Zpráva o činnosti Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost za rok 2010

V průběhu rolu 2010 nedošlo k personálním ani kompetenčním změnám výboru.

Jedenáctičlenný VZOB pracoval v roce 2010 ve složení :

Předseda výboru:

 • sen. J. Dienstbier

Místopředsedové:

 • sen. J. Štětina
 • sen. T. Jirsa
 • sen. T. Töpfer
 • sen. P. Lebeda

Členové:

 • sen. V. Sehnal
 • sen. J. Pospíšil
 • sen. R. Slavotínek
 • sen. T. Kladívko
 • sen. V. Dryml
 • sen. J. Sykáček

Výbor se v roce 2010 sešel na jedenácti schůzích a celkový počet přijatých usnesení v tomto období činil 107. Legislativní činnost je důležitou, ale zdaleka ne jedinou součástí aktivit tohoto výboru, jehož široký rozsah kompetencí je definován již v jeho názvu Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

Zahraniční agenda výboru je závislá na zahraniční politice země.

Pokud jde o legislativní činnost, zabývá se výbor v tomto ohledu jen zákony s cizím prvkem. Jeho hlavní aktivita spočívá v jednání o souhlasu s mezinárodními smlouvami. Je garantem všech mezinárodních smluv, bez ohledu na jejich věcný obsah.

Narůstající agenda související se vstupem České republiky do EU vedla k vytvoření specifické procedury kontroly činnosti vlády v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP). Způsob projednávání SZBP reflektuje zvláštní rozhodovací proceduru na úrovni orgánů EU, kdy není stanoven časový rámec pro jednání orgánů EU. Výbor proto kontinuálně sleduje jednotlivá témata zahraniční politiky EU.

Další výborovou aktivitou je navazovat kontakty s partnerskými výbory v Evropě i ve světě a reprezentovat parlamentní dimenzi zahraniční politiky České republiky. Zástupci VZOB pravidelně přijímají představitele zahraničního diplomatického sboru, akreditované v České republice a také nově designované velvyslance České republiky a diskutují jejich navržené koncepce působení v oblasti a vzájemné bilaterální vztahy.

Legislativní činnost

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal v průběhu roku 2010 řadu legislativních předloh. Především veškeré mezinárodní smlouvy a úmluvy, předložené vládou. Dále informace vlády o aktivitách AČR a další materiály.

Významné předlohy, které VZOB v roce 2010 projednával:

Senátní tisk č. 246
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů,který předkládal ministr obrany. Zpravodajem výboru byl sen. T. Kladívko
Senátní tisk č. 248
Návrh zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů, který předkládal ministr zahraničních věcí. Zpravodajem výboru byl sen. Jaromír Štětina.
Senátní tisk č. 281
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů – předložený ministrem vnitra. Zpravodajem výboru byl sen. Pavel Lebeda.

Členové výboru v průběhu roku 2010 pravidelně projednávali informace vlády ČR o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky, pravidelně se seznamovali s informacemi vlády ČR o uskutečněných i plánovaných vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně.

V souladu s čl. 43 odst. 3a) Ústavy ČR výbor schvaloval vládní návrhy dalšího působení a nasazení jednotek AČR v zahraničních operacích, jako například Vládní návrh na posílení působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Afghánistánu v roce 2010 (Senátní tisk č. 217).

Evropská agenda

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost je na základě usnesení Senátu výborem pověřeným k projednávání evropské agendy, do jehož kompetence spadají především předlohy z oblasti mezivládní spolupráce v otázkách společné zahraniční a bezpečnostní politiky a policejní a justiční spolupráce v trestních záležitostech.

Aktivity předsedy a členů VZOB v roce 2010

19. ledna 2010

Předseda výboru J. Dienstbier uspořádal pracovní setkání s eurokomisařem Š. Fülle a se zástupci nevládních organizací z Balkánu a MZV ČR (I.Hlavsová).

