vysočina, Klub AUT a Klub Literární Vysočina. Program zahrnoval autorská čtení, hudební bloky, divadelní představení, besedy s autory, literárními vědci a kritiky, zástupci Obce spisovatelů i křty knih.

Již potřetí výbor pořádal a převzal záštitu nad mezinárodním setkáváním umělců a teoretiků umění spojené s vystoupením pěti komorních těles v rámci „Malostranských komorních slavností 2008“, které proběhlo v průběhu měsíce října 2008 v Hlavním sále (usn. č. 144/08). Praha, jako kulturní centrum naší země, nabízí všem, kteří mají rádi klasickou hudbu bezpočet různých hudebních festivalů či samostatných koncertů. Občanské sdružení Česká kultura se i přesto rozhodlo v roce 2003 vytvořit festival nový, který se pod názvem Malostranské komorní slavnosti každoročně koná ve spolupráci se Senátem PČR v Hlavním sále Valdštejnského paláce. Malostranské komorní slavnosti přinášejí to nejlepší, co nabízí především česká komorní interpretační scéna. Dramaturgem festivalu je známý violoncellista Jan Páleníček. Malostranské komorní slavnosti jsou součástí Českých kulturních slavností konaných pod záštitou MK ČR.

V Hlavním sále Valdštejnského paláce výbor na základě usnesení č. 146/08 pořádal ve dnech 29. a 30. září a 1. října 2008 u příležitosti mezinárodního setkání hudebních skladatelů a interpretů mezinárodní hudební konferenci umělců a teoretiků umění „Česko-americké hudební mosty“ spojenou s cyklem tří koncertů. Nad koncerty převzal záštitu 1. místopředseda Senátu Petr Pithart. Programy koncertů vytvořil významný americký houslista, dirigent a umělecký ředitel Music Bridges International Yuval Waldman, který studoval u mnoha význačných světových houslistů a dirigentů. Vystupoval jako sólista i s významnými orchestry v mnoha zemích světa. Je prvním houslistou Kinor String Quartet. V roce 2005 založil v New Yorku neziskovou organizaci Music Bridges International, jejímž cílem je podporovat znalost historie hudby, hudebních děl, vzájemného vlivu děl skladatelů různých zemí a výměnu hudebních zkušeností současných interpretů. Za tímto účelem Music Bridges International, jejichž uměleckým ředitelem je Yuval Waldman, pořádají koncerty, přednášky, výstavy a další výchovné akce, které pomáhají zlepšovat vzájemnou znalost hudby jednotlivých zemí a druhotně i vztahy mezi občany těchto zemí. Music Bridges International spolupracuje s hudebníky z různých zemí a věnuje se uvádění koncertů jak klasické, tak populární a lidové hudby z dob minulých i doby současné. V rámci těchto svých aktivit MBI motivoval i uspořádání své první aktivity v Praze, kterou je setkání českých a amerických hudebníků během tří koncertů pořádaných ve Valdštejnském paláci. Jako představitel americké hudební tradice vystoupil na koncertech také vynikající pianista Hugh Sung, absolvent a v současné době pedagog na proslulém The Curtis Institute of Music, který je, spolu s Juilliard School, nejprestižnější hudební školou v USA. Hugh Sung byl přijatý ke studiu na The Curtis Institute of Music v pouhých 13 letech. Zde vystoupil nejenom jako mimořádný intrepret, ale i jako pedagog. Kromě hraní na piano se Hugh Sung věnuje i studiu možností využití počítačů pro pedagogickou i uměleckou činnost. Během svého vystoupení v průběhu koncertu předvedl a vysvětlil jak je možné počítač tvůrčím způsobem využívat jak pro interpretační, tak pedagogickou hudební praxi. Kromě Yuvala Waldmana a Hugh Sunga vystoupí na koncertech také přední čeští hudebníci: Luboš Hucek, fagot, Josef Kšica, čembalo, Pavla Kšicová, alt, Tomáš Víšek, piano, a další.

Velvyslankyně Egypta J. E. Amal M. Mourad požádala předsedu výboru Karla Bartáka o přijetí dne 5. února 2008 a projednání příspěvku do dialogu mezi náboženstvími, který souvisel s pořádáním mezinárodní konference „Cesta k sblížení“, která je věnována dialogu kultur ve středomoří.

Senátor Martin Mejstřík se zúčastnil přijetí předsedy Helsinského výboru USA Alcee Hastiggse dne 19. února 2008. Rozhovory se dotýkaly otázky ochrany lidských práv v ČR.

Dne 13. března 2008 se předseda výboru zúčastnil přijetí delegace Výboru pro lidská práva, národnosti a postavení žen Národy rady Slovenské republiky. Tuto delegaci vedl předseda Výboru Nagy László. Jednání vedlo k vzájemné výměně názorů na jmenovité otázky a připravované legislativní kroky v této oblasti.

Na základě usnesení č. 124/08 se uskutečnilo dne 22. dubna 2008 v pracovně předsedy výboru přijetí velvyslance Saúdské Arábie v ČR J. V. prince Mansour Bin Khalid Bin Abdullah Al-Farhan Al-Sauda.

Z podnětu mimořádné a zplnomocněného velvyslance ČR v Londýně JUDr. Jana Winklera se uskutečnilo dne 22. dubna 2008 přijetí členky Sněmovny lordů britského parlamentu baronky Cox of Queensbury. Setkání se zúčastnil předseda výboru senátor Karel Barták, místopředsedkyně výboru senátorka Liana Janáčková a senátoři Vlastimil Balín a Josef Pavlata. Toto přijetí bylo tématicky zaměřeno na konkrétní aktivity humanitární organizace HART. Dále se diskutovaly otázky širšího přesahu do etické oblasti osobní odpovědnosti jednotlivce za globální problémy. Setkání bylo podnětné a otevřelo pohled do činnosti této významné osobnosti.

V Zeleném salonku Kolovratského paláce se dne 25. listopadu 2008 uskutečnilo na základě usnesení č. 157/08 oficiální přijetí delegace Čestné rady Sněmovny lidových zástupců Indonéské republiky 1. místopředsedou výboru senátorem Janem Hálkem a místopředsedkyní výboru senátorkou Lianou Janáčkovou. Hlavním tématem byly způsoby prevence korupce, střetu zájmů a řešení porušování morálních norem v rámci Sněmovny reprezentantů Parlamentu Indonéské republiky a v Parlamentu ČR. Diskutován byl také souběh mandátů členů Parlamentu ČR, role soudů a problematika poslanecké imunity v obou zemích.

Dále se 25. listopadu t. r. na základě usnesení č. 258/08 uskutečnilo přijetí 14 členů Výboru pro lidská práva Parlamentu Černá Hora. 1. místopředseda výboru senátor Jan Hálek a místopředsedu výboru senátor Jaromír Jermář tuto delegaci přijali a rozhovory se vedly v duchu nadcházejícího předsednictví ČR v Radě EU a vyslovili plnou podporu Černé Hory v procesu začleňování do euroatlantických struktur. Dále uvedli, že jednou z priorit předsednictví ČR v Radě EU v oblasti vnějších vztahů je důraz na proces průběžné evropské integrace, a to zejména podpora pokroku zemí západního Balkánu. V závěru se obě strany shodly na dobrých bilaterálních vztazích.

Na základě usnesení č. 110/08 výbor uskutečnil zahraniční cestu do Austrálie a Nového Zélandu schválenou v plánu zahraničních cest výboru pro rok 2008 - usnesení č. 17/07 - a zahraniční cestu do Království Saúdské Arábie.

Pracovní cesta do KSA se uskutečnila ve dnech 30. května - 4. června za účasti předsedy výboru senátora Karla Bartáka a senátorů Josefa Pavlaty a Václava Roubíčka. Delegaci přivítal chargé d´affaires Ing. Josef Maršíček, který spolu se svými spolupracovníky a zástupci protokolu Poradního sboru KSA členy delegace informoval o konkretizovaném programu návštěvy a také podal přehled o aktuálním dění ve společenské a politické oblasti země. Zdůraznil, že jednání probíhají za zcela přesných protokolárních pravidel a je nutné je respektovat. Ženy obdržely abáju, což je typický oděv žen, v němž se pohybují na veřejnosti. Také bude vhodné zahalit hlavu šátkem. Témata rozhovorů jsou dána kompetencí jak parlamentních výborů, tak i navštívených státních institucí. Uskutečnilo se pracovní jednání s ministrem školství a pro vzdělávání dívek KSA Dr. Abdullahem bin Salih Obeidem, který spolu se dvěma náměstky delegaci přijal a podal zevrubnou informaci o jejich činnosti. Po úvodním přivítání připomněl uzavřené smlouvy mezi oběma zeměmi a vyslovuje přání, aby tato spolupráce trvala i nadále. Dále pracovní jednání v Poradním shromáždění - Madžlis Aš šura s předsedy tří partnerských výborů: Abdurrahmanem Mohammedem Al-Asmi - předsedou Výboru pro vzdělání a vědu, Azzebi Saeedem Aal-Musbilem - předsedou Výboru pro islámské a soudní záležitosti a lidská práva, Ayedem B. Al-Raddadi - předsedou Výboru pro kulturu a informace. Členové delegace měli možnost si prohlédnout prostory Parlamentu, Parlamentní knihovnu a historické centrum krále-zakladatele Abdul Azize. Proběhlo pracovní jednání s náměstkem ministra vysokého školství KSA. Prof. Waleed A. Aldali. Delegace navštívila největší saúdskou universitu King Abdul Aziz University, ke ji přijal zástupce rektora Abdulaziz S. Al-Ruwais, kterého doprovázeli děkani jednotlivých fakult, kterých je 15 - inženýrství, medicína, aplikované lékařské vědy, farmacie, zubařství, ekonomie a administrativa, domácí ekonomie, věda, výzkum, námořní vědy, meterologie a zemědělství, životní prostředí, umění a společenské vědy, komunikace, počítačová technika a informační technologie. Univerzita je největší a také nejstarší a zahrnuje všechny vědní obory. Má 51 let od svého založení. V současné době zde studuje 79 tisíc studentů a studentek. Dále se uskutečnila návštěva King Abdul Aziz City for Science and Technology, kde delegaci přijal ředitel Dr. Abdullah bin Ahmad Al Rashed, který uvádí, že rozhodnutí o zřízení této královské akademie věd padlo v r. 1973 a začalo pracovat v r. 1977, což je podle arabského kalendáře rok 1397. Při projektování budov i oblasti působení vycházeli ze zkušeností různých států světa. Jedná se tedy o velmi atraktivní a nákladnou stavbu s mimořádným technických a technologickým vybavením. V r. 1985 převzal dnešní název. Středisko má 6 výzkumných institutů, které jsou zaměřeny na počítačový a elektronický výzkum, ropu a ropnou chemii, výzkum energetiky, astronomický a geofyzikální výzkum, vesmírný výzkum a výzkum nerostných surovin a zdrojů. V současné době řeší aktuální problémy související s výzkumem tektonických aktivit měsíce, radiační techniky, možnosti atomové energie a bezpečnosti země. Věnují se satelitnímu zkoumání ložisek nerostného bohatství. Neustále zdokonalují infrastrukturu výzkumu a hledají zdroje jeho podpory. Setkání s krajankami, které dlouhodobě žijí v KSA. Rozhovor s nimi byl velmi zajímavý a ilustroval život žen v této oblasti. Připustily, že civilizačně a kulturně je organizace jak společenského, tak soukromého života odlišný od evropského způsobu. Členové delegace jednali také s náměstkem ministra kultury a informací KSA Dr. Riyadhem Najme. Ten hovořil o činnosti a jednotlivých oborech, na nichž se ministerstvo zaměřuje. Do jejich kompetence spadají kulturní památky a jejich ochrana, muzea a knihovny. Další oblastí jejich kompetencí jsou otázky související s informatikou a komunikacemi. Uvádí, že Saúdská Arábie byla první zemí arabského světa, která zahájila digitální zemské vysílání. Členy delegace přijal také předseda Poradního shromáždění JUDr. Salih bin Abdullah bin Hemaid. Hovořil o ČR jako o drahém příteli. Zdůraznil, že není pochyb o tom, že nejlepší cesta je cesta dialogu. Děkoval za pozornost, kterou ČR věnuje rozvoji vzájemných vztahů. Připomněl, že i v jejich zákonodárném sboru existuje Výbor saúdsko-českého přátelství, jehož členové jsou příznivci ČR a také absolventi českých VŠ. Toto dle jeho názoru dokumentuje vřelé vztahy, které zde panují. Věří, že i nadále budou přátelské a budou podloženy konkrétními smlouvami či výměnnými aktivitami studentů a učitelů. Krátce se zmínil i o současné mezinárodní politické situaci, která bohužel ne vždy pozitivně ovlivňuje nazírání na arabský svět. Připomněl posvátnou knihu Korán, který je pro mírové vztahy mezi lidmi. Tyto zásady jsou však některými lidmi porušovány a vytvářejí atmosféru napětí a nedůvěry. Předseda Poradního shromáždění v krátkosti seznámil s kořeny, které stály u zrodu jejich zákonodárného sboru. V r. 1992 přijala KSA základní zákon, který určuje vládu Saúdské monarchie. Od r. 1953 působí Rada ministrů, kteří jsou jmenováni králem - v současnosti se skládá z předsedy vlády a 20 ministrů. 151členné Poradní shromáždění je také jmenováno králem. Zákony jsou navrhovány jednotlivými resorty a následně schváleny po projednání výbory Poradního shromáždění. V závěru setkání vyslovil přesvědčení o rozšiřování vzájemných kontaktů nejen na úrovni parlamentní, ale zejména na úrovni hospodářské. Účast na zasedání Poradního shromáždění byla pro všechny členy delegace zajímavým zážitkem. Předsedající členy informoval o přítomnosti senátní delegace PČR a byli přivítáni potleskem přítomných poslanců. Jednací sál je velmi honosný, ale také velmi dobře technicky vybavený. Rozložené televizní obrazovky snímají aktuální dění u řečnického pultu, ale i mluví-li člen z místa. Členové delegace zaujali místo na galerii pro veřejnost, která se může účastnit projednávání bodů, jež ji zajímají. Vrcholem zahraniční cesty je vždy setkání se zástupci hostitelských institucí. Hostitelem byl spolu s vedoucím ZÚ ČR v Rijádu také předseda výboru. Přínos takového akce je především v tom, že zde dochází k neformální výměně názorů již mezi známými osobnostmi a je tímto také vysloveno poděkování za přijetí jednotlivými představiteli státní moci.

Pracovní cesta do Austrálie a Nového Zélandu proběhla ve dnech 15. - 27. září t. r. Delegaci vedl 1. místopředseda výboru senátor Jan Hálek, dále se zúčastnili místopředsedkyně výboru senátorka Liana Janáčková a senátoři Vlastimil Balín a Josef Pavlata. Uskutečnilo se pracovní jednání formou oběda s velvyslancem ČR J. Chmielem v Hellenic Club. Při této příležitosti aktualizoval program zahraniční cesty a podal aktuální informace z australského a novozélandského parlamentu. Podává přehled o jednotlivých jednáních a zevrubně senátory seznamuje s osobnostmi a jejich životopisy, s nimiž se delegace setká. Upozorňuje na to, že program je velmi časově náročný a z toho důvodu příprava cesty byla detailní s cílem upozornit na jednotlivé body a i určitá opatření, která jsou s oficiálními návštěvami spojeny. Byla řešena otázka tlumočení a také podal informaci o nejaktuálnějších politických, společenských i kulturních událostech posledních dnů. V Parliament House vítá delegaci Andrew Templeton z odboru zahraničních vztahů, který delegaci seznámil s připraveným programem a seznámil s historií australského parlamentarismu. Delegace se účastnila na interpelacích - Senát (Senate) a na interpelacích Sněmovny reprezentantů (House of Representatives). Senátoři měli možnost si prohlédnout parlamentní budovu, kde zástupce oddělení zahraničních vztahů přítomné dále informoval o změnách, které se v Senátu uskutečnily v r. 1948, kdy byl změněn způsob volby, a to systémem poměrného zastoupení. Tento systém platí dodnes. Zaručuje, že strany jsou zastoupeny v poměru k získaným hlasům. Díky tomuto se do Senátu dostali i zástupci menších stran a nezávislí kandidáti. Schopnost Senátu kontrolovat činnost vlády byla tímto opatřením posílena. Další výraznou změnou byl vznik systému stálých výborů Senátu, k níž došlo v r. 1970. Proběhlo pracovní jednání s Výborem pro vztahy vzdělávání, zaměstnanosti a pracovními místy australského Senátu.Výbor se věnuje především školským zákonům a v souvislosti s tím např. aktuálně zákonu o akademické svobodě a dále o školství ve vztahu k hospodářské a podnikatelské sféře. Dále se uskutečnilo Společné přijetí předsedy obou komor Parlamentu AUS - Senátu a Sněmovny reprezentantů. Předseda Senátu senátor John Hogg je zvolen za Queensland a reprezentuje Australian Labor Party - Australská strana práce, které je členem od r. 1976. V průběhu své politické kariéry zastával různé funkce, naposledy jako předseda Národního politického výboru ve vládní administraci. Od r. 1996 dosud je senátorem. Předseda Sněmovny reprezentantů Harry Jenkins je poslancem také za ALP, který zastupuje státy Scullin a Victoria. Postupně přivítali senátní delegaci a každý se stručně zmínil o práci v komorách, které řídí. Předseda Senátu senátor J. Hogg informuje, že Senát má 76 senátorů, a to po 12 z každého ze 6 států a pak 2 z pevninských území. Má stejné podmínky a pravomoci vydávat zákony jako Sněmovna reprezentantů. Senátoři jsou voleni systémem poměrného zastoupení. Předseda Sněmovny reprezentantů poslanec H. Jenkins uvádí, že v r. 1970 došlo k ustavení dolní komory Parlamentu, která má 150 členů a její součástí je také královna. Počet křesel v dolní komoře je určen počtem obyvatel jednotlivých států. Přátelské setkání s krajany v klubu Beseda, kde současně proběhla vernisáž výstavy „Česká nej…“, zahájil svým proslovem velvyslanec ČR v Canbeře Dr. J. Chmiel, v němž zhodnotil činnost této aktivní skupiny. Připomněl problémy, s nimiž se setkávají při naplňování některých svým záměrů, a vysoce ocenil o to víc jejich výsledky v oblasti propagace české kultury a v rozšiřování zájmu mezi mladou generací. Česká a československá krajanská komunita v Austrálii bývá uváděna jako pátá nejsilnější na světě. Postupně vystoupili všichni členové delegace, vyslovili své názory a přání do budoucna a také pozvání k setkání při návštěvě České republiky. Dále následovaly individuální rozhovory, v nichž se krajané stručně zmínili o začátcích přistěhovalectví z českých zemí. Bylo zde vzpomenuto, že prvním doloženým Čechem, který vstoupil na australskou půdu, byl v 18. století botanik Tadeáš Haenke. Dále se uskutečnilo pracovní jednání ve Sněmovně reprezentantů australského Parlamentu s Výborem pro průmysl, vědu a inovace. Předsedkyně Maria Vamvakinou, která jako poslankyně zastupuje stát Calwell, je první ženou původem z Řecka, která prošla volbami do Národního parlamentu. Následně proběhlo jednání s Výborem pro lidská práva a Společným výborem pro zahraniční vztahy. Delegace měla možnost si vyslechnout odborný výklad v Deep Space Centre, kde delegaci přivítala ředitelka stanice dr. M. Baltuck a tiskový mluvčí p. G. Nagle přednesl odborný výklad. Dále také proběhlo jednání na Univerzitě v Sydney a setkání v Parlamentu New South Wales - „Afternoon Tea“ - Friends of EU - Parliamentary Speakers Room. A uskutečnilo se 2. setkání s krajany. České a slovenské krajany sdružují kromě sokolských organizací a dalších spolků i tzv. country cluby, společenské organizace, orientované především na společenské a sportovní vyžití. 3. setkání s krajany proběhlo v Country Clubu v Blue Mountains. Ve Wellingtonu senátní delegace jednala na Ministerstvu školství a setkala se s ministrem turistiky, Damien O′Connor. Zajímavým bylo setkání s umělcem-keramikem Mirkem Smíškem. Mirek Smíšek se narodil 2. února 1925 v Dobré nedaleko Kladna u Prahy, v rodině českého legionáře z Ruska. Do Sydney přijel 6. září 1948. Mirek Smíšek začal pracovat v jedné z největších keramiček, kde se pod vedením anglického keramika naučil zacházet s hlínou a začal brát keramiku jako umění. V Austrálii začal studovat keramiku na technické škole a vzdělával se v oboru dalších 25 let. Díky Mirkovi Smíškovi začala na Novém Zélandu éra umělecké keramiky a objevily se první galerie a umělecké obchody. Hlavní doménou Smíškovy keramiky je keramika a porcelán se solnou glazurou. Světově se proslavil kompletní výrobou veškeré keramiky použité ve filmové trilogii Pán prstenů. Tvoří i pro oficiální příležitosti, např. pro britskou královnu. Mirek Smíšek vystavoval na mnoha místech po celém světě, zejména v Evropě, USA a Asii. Získal mnohá ocenění za umělecké počiny. Je držitelem Řádu britské legie a řady novozélandských ocenění a vyznamenání, včetně vyznamenání od generálního guvernéra Nového Zélandu. Toto se uděluje od roku 1983 a M. Smíšek byl v roce 2003 v pořadí jen jeho 13. držitelem. I současný generální guvernér Nového Zélandu v rozhovoru s velvyslancem ČR vysoce ocenil nejen umělecké dílo M. Smíška, ale i jeho samotného jako významnou osobnost kulturního života. Mirek Smíšek vždy zdůrazňuje svůj český původ a neúnavně propaguje a prezentuje českou kulturu a umění. V jeho nové vlasti, Novém Zélandě, má i díky němu ČR vysoké renomé. Při této příležitosti byla M. Smíškovi předána Pamětní medaile Senátu věnovaná předsedou Senátu. 4. setkání s krajany se uskutečnilo v prostorách polského klubu The Polish Association in New Zealand ve Wellingtonu. Podle oficiálního novozélandského sčítání lidu z roku 2001 má česká krajanská komunita na Novém Zélandu 969 osob. Ke slovenskému původu se přihlásilo 177 osob. Ve Wellingtonu si členové delegace prohlédli parlament, uskutečnila se schůzka s předsedkyní sněmovny M. Willson a jednání na Ministerstvu kultury a kulturního dědictví. V Sydney proběhlo jednání na Ministerstvu pro imigraci a občanství.

Usnesením č. 117/08 výbor doporučil, aby se místopředseda výboru senátor Jaromír Jermář zúčastnil konference předsedů parlamentních výborů pro kulturu zemí EU pořádané v Republice Slovinsko ve dnech 13. - 14. dubna 2008.

Usnesením č. 153/08 se výbor rozhodl ve dnech 18. - 21. listopadu 2008 se uskutečnit zahraniční cestu do Belgického království. Senátní delegaci vedl 1. místopředseda výboru senátor Jan Hálek. Dále se zúčastnili senátorka Liana Janáčková a senátor Zdeněk Janalík. Program delegace se zaměřil především na získání zkušeností o belgickém systému základního a vysokoškolského vzdělávání. Delegace byla přijata předsedou parlamentu Francouzského společenství Belgie, jednala na Katolické univerzitě v Leuven s prorektorem Prof. Martem Buekersem, vlámském College of Europe v čele s generálním ředitelem Dr. Marcem Vuijlsteke.a byla přijata ministrem školství Valonska Marcem Tarabellou. Otázky lidských práv byly projednány v belgickém Centru pro rovnost příležitostí a boje proti rasizmu, kde byly podrobněji projednány otázky integrace cizinců i Romů do společnosti. Obecnějším tématům byla věnována diskuse s představiteli meziparlamentní unie Belgické horní a dolní komory Parlamentu. Návštěva přispěla k lepšímu seznámení delegace se systémem belgického školství. Následkem reformy v r. 1989 se školství v Belgii dostalo do kompetence jednotlivých jazykových společenství a školy získaly také větší samostatnost. Federální vláda odpovídá pouze za stanovení základní vzdělávací politiky. Povinná školská docházka platí pro věk dětí od 6 do 18 let. Dětské školky jsou přístupné od 2,5 roku věku dítěte. Základní školní vzdělání se vztahuje na děti od 6 do 12 let věku, které pokračuje dál povinným středoškolským šestiletým cyklem do 18 let věku dítěte. Mezi negativní stránky belgického systému školství patří skutečnost, že rozdělení vzdělávacího systému podle regionů a jazykových společenství vedlo v podmínkách Belgie ke zvýšenému politickému a ekonomickému odcizení Vlámů a Valonů. Přispěla k výměně informací o problémech spojených s poskytováním základního vzdělání, učňovského školství a vysokoškolského vzdělání. Návštěva napomohla vytvořit předpoklady k budoucí širší spolupráci prestižní Katolické univerzity v Leuven s univerzitami v ČR.

Dne 4. listopadu 2008 výbor pořádal na základě usnesení č. 148/08 v Jednacím sále a Jičínském salónku Valdštejnského paláce „A“ Senátu Parlamentu ČR veřejné slyšení výboru na téma „Člověk a společnost“. Cílem veřejného slyšení bylo na základě zhodnocení současného stavu občanského a právního vědomí dětí a mládeže připravit návrh systematické výchovy v projektu Výchova příkladem, který bude předložen MŠMT ČR v rámci operačního programu Evropských strukturálních fondů Vzdělávání a konkurenceschopnost. Výstupy z veřejného slyšení výboru slouží jako podklad pro tvorbu osnov k doplnění stávajících Rámcových vzdělávacích programů. Projekt Výchova příkladem má seznámit děti a mládež hlavně pomocí exkurzí s historií českého národa a státu. Jde o zvýšení kvality prvotního vzdělávání a obohacení vzdělávacího systému o předmět, který podpoří vnímání příslušnosti k českému národu a státu.

Výbor se usnesl svým usnesením č. 149/08 uskutečnit dne 24. listopadu 2008 v Jednacím sále a Jičínském salónku Valdštejnského paláce „A“ slavnostní vyhodnocení folklorních festivalů za rok 2008. Jde o pravidelné setkání ředitelů folklorních slavností a festivalů, starostů a primátorů festivalových měst a obcí, hejtmanů krajů a dalších hostů s představiteli Senátu PČR. Cílem jednání bylo zhodnocení lidových slavností a folklorních festivalů pořádaných členy Folklorního sdružení ČR v roce 2008 a vytýčení hlavních směrů pro jejich přípravu v roce 2009.

K 25. 11. 2008 proběhly dvě schůze Podvýboru pro předškolní, základní a střední vzdělávání. První schůze v r. 2008 se uskutečnila dne 18. března, které se zúčastnil ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Mgr. Ondřej Liška, který přijal pozvání spolu s poradcem J. Večerkem. Důvodem zařazení tohoto bodu na program schůze PV bylo seznámit se s představou nového ministra o koncepci a aktuálních úkolech, které před MŠMT ČR stojí. Ministr připomněl, že je připravena novela školského zákona, která se v krátké době bude projednávat v PS PČR. Jeho nejaktuálnějším problémem je co nejrychleji a nejkvalitněji zpracovat programy EU tak, aby byl částečně splněn termín předání do Bruselu. Je škoda, že tyto prostředky přijdou do ČR v důsledku zdržení až pro příští rok 2009. Předseda PV požádal o odpovědi na okruhy problémů. Jedná se především o stav přípravy a projednávání státních maturit s cílem rozdělení jejich úrovně. Dalším souvisejícím problémem je zrušení výstupních hodnocení žáků posledních ročníků ZŠ jejich učiteli. Všeobecně konzultovanou otázkou jsou poplatky - školné na vysokých školách. Velmi zajímavým návrhem, který je spojen s problematikou financování VŠ a vytvoření transparentního toku financí, je možnost vytvoření samostatného ministerstvo pro VŠ a vědu. Ministr školství seznámil členy PV se svou vizí spojenou s výše uvedenými oblastmi. Členové výbory v diskusi vyjádřili své osobní postoje a názory na diskutovaná témata. V této souvislosti lze připomenout, že ministr školství podpořil mj. také zrušení výstupního hodnocení na žáky a diskutoval možnost zřízení samostatného ministerstva pro VŠ a vědu. Druhá schůze v r. 2008 se uskutečnila dne 4. června t. r., na níž byla projednávána Informace o naplňování Úmluvy o právech dítěte. Tento bod uvedl zástupce MPSV ČR Mgr. Daniel Hovorka a vyjádřila se k tomu PhDr. M. Lvová. Dále se diskutovalo k novele školského zákona projednávané Senátem PČR.

K 25. 11. 2008 bylo doručeno 16 peticí, z toho 1 s více jak 10 tisíci podpisy. Každá petice je výborem posouzena z hlediska náležitostí předepsaných zákonem o právu petičním, projednána na schůzi výboru, je vyžádáno odborné stanovisko k věcné stránce petice a stanoven další postup pro její vyřízení. Pokud petice obsahuje požadavek na změnu zákonné úpravy, jsou petice většinou postupovány všem senátorským klubům, které tak mohou uvážit, zda a jak náměty využijí. Jsou také zasílány odpovědnému ministrovi k posouzení, k případnému využití a k zapracování do vládní předlohy. Obsahově se petice dotýkaly všech stran společenského dění, a to například v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví, školství, v oblasti životního prostředí, mezinárodní politiky atd. Petice s počtem podpisů nad deset tisíc jsou vyřizovány v souladu s ustanovením § 142a) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu a v souladu s Podrobnějšími pravidly projednávání petic v Senátu PČR. Z toho důvodu jsou petice s více jak 10 tisíci podpisy vedeny jako samostatný senátní tisk a budou projednány na schůzi Senátu. Výbor obdržel petici „Za odstranění nerovnosti v úrovni platů provozních a správních zaměstnanců ve školství“, kterou podepsalo 52 839 občanů. Zástupce petičního výboru prosí o projednání této petice v orgánech Senátu. Dne 3. prosince t. r. se konalo VSV na toto téma - viz níže. Výbor přijal i 33 jiných podání od jednotlivých občanů, kteří se na Senát Parlamentu ČR obracejí většinou jako na poslední instanci, která by jim mohla pomoci řešit nějakou složitou situaci. Na všechna doručená jiná podání byla zpracována odpověď, v oprávněných případech byla vyžádána odborná stanoviska příslušných resortů a orgánů.

Výbor na počátku 6. funkčního období ustavil skupiny přátel - se Slovenskou republikou, Gruzií a Jordánskem. V roce 2008 nebyla zorganizovaná žádná schůzka, avšak jednotliví členové byli zváni na aktivity pořádané jednotlivými zastupitelskými úřady. Je nutné zdůraznit aktivitu ze strany Gruzie, která v Praze otevřela svůj zastupitelský úřad. Skupina přátel s Jordánskem byla poměrně intenzivně realizována prostřednictvím Společnosti česko-arabské, která pořádá kulturní a společenské akce ke státním svátkům řady arabských států.

II. část

Po senátních volbách došlo ke změně počtu členů výboru z 10 členů na 9 a také k personálním změnám. Na ustavující schůzi dne 26. listopadu 2008 byl za předsedu výboru navržen a následně zvolen senátor Jaromír Jermář. Výbor se usnesl zvolit tři místopředsedy, kterými se stali senátoři Milan Bureš, Jan Hálek a Karel Kapoun. Výbor ustavil také tři ověřovatele, kterými jsou senátor Vlastimil Balín, senátorka Hana Doupovcová a senátor Zdeněk Janalík. Na 1. schůzi výboru byl také znovu zřízen Podvýbor pro předškolní, základní a střední vzdělávání, za jehož předsedu byl ve veřejném hlasování opět zvolen senátor Zd. Janalík.

Na základě petice č. 16/08 (usn. č. 154/08) výbor spolu s Podvýborem pro předškolní, základní a střední vzdělávání uskutečnil dne 3. prosince 2008 v Zaháňském salónku Valdštejnského paláce „C1“ veřejné slyšení výboru na téma „Za odstranění nerovnosti v úrovni platů provozních a správních zaměstnanců ve školství“. Účastni byli zástupci petičního výboru - ČMOS pracovníků školství a MŠMT ČR, MF ČR a MPSV ČR. Účastníky slyšení byli dále zástupci provozních a správních zaměstnanců ve školství z celé republiky. Jednání řídil zpravodaj výboru senátor Zdeněk Janalík, který v závěru přednesl základní teze usnesení, které bylo projednáno na 2. schůzi Senátu dne 12. prosince 2008.

Dne 3. prosince se uskutečnilo v zasedací místnosti výboru přijetí velvyslance ČR v Austrálii PhDr. Juraje Chmiela. Hlavním tématem byla vzpomínka na setkání s Mirkem Smíškem, keramikem a organizace uspořádání v prostorách Senátu PČR výstavu jeho děl a výrobků. Nad touto výstavou převzal záštitu předseda Senátu. Dále se diskutovala nominace na udělení Ceny Gratias Agit ministrem zahraničních věcí ČR za šíření dobrého jména ČR v zahraničí. V této věci byl pan ministr již informován a toto přivítal. Na setkání byli přítomní členové výboru, kteří se zúčastnili pracovní zahraniční cesty do Austrálie a Nového Zélandu. Členové delegace jsou přesvědčeni o podání návrhu na státní vyznamenání pro M. Smíška, který reprezentuje ČR prostřednictvím své tvorby na Novém Zélandu i ve světě.

Dne 10. prosince 2008 se uskutečnila 2. schůze Podvýboru, kde byli zvoleni ověřovatel a místopředseda. Ověřovatelem byl zvolen senátor Jan Hálek a místopředsedou senátor Miroslav Krejča. Na programu byl dále bod - Informace ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR o prioritách ČR v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje, mládeže a sportu. Jednání se zúčastnil náměstek MŠMT pro záležitosti EU Mgr. Jakub Dürr, který podal základní informace k prioritám ČR v průběhu jeho předsednictví Radě EU. Předseda PV se v závěru jednání připojuje k přání užší spolupráce s MŠMT ČR nejen v řešení otázek souvisejících s agendou EU, ale i na novelizacích školských zákonů. Tento bod byl zároveň na programu 3. schůze výboru.

V období mezi 26. listopadem a 31. prosincem 2008 bylo doručeno Senátu 5 peticí, z toho 2 s více jak 10 tisíci podpisy, a 5 jiných podání. Petici se 17 493 podpisy osobně předali předsedovi Senátu zástupci petičního výboru, kterou Folklórní sdružení ČR připravilo jako reakci na uvažované zrušení Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ Ministerstvem obrany ČR. Petice vznikla jako spontánní vyjádření nesouhlasu s tímto záměrem ze strany folklórních souborů a příznivců tradiční lidové kultury v ČR. Výbor na toto téma uspořádá dne 20. ledna 2009 veřejné slyšení výboru a následně bude projednána na schůzi Senátu. Další petice - s 13 169 podpisy - „Za dodržení podmínek privatizace bytů OKD podle usnesení vlády č. 904 z 15. 9. 2004“. Petenti se na Senátu PČR obracejí se žádostí o nápravu křivdy, které se jim dostalo při privatizaci bytů OKD. K petici, kterou organizuje Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ na Ostravsku, se připojili i nájemníci bytů bývalých Služeb dolů na Kladensku, kteří řeší obdobný problém. Smlouvy na dobu určitou jim vlastník nyní ukončil a nabídl jim jejich prodej za tržní ceny. Pokud si je nekoupí, musí odejít. Petice byla postoupena k přímému vyřízení věcně příslušnému výboru Senátu, kterým je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Další petice se týkají podpory zákona o loteriích, ke školskému zákonu a proti umístění stavby.

Výroční zpráva o činnosti výboru nemůže zdaleka vystihnout šíři aktivit výboru, ale i jeho jednotlivých členů jak na půdě Senátu PČR, tak i v jejich volebních regionech.

PhDr. Jaromír Jermář, předseda VVVK