Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR za rok 2008

Prvních deset měsíců roku spadalo do 6. funkčního období a výbor měl 9 členů. Po senátních volbách odešli senátoři Josef Novotný, Milan Štěch, Milan Špaček a Vítězslav Vavroušek. Novými členy se stali senátoři Miloš Janeček, Miroslav Nenutil, Zdeněk Schwarz a Radek Sušil.

Výbor se sešel na 10 schůzích. Projednal 16 zákonů postoupených Poslaneckou sněmovnou a tři zákony iniciované senátory. Dále se věnoval šesti mezinárodním smlouvám nebo dohodám.

Název zákona Sen. tisk č. Sbírka zák. č.
Sociální
Důchodové pojištění235178/2008
Důchodové pojištění285306/2008
Nemoc. pojištění.286305/2008
Zaměstnanost313382/2008
Stát. soc. podpora311414/2008
Služební zákon312381/2008
Org. a provádění soc.zabezpeč.358479/2008
Zdravotnictví
Péče o zdraví lidu16128/2008
Uznávání odborné kvalifikace227189/2008
Zajištění jakosti a bezp.lidských tkání290296/2008
Podmínky uvádění biocid. přípr.291297/2008
Veř. zdrav. pojištění280270/2008
Přechod úraz. nem. v Brně360485/2008
Jiné
Činnost inst. zam. penz. pojištění253248/2008
Občanský soud. řád255259/2008
Občanský soud. řád275295/2008
Senátní
Ústavní zákon298
Státní svátky324
Zákoník práce475294/2008
Mezinárodní smlouvy a dohody
Dohoda o soc.zab. se SSSR 153
Sml.o soc.zab.mezi ČR a Koreou 175
Sml.ČR a Fr.o výměně údajů 307
Sml.o soc.zab.mezi ČR a Japon. 216
Sml.o soc.zab.mezi ČR a Japon. 216
Úmluva MOP 304
EU
Práva pacientů v přeshraniční péči N 118

Výbor projednal a schválil stanovisko k Návrhu Směrnice EP o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči.

Z projednávaných zákonů ve čtyřech případech výbor schválil pozměňující návrhy. Bylo to u zákona novelizujícího občanský soudní řád, u zákona o veřejném zdravotním pojištění, u senátního návrhu novely zákona o státních svátcích a u novely zákona o státní sociální podpoře. Poslední ze zákonů byl Poslaneckou sněmovnou schválen v senátní verzi.

K většinovému závěru nedospěl výbor pouze jednou. A to u senátního návrhu na změnu ústavního zákona (tisk č. 298).

Hlavním cílem novely zákona o péči o zdraví lidu (tisk č. 161) bylo nové vymezení letecké záchranné služby. Dosud byl tento druh záchranné služby provozován pouze na základě usnesení vlády, nově se opírá o zákon č.28/2008 Sb.

Senátní návrh novely zákoníku práce ( tisky 145 a 475) se zabýval vymezeným okruhem pracovního práva. Upravoval pohotovostní a přesčasovou práci ve zdravotnictví. Příprava zákona byla provázena rozsáhlým připomínkovým řízením a složitým jednáním tripartity. Při projednávání na výboru byl schválen komplexní pozměňující návrh, který následovně schválilo plénum Senátu i Poslanecká sněmovna.

Tisk č. 227 představoval novelizaci souboru 27 zákonů, které souvisejí se získáváním a uznáváním kvalifikace ve zdravotnictví. Je transpozicí Směrnice EP a Rady 2005/36/ES. Výborem byl schválen jednomyslně.

Vláda reagovala na vyšší nárůst cen v období srpen 2007 - leden 2008 a předložila Parlamentu návrh zákona o valorizaci důchodů v předčasném termínu. Zákon (č. 178/2008 Sb.) byl všemi členy výboru schválen bez výhrady.

Poslaneckým návrhem novely občanského soudního řádu se VZSP zabýval proto, že obsahoval možnost převedení dlužného výživného z&nbps;povinného rodiče na stát. Výbor přijal pozměňující návrhy, které byly identické s těmi, které schválil ústavně právní výbor. Při opětovném projednávání v Poslanecké sněmovně dolní komora setrvala na svém původním návrhu. Zákon byl zveřejněn pod číslem 259/2008 Sb.

Transpozičním zákonem byl i tisk č. 253, novela zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění. Jak na výboru, tak v plénu byl schválen v postoupeném znění.

První ze Senátem projednávaných zákonů měnící poplatky ve zdravotnictví byl poslanecký návrh ( tisk č. 280). Rozšiřoval výjimky z plateb na novorozence, dárce tkání a pacienty hospitalizované na základě nařízené léčby. Dále umožňoval pokutu až 50 tis. Kč za neoprávněné vybírání poplatků. Na úrovni výboru byl podpořen pozměňující návrh zpravodajky. Plénum Senátu ale schválilo návrh ve znění postoupeném z Poslanecké sněmovny.

Dalším převodem evropské legislativy do národního práva byla novela zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků na trh. Současně byl novelizován i zákon o správních poplatcích a kompetenční zákon. Výbor schválil novelu většinou hlasů.

Česká republika neměla zákonnou úpravu pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk. Bylo proto proti ní zahájeno řízení Evropské komise. Napravit tuto situaci měl zákon později vydaný pod č. 296/2008 Sb. Po poměrně rozsáhlé rozpravě byl na výboru i na plénu schválen v postoupeném znění.

VZSP se již dříve zabýval nepříliš dobrou situací při mezinárodních únosech dětí. Výhrady byly především k tomu, že ne vždy byla při soudním řízení nebo při postupech orgánů sociální péče důsledně dodržována práva nezletilého dítěte Předchozí návrh novely občanského soudního řádu týkající se této záležitosti nebyl z časových důvodů na konci volebního období Poslanecké sněmovny schválen. Proto obdobná novela, kterou výbor projednal v tomto roce jako tisk č. 275, našla plnou podporu.

Využitím nových biologických technologií v léčebných metodách se zabýval zákon o jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk. Obsahoval především pravidla i omezení pro nakládání s těmito materiály i regulace jejich dovozu nebo vývozu. Předloha zapracovávala do národního práva požadavky Evropských společenství. Současně byla novelizována i ustanovení souvisejících zákonů, tj. trestního zákona, zákona o péči o zdraví lidu, zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, zákona o regulaci reklamy, transplantačního zákona, zákona o správních poplatcích a zákona o léčivech.

Původním záměrem vládního návrhu novely zákona o nemocenském pojištění (tisk 286) bylo provedení v podstatě jen technických změn, které si vyžádala praxe poté, co vstoupil v účinnost zákon č. 187/2006 Sb. Při projednávání v Poslanecké sněmovně byla navržena a přijata řada dalších úprav. Některé z nich reagovaly na nález Ústavního soudu z 23.dubna 2008, který se týkal karenční doby. Při projednávání ve výboru byl zpravodajem podán komplex. pozmn. návrh, který by m.j. odstranil z předlohy karenční dobu pro první tři dny nemoci. Většina výboru ale podpořila závěr schválit zákon v postoupeném znění.

Komplexní pozměňující návrh byl předložen zpravodajem i při projednávání novely zákona o důchodovém pojištění (tisk č. 285). Jednalo se o velmi rozsáhlý zákon, který představuje první etapu důchodové reformy. Souběžně s tím bylo novelizováno dalších navazujících 32 zákonů. Většina výboru ale podpořila, aby návrh byl schválen beze změn, v postoupeném znění.

Novela zákona o státní sociální podpoře (tisk č. 311) především sjednotila kompetence úřadů práce v jednotlivých správních územích. Při projednávání v Poslanecké sněmovně byla připojena změna rodičovských příspěvků při péči o dlouhodobě zdravotně postižené děti. Při jednání ve výboru se řešilo, aby přijatá změna nebyla diskriminační vůči rodinám, jejichž děti mají nárok na příspěvek na péči. Na závěr byl proto schválen návrh zpravodajky na úpravu této části předlohy. Změnu podpořilo jak plénum Senátu, tak i Poslanecká sněmovna a stala se součástí zákona č. 414/2008 Sb.

Vládní novela zákona o zaměstnanosti zpřísňovala podmínky pro poskytování dávek v nezaměstnanosti a bonifikovala nezaměstnané, kteří se aktivně podílejí na hledání nového zaměstnání. Zvýšila i sankce za práci na černo. Další významnou úpravou, kterou návrh obsahoval, bylo zavedení „zelených karet“ pro zahraniční pracovníky vybraných profesí. V rozpravě byly předloženy i pozmn. návrhy, ale konečné doporučení výboru bylo schválit v postoupeném znění.

Opakovaně se VZSP zabýval služebním zákonem, který dosud ani nevstoupil v platnost. Vláda předložila návrh na opětovné odložení jeho účinnosti. Tento záměr byl ve finále schválen oběma komorami Parlamentu.

Ustavující schůze VZSP pro 7. funkční období se sešla 26. listopadu. Předsedkyní byla opět zvolena senátorka Alena Palečková, místopředsedy senátoři Miloš Janeček, Pavel Sušický a Radek Sušil.

Prvním zákonem, který výbor v novém funkčním období projednal, byl poslanecký návrh zákona o přechodu Úrazové nemocnice Brno. Rozprava byla velmi živá a rozsáhlá. V závěru převážil počtem pěti hlasů z devíti návrh na zamítnutí předlohy. Plénum Senátu nedospělo k většinovému závěru a proto zákon č. 485/2008 Sb. vstoupil v platnost ve sněmovní verzi.

Novela zákona o organizaci a provádění sociálního pojištění sjednocuje dosud dvoukolejný systém lékařské posudkové služby a zavádí námitkové řízení ve věcech důchodového pojištění. Výbor předlohu schválil těsnou většinou. Senát jako celek návrh podpořil.

Při projednávání senátního návrhu zákona rozšiřujícího státní svátky přijal výbor pozmn. návrh.


Spolu s externími organizacemi byly uspořádány tyto akce:

 • Seminář „Hrozba epidemií a současné možnosti surveillance“
  spolupořadatel 1. Lékařská fakulta UK
 • Mezinárod. konference „Rodinná politika a životní styl rodiny“
  spolupořadatel Národní. centrum pro rodinu
 • Akce „Malování ve Valdštejnské zahradě“
  spolupořadatel Nadační fond Veselý senior
 • Seminář o nových zákonech ke zdravotnické reformě
  spolupořadatel MZ ČR
 • Předávání plaket prof. MUDr. J. Janského dárcům krve
  spolupořadatel Český červený kříž

Výbor uspořádal veřejné slyšení výboru na téma: „Ochrana před zadlužováním“

V průběhu roku výbor projednával podněty došlé na adresu buď výboru nebo některého ze senátorů. Tématem podnětů byla např. úhrada určitého typu vyšetření zdravotní pojišťovnou, podezření na neekonomický nákup defibrilátorů od vybrané firmy nebo nedostatek očkovací látky v lékárnách.

Na své zářijové schůzi se výbor zabýval peticí proti zrušení porodnice ve Frýdlantu v Čechách. Se závěrem šetření výboru byl petiční výbor seznámen v písemné odpovědi.

V rámci zahraničních cest navštívily delegace VZSP Nizozemí, Norsko, Německo, Itálii a Svatý stolec ve Vatikánu. Předmětem jednání, která se uskutečnila jak na půdě národních parlamentů, tak v centrálních úřadech nebo v případě Vatikánu s představiteli papežských rad, byly podmínky a záměry v poskytování zdravotní péče a sociální podpory či ochrany. Delegace se věnovaly i tématu podpora rodiny a opatřením reagujícím na stárnutí evropské populace.

Předsedkyně VZSP Alena Palečková přijala velvyslance Gruzie Vladimiera Čipašviliho na jeho vlastní žádost.

Spolu s předsedou Výboru pro záležitosti EU Luďkem Seftzigem jednala předsedkyně výboru o Evropské sociální agendě s delegací vedenou panem Bernardem Brunhesem. Skupina přijela z pověření francouzského ministra práce a státního sekretáře pro evropské záležitosti.

zapsala B.Fotrová

 

RNDr. Alena Palečková v.r.
předsedkyně VZSP