Zpráva o činnosti Mandátového a imunitního výboru za rok 2010

Mandátový a imunitní výbor Senátu měl i ve druhém roce sedmého funkčního období celkem třináct členů. Stejně jako v prvním roce byl i v roce 2010 předsedou výboru senátor Jiří Pospíšil, jeho místopředsedy senátoři Pavel Čáslava, Vladimír Dryml, Jan Horník a Josef Řihák, ověřovateli výboru senátoři Václav Koukal, Petr Pakosta a Radek Sušil. Po říjnových volbách do Senátu klesl z důvodu zániku mandátu počet členů výboru, který tak měl na své poslední schůzi v rámci sedmého funkčního období pouze devět členů.

Koncem roku 2010 se uskutečnila v rámci nového, tj. osmého funkčního období, 1. schůze nově ustaveného výboru. V osmém funkčním období má výbor opět třináct členů, jeho předsedou byl zvolen senátor Jaroslav Kubera, místopředsedy výboru se stali senátoři Pavel Čáslava, Vladimír Dryml, Miloš Janeček a Miroslav Nenutil a ověřovateli výboru byli zvoleni senátoři Pavel Eybert a Pavel Lebeda.

V roce 2010 se konaly celkem 2 schůze výboru.

Mandátový a imunitní výbor Senátu vedl a vede jako příslušný evidenční orgán podle zákona č. 159/2006 Sb.,. o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích senátorů Parlamentu ČR.

K 30. červnu 2010 svou povinnost předložit čestné prohlášení za uplynulý kalendářní rok splnili všichni senátoři Parlamentu ČR, tato čestná prohlášení jsou uložena v registru, který je v souladu se zákonem o střetu zájmů veden jak v listinné, tak v elektronické podobě.

Po zániku mandátu senátora splnilo svou povinnost uloženou § 12 odst. 1 a 2 zákona o střetu zájmů, tj. povinnost předložit oznámení podle § 9 až 11 a podle § 12 odst. 2 evidenčnímu orgánu nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení výkonu funkce, všech 21 senátorů a tato čestná prohlášení byla rovněž uložena do registru oznámení.

Práva nahlédnout bezplatně na základě písemné žádosti do registru oznámení využilo v roce 2010 celkem třináct zájemců, přičemž osmi z nich udělil evidenční orgán uživatelské jméno a přístupové heslo, které jim umožnilo přístup k registru vedenému v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Zbývajících pět žadatelů využilo svého práva nahlédnout do evidence čestných prohlášení veřejných funkcionářů (poslanců, členů vlády a vedoucích ústředních správních úřadů, v jejichž čele není člen vlády) podaných do 31. prosince 2006 podle zákona č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů).

Výbor na své poslední 5. schůzi v sedmém funkčním období ověřil v souladu s § 41 odst. 1 písm. a) zákona o jednacím řádu Senátu platnost volby senátorů ve 27 volebních obvodech zvolených v řádných volbách do Senátu, které se konaly ve dnech 15. a 16. října (I. kolo) a 22. a 23. října (II. kolo) 2010.

Jaroslav Kubera v.r.
předseda výboru

Zapsala: Dana Šedivá, tajemnice Mandátového a imunitního výboru