8. února 2010

Účast J. Dienstbiera na Expertním slyšení ČSSD k Afghánistánu spolu se zástupci frakce SPD Spolkového sněmu SRN.

9. února 2010

Účast předsedy výboru senátora J. Dienstbiera na konferenci k obnovení diplomatických styků se státem Izrael „Česká republika a Izrael: 20 let od obnovení vztahů“.

17. února 2010

Účast předsedy výboru senátora J. Dienstbiera a dalších členů VZOB na semináři k 20. výročí vzniku demokratických zpravodajských služeb pod záštitou ministra vnitra Peciny.

25. - 26. února 2010

Účast předsedy výboru senátora J. Dienstbiera na jednání předsedů zahraničních výborů členských zemí EU (COFACC) v Madridu.

11. - 13. března 2010

Účast senátora V. Drymla na Parlamentním fóru „Community of Democracies Parliamentary Forum ve Vilniusu, Litva“.

14. – 19. března 2010

Zahraniční cesta výboru do Sýrie a Libanonu ve složení delegace předseda výboru senátor J. Dienstbier, místopředseda výboru senátor P. Lebeda a senátoři J. Sykáček, J. Pospíšil. Cesta se uskutečnila na pozvání Zahraničních výborů Parlamentů obou zemí. Významnými momenty této blízkovýchodní cesty bylo setkání s vrcholnými představiteli Sýrie a Libanonu: se syrským prezidentem B. Asadem a s předsedou libanonské vlády S. Harírím. Delegace region navštívila ve chvíli, kdy docházelo k jistému oživení vztahů mezi západními zeměmi a Sýrií, ve dnech, kdy se tato země chystala přivítat vysokou představitelku EU paní C. Ashtonovou.

20. – 25. března 2010

Účast předsedy výboru senátora J. Dienstbiera na oficiálním setkání v Soulu k 20. výročí navázání diplomatických styků s Korejskou republikou.

30. března 2010

Účast předsedy výboru senátora J. Dienstbiera na pracovní schůzce expertní skupina pro přípravu Strategické koncepce NATO na MZV.

31. března 2010

Setkání s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za Českou republiku za účasti předsedy výboru senátora J. Dienstbiera a senátorů P. Lebedy, V. Drymla a J.Pospíšila

26. – 29. dubna 2010

Účast předsedy výboru senátora J. Dienstbiera, jako hlavního řečníka na kolokviu „Nové demokracie ve Střední Evropě po 20 letech“, které uspořádaly členské státy Visegrádské skupiny v Paříži.

2. června 2010

Účast předsedy výboru senátora J. Dienstbiera na meziparlamentním setkání Zahraničního výboru Evropského parlamentu se zástupci národních parlamentů o Evropské službě pro vnější činnost v Bruselu.

14. června 2010

Pracovní setkání předsedy výboru senátora J. Dienstbiera se studenty Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů.

30. června 2010

Účast místopředsedy výboru senátora T. Töpfera na slavnostním nástupu ke Dni ozbrojených sil ČR v Národním památníku na Vítkově.

28. června – 2. července 2010

Zahraniční cesta delegace výboru do Ruské federace ve složení předseda výboru senátor Jiří Dienstbier a členové výboru senátoři Jaroslav Sykáček a Tomáš Kladívko. Tato cesta se uskutečnila na pozvání předsedy Zahraničního výboru Rady federace M. V. Margelova. Delegace se v průběhu této návštěvy Ruské federace sešla také se členy Zahraničního výboru Státní Dumy, kterému předsedá poslanec K. Kosačov, a s představiteli Rady bezpečnosti Ruské federace.

2. – 4. července 2010

Účast senátora J. Pospíšila na Parlamentním fóru k 10. výročí Varšavské deklarace v Krakově.

14. – 17. července 2010

Účast místopředsedy výboru senátora J. Štětiny na 7. mezinárodní konferenci „Georgia′s European Way“ v Batumi.

13. – 14. září 2010

Účast senátora V. Drymla na bezpečnostní konferenci GLOBSEC 2010 v Bratislavě.

26. – 28. září 2010

Účast předsedy výboru senátora J. Dienstbiera na parlamentním setkání k Evropské službě pro vnější činnost v Lisabonu

18. – 19. října 2010

Účast předsedy výboru senátora J. Dienstbiera na jednání předsedů zahraničních výborů členských zemí EU (COFACC) v Bruselu

21. října 2010

Pracovní setkání předsedy výboru senátora J. Dienstbiera se členy občanského sdružení Život 90 na téma bezpečnostní politiky ČR a mezinárodní mise v Afghánistánu.

25. října 2010

Pracovní setkání předsedy výboru senátora J. Dienstbiera s představiteli nevládních organizací a zástupci ministerstva vnitra na téma: „Migrace a rozvoje: příležitosti a úskalí“.

5. listopadu 2010

Účast senátora V. Drymla na slavnostním shromáždění představitelů Československé obce legionářské Na Valech.

3. – 7. listopadu 2010

Účast předsedy výboru senátora J. Dienstbiera na zahraniční misi v Afghánistánu a v živém vysílání pořadu Otázky Václava Moravce – živě z Afghánistánu.

22. listopadu 2010

Pracovní setkání předsedy výboru senátora J. Dienstbiera za účasti velvyslanců Bosny-Hercegoviny a Srbska v ČR, zástupců nevládních organizací a zástupců MZV na téma: Západní Balkán po volbách v Bosně – Hercegovině“.

6. – 7. prosince 2010

Účast senátorů J. Štětiny, P. Lebedy, T. Kladívka , J. Sykáčka a V. Drymla na konferenci „Bílá kniha o obraně“ ve vojenské zotavovně Měřín .

17. prosince

Účast senátora V. Drymla na mezinárodní konferenci „Mír bez nacismu – globální úkol lidstva“ v Moskvě.

Protokolární přijetí VZOB v roce 2010

Přijetí předsedou výboru

 • bývalý izraelský ministr zahraniční Moshe Arens spolu s velvyslancem Státu Izrael
 • ministr zahraničních věcí Nového Zélandu spolu s VV Nového Zélandu v ČR se sídlem v Berlíně (25.11.2010)

Velvyslanci přijatí předsedou výboru

 • chargé d´affaires Iránské islámské republiky
 • zastupitel Taipeiské ekonomické kulturní kanceláře
 • VV Korejské republiky
 • VV Rakouské republiky
 • VV Argentinské republiky
 • VV Srbska
 • VVkyně Kanady
 • VV Peruánské republiky
 • VVkyně Egyptské arabské republiky
 • VVkyně Syrské arabské republiky
 • VV Ruské federace
 • VV Státu Kuvajt
 • VVkyně Čínské lidové republiky
 • vrchní ředitel sekce pro Evropu MZV Íránské islámské republiky (B.Behrooz)
 • generální konzul Dominikánské republiky

Výborová přijetí

 • delegace Republiky Srbsko v čele s Dragoljubem Mićunovećem formou oběda
 • delegace Meziparlamentní skupiny přátel ČR Velkého národního shromáždění Turecké republiky (senátor J.Štětina) formou oběda
 • místopředseda vlády a ministr pro evropskou a euroatlantickou integraci Gruzie Giorgi Baramidze s delegací
 • místopředseda Národního shromáždění Arménské republiky s delegací zahraničního výboru Národního shromáždění Arménské republiky formou oběda (senátor J.Štětina)
 • víceprezident Indické republiky a předseda Senátu Indické republiky s delegací
 • delegace Parlamentu Dominikánské republiky
 • předseda Parlamentu Grónska s delegací
 • delegace Senátu Senegalské republiky formou oběda
 • delegace Zahraničního výboru a Výboru pro obranu Národního shromáždění Maliské republiky
 • předseda Senátu Kanady s delegací
 • předseda Výboru pro obranu a bezpečnost Národní rady Slovenské republiky s delegací formou oběda (10.11.2010)

březen 2011
VZOB