Zpráva o činnosti Senátu a jeho orgánů za rok 2014

Obsah


Úvod

Tato zpráva navazuje na předchozí zprávu o činnosti Senátu a mapuje činnost Senátu od 1. ledna 2014 během 9. funkčního období a po začátku 10. funkčního období do konce roku 2014.

Senátor Jaromír Štětina byl 25. května 2014 zvolen poslancem Evropského parlamentu. Mandát senátora mu zanikl ke dni 30. června 2014, jelikož se od následujícího dne ujal funkce poslance Evropského parlamentu. Senát měl tudíž do konce funkčního období 80 členů.

Senátní volby

V pravidelných volbách konaných ve dnech 17. a 18. října 2014 byla zvolena třetina nových senátorů. Z nich 10 senátorů za ČSSD, 4 za hnutí ANO 2011, 2 senátoři za ODS, 5 za KDU-ČSL, 1 za SPO, 2 za SZ, 1 za STAN, 1 za Starostové pro Liberecký kraj a 1 za Stranu soukromníků České republiky.

V důsledku lednového úmrtí senátora Jiřího Dienstbiera proběhly ve dnech 18. a 19. března 2011 doplňovací volby, v kterých byl zvolen Jiří Dienstbier mladší.

Po těchto volbách bylo složení senátorských klubů následující: senátorský klub ČSSD – 33 členů, senátorský klub ODS – 14 členů, senátorský klub KDU-ČSL 11 členů, senátorský klub Starostové a nezávislí 6 senátorů, Senátorský klub SPO+KSČM+ Severočech 6, senátorský klub ANO + Severočeši.cz 5 senátorů a 6 senátorů bylo nezařazeno.

Graf č. 1: Senátorské kluby (před senátními volbami)

Grafické znázornění procentuálního podílu senátorů v senátorských klubech před volbami

Graf č. 2: Noví senátoři dle politické příslušnosti

Grafické znázornění procentuálního podílu nových senátorů

Graf č. 3: Senátorské kluby (po senátních volbách)

Grafické znázornění procentuálního podílu senátorů v senátorských klubech po volbách

Legislativní proces

Zde naleznete celkový přehled legislativní činnosti Senátu od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.

Ve sledovaném období se konalo 13 schůzí Senátu. Senát projednal celkem 80 návrhů zákonů.

Z 80 postoupených návrhů zákonů Senát schválil 58 návrhů zákonů. Při projednávání 2 návrhů zákonů Senát vyjádřil vůli se jimi nezabývat (vyjádření vůle návrhem zákona se nezabývat má pro návrh zákona stejný následek jako jeho schválení). Senátem nebylo přijato usnesení k 3 návrhům zákona. S pozměňovacími návrhy bylo Poslanecké sněmovně vráceno 16 návrhů zákonů.

V hodnoceném období byl Senátem zamítnut 1 návrh zákona. V opakovaném hlasování setrvala Poslanecká sněmovna na svém původním znění a stanovisko Senátu přehlasovala.

Graf č. 4: Senátem projednané zákony celkem

Grafické znázornění procentuálního podílu výsledků projednávání zákonů celkem

Graf č. 5: Zákony vrácené Senátem Poslanecké sněmovně

Grafické znázornění procentuálního podílu zákonů vrácených Senátem Poslanecké sněmovně

Podrobněji bychom se rádi zmínili o následujících návrzích:

ANO DANÍM Z PŘÍJMU

Na své šestadvacáté schůzi projednávali senátoři návrh zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Místopředseda vlády a ministr financí ČR Andrej Babiš podrobně představil vládní novelu zákona, která upravuje nevyhovujících ustanovení daňových zákonů zavedených v návaznosti na legislativní proces, uskutečněný v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, naplnění některých bodů programového prohlášení vlády a koaliční smlouvy, a to zvýšení slevy na druhé a další vyživované dítě a dokončení zastropování výdajových paušálů, uplatněných u příjmů ze samostatné činnosti. V působnosti zákona o dani z příjmů se provádějí vybrané další změny, které upravují oblasti, ve kterých dochází k plošnému zneužívání pro účely nežádoucí daňové optimalizace. Dále bylo navrženo opatření proti zneužívání osvobození příspěvků na soukromé životní pojištění, které je obzvlášť nežádoucí v případě, kdy v konečném efektu poškozuje zaměstnance a zakládá na jejich úkor výhodu pro zaměstnavatele. Zároveň byly do návrhu zahrnuty tématicky související změny provedené v zákoně o rezervách. V daňovém řádu byla dále navržena implementace některých dalších opatření, navazujících zejména na boj s daňovými úniky, rozšíření elektronizace správy daní.

