Zpráva o činnosti Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR za rok 2008

VZOB pracoval v roce 2008 - do podzimních voleb ve složení:

Předseda výboru:

 • sen. R. Sequens (mandát neobhájil)

Místopředsedové:

 • sen. J. Zoser (mandát neobhájil)
 • sen. T. Jirsa
 • sen. T. Töpfer
 • sen. L. Svoboda (nekandidoval)

Členové:

 • sen. V. Sehnal
 • sen. J. Štětina
 • sen. J. Pospíšil
 • sen. R. Slavotínek

(celkem 9 členů)

Složení VZOB v 7. FO období (po senátní volbách):

Předseda výboru:

 • sen. J. Dienstbier

Místopředsedové:

 • sen. T. Jirsa
 • sen. T. Töpfer
 • sen. J. Štětina
 • sen. P. Lebeda

Členové:

 • sen. V. Dryml
 • sen. T. Kladívko
 • sen. J. Pospíšil
 • sen. R. Slavotínek
 • sen. V. Sehnal
 • sen. J. Sykáček

(celkem 11 členů)

Výbor se v roce 2008 sešel na 17 schůzích a celkový počet přijatých usnesení v tomto období činil 97. Legislativní činnost je důležitou, ale zdaleka ne jedinou součástí aktivit tohoto výboru, jehož široký rozsah kompetencí je definován již v jeho názvu Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

Legislativní činnost

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal v průběhu roku 2008 řadu předloh, a to jak návrhů zákonů, tak především veškeré mezinárodní smlouvy a úmluvy, předložené vládou. Dále informace vlády a další materiály.

Významné předlohy, které VZOB v roce 2008 projednával

Tisk č. 181 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství

Členové výboru v průběhu roku 2008 pravidelně projednávali informace vlády ČR o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky, pravidelně se seznamovali s informacemi vlády ČR o uskutečněných i plánovaných vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně.

V souladu s čl. 43 odst. 3a) Ústavy ČR výbor schvaloval vládní návrhy dalšího působení a nasazení jednotek AČR v zahraničních operacích, jako např.:

tisk č. 340 - Vládní návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009

tisk č. 333 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice, podepsaná dne 8. července 2008 v Praze

tisk č. 334 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o právním postavení ozbrojených sil Spojených států přítomných na území České republiky, podepsaná v Londýně dne 19. září 2008

Zahraniční aktivity a cesty

duben 2008: Švédsko

Delegace výboru ve složení:
R. Sequens, J. Zoser, L. Svoboda,T. Jirsa

Delegace jednala především s Výborem pro záležitosti EU. Na švédské straně se jednání zúčastnila místopředsedkyně výboru Suzanne Ebersteinová, poslankyně Asa Lindestamová a další členové zahraničního výboru.

Obě strany se seznamovaly se svou rolí v Parlamentu. Švédský výbor má nelegislativní charakter, což mu dovoluje přistupovat k evropským záležitostem s jistým nadhledem. Za prioritu paní Ebersteinová označila úspěšnou ratifikaci Lisabonské smlouvy.

Paní Lindestamová se pozastavila nad nízkou reprezentací žen v českém Parlamentu. Je možné, že se k této tématice vrátí. Zajímala ji také spolupráce v oblasti vojenského letectví. AČR má v pronájmu 14 „gripenů“ na 10 let za zhruba 20 miliard Kč. Česká delegace navštívila také v Linkopingu výrobce Gripenů a shlédla nový model Gripen-demo.

květen 2008: Velká Británie

Delegace výboru ve složení:
R. Sequens,T. Jirsa, J. Pospíšil a R. Slavotínek

Zástupci Výboru pro zahraniční věci obranu a bezpečnost Senátu ČR jednali v Londýně převážně o Lisabonské smlouvě a protiraketové obraně, dotkli se také některých dalších otázek evropské obranné politiky a společné účasti UK a ČR v mezinárodních operacích. Britské poslance a lordy zejména zajímala situace okolo ratifikace LS v ČR. Senátoři nastínili stav s odkazem na rozhodování Ústavního soudu ČR. Upozornili také na to, že stoupá počet senátorů, kteří jsou rozhodnuti hlasovat proti bez ohledu na výsledek soudního přezkumu ústavnosti. Předseda zahraničního výboru Dolní sněmovny britského Parlamentu i předseda Výboru pro EU Sněmovny lordů odhadují, že ratifikace v UK bude ukončena pozitivně.

říjen 2008: Maďarsko

Delegace výboru ve složení:
L. Svoboda , R. Slavotínek, J. Pospíšil

Klíčové jednání delegace v maďarském parlamentu bylo se členy Zahraničního výboru.

Předseda výboru Zsolt Németh nadnesl aktuální témata: otázky energetické bezpečnosti, vztah k Rusku, účast v zahraničních misích a protiraketový systém USA. Protiraketovou obranu USA chápe jako důležitý prvek z hlediska evropské bezpečnosti. Přítomnost USA v Evropě je do budoucna důležitá a zároveň je potřebný soulad mezi USA a Evropou. Pokud by systém protiraketové obrany v Evropě selhal, mohlo by to posílit některé izolacionistické tendence uvnitř USA. Zajímal se o vývoj veřejného mínění vůči americkému radaru.

Místopředseda výboru sen. L. Svoboda potvrdil, že rusko-gruzínský konflikt do určité míry postoj k systému protiraketové obrany ovlivnil.

Dále se hovořilo o přínosech ratifikace Lisabonské smlouvy. Pro MR je prostředkem k zachování stavu, kterého bylo dosaženo, proto má maďarskou podporu.

Další aktivity výboru

Podpora pozorovatelského statutu Taiwanu ve Světové zdravotnické organizaci (WHO)

Před jarním zasedáním WHA v Ženevě výbor opakovaně inicioval „Žádost o projednání otázky statutu pozorovatele pro Taiwan na půdě Světové zdravotnické organizace(WHO)“.

Reforma Armády ČR

Členové výboru sledovali dopad reformy Armády ČR a pravidelně se setkávali se zástupci AČR, s profesionálními vojáky a účastnili se i cvičení záloh.

Návštěva jednotek AČR v zahraničí

Ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR se členové výboru pravidelně účastní návštěv našich jednotek při mezinárodních misích.

březen 2008

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu společně s Ministerstvem vnitra uspořádal v Senátu dne 4. března odbornou konferenci na téma Reforma Policie České republiky, na které mj. vystoupil předseda výboru sen. R. Sequens a ministr vnitra I. Langer.

duben 2008

Místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost sen.

T. Jirsa a předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu,lidská práva a petice sen. K. Barták spolu s dalšími členy obou výborů přijali členku Sněmovny lordů Velké Británie baronku Cox z Queensbury, která zároveň předsedá humanitární organizaci HART. Tato organizace, založená baronkou Cox v roce 2003, se aktivně angažuje v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce s cílem pomáhat utlačovaným a perzekuovaným jedincům v Evropě, Asii a Africe. Senátoři se zajímali o konkrétní formy pomoci v jednotlivých zemích a ocenili způsob a osobní nasazení, se kterým se baronka Cox této činnosti věnuje.

Konkrétní projekty realizuje organizace baronky Cox v Barmě, Východním Timoru, Indii, Súdánu, Rusku, Arménii a dalších zemích. V loňském roce poskytlo MZV ČR prostřednictvím organizace HART humanitární pomoc např. Súdánu a barmským uprchlíkům v Thajsku a Indii v celkové výši 1,5 milionů Kč.

květen 2008

Skupinu studentů zahraničních vztahů z univerzity George Washingtona

(Washington, DC) přijal v Růžovém salonku místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost sen. Tomáš Jirsa. V úvodu setkání podal sen. T. Jirsa stručný přehled vývoje české zahraniční politiky.

Studenty, které doprovázala profesorka Sharon Wolchik, nejvíce zajímaly otázky související s bojem proti terorismu, zajištěním bezpečnosti ve světě, zejména s ohledem na plánované vybudování americké protiraketové obrany ve střední Evropě.

Dále byla diskutován legislativní postup při ratifikaci Lisabonské smlouvy v České republice a další výhled budoucnosti Evropské unie a příprava na české předsednictví v Radě EU.

listopad 2008

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost uspořádal ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů mezinárodní konferenci „Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy v letech 1945-1989“. Záštitu nad touto konferencí převzal místopředseda senátu Jiří Liška. V průběhu třídenního rokování (19.- 21. 11. 2008) se přizvaní historici zabývali otázkou archivních zdrojů k dané problematice a zevrubnému popisu propojení bezpečnostních složek bývalého východního bloku. Závěrečný panel se věnoval operacím tajných služeb proti exilu a infiltraci různých mezinárodních hnutí v nekomunistických zemích za účelem podlomit demokratické režimy.

Protokolární přijetí v roce 2008

Velvyslanci přijatí předsedou výboru:

 • VV Kypru A.Antoniades
 • VV Mexiko J.L. Bernala Rodriguez
 • VV Lucemburska J.Faltz
 • VV Moldávie V. Cristea
 • VV Číny H.Yuzhen
 • VV Jižní Korea (večeře na velvyslanectví)
 • VV Izraele Y.Levy
 • VV Ruské federace A.L.Fedotov

Výborová přijetí:

 • kongresová delegace USA
 • gen. Henry Obering, ředitel Protiraketové agentury USA
 • ministr vnitra Slovinska D. Mate - spolu s VEU
 • členka Sněmovny lordů Velké Británie baronka C. Anna Cox
 • předseda Národního shromáždění Bulharska G. Pirinski
 • poslanec Knessetu Státu Izrael I.Ben-Israel
 • studenti Univerzity George Washingtona USA
 • předseda Výboru mezinárodních vztahů, obrany a bezpečnosti Senátu Parlamentu Kazašské republiky S. Kuanyš Sultanovič
 • kadeti vojenské akademie West Point USA
 • NGŠ Ozbrojených sil Rumunska admirál G. Marin
 • delegace výboru pro záležitosti EU Parlamentu Švédska
 • delegace důstojníků Armády České republiky
 • delegace Poslanecké skupiny pro spolupráci s ČR Nejvyšší rady Ukrajiny

únor 2009
Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost