Zpráva o činnosti Senátu za rok 2010

Tato zpráva navazuje na předchozí zprávu o činnosti Senátu a mapuje činnost Senátu od 1. ledna 2010 do konce 7. funkčního období v závěru roku 2010.

Senátor Karel Schwarzenberg byl 29. května 2010 zvolen poslancem Parlamentu ČR. Tímto dnem mu zanikl mandát senátora. Senát měl tudíž do konce funkčního období 80 členů.

Legislativní proces

V následující tabulce naleznete celkový přehled legislativní činnosti Senátu od 1. ledna 2010 do 23. listopadu 2010.

Ve sledovaném období se konalo 11 schůzí Senátu, které proběhly v 17 dnech; Senát na nich projednal celkem 68 návrhů zákonů, z toho 14 senátních návrhů zákonů v různém stádiu jejich projednávání.

Z 54 postoupených návrhů zákonů Senát schválil 41 návrhů zákonů. S pozměňovacími návrhy bylo Poslanecké sněmovně vráceno 5 návrhů zákonů.

V hodnoceném období bylo Senátem zamítnuto 5 návrhů zákonů. V opakovaném hlasování Poslanecká sněmovna 3 zákony schválila v původním znění a 2 zákony zůstaly neschváleny.

Graf č. 1: Projednané zákony celkem

Grafické znázornění procentuálního podílu výsledků projednávání zákonů celkem

Z 5 návrhů zákonů, které Senát vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, byly3 schváleny ve znění Senátu, tj. 60%, a ve 2 případech setrvala Poslanecká sněmovna na svém původním znění, tj. 40%, jak ukazuje následující graf.

Graf č. 2: Zákony vrácené Senátem Poslanecké sněmovně

Grafické znázornění procentuálního podílu zákonů vrácených Senátem Poslanecké sněmovně

Vybrané návrhy zákonů

NÁVRH ZÁKONA O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY

Tento návrh zákona patřil mezi velmi mediálně sledované návrhy zákonů. K tomu zcela jistě přispěl i fakt, že vláda, pod silným tlakem odborů hrozících vyhlášením stávky, požádala o projednání tohoto návrhu zákona v Poslanecké sněmovně ve stavu legislativní nouze. Zároveň pak požádala i Senát, aby tento zákon projednal ve zkráceném jednání. Obě dvě komory Parlamentu této žádosti vlády vyhověly.

O co se vlastně jde? Vláda se původní novelou zákona o DPH, přijatou v roce 2009, snažila o nastavení takových pravidel, která by zamezovala daňovým únikům a zároveň zvýhodňování některých subjektů ve zvláštních případech. Oproti tehdejšímu stavu měla mít tato změna za následek zvýšení příjmů DPH. Důsledky této změny se pak naplno projevily v poskytování takzvaných zaměstnaneckých benefitů, jako jsou například režijní jízdenky, ubytovny, telefonní hovory, rekreace a podobně. Zaměstnavatel tedy musí odvést DPH z „tržní“ ceny, ačkoli „benefity“ poskytuje svému zaměstnanci za cenu nižší.

Díky tomuto ustanovení, alespoň podle některých zaměstnavatelů, dokonce hrozilo, že by mohlo dojít k úplnému zániku zaměstnaneckých benefitů, neboť by zaměstnavatelé museli přenést zvýšení DPH na zaměstnance, kteří by pak benefity přestali využívat. To se však nelíbilo odborům, zejména odborům sdružujících zaměstnance pracující v dopravě, a použily svoji nejsilnější zbraň - hrozbu stávkou. Po složitých jednáních byl nakonec připraven a v Poslanecké sněmovně schválen návrh zákona, který vracel způsob platby DPH ze zaměstnaneckých benefitů do původního stavu.

Senát se tímto návrhem zabýval ve zkráceném jednání, což znamená že takový návrh zákona musí být bezodkladně přikázán Organizačním výborem a zároveň musí být do deseti dnů zařazen na schůzi Senátu. Senát se rozhodl situaci zbytečně neprodlužovat a sešel se hned tři dny po postoupení návrhu zákona.

V diskuzi, která projednávání tohoto návrhu zákona provázela zazněly snad všechny možné argumenty, které se stavěly jednak za požadavek vrácení do původního stavu a tímto způsobem vyjít vstříc požadavkům odborů, tak i argumenty za zachování stavu platného od 1. ledna 2010, který byl označován jako systematický a zároveň spravedlivější vůči ostatním zaměstnancům, kteří nárok na podobně zajímavé benefity nemají.

V závěrečném hlasování byl nakonec přijatý návrh na zamítnutí návrhu zákona. Poslanecká sněmovna ovšem využila své síly dané Ústavou a veto Senátu přehlasovala. Podobný názor jako Senát měl rovněž prezident, ale rovněž jeho veto bylo přehlasováno Poslaneckou sněmovnou a zaměstnanecké benefity, respektive jejich zdaňování se vrátilo do původního stavu.

NOVELA ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ

V rámci úsporných opatření, která měla pomoci stabilizovat veřejné finance v době ekonomické krize, byla přijata i novela zákona o nemocenském pojištění, jejíž nejvíce diskutovanou částí se stalo krácení peněžité pomoci v mateřství. Proto také skupina poslanců předložila návrh zákona, který peněžitou pomoc v mateřství vrací na původní výši, a to zpětně od 1. ledna 2010 pro všechny matky, které mají na tuto pomoc nárok.

V rozpravě k tomuto návrhu zákona převažovaly zejména dva argumenty. Příznivci toho zdůvodňoval nutnost přijetí tohoto návrhu zákona starostí o finanční situaci rodin s dětmi, přičemž pro řadu z nich bude snížení peněžité pomoci z hlediska jejich finanční situace kritické. Odpůrci pak argumentovali zejména tím, že pomoc těmto rodinám bude draze zaplacena stále se zvyšujícím zadlužováním naší země, a to právě na úkor dětí těchto rodin.

Rozhodnout tento složitý sociálně-ekonomický spor, není-li dosaženo shody jiným způsobem, lze v Senátu pouze hlasováním o jednotlivých podaných návrzích. K tomu došlo a také v tomto případě získal největší podporu návrh na zamítnutí návrhu zákona. Poslanecká sněmovna se postavila k tomuto vetu Senátu tak jako vždy a Senát přehlasovala. O prezidentském vetu bude hlasovat na své schůzi 18. května, ale lze předpokládat, že i v tomto případě získají navrhovatelé zákona v Poslanecké sněmovně dostatečnou podporu a zákon bude následně vyhlášen ve Sbírce zákonů.

ZÁKON O CESTOVNÍCH DOKLADECH

Tento zákon vzbudil velkou pozornost široké veřejnosti neboť jeho nejdůležitější cíl lze shrnout do čtyř slov - jedna osoba, jeden pas. Jinými slovy od prvního července 2011 budou již vydávány cestovní doklady občanům od narození. Odpadne tedy praxe, kdy se děti zapisovaly do cestovních dokladů rodičů. Děti bude možné zapsat do pasu naposledy posledního června 2011 a platnost těchto zápisů bude ukončena 26. června 2012. Snahou této úpravy je zabránit nelegálnímu převážení dětí. Senátoři se ztotožnili s návrhem zákona a schválili ho.

ZÁKON O VOLBÁCH DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Tento návrh zákona je zaměřen na úpravu volebních obvodů do Senátu. Volební obvody by měly mít zhruba stejný počet voličů. V současnosti tak připadá na jeden volební obvod cca 100 tisíc voličů. Protože ale probíhá migrace obyvatelstva, je třeba čas od času provést narovnání počtů voličů ve volebních obvodech. Tato úprava ovšem lze provést pouze v roce, kdy se konají volby do Senátu. Protože letošní rok je pro Senát rokem volebním, vypracovalo ministerstvo vnitra potřebnou novelu. K poklesu nebo naopak ke zvýšení počtu obyvatel nad zákonem stanovenou mez došlo v těchto volebních obvodech: č. 27 - sídlo Praha 1, č. 70 - sídlo Ostrava-město, č. 21 - sídlo Praha 5, č. 24 - sídlo Praha 9, č. 28 - sídlo Mělník, č. 30 - sídlo Kladno, č. 38 - sídlo Mladá Boleslav a č. 41 - sídlo Benešov. V rámci úprav pak byly změněny tyto volební obvody: č. 6 - sídlo Louny, č. 23 - sídlo Praha 8, č. 29 - sídlo Praha 6, č. 26 - sídlo Praha 2, č. 35 - sídlo Jablonec nad Nisou, č. 36 - sídlo Česká Lípa, č. 40 - sídlo Kutná Hora a č. 69 - sídlo Frýdek-Místek. Senát uznal, že je tato změna nezbytná a novelu zákona schválil.

Ilustrační obrázek

Senátní iniciativy

Senátorky a senátoři předložili v roce 2010 celkem 14 zákonodárných iniciativ, ve Sbírce zákonů jich bylo vyhlášeno 6. Podrobnější informace o projednávání naleznete pod odkazem uvedeným pod příslušným číslem senátního či sněmovního tisku.

V dubnu 2010 senátor Petr Pakosta a další předložili novelu zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR /senátní tisk č. 270/. Senát ji schválil v říjnu 2010 a předložil Poslanecké sněmovně (sněmovní tisk 167). Poslanecká sněmovně vrátila návrh zákona Senátu k dopracování. Ten jej jako senátní tisk č. 72 v srpnu 2011 schválil a znovu předložil Poslanecké sněmovně, která jej nyní projednává jako Sněmovní tisk 446.

Senátor Jiří Nedoma spolu s dalšími kolegy předložili v dubnu 2010 novelu zákona o pozemních komunikacích /senátní tisk č. 271/. Senát ji schválil v červnu a Poslanecká sněmovna (sněmovní tisk 25) následně v listopadu. Po opětovném schválení v Senátu /senátní tisk č. 380/ byl zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 406/2010 Sb.

Ve stejné době předložili senátor Jiří Nedoma a další novelu zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury /senátní tisk č. 272/. Senátem byla schválena v červnu a Poslaneckou sněmovnou (sněmovní tisk č. 24) v květnu následující roku. Senát ji jako senátní tisk č. 102 schválil v červnu 2011 a zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 209/2011 Sb.

Další úspěšnou senátní zákonodárnou iniciativou byl návrh zákona senátora Jiřího Žáka a dalších, kterým se mění zákon o odpadech /senátní tisk č. 274/. Byl také předložen v dubnu, schválen v červnu a předložen Poslanecké sněmovně po volbách v červenci 2010 (sněmovní tisk č. 28). Poslanecká sněmovna jej schválila v prosinci téhož roku. Po schválení Senátem byl zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 31/2011 Sb.

Duben 2010 byl na senátní iniciativy bohatý – pátou v tomto měsíci předloženou novelou byla změna zákona o České televizi předložená senátory Tomášem Töpferem, Jiřím Oberfalzerem a Richardem Svobodou /senátní tisk č. 275/. Nicméně Poslanecká sněmovna tento návrh zákona schválila až po roce, v červenci 2011 /sněmovní tisk č. 27/. Senát jej při novém projednávání /senátní tisk č. 21/ vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které byly akceptovány a zákon tak mohl být v říjnu 2011 vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 302/2011 Sb.

V červnu 2010 předložil senátor Jiří Liška a další návrh zákona o protikomunistickém odboji /senátní tisk č. 288/. Tento tisk byl schválen v září a předložen Poslanecké sněmovně /sněmovní tisk č. 117/. V prosinci Senát rozhodl o zpětvzetí tohoto návrhu zákona.

Zároveň předložil senátor Jiří Liška a další návrh zákona o vypořádání majetkových podílů v souvislosti s transformací zemědělských družstev a o změně některých zákonů /senátní tisk č. 290/. Senát zahájil projednávání tohoto návrhu zákona na své 20. schůzi, nicméně navrhovatelé vzali návrh zákona zpět.

V červenci pak senátoři Jiří Liška a další předložili návrh zákona znovu /senátní tisk č. 303/. Po projednání Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu a Ústavně-právním výborem Senát o tomto návrhu hlasoval v říjnu 2010, nepřijal k němu však žádné usnesení.

Senátor Marcel Chládek předložil v červnu novelu školského zákona /senátní tisk č. 294/ Na své 22. schůzi ji Senát vrátil navrhovateli k dopracování. V září jej navrhovatel předložil znovu /senátní tisk č. 331/. V prosinci jej Senát schválil a předložil Poslanecké sněmovně (sněmovní tisk č. 212), která jej v únoru zamítla.

V srpnu předložili senátoři Petr Pakosta a další novelu zákona o pojistném na zdravotním pojištění /senátní tisk č. 311/. Po projednání ve výborech ji Senát v říjnu schválil a předložil Poslanecké sněmovně (sněmovní tisk č. 168). Ta novelu schválila v březnu následujícího roku. Senát tak učinil rovněž /senátní tisk č. 67/ a zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 138/2011 Sb.

Senátor Jan Hajda a další předložili v září novelu zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 328/. Senátem byla schválena v prosinci. Poslanecká sněmovna návrh zákona schválila v červnu 2011 (sněmovní tisk č. 211). Senát tak učinil v červenci téhož roku /senátní tisk 141/ a zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 254/2011 Sb.

Skupina senátorů Vítězslav Jonáš, Jiří Bis, Tomáš Julínek a Petr Vícha předložila v září novelu zákona o rozpočtovém určení daní /senátní tisk č. 335/. Senát ji schválil v prosinci, Poslanecká sněmovna (sněmovní tisk č. 209) však tento návrh zákona v červnu 2011 zamítla.

Taktéž v září předložil senátor Jiří Oberfalzer novelu zákona o volbách do Parlamentu České republiky /senátní tisk č. 336/. Senát ji schválil v prosinci téhož roku a předložil Poslanecké sněmovně (sněmovní tisk č. 210). Ta ji v březnu 2011 vrátila Senátu k dopracování. Při novém projednávání v srpnu /senátní tisk č. 71/ Senát tento návrh zákona zamítl.

V říjnu 2010 předložili senátoři Jaromír Jermář, Miroslav Krejča, Richard Svoboda a Jiřina Rippelová novelu zákona oslužebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů /senátní tisk č. 345/. Navrhovatelé jej posléze vzali zpět.

Ilustrační obrázek

Mezinárodní smlouvy

Ve sledovaném období bylo projednáno Senátem 22 mezinárodních smluv.

Z těchto Senátu předložených mezinárodních smluv je zcela jistě zajímavé zmínit ratifikaci Úmluvy o ochraně podpoře rozmanitosti kulturních projevů. Senát tuto smlouvu již jednou projednával a protože se pro souhlas s ratifikací této Úmluvy nevyslovil dostatečný počet senátorů, byla vláda nucena předložit tuto Úmluvu do Senátu znovu a opět se pokusila přesvědčit senátory o její potřebnosti. Na druhý pokus tak Senát s ratifikací Úmluvy souhlas vyslovil.

Státní vyznamenání

Jako již tradičně se senátorky a senátoři na své červnové schůzi zabývali také návrhem na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /senátní tisk č. 289/.

Spolu s vládou a Poslaneckou sněmovnou může i Senát každoročně pro řádový den 28. října (dalším řádovým dnem je 1. leden) předkládat prezidentu republiky své návrhy na vyznamenání. Propůjčením nebo udělením státních vyznamenání České republiky jednotlivcům oceňuje stát jejich vynikající občanské zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti, výsledky práce, úsilí o obranu vlasti, hrdinské a jiné výjimečné činy. K tomuto účelu zřízený Podvýbor pro státní vyznamenání projednává všechny předložené návrhy a prostřednictvím Organizačního výboru je předkládá plénu.

V roce 2010 Senát svým usnesením navrhl propůjčit ŘÁD BÍLÉHO LVA Ctiradu Mašínovi, Josefu Mašínovi, Milanu Paumerovi, Gen. Ondřeji Mézlovi in memoriam, Václavu Švédovi, Zbyňku Janatovi a Ctiboru Novákovi in memoriam. ŘÁD T. G. MASARYKA navrhli senátorky a senátoři propůjčit plk. Květoslavu Prokešovi in memoriam a RNDr. Josefu Veverkovi in memoriam. MEDAILE ZA HRDINSTVÍ by dle mínění Senátu měla být udělena plk.v.v. Josefu Bernatovi in memoriam, plk.v.v. Josefu Křístkovi, plk.v.v. Vladimíru Maděrovi, MUDr. Václavu Provazníkovi in memoriam a pplk. Františkovi Štamprechovi in memoriam. MEDAILI ZA ZÁSLUHY Senát navrhl udělit MUDr. Bohuslavu Albertovi in memoriam, prof. Mgr. Františkovi Filipovi, Františku Radkovičovi in memoriam, Miroslavu Růžičkovi, Dr. Ing. Bruno Schreiberovi, MUDr. Doc. Dimitriji Slonimu a Ing. Stanislavu Štýsovi, DrSc.

Petice

I v roce 2010 se Senát zabýval pravidelnou Zprávou o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2009 a výroční zprávou o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2009 /senátní tisk č. 216/. Obě zprávy za rok 2009 vzal na vědomí.

Všechny 4 petice podepsané více než 10000 občany projednal Senát na své 15. schůzi konané v březnu 2010.

Po projednání Petice „Proti demolici nádražní budovy v Ústí nad Orlicí“ /senátní tisk č. 81/ Senát doporučil Ministerstvu dopravy ČR, Českým drahám a.s., Správě železniční dopravní cesty s.o., Městu Ústí nad Orlicí, Pardubickému kraji, Ministerstvu kultury ČR a petičnímu výboru, společně najít řešení jak se stávající budovou naložit.

Senát se zabýval take Peticí občanů za dodržení podmínek privatizace OKD /senátní tisk č. 15/. Senát ve svém usnesení konstatoval, že jenom soud může rozhodnout o tom, zda Smlouva o prodeji akcií, uzavřená dne 16. září 2004 mezi Fondem národního majetku ČR (nyní Ministerstvo financí) a společností KARBON INVEST a.s. (nyní RPG Industries SE) byla nebo nebyla porušena. Zároveň požádal Ministerstvo financí, aby o dalším postupu ve věci informovalo Výbor pro územní rozvoj,veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR.

Další peticí byla Petice „Stop spalovně v Rybitví“ /senátní tisk č. 213/. Senát konstatoval, že a) oznamovatel záměru, společnost AVE CZ s.r.o., mohl uvést Ministerstvo životního prostředí ČR a veřejnost v omyl tím, že v podkladech předložených v procesu EIA použil nepřesné či zavádějící formulace k danému záměru; b) se nejedná o modernizaci stávající, dnes nefunkční spalovny komunálního odpadu a čistírenských kalů, ale o výstavbu nové spalovny nebezpečných odpadů. Doporučil dále

 1. zastupitelstvu Pardubického kraje, aby zásadně přehodnotilo proces nakládání s odpady na území Pardubického kraje tak, aby byla výrazně posílena ochrana zdraví obyvatel i životního prostředí jako celku, a to především s ohledem na stanovisko ČIŽP ze dne 25. 1. 2010 a na již nyní existující značné zatížení území kraje a trvalé překračování imisních limitů v exponovaném území;
 2. zastupitelstvu Pardubického kraje, s ohledem na jeho hlubokou znalost problematiky a s přihlédnutím k čl. 41 odst. 2) Ústavy České republiky, zaručujícímu zákonodárnou iniciativu zastupitelstva vyššího územního samosprávného celku, vypracovat a podat Parlamentu České republiky návrh novely zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“);
 3. Ministerstvu životního prostředí ČR jako ústřednímu orgánu státní správy, zmocněnému dle ust. § 23 odst. 10 zákona, nově upravit novelou vyhlášky č. 457/2001 Sb. způsob a průběh veřejného projednání, zveřejňování informací a stanovisek a postupu při zajištění zpracování posudku podle zákona;
 4. Ministerstvu životního prostředí ČR dbát se zvýšenou pozorností při hospodaření s prostředky jemu určenými státním rozpočtem na zajištění faktické možnosti splnění zákonné povinnosti dle ust. § 18 odst. 2 zákona.

Po projednání Petice „Rovné dodržování zákona o cenách a zákona na ochranu hospodářské soutěže“ /senátní tisk č. 174/ Senát doporučil ministrovi financí ČR a předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, aby uplatňování všech zákonů bylo předmětem systematických kontrol celé potravinářské vertikály a Ministerstvu financí ČR, aby o výsledku těchto kontrol byly všechny zúčastněné strany informovány s tím, že při zjištění nedodržení zákonů platných pro území ČR, byla vždy vyvozena příslušná nápravná opatření v souladu s právním řádem ČR.

Volby a nominace Senátu

Na své 20. schůzi v červnu Senát navrhl prezidentovi republiky na funkci předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů pana Igora Němce a na funkci inspektorů tohoto Úřadu paní Janu Rybínovou a pana Josefa Vaculu /senátní tisk č. 293/. Prezident republiky Václav Klaus následně 11. 8. 2010 jmenoval na Pražském hradě podle § 32 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, RNDr. Igora Němce do funkce předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů. Stejný den pak jmenoval obě navržené osoby do funkce inspektorů, a to s účinnosti od 1. října 2010.

V červnu senátorky a senátoři vybírali po úmrtí Otakara Motejla kandidáty na funkci Veřejného ochránce práv /senátní tisk č. 292/. Z 6 navržených osob, kterými byly Iva Brožová, Daniela Kovářová, Václav Krása, Jitka Seitlová, Anna Šabatová a Ivo Vykydal, byly Poslanecké sněmovně navrženy Iva Brožová a Anna Šabatová. V Poslanecké sněmovně však při první volbě potřebnou většinu ke zvolení Veřejným ochráncem práv ani jeden z navrhovaných kandidátů nezískal. Na 22. schůzi v srpnu tedy Senát přistoupil k nové volbě /senátní tisk č. 314/. I tentokrát bylo navrženo 6 osob (František Bányai, Jan Matys, Jitka Seitlová, Anna Šabatová, Pavel Varvařovský a Klára Alžběta Veselá Samková). Poslanecké sněmovně byli následně navrženi František Bányai a Pavel Varvařovský, který byl Poslaneckou sněmovnou posléze zvolen.

Výroční zprávy

Na 15. schůzi v březnu 2010 Senát projednal Zprávu o životním prostředí České republiky v roce 2008 /senátní tisk č. 208/.

Na 18. schůzi v dubnu 2010 Senát vyslechl informaci předsedkyně Rady Ústavu pro studium totalitních režimů o současné situaci v Ústavu a konstatoval, že řešení je zcela v pravomoci rady Ústavu, jejíž členové byli zvoleni Senátem a že činnost Ústavu pro studium totalitních režimů za první dva roky své existence zasluhuje ocenění. Zároveň Senát vyzval Radu Ústavu k důslednému dohledu na řádné naplňování všech zákonných úkolů ÚSTR daných § 4 zákona 181/2007 Sb., včetně získávání a zpřístupňování dokumentů vypovídajících o době nesvobody a období komunistické totalitní moci a převodu převzatých dokumentů do elektronické podoby, jak to předpokládají písmena c) a d) příslušného paragrafu; a k zadání nezávislé právní analýzy, zda jmenovaný ředitel splňuje podmínky spolehlivosti a bezúhonnosti dle §19 zákona 181/2007 Sb.

V květnu na své 19. schůzi 2010 Senát za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly projednal a vzal na vědomí Výroční zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2009 /senátní tisk č. 229/.

Na téže schůzi Senát vyslechl z úst předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů Igora Němce Výroční zprávu Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2009 /senátní tisk č. 238/.

Na následující, tedy 20. schůzi Senátu v červnu 2010, Senát projednal za účasti generálního ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Miloslava Vaňka Výroční zprávu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2009 /senátní tisk č. 266/.

Zabýval se také Souhrnnou zprávou o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2009 /senátní tisk č. 273/ přednesenou zástupkyní Veřejného ochránce práv Jitkou Seidlovou.

V září 2010 na 23. schůzi se Senát zabýval za účasti guvernéra České národní branky Miroslava Singera Zprávou o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2009 /senátní tisk č. 297/.

Projednal také Výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu za rok 2009 /senátní tisk č. 287/, kterou přednesl předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Pavel Dvořák.

Na 24. schůzi v říjnu 2010 Senát projednal Výroční zprávu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2009 /senátní tisk č. 304/, a to za účasti předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje.

V říjnu byla Senátu předložena Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2009 /senátní tisk č. 347/. Senát ji zařadil na svou 2. schůzi 8. funkčního období a projednal ji dne 8.prosince 2010.

Ilustrační obrázek

Další dokumenty či informace projednávané Senátem

Ministr životního prostředí Jakub Šebesta předložil Senátu Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky /senátní tisk č. 218/. Senát jej projednal na 18. schůzi a vzal na vědomí.

Vláda předložila Senátu Konvergenční program České republiky /senátní tisk č. 219/, který vzal Senát na své dubnové schůzi na vědomí.

Na návrh Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu se Senát zabýval Dopravně - preventivním projektem „PŘEŽIJ - linka života 112“ - Mobility Club. Senát požádal předsedu vlády České republiky o podporu projektu „PŘEŽIJ“ s cílem nalezení možnosti získání příslušných dotací z fondů Evropské unie pro bezpečnost silničního provozu. Senát také převzal záštitu prostřednictvím senátorů nad akcemi tohoto projektu v jednotlivých volebních obvodech a ocenil aktivity sdružení Mobility Club se zaměřením na snižování počtu obětí dopravních nehod a podpory bezpečnosti silničního provozu.

Na své 20. schůzi se Senát z iniciativy Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí zabýval Informací o projektu Česká škola bez hranic. Předseda komise ve svém vystoupení mimo jiné konstatoval důležitost projektu České školy bez hranic jako prvku kulturní sounáležitosti České republiky se svými diasporami žijícími v zahraničí. Podpora projektu Českých škol bez hranic je důkazem existence zájmu České republiky o návrat českých občanů zpět do vlasti. Senát pak vyzval Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky k zařazení Českých škol bez hranic do rejstříku škol MŠMT s možností vydávání vysvědčení (osvědčení) o výuce češtiny a dalších českých reálií (české literatury, českých dějin).

Na počátku června informoval předseda vlády Jan Fischer senátorky a senátory o situaci v místech zasažených ničivými záplavami. Vzápětí Senát schválil novelu zákona o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009.

Na březnové schůzi Senátu vystoupil ministr životního prostředí Jan Dusík s informací vlády České republiky o výsledcích Konference smluvních stran UNFCCC ke změnám klimatu v Kodani. Senát vzal tuto informaci na vědomí.

Evropská agenda

Od přistoupení České republiky k Evropské unii se Senát na základě novely svého jednacího řádu zabývá tzv. evropskou agendou, tj. projednáváním návrhů legislativních aktů, komunikačních dokumentů, návrhů rozhodnutí orgánů EU a stanovisky vlády ČR k těmto dokumentům. Senát pověřil své dva výbory – Výbor pro záležitosti Evropské unie a Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, které se, každý ve své oblasti, dokumenty pravidelně zabývají. Senát jedná prostřednictvím pléna. Všechna výbory přijatá stanoviska či doporučení vztahující se k mandátu vlády ČR pro jednání v institucích EU na návrh těchto výborů projedná Senát na své schůzi. Zařadit evropský bod na pořad jednání schůze Senátu lze také návrhem nejméně 17 senátorů. Stanovisko obsažené ve vyjádření Senátu vláda ČR zohlední při přípravě pozic pro následující jednání o předmětném návrhu v institucích EU.

V roce 2010 plénum Senátu projednalo celkem 32 dokumentů (14 NLA, 17 K, 1 M)

Číslo senátního tisku EU Číslo dokumentu Název dokumentu
K 078/07 KOM(2009) 490 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro městskou mobilitu
N 081/07 KOM(2009) 551 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení osoby požívající mezinárodní ochrany, a o obsahu poskytnuté ochrany (přepracování)
N 082/07 KOM(2009) 554 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání mezinárodní ochrany (přepracování)
K 086/07 KOM(2009) 561 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Evropskému soudnímu dvoru a Evropské centrální bance – Rámec EU pro řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoru
K 090/07 KOM(2009) 622 Zelená kniha o Evropské občanské iniciativě
K 093/07 KOM(2009) 673 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Provádění článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie
N 095/07 - Podnět ke směrnici Evropského parlamentu a Rady o evropském ochranném příkazu
N 096/07 KOM(2010) 61 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX)
K 097/07 KOM(2010) 2020 Sdělení Komise
EVROPA 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění
K 098/07 KOM(2010) 66 Zelená kniha - Ochrana lesů a související informace v EU – příprava lesů na změnu klimatu
N 099/07 KOM(2010) 83 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí
N 101/07 KOM(2010) 105 Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky
N 102/07 KOM(2010) 119 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o občanské iniciativě
M 106/07 - Návrh rozhodnutí Rady o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost
N 107/07 KOM(2010) 82 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení
K 108/07 KOM(2010) 171 Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zajištění prostoru svobody, bezpečnosti a práva pro občany Evropy: Akční plán implementující Stockholmský program
K 109/07 KOM(2010) 186 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Strategie pro Evropu v oblasti čistých a energeticky efektivních automobilů
K 114/07 KOM(2010) 250 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Posílení koordinace hospodářské politiky
K 115/07 KOM(2010) 265 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Analýza možností snížení emisí skleníkových plynů o více než 20 % a vyhodnocení rizika úniku uhlíku
K 116/07 KOM(2010) 254 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Evropské centrální bance - Fondy pro řešení problémů bank
K 117/07 KOM(2010) 289 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách
K 119/07 KOM(2010) 311 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o používání bezpečnostních skenerů na letištích EU
N 120/07 KOM(2010) 350 Návrh nařízení Rady o ujednáních o překladu pro patent Evropské unie
N 121/07 KOM(2010) 344 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi
K 122/07 KOM(2010) 348 Zelená kniha Komise o možnostech politiky pro pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky
K 123/07 KOM(2010) 365 Zelená kniha na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě
K 124/07 KOM(2010) 343 Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Cesta k ucelené evropské mezinárodní investiční politice
K 125/07 KOM(2010) 291 Výroční zpráva za rok 2009 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty
N 126/07 KOM(2010) 379 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání
N 127/07 KOM(2010) 378 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti
N 128/07 KOM(2010) 368 Návrh Směrnice Evropského Parlamentu a Rady …/…/EU o systémech pojištění vkladů [přepracované znění]
K 129/07 KOM(2010) 370 Bílá kniha o systémech záruk v pojišťovnictví

Celkový počet dokumentů projednaných pověřenými výbory a dokumentů projednaných plénem Senátu v roce 2010

Celkový počet dokumentů projednaných pověřenými výbory a dokumentů projednaných plénem Senátu v roce 2010

* Ne všechny dokumenty doporučené pověřenými výbory k projednání plénu Senátu byly plénem projednány do konce roku 2010.

V posledních letech Senát posílá téměř všechna svá usnesení Evropské komisi. V roce 2009 jí postoupil 30 ze 34 usnesení k evropským tiskům, v roce 2010 to bylo 30 z 32 usnesení.

Plénum Senátu:

Během čtvrtého (2002-2004), pátého (2004-2006), šestého (2006-2008) a sedmého (2008-2010) funkčního období projednal Senát 147 evropských dokumentů

Během čtvrtého (2002-2004), pátého (2004-2006), šestého (2006-2008) a sedmého (2008-2010) funkčního období projednal Senát 147 evropských dokumentů

Zprávy a informace vlády ČR projednané plénem Senátu v roce 2010

Na základě zákona o jednacím řádu Senát pravidelně před jednáním Evropské rady projednává informaci vlády o jejích pozicích na jednání Evropské rady. Na první schůzi, která se koná po Evropské radě, pak zástupce vlády předkládá Senátu informaci o výsledcích tohoto jednání. V roce 2010 bylo Senátem projednáno 5 informací vlády o pozicích vlády na jednání Evropské rady a následně 4 informace vlády o výsledcích jednání Evropské rady:

15. schůze 2010

 • Informace vlády České republiky o výsledcích mimořádného jednání Evropské rady, která se konala dne 11. února 2010
 • Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady ve dnech 25. - 26. března 2010

18. schůze

 • Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 25. - 26. března 2010

19. schůze 2010

 • Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady dne 17. června 2010

20. schůze

 • Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala dne 17. června 2010

22. schůze

 • Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady dne 16. září 2010

23. schůze

 • Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala dne 16. září 2010

24. schůze

 • Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady ve dnech 28. a 29. října 2010
 • Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech 28. a 29. října 2010

Mimo tyto tradiční informace, které jsou pravidelně zařazovány na program pléna, Senát také projednal informaci vlády týkající se zahájení a průběhu jednání o změně smluv, na nichž je založena Evropská unie (jednalo se o Protokol, kterým se mění Protokol o přechodných ustanoveních, připojený ke Smlouvě o Evropské unii, ke Smlouvě o fungování Evropské unie a ke Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii, podepsaný dne 23. června 2010 v Bruselu, kterým se na přechodnou dobu do roku 2014 zvyšoval počet poslanců Evropského parlamentu). Dne 27. 10. 2010 dal Senát souhlas k ratifikaci tohoto protokolu.

Dále Senát projednal následující dokumenty:

15. schůze

 • Informace vlády ČR o zahájení a průběhu jednání o změně smluv, na nichž je založena Evropská unie

18. schůze

 • Zpráva vlády o přejímaní legislativních aktů vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2009 /senátní tisk č. 237/
 • Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2009 /senátní tisk č. 233/
 • Návrh usnesení Senátu k rámcové interinstitucionální dohodě Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady /senátní tisk č. 267/
 • Podrobnější pravidla jednání Senátu o věcně souvisejících dokumentech Evropské unie /senátní tisk č. 232/
 • Návrh na zrušení „Podrobnějších pravidel jednání Senátu o dokumentech postoupených Senátu přímo orgány Evropské unie“, schválených usnesením Senátu č. 180 z 19. července 2007

23. schůze

Informace a rozhodnutí podle čl. 43 Ústavy ČR

Parlament dle Ústavy ČR vyslovuje na žádost vlády souhlas s vysláním ozbrojených sil ČR mimo území ČR a s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, nejsou-li taková rozhodnutí vyhrazena vládě.

Senátu jsou pravidelně zasílány informace vlády České republiky o působení jednotek a štábů Armády ČR mimo území České republiky a pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR. Novela jednacího řádu však změnila způsob jejich projednávání v Senátu resp. sladila text jednacího řádu s textem Ústavy. Na schůzi Senátu se automaticky zařazují pouze návrhy na vyslovení souhlasu s vysláním ozbrojených sil ČR mimo území ČR nebo s pobytem ozbrojených sil cizích států na území ČR. Informace o rozhodnutích vlády v rámci její kompetence v této oblasti jsou přikazovány příslušnému výboru (Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost – více viz zpráva o jeho činnosti v roce 2009), který je bere na vědomí nebo může navrhnout Senátu, aby s příslušným rozhodnutím vlády vyslovil nesouhlas. Stejnou možnost má také nejméně 5 senátorů.

Ilustrační obrázek

Senát projednal tyto vládní návrhy:

 • Vládní návrh na posílení působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Afghánistánu v roce 2010 /senátní tisk č. 217/
 • Vládní návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky /senátní tisk č. 231/
 • Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2011 a 2012 s výhledem na rok 2013 /senátní tisk č. 354/.

Orgány Senátu

V další části zprávy se zaměříme na orgány Senátu, kterými jsou výbory a komise. Výbory projednávají návrhy zákonů postoupené Poslaneckou sněmovnou a doporučují Senátu, aby návrhy zákonů schválil ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, vyjádřil vůli se jimi nezabývat nebo je vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy či je zamítnul. Dále projednávají také mezinárodní smlouvy, informace či jiné návrhy. Kromě legislativní činnosti se však výbory zabývají i dalšími otázkami.

Výbory

Ze zákona Senát zřizuje Organizační výbor a Mandátový a imunitní výbor. Oba mají v zákoně o jednacím řádu stanoveny úkoly. Členy Organizačního výboru jsou v souladu se zákonem o jednacím řádu Senátu předseda Senátu a místopředsedové Senátu a další senátoři, mezi kterými jsou zpravidla předsedové senátorských klubů. V průběhu roku 2010 přijal Organizační výbor 117 usnesení, z toho 97 na celkem 24 schůzích a 20 per rollam v době mezi schůzemi.

 • Mandátový a imunitní výbor uspořádal během roku 2010 celkově šest schůzí. Pět schůzí se konalo v sedmém funkčním období a šestá koncem roku 2010 v osmém funkčním období. Výbor na své 5. schůzi ověřil platnost volby senátorů ve 27 volebních obvodech zvolených v řádných volbách do Senátu, které se konaly ve dnech 15. a 16. října (I. kolo) a 22. a 23. října (II. kolo) 2010.
 • Ústavně-právní výbor se v roce 200 sešel na devíti schůzích a přijal celkem 27 usnesení a 2 záznamů z jednání. Ústavně-právní výbor se rovněž zabýval projednáváním návrhů senátních návrhů zákonů. Přijal k nim 4 usnesení. Projednal také šest návrhů na ratifikaci mezinárodní smlouvy a ve všech případech doporučil Senátu souhlas k jejich ratifikaci. Výbor se také zabýval Souhrnnou zprávou o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2009. Uspořádal také dvě výjezdní zasedání. Na prvním se projednávaly aktuální otázky českého soudnictví, občanského a trestního práva. Na druhém se jednalo o roli veřejného ochránce práv v politickém systému ČR.
 • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu se v roce 2010 sešel na 17 schůzích a přijal celkem 81 senátních tisků. A sice 38 návrhů zákona, 26 mezinárodních smluv a dohod, 5 výročních zpráv, 9 evropských tisků, Konvergenční program (leden 2010), jednu petici a zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2009. V rámci schůzí výboru proběhla dvě výjezdní zasedání, a to: Výjezdní zasedání do České národní banky a Českých drah. Dále se uskutečnilo 14 konferencí, kongresů a fór. VHZD v rámci své činnosti uspořádal řadu konferencí a odborných setkání.
 • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal v roce 2010 na 12 schůzích: 17 návrhů zákonů (včetně senátních), 6 mezinárodních úmluv, 1 zprávu o životním prostředí, 1 strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, 9 dokumentů EU, 1 petici (privatizace OKD), a 29 ostatních. Za rok 2010 zde byly tři záznamy z jednání.
 • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice se v průběhu roku 2010 sešel ke 13 schůzím, v jejichž průběhu bylo přijato 83 usnesení a 6 záznamů z jednání o výsledku projednání návrhu zákona, u něhož výbor nepřijal usnesení. Výbor uspořádal mimo jiné 6 veřejných slyšení a zastřešoval činnost Podvýboru pro předškolní, základní a střední vzdělávání a Podvýboru pro sport.
 • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost se v roce 2010 sešel na 11 schůzích a celkový počet přijatých usnesení v tomto období činil 107. Důležitou aktivitou výboru je navazovat, kontakty s partnerskými výbory v Evropě i ve světě a reprezentovat parlamentní dimenzi zahraniční politiky ČR. Dále za rok 2010 projednal řadu legislativních předloh. Především se jednalo o veškeré mezinárodní smlouvy a úmluvy, předložené vládou a také informace vlády o aktivitách AČR. Výbor je také pověřen projednávat evropskou agendu. Jedná se o předlohy z oblasti mezivládní spolupráce v otázkách společné zahraniční a bezpečnostní politiky a policejní a justiční spolupráce v trestních záležitostech.
 • Výbor pro záležitosti Evropské unie v roce 2010 na svých 13 schůzích projednal celkem 47 evropských dokumentů, z toho 17 návrhů legislativních aktů a 30 komunikačních dokumentů. Od 1. ledna 2010 do konce 7. funkčního období výbor přijal doporučení k vyjádření Senátu k 27 evropským dokumentům. Jednalo se o 12 návrhů legislativních aktů a 15 komunikačních dokumentů.
 • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku se v roce 2010 sešel na 10 schůzích. Celkově bylo výboru přikázáno projednat devět senátních tisků. Z toho u jednoho není dokončen legislativní proces. Konkrétně se jedná o senátní tisk č. 311. Výbor také uspořádal seminář na téma: „Finanční gramotnost – zahájení Evropského roku boje proti chudobě“.

Komise

Vedle výborů jsou orgány Senátu také komise, které Senát může zřídit, jedná-li se o úkoly dotýkající se působnosti více orgánů Senátu anebo o úkoly, které nejsou v působnosti žádného ze Senátem zřízených orgánů (§ 43 jednacího řádu Senátu).

Senát stanoví komisím při jejich zřízení úkoly, o jejichž plnění komise každoročně Senát informují. Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2010 /senátní tisk č. 360/:

Senát má také svou volební komisi. Ta pro Senát připravuje volby konané Senátem, jakož i nominace vyžadující jeho souhlas. Volební komise má 7 členů. Předsedou komise je senátor Tomáš Grulich. V roce 2010 se uskutečnily 3 schůze.

Stálé delegace

Senát volí své členy také do sedmi stálých delegací do meziparlamentních organizací, které jsou společné s Poslaneckou sněmovnou, jejich členy tedy jsou poslanci a senátoři. Jedná se o:

 • Stálou delegaci Parlamentu České republiky do Meziparlamentní unie
 • Stálou delegaci Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění NATO
 • Stálou delegaci Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
 • Stálou delegaci Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
 • Stálou delegaci Parlamentu České republiky do Středoevropské iniciativy
 • Stálou delegaci Parlamentu České republiky do ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu
 • Stálou delegaci Parlamentu České republiky do Euro-středomořského parlamentního shromáždění

Zástupci stálých delegací přednesli na 24. schůzi Senátu v říjnu 2010 informace stálých delegací Parlamentu České republiky o činnosti za 7. funkční období /senátní tisk č. 358/.

Na poslední schůzi 7. funkčního období, která se konala v říjnu roku 2010 vystoupil předseda Senátu Přemysl Sobotka se zprávou o činnosti Senátu v 7. funkčním období. Věnoval se čtyřem bodům - problematice legislativního procesu v rámci dialogu obou komor našeho Parlamentu, zvýšení role Senátu v české i zahraniční politice, ochraně politické kultury v naší zemi a snaze udělat ze Senátu významné středisko přímých kontaktů politiků i občanů. Uvedl mimo jiné, že „v legislativním procesu, který je zároveň naším hlavním společným pracovním úkolem, je namístě především řeč čísel. V posledních dvou letech jsme projednali a schválili 115 zákonů, dalších deset jsme zamítli, k osmi nepřijali usnesení, v šesti případech jsme se rozhodli daným zákonem se nezabývat a 26 zákonů bylo vráceno do sněmovny s našimi pozměňovacími návrhy. To však není v naší legislativní práci vše, protože do Poslanecké sněmovny jsme poslali v tomto období 17 senátních návrhů, projednali 71 mezinárodních smluv a v oblasti evropské legislativy 46 tisků Evropské unie. O naší práci hovoří i fakt, že v 7. funkčním období Senátu bylo vydáno celkem 346 senátních tisků a že český Senát je třetí nejaktivnější komorou při projednávání evropské legislativy ze všech parlamentních komor v rámci Evropské unie.“

Zahraniční aktivity Senátu v roce 2010

(přijetí zahraničních návštěv a zahraniční cesty)

V roce 2010 se uskutečnilo 13 cest předsedy Senátu a místopředsedů do zahraničí, byly přijaty 3 oficiální návštěvy na pozvání předsedy Senátu a dalších 13 zahraničních delegací a 43 velvyslanců. Místopředsedové Senátu přijali 16 zahraničních delegací a 14 velvyslanců. Zde najdete kompletní seznam přijetí zahraničních návštěv a zahraničních cest.

V této části uvádíme vybrané zahraniční aktivity Senátu v roce 2010:

 • Předseda Senátu P. Sobotka pořádal 21. 1. slavnostní oběd na počest prezidenta Polské republiky Lecha Kaczyńského.
 • 1. místopředsedkyně Senátu A. Gajdůšková se 5. 2. setkala s předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu Bosny a Hercegoviny Miloradem Živkovićem.
 • Dne 10. 2. uspořádal předseda Senátu P. Sobotka oběd pro předsedu vlády Republiky Makedonie Nikolu Gruevského.
 • Předseda Senátu P. Sobotka se v únoru zúčastnil XXI. Zimních olympijských her 2010 ve Vancouveru, a také pracovní návštěvy v New Yorku spojené s ceremonií předání pamětních medailí Senátu PČR zástupcům krajanské komunity.
 • Místopředseda Senátu M. Štěch se ve dnech 24. a 25. 2. zúčastnil inaugurace prezidenta Ukrajiny Viktora Janukoviče.
 • Místopředseda VEU A. Vondra, členové VZOB V. Dryml a K. Schwarzenberg navštívili 11. 3. – 13. 3. Vilnisus a zúčastnili se Parlamentního fóra u příležitosti oslav 20. výročí demokratického vývoje v Litvě.
 • Dne 15. 4. pořádal předseda Senátu P. Sobotka slavnostní oběd na počest prezidenta Portugalské republiky Aníbala Cavaco Silvy.
 • Dne 26. 4. se konala slavnostní večeře pořádaná předsedou Senátu P. Sobotkou na počest předsedkyně Parlamentu Ghanské republiky Joyce Adeline Bamford Addo.
 • Ve dnech 26. 4. – 29. 4. předseda VZOB J. Dienstbier vystoupil v Paříži jako hlavní řečník na kolokviu s názvem Nová demokracie ve střední Evropě po 20 letech, které pořádaly členské státy Visegrádské skupiny. Setkal se také s předsedy partnerských výborů francouzského parlamentu.
 • Předseda Senátu P. Sobotka pořádal 21. 5. slavnostní oběd na počest předsedkyně Národního shromáždění Bulharské republiky Cecky Cačevy.
 • Místopředseda Senátu M. Štěch, předseda VHZD J. Hajda, členové VHZD J. Nedoma a P. Pakosta navštívili 31. 5. – 9. 6. Spojené státy americké. V Chicagu se setkali s představiteli státu Illinois, se starostou Chicaga, americkým zastoupením Czech Trade a Czech Invest a s krajany. V New Yorku se setkali se zástupcem guvernéra NY, Port Authority, zástupci obchodní komory, burzy a s krajany. Ve Washingtonu se setkali se senátory ze skupiny přátel s ČR, zástupci ministerstva obchodu a s odborovou organizací AFL-CIO.
 • Na pozvání předsedy Senátu P. Sobotky navštívil ČR v červnu viceprezident republiky a předseda Senátu Indické republiky M. Ansárí s doprovodem.
 • Předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí M. Chládek jednal ve dnech 17. 7. – 18. 7. v Chorvatsku s předsedy 26 Českých besed. Také se setkal se s představiteli chorvatského státu, prezidentem Chorvatské republiky Ivo Josipovičem, poslankyní pro českou a slovenskou menšinu Zdenou Čuhnil a s představiteli města Daruvar.
 • Předseda Senátu P. Sobotka se zúčastnil 19. 7. – 21. 7. v Ženevě 3. světové konference předsedů parlamentů.
 • Dne 6. 9. byl předsedou Senátu P. Sobotkou přijat předseda parlamentu Grónska Josef Motzfeldt, který se posléze zúčastnil slavnostního oběda pořádaného A. Gajdůškovou.
 • Předseda Senátu P. Sobotka se 20. 9. setkal s předsedou Národní rady Slovenské republiky Richardem Sulíkem.
 • Dne 20. 9. proběhlo přijetí místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Státu Izrael Avigdora Liebermana předsedou Senátu P. Sobotkou.
 • Předseda Senátu P. Sobotka pořádal 23. 9. slavnostní oběd na počest předsedy parlamentu Finské republiky Sauli Niinistö.
 • Dne 11. 10. se setkal předseda Senátu P. Sobotka s předsedou Senátu Kanady Noëlem A. Kinsellou.
 • Předsedkyně vlády Slovenské republiky Iveta Radičová byla 18. 10. přijata předsedou Senátu P. Sobotkou.
 • Předseda VZOB J. Dienstbier se ve dnech 3. 11. – 7. 11. zúčastnil delegace Ministerstva obrany ČR Alexandra Vondry při návštěvě příslušníků Armády ČR působících v Afghánistánu.
 • Předseda vlády Republiky Srbsko Mirko Cvetkovič byl 16. 11. přijat 1. místopředsedkyní Senátu A. Gajdůškovou.

Akce v Senátu

Na půdě Senátu se pravidelně konají konference a semináře, na kterých se senátoři setkávají s občany či dávají prostor k vyjádření se zástupcům odborné i laické veřejnosti. V roce 2010 se v Senátu konalo celkem 177 akcí. Kompletní seznam akcí naleznete zde:

Přehled akcí v Senátu v roce 2010

Počet akcí pořádaných orgány Senátu 60
Počet akcí spolupořádaných orgány Senátu 61
Počet akcí pořádaných kluby 1
veřejná slyšení výborů a klubů 6
Počet kulturních akcí spolupořádaných senátory ve Valdštejnské zahradě 3
Počet vernisáží s výstavami 23
Počet akcí pořádaných Kanceláří Senátu pro veřejnost 23
Celkem akcí 177

I v roce 2010, jako každoročně, byla pro veřejnost otevřena Valdštejnská zahrada, na jejímž „pódiu“ Saly terreny se odehrála četná kulturní vystoupení včetně již tradičních hudebních festivalů nebo Kulturního léta v Senátu. Níže uvedená tabulka zobrazuje návštěvnost kulturních pořadů v rámci Kulturního léta v Senátu:

Přehled akcí Kulturního léta 2010

Datum Soubor Návštěvnost
10.6. Pěvecký sbor Slavík Pacov 300
17.6. Mužácký sbor z Pohořelic 400
24.6. Pěvecký sbor Bruntál 400
1.7. Framus Five a Michal Prokop 700
8.7. Pěvecký sbor Zvonek Sokolov 400
15.7. Pavel Novák ml. 500
22.7. Dechová hudba Dreams Dukovany 500
29.7. Dechová hudba Straňanka Stráně 600
5.8. Skupina Svítání Brno 400
12.8. Dechová hudba Zlatíčka Stříbro 400
19.8. Soubor Světlovan Bojkovice 500
26.8. Soubor Bonifantes Pardubice 400
2.9. Sbor Vrabčáci Jablonec nad Nis. 300
9.9. Koncert Pojizeří hraje a tančí 300
16.9. Muzika Špalíček a Mateník Praha 250
23.9. Hudba F. Kmocha Kolín 500
6 850
7.5. Setkání s občany k výročí konce 2. svět. války 3 000
9 850

Další kulturní akce ve Valdštejnské zahradě 2010

Datum Název akce Návštěvnost
18.4. Všichni jsme lidi 3 300
7.5. Vernisáž výstavy Pětačtyřicátý - konec války v Evropě 600
8.5. Den Evropy 3 550
23.5. Pražské jaro - Kühnův sbor 800
3.6. Dětské pěvecké sbory Permoníček Most a Čmeláček Žatec 650
18.6. Shantyfest - mezinárodní festival námořnických souborů 1 800
19.6. Den Plzně v Praze 5 800
24.6. Kulturní odpoledne severní Moravy 650
26.6. Mezinárodní festival 9 bran 2 200
29.6. Koncert souboru Rosonance 750
16.7. Den Zlínského kraje 1 200
20.8. Tanečně dramatické pásmo Hody, milé hody ze Spytihněvi 800
6.12. Předvánoční zpívání ve Valdštejnské zahradě 400

Návštěvnost Senátu (porovnání s rokem 2009)

2009 2010
Informační centrum 6 400 4 500
Prohlídky pro organizované skupiny včetně protokolárních 15 500 16 980
Víkendové návštěvy Valdštejnského paláce 54 800 57 600
Výstavní síň 18 000 21 240
Trčkovská galerie (včetně promítání pro skupiny) 23 700 39 740
Dny otevřených dveří 6 600 7 100
Kulturní léto v Senátu 6 500 6 850
Setkání s občany 4 000 3 000
Další kulturní akce v zahradě 23 800 22 500
Akce v Senátu - odborné 9 100 9 100
Akce v Senátu – kulturní (vyjma Kulturního léta) 6 200 12 130
Celkem 174 600 200 740

Fotografie z vybraných akcí konaných v prostorách Senátu

 • 5. 1. - Seminář na téma „Finanční gramotnost – Zahájení evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení“

  Ilustrační obrázek
 • 8. 1. - Přijetí arcibiskupa pražského, metropolity a primase českého Jeho Eminence Mons. Miloslava kardinála Vlka předsedou Senátu P. Sobotkou

  Ilustrační obrázek
 • 12. 1. - Setkání českých žen k tématu „Éra sobectví končí…aneb jak dál po finanční a hospodářské krizi?“

  Ilustrační obrázek
 • 19. 1. - Předseda VZOB J. Dienstbier pořádá pracovní setkání s eurokomisařem Štefanem Fülle a se zástupci nevládních organizací z Balkánu

  Ilustrační obrázek
 • 21. 1. - Slavnostní oběd pořádaný předsedou Senátu P. Sobotkou na počest prezidenta Polské republiky Lecha Kaczyńského

  Ilustrační obrázek
 • 28. 1. - Veřejné slyšení VVVK na téma: „Stop spalovně v Rybitví“

  Ilustrační obrázek
 • 2. 2. - Seminář pořádaný Kanceláří Senátu pro pedagogy

  Ilustrační obrázek
 • 10. 2. - Oběd pořádaný předsedou Senátu P. Sobotkou pro předsedu vlády Republiky Makedonie Nikolu Gruevského

  Ilustrační obrázek
 • 23. 2. - Veřejné slyšení VVVK na téma: „Rovný přístup ke vzdělání s ohledem na žáky z romské menšiny“

  Ilustrační obrázek
 • 24. 2. - Konference: „Zločiny komunistických režimů“

  Ilustrační obrázek
 • 2. 3. - Přijetí ministra vlády České republiky pro lidská práva Michaela Kocába předsedou Senátu P. Sobotkou

  Ilustrační obrázek
 • 3. 3. - Mezinárodní seminář „Politika ochrany klimatu: cesta z Kodaně“

  Ilustrační obrázek
 • 3. 3. - Přijetí mimořádné a zplnomocněné velvyslankyně Egyptské arabské republiky v ČR Amal Mostafa K. Mourad předsedou VEU L. Sefzigem spolu se členy výboru

  Ilustrační obrázek
 • 11. 3. - Vernisáž výstavy „Za zdí“

  Ilustrační obrázek
 • 18. 3. - Oběd pořádaný místopředsedou Senátu M. Štěchem pro mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni Čínské lidové republiky v ČR Huo Yuzhen za účasti předsedy VUZP I. Bárka

  Ilustrační obrázek
 • 24. 3. - Přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Státu Izrael v ČR Yaakova Levyho předsedou Senátu P. Sobotkou

  Ilustrační obrázek
 • 29. 3. - Seminář na téma: „Reforma kohezní politiky – aktuální vývoj a důsledky pro ČR“

  Ilustrační obrázek
 • 13. 4. - Uctění památky prezidenta Polské republiky a dalších obětí letecké katastrofy ve Smolensku předsedou Senátu P. Sobotkou před Velvyslanectvím Polské republiky v ČR

  Ilustrační obrázek
 • 13. 4. - 15. schůze VVVK - Projednávání petice č. 11/2010 – Úřad pro studium totalitních režimů

  Ilustrační obrázek
 • 14. 4. - Veřejné slyšení VVVK na téma: „Státní maturity“

  Ilustrační obrázek
 • 15.4. - Slavnostní oběd pořádaný předsedou Senátu P. Sobotkou na počest prezidenta Portugalské republiky Aníbal Cavaco Silvy

  Ilustrační obrázek
 • 16. 4. - Představení knihy historiků Muriel Blaive a Bertholda Moldena z vídeňského Bolzmannova institutu – „Hranice probíhají vodním tokem: Odrazy historie ve vnímání obyvatel Gmündu a Českých Velenic“

  Ilustrační obrázek
 • 20.4. - Seminář na téma „Ekonomické dopady domácího násilí“

  Ilustrační obrázek
 • 22. 4. - Setkání předsedy VZOB J. Dienstbiera s místopředsedou vlády a ministrem pro evropskou a euroatlantickou integraci Gruzie Giorgi Baramidzem

  Ilustrační obrázek
 • 27. 4. - Prezentace knihy Vojtěcha Bellinga „Legitimita moci v postmoderní době“, s podtitulem „Proč potřebuje Evropská unie členské státy?“

  Ilustrační obrázek
 • 4. 5. - Konference k 60. výročí Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod

  Ilustrační obrázek
 • 6. 5. - Přijetí generálního tajemníka Mezinárodní organizace Frankofonie Abdou Dioufa předsedou Senátu P. Sobotkou spolu s předsedou Skupiny přátel České republiky-Francouzské republiky senátorem J. Žákem

  Ilustrační obrázek
 • 7. 5. - Setkání předsedy Senátu P. Sobotky a místopředsedy vlády a ministra obrany ČR Martina Bartáka s válečnými veterány oceněnými stříbrnou pamětní medailí Senátu u příležitosti 65. výročí konce 2. světové války

  Ilustrační obrázek
 • 7. 5. - „Setkání s občany a vernisáž výstavy u příležitosti 65. výročí konce 2. světové války PĚTAČTYŘICÁTÝ – konec války v Evropě“

  Ilustrační obrázek
 • 13.5. - Oběd pořádaný místopředsedou VZOB J. Štětinou pro místopředsedu Národního shromáždění Arménské republiky Samvela Nikoyana

  Ilustrační obrázek
 • 18. 5. - Oběd pořádaný místopředsedou Senátu J. Šnebergerem pro mimořádného a zplnomocněného velvyslance Korejské republiky v ČR Gabriela Oh za účasti předsedy UPV J. Kubery

  Ilustrační obrázek
 • 25.5. - Přijetí výkonného ředitele Americké obchodní komory v ČR Westona Staceyho místopředsedou Senátu M. Štěchem spolu s předsedou VHZD J. Hajdou, členem VHZD J. Nedomou a členem VHZD P. Pakostou

  Ilustrační obrázek
 • 27. 5. - Přijetí mimořádné a zplnomocněné velvyslankyně Švédska v ČR Catherine von Heidenstam předsedou Senátu P. Sobotkou

  Ilustrační obrázek
 • 1. 6. - Setkání předsedy VZOB J. Dienstbiera se studenty politologie Vysoké školy mezinárodních vztahů a komunikace v Chelmě (Polsko)

  Ilustrační obrázek
 • 7. 6. - Setkání předsedy Senátu P. Sobotky s viceprezidentem republiky a předsedou Senátu Indické republiky M. Hamídem Ansárím spolu s předsedou VZOB J. Dienstbierem a předsedou VEU L. Sefzigem

  Ilustrační obrázek
 • 9.6. - Odborný seminář na téma „Potřebuje Česká republika důchodovou reformu?“

  Ilustrační obrázek
 • 10. 6. - Konference „Mentoring-nástroj pro zvyšování kvalifikace a kompetence žen v podnikání a profesním životě“

  Ilustrační obrázek
 • 16. 6. - „10.výročí ustavení Národní rady osob se zdravotním postižením ČR“

  Ilustrační obrázek
 • 29.6. - Tradiční setkání senátorek a senátorů s vedoucími obchodně-ekonomických úseků Zastupitelských úřadů ČR pořádané předsedou Senátu P. Sobotkou

  Ilustrační obrázek
 • 22.7. - Přijetí mimořádné a zplnomocněné velvyslankyně Čínské lidové republiky v ČR Huo Yuzhen předsedou Senátu P. Sobotkou

  Ilustrační obrázek
 • 29. 7. - 2. společné setkání učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních univerzitách

  Ilustrační obrázek
 • 25.8. - Pracovní večeře vedení Senátu se členy vlády ČR pořádaná předsedou Senátu P. Sobotkou

  Ilustrační obrázek
 • 31.8. - Setkání poradkyně prezidenta Lotyšské republiky s předsedkyní Stálé komise pro ústavu a parlamentní procedury J. Rippelovou

  Ilustrační obrázek
 • 6.9. - Přijetí předsedy Parlamentu Grónska Josefa Motzfeldta předsedou Senátu P. Sobotkou

  Ilustrační obrázek
 • 8.9. - Beseda senátora J. Hálka se studenty z Olomouce

  Ilustrační obrázek
 • 21.9. - Veřejné slyšení VVVK na téma: „Výchova příkladem III“

  Ilustrační obrázek
 • 30.9. - Slavnostní setkání předsedy Senátu P. Sobotky s účastníky „Dnů stavitelství a architektury 2010“

  Ilustrační obrázek
 • 11.10. - Setkání pravidelných diváků Kulturního léta v Senátu 2010

  Ilustrační obrázek
 • 12.10. - Pracovní oběd pořádaný předsedou VHZD J. Hajdou pro předsedu Senátu Kanady Noëla A. Kinsellu

  Ilustrační obrázek
 • 18.10. - Přijetí předsedkyně vlády Slovenské republiky Ivety Radičové předsedou Senátu P. Sobotkou spolu s místopředsedou Senátu J. Liškou, místopředsedou Senátu P. Pithartem, předsedou VEU L. Sefzigem, členem VZOB V. Drymlem

  Ilustrační obrázek
 • 27.10. - Přátelské setkání senátorek a senátorů PČR u příležitosti konce 7. funkčního období Senátu Parlamentu České republiky pořádané předsedou Senátu P. Sobotkou

  Ilustrační obrázek
 • 3.11. - Odborný seminář na téma: „III. energetický balíček EU a potřebné změny české legislativy“

  Ilustrační obrázek
 • 10.11. - Pracovní oběd pořádaný předsedou VZOB J. Dienstbierem pro předsedu Výboru Národní rady Slovenské republiky pro obranu a bezpečnost Martina Fedora

  Ilustrační obrázek
 • 12.11. - „Setkání sítě Mateřských center“

  Ilustrační obrázek
 • 15.11. - Mezinárodní konference na téma: „Jan Amos Komenský - jeho odkaz dnešku“

  Ilustrační obrázek
 • 23.11. - Konference „Lidé bez domova - součást města či periferie?“

  Ilustrační obrázek
 • 25.11. - Setkání předsedy VZOB J. Dienstbiera s ministrem zahraničních věcí Nového Zélandu Murray McCully

  Ilustrační obrázek
 • 7.12. - Mezinárodní panelová diskuze „NATO v měnícím se světě a Nová strategická koncepce NATO 2010“

  Ilustrační obrázek
 • 8.12. - Setkání vítězů soutěže „Vesnice roku 2010“

  Ilustrační obrázek
 • 15.12. - Slavnostní shromáždění k 14. výročí Ustavující schůze Senátu Parlamentu České republiky

  Ilustrační obrázek
 • 17.12. - Přijetí britské delegace místopředsedkyní Senátu A. Palečkovou. Zároveň se konala tisková konference senátora Petra Bratského a zástupců britského Parlamentního pěveckého sboru

  Ilustrační obrázek