Během projednávání tohoto návrhu zákona došlo při obecné rozpravě k podnětné výměně názorů senátorů. Poté následovalo hlasování, v němž absolutní většina senátorů hlasovala pro novelu zákona o daních z příjmů. Po dokončení legislativního procesu vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 267/2014.

Ilustrační obrázek - jednání schůze Senátu

ZMĚNA JEDNACÍHO ŘÁDU SNĚMOVNY

Cílem novely bylo především prodloužit lhůta mezi 2. a 3. čtením při jednání Poslanecké sněmovny, z důvodu enormního počtu pozměňovacích návrhů a nedostatečného času 48 hodin na jejich prostudování. Po druhém čtení projedná návrh zákona garanční výbor a předloží po jeho projednání předsedovi Sněmovny usnesení, které se doručí všem poslancům nejméně 24 hodin před zahájením třetího čtení návrhu zákona. Ve druhém čtení může být v podrobné rozpravě podán návrh, aby se garanční výbor návrhem zákona nezabýval. O takovém návrhu nemůže Sněmovna hlasovat, vznesou-li proti němu námitku nejméně dva poslanecké kluby nebo 20 poslanců. Sněmovna může projednat návrh zákona ve třetím čtení i v případě, že garanční výbor návrh zákona neprojednal, pokud proti takovému postupu nevznesou námitku nejméně dva poslanecké kluby nebo 20 poslanců. K námitce se nepřihlédne, pokud ode dne doručení souhrnu podaných pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům uplynulo více než 30 dnů. Třetí čtení návrhu zákona lze díky této novele zahájit nejdříve za 14 dnů od doručení souhrnu podaných pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům. Lhůtu podle věty první může Sněmovna zkrátit, a to nejvýše na 7 dnů. Důraznou kategorií tohoto zákona je také omezení lobbyingu a výrazné navýšení transparentnosti každého pozměňovacího návrhu a odpovědnosti za něj.

Senátoři projednali tuto novelu na své šestadvacáté schůzi, přičemž se ztotožnili s názorem zástupce navrhovatelů, poslancem Petrem Gazdíkem, na zásadních proti-korupčních opatřeních a tento návrh zákona svou většinou schválili.

Ilustrační obrázek - jednání schůze Senátu

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA ODBĚRU ELEKTROODPADU

Účelem návrhu zákona je zajistit především transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19-EU ze 4. července 2012 o odpadních, elektrických a elektronických zařízeních, dále jenom „OEEZ“. Vládou schválený návrh se zaměřuje především na další potřebné změny právní úpravy nakládání s elektrozařízení a elektroodpady, které jsou komplexní a systémové povahy, budou řešeny až v rámci připravované nové právní úpravy zpětného odběru výrobků s ukončenou životností. Změnou zákona dochází tedy k rozšíření rozsahu věcné působnosti právní úpravy nakládání s elektrozařízeními a s tím související nové vymezení skupin elektrozařízení, k nové úpravě některých definic, zejména stěžejní definice výrobce elektrozařízení, k zavedení nového institutu pověřeného zástupce výrobce, který bude plnit povinnosti namísto zahraničního výrobce, a též k rozšíření evidenčních povinností výrobců elektrozařízení, kteří budou nově povinni vést evidenci toku zpětně odebraných elektrozařízení. Dochází ke zjednodušení administrativní podoby seznamu výrobců a k zřízení centrálního registru míst zpětného odběru, který usnadní konečným uživatelům přístup k informacím o jim dostupných místech zpětného odběru elektrozařízení. Poslanecká sněmovna navíc přijala pozměňovací návrhy ohledně konkrétních požadavků na hustotu míst zpětného odběru pro elektrozařízení pocházející z domácností, dále podrobnější pravidla pro refundace příspěvků ze strany kolektivních systémů v případě vývozu elektrozařízení. Ministerstvo životního prostředí vyslovilo za předkladatele vládního návrhu se schválenými pozměňovacími návrhy Poslanecké sněmovny zákona souhlas.

Senátoři se na své 23. schůzi při podrobné rozpravě vyjádřili k problematice transpozice směrnice Evropského parlamentu elektroodpadů, následně pak k návrhu zákona nepřijali usnesení. Po dokončení legislativního procesu vyšla novela ve Sbírce zákonů pod číslem 184/2014 Sb.

Ilustrační obrázek - jednání schůze Senátu

ZJEDNODUŠENÍ ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

Cílem předloženého návrhu zákona je odstranit povinnost podnikatele opakovaně dokládat obecnímu živnostenskému úřadu doklady, které již byly některému živnostenskému úřadu doloženy a skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, se nezměnily. Po nabytí této účinnosti, úřad z dokladů předkládaných podnikateli vytvoří elektronické kopie a odbourá se tím výrazně administrativa. Rovněž si tato novela klade za cíl zlepšit ochranu soukromí a osobních údajů fyzických osob vedených v živnostenském rejstříku tím, že převádí některé údaje do údajů neveřejných. Neveřejným údajem by se tak měla stát např. adresa bydliště, místo pobytu podnikatele a dalších fyzických osob, které se zapisují do živnostenského rejstříku. Mezi neveřejné údaje dále byly zařazeny i ostatní údaje uvedené o podnikateli v živnostenském rejstříku, poté, co uplynou 4 roky ode dne zániku jeho posledního živnostenského oprávnění. V návrhu zákona se zejména precizuje trvalý pobyt, zpřesňuje v případě zahraniční fyzické osoby vznik živnostenského oprávnění, zrušuje povinnost podnikatele oznamovat při zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně své sídlo, zpřesňuje v souladu se zákonem o základních registrech pojem identifikační čísla, upravuje v souladu se zákonem o obchodních korporacích povinnosti právnické osoby v ohlášené živnosti a povinnosti spojené s ohlášením živnosti, stanovuje, které doklady ohlašovatel živnosti nemusí při dalším ohlášení živnosti dokládat obecnému živnostenskému úřadu, stanovuje postup živnostenského úřadu při ukládání dokladu do datového úložiště, modifikuje údaje, podmínky a způsob poskytování údajů živnostenským úřadem ze živnostenského rejstříku a stanoví subjekty, jimž živnostenský úřad údaje poskytne.

Senátoři projednali tuto novelu na své dvaadvacáté schůzi, přičemž se ztotožnili s názorem navrhovatelů a tento návrh zákona svou valnou většinou schválili.

Ilustrační obrázek - jednání schůze Senátu

POMOC V HMOTNÉ NOUZI

Na své devatenácté schůzi Senát projednal návrh senátního návrhu zákona, který si klade za cíl zamezit vyplácení více doplatků na bydlení do jednoho bytu či obytné místnosti v ubytovacích zařízeních a zamezit tak přeplácení nákladů na bydlení, které jsou na mnoha místech vyšší než náklady obvyklé v daném místě. Tento návrh by měl zamezit dalšímu neefektivnímu poskytování doplatků na bydlení, několikanásobnému přeplácení majitelů ubytoven a nehospodárnému nakládání s veřejnými prostředky. Novela zakotví do zákona o pomoci v hmotné nouzi možnost vyplácení jednoho doplatku na bydlení do jednoho bytu či obytné místnosti v ubytovacích zařízeních. Tato změna je realizována úpravou okruhu společně posuzovaných osob, které společně fakticky užívají byt nebo místnost v ubytovacích zařízeních. Dalším důležitým opatřením je, aby výše doplatků na bydlení, které se vyplácejí do ubytovacích zařízení, byla ve výši v místě obvyklá, maximálně však je ponechána výše normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře. Je potřeba zamezit převážně vlastníkům ubytoven, aby si určovali ceny podle normativů ze státní sociální podpory, a naopak ponechat možnost orgánu pomoci v hmotné nouzi uvážit, v jaké výši a případně, co vedle základních nákladů na bydlení bude za odůvodněné náklady na bydlení v této formě považovat. Orgán pomoci v hmotné nouzi tak může určit výši úhrady, která je v místě obvyklá a ne, kterou majitel ubytovny deklaruje. V konečném důsledku by tato změna měla vést k zjednodušení administrace doplatků na bydlení.

Během projednávání tohoto návrhu zákona došlo při obecné rozpravě k podnětné výměně názorů senátorů. Poté následovalo hlasování, v němž většina senátorů hlasovala pro novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Ilustrační obrázek - jednání schůze Senátu

UPLATŇOVÁNÍ PRÁV PACIENTŮ

Cílem předložené právní úpravy je implementovat do českého právního řádu unijní směrnici o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči, jejíž transpoziční lhůta vypršela již dne 25. října 2013, tedy před více než 4 měsíci. Návrh zákona v souladu se zmíněnou směrnicí zakládá nárok českých pojištěnců na náhradu nákladů, které vynaložili na zdravotní služby, jež se rozhodli čerpat v jiném členském státě EU. Toto samozřejmě není jediný nárok pojištěnců vyplývající z evropského práva. Již několik let se uplatňují nařízení EU týkající se tzv. nezbytné péče a plánované péče povolované příslušnou zdravotní pojišťovnou. Jedná se tedy o jisté doplnění dané oblasti. Předložená úprava nově stanoví, že by pojištěnci měly být nahrazeny náklady za zdravotní služby, které čerpal v jiném členském státě a které zároveň nespadají do okruhu zdravotních služeb řešených zmíněnými nařízeními. Transponovaná směrnice zároveň dává členskému státu možnost omezit čerpání určitých kategorií zdravotních služeb v uvedeném režimu, a to využitím institutu předchozího souhlasu. Tento institut předkládaná novela také upravuje, přičemž stanoví, že kategorie zdravotních služeb, jejichž náhrada bude předchozím souhlasem podmíněna, mohou být vymezeny nařízením vlády.

Senátoři projednali tuto novelu na své devatenácté schůzi, přičemž se ztotožnili s názorem navrhovatele, ministrem zdravotnictví, Svatoplukem Němečkem, na nárok českých pojištěnců na náhradu nákladů, a tento návrh zákona svou většinou schválili.

Senátní iniciativy

Ve sledovaném období Senát pokračoval v projednávání předložených senátních iniciativ či zahájil projednávání nových – těch bylo předloženo 9. Informace o vývoji dalšího projednávání jsou uvedeny pod příslušným číslem senátního či sněmovního tisku.

V září 2013 předložil jako navrhovatel senátor Jiří Bis návrh senátního návrhu zákona senátorů Petra Víchy, Jiřího Bise a Pavla Eyberta, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší /senátní tisk č. 182/. Po projednání ve výborech byl návrh zákona schválen Senátem v prosinci a předložen Poslanecké sněmovně /sněmovní tisk č. 77/. Ta jej schválila na své 7. schůzi v březnu a Senátu postoupila v dubnu téhož roku /senátní tisk č. 267/. Po opětovném schválení Senátem byl návrh zákon postoupen Prezidentu republiky, který jej podepsal v květnu roku 2014.

Senátor Miroslav Krejča a další senátoři předložili v prosinci 2013 novelu zákona o odpadech senátní tisk č. 196. Po projednání ve výborech byl návrh zákona schválen Senátem v březnu 2014 a předložen Poslanecké sněmovně /sněmovní tisk č. 153/. Ta jej schválila na své 12. schůzi v červenci a Senátu postoupila v srpnu téhož roku /senátní tisk č. 324/. Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy, ta však setrvala na původním návrhu zákona. Prezidentu republiky zákon podepsal v říjnu roku 2014.

V září 2013 projednal Senát návrh zákona předložený senátorkou Eliškou Wagnerovou /senátní tisk č. 126/, kterým se mění zákon o jednacím řádu Senátu. Po projednání ve výborech byl návrh zákona schválen Senátem v březnu a předložen Poslanecké sněmovně /sněmovní tisk č. 154/. Ta jej schválila na své 23. schůzi v prosinci 2014 a Senátu postoupila jako /senátní tisk č. 18/. Po opětovném schválení Senátem na jeho 5. schůzi v lednu 2015 byl návrh zákon postoupen Prezidentu republiky, který jej podepsal v lednu téhož roku.

Na své 19. schůzi projednával Senát návrh zákona senátorů Jaroslava Zemana a dalších o pomoci v hmotné nouzi /senátní tisk č. 194/. Návrh zákona byl Poslanecké sněmovně předán v červenci 2014, po projednání ve Výboru pro životní prostředí byl však návrh zákona během 2. čtení v prosinci 2014 vzat zpět předkladateli.

Senátoři Jaroslav Zeman, Jaroslav Doubrava a další předložili v listopadu 2013 návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi /senátní tisk č. 195/. Po projednání ve výborech byl návrh zákona schválen Senátem v březnu 2014 a předložen Poslanecké sněmovně /sněmovní tisk č. 156/. Po projednání ve Výboru pro sociální politiku Poslanecká sněmovna přerušila projednávání tohoto bodu v únoru 2015.

V červnu 2014 předložil jako zástupce navrhovatelů senátor Antonín Maštalíř návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích /senátní tisk č. 225/. Po projednání ve výborech byl návrh zákona schválen Senátem v květnu 2014 a předložen Poslanecké sněmovně /sněmovní tisk č. 221/. Po projednání v Hospodářském výboru Poslanecká sněmovna přerušila projednávání tohoto bodu v lednu 2015.

Senátoři Pavel Eybert a další předložili Poslanecké sněmovně v červenci 2014 novelu zákona o ochraně přírody a krajiny /sněmovní tisk č. 250/. Senát poté projednal a schválil tento návrh zákona na své 22. schůzi v červnu 2014. Poslanecká sněmovna však návrh zákona již během 1. čtení v říjnu 2014 zamítla.

Na své 20. schůzi projednával Senát návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě /senátní tisk č. 253/. Po projednání ve výborech byl návrh zákona schválen Senátem v květnu 2014 a předložen Poslanecké sněmovně /sněmovní tisk č. 275/. Po projednání v Hospodářském výboru Poslanecká sněmovna přerušila projednávání tohoto bodu během 1. čtení v prosinci 2014.

V září 2014 projednal Senát návrh zákona předložený zástupcem navrhovatelů, senátorem Radko Martínkem /senátní tisk č. 303/, kterým se mění zákon o místních poplatcích. Novela byla Senátem schválena v srpnu 2014 a předložena Poslanecké sněmovně /sněmovní tisk č. 287/. Po projednání v Rozpočtovém výboru byl návrh zákona vzat zpět předkladateli ještě před 1. čtením v prosinci 2014.

Graf č. 6: Senátní iniciativy

Grafické znázornění výsledku projednávání senátních iniciativ

Mezinárodní smlouvy

Ve sledovaném období, od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014, bylo projednáno Senátem 55 mezinárodních smluv. Senát k všem těmto smlouvám vyslovil souhlas k ratifikaci.

Evropská agenda

Od přistoupení České republiky k Evropské unii se Senát na základě novely svého jednacího řádu zabývá tzv. evropskou agendou, tj. projednáváním návrhů legislativních aktů, komunikačních dokumentů, návrhů rozhodnutí orgánů EU a stanovisky vlády ČR k těmto dokumentům. Senát pověřil své dva výbory – Výbor pro záležitosti Evropské unie a Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, které se, každý ve své oblasti, dokumenty pravidelně zabývají. Senát jedná prostřednictvím pléna. Všechna výbory přijatá stanoviska či doporučení vztahující se k mandátu vlády ČR pro jednání v institucích EU na návrh těchto výborů projedná Senát na své schůzi. Zařadit evropský bod na pořad jednání schůze Senátu lze také návrhem nejméně 17 senátorů. Stanovisko obsažené ve vyjádření Senátu vláda ČR zohlední při přípravě pozic pro následující jednání o předmětném návrhu v institucích EU.

Usnesení žádného z pověřených ani ostatních výborů Senátu v evropské agendě nelze považovat za vyjádření Senátu jako komory Parlamentu ČR. Všechna výbory přijatá stanoviska či doporučení vztahující se k evropským legislativním návrhům a dalším dokumentům a k mandátu vlády ČR pro jednání v institucích EU proto na návrh pověřených výborů projedná a případně schválí Senát na plenárním zasedání. Zařadit evropský bod na jednání pléna Senátu lze také návrhem nejméně 17 senátorů. Stanovisko obsažené ve vyjádření Senátu vláda ČR zohlední v přípravě pozic pro následující jednání o předmětném návrhu v institucích EU. Celé znění Výroční zprávy o evropské agendě v Senátu najdete zde.

V roce 2014 plénum Senátu projednalo celkem 53 dokumentů (23 NLA, 27 K, 3 J)

Označení tisku Číslo tisku Číslo Komise Výbor Plénum Senátu Usnesení zasláno Komisí Název dokumentu
K085/09COM(2013) 499VVVK,VEU (výbory projednaly již v roce 2013)anoanoSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropské vysokoškolské vzdělání v globálních souvislostech
N091/09COM(2013) 603VVVK, VEUneneNávrh doporučení Rady o podpoře zdraví upevňující fyzické aktivity ve všech odvětvích
N092/09COM(2013) 607PPE, VHZD, VEUanoanoNávrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o udělení výhod tomuto podniku
N093/09COM(2013) 627VHZD, VEUanoanoNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu a kterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012
J094/09C(2013) 5761VHZD, VEUanoanoDoporučení Komise ze dne 11.9.2013 o konzistentních povinnostech nediskriminace a metodikách výpočtu nákladů s cílem podpořit hospodářskou soutěž a zlepšit podmínky pro investice do širokopásmového připojení
N095/09COM(2013) 620VEU (výbor projednal již v roce 2013)anoanoNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů
K096/09COM(2013) 690VEU (výbor projednal již v roce 2013)anoanoSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Posílení sociálního rozměru hospodářské a měnové unie
N098/09COM(2013) 715VEU (výbor projednal již v roce 2013)anoanoNávrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2009/71/EURATOM, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení
K099/09COM(2013) 711VEUanoanoSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Dlouhodobá vize infrastruktury v Evropě a za jejími hranicemi
K100/09COM(2013) 700VEUanoanoSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Strategie rozšíření a hlavní výzvy v letech 2013-2014
K101/09COM(2013) 739VEUneneSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2014
N102/09COM(2013) 761VEUanoanoNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek
K103/09COM(2013) 800VEUanoanoSdělení Komise Roční analýza růstu 2014
K104/09COM(2013) 837VEUanoanoSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Volný pohyb občanů EU a jejich rodin: Pět rozhodujících opatření
K105/09COM(2013) 846VEUanoanoSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Obnovení důvěry v toky dat mezi EU-USA
N106/09COM(2013) 821ÚPV, VEUanoanoNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a práva být přítomen při trestním řízení před soudem
N107/09COM(2013) 822ÚPV, VEUanoanoNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o procesních zárukách pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení
N108/09COM(2013) 824ÚPV, VEUanoanoNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prozatímní právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby zbavené osobní svobody a právní pomoci v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu
N109/09COM(2013) 884VEUanoanoNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie, který se týká porušení celních předpisů a sankcí
K110/09COM(2013) 882VEUneneSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Rámec kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci
N111/09COM(2013) 920VUZP, VEUanoano Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35/ES
N112/09COM(2013) 919VUZP, VEUanoanoNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení
K113/09COM(2013) 918VUZP, VEUanoanoNávrh rozhodnutí Rady o přijetí změny Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu z roku 1999 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979
N114/09COM(2013) 917VUZP, VEUanoanoSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Program Čisté ovzduší pro Evropu
N115/09COM(2014) 6VEUanoanoNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské síti služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce
K116/09COM(2014) 6VEUneneSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Za obnovu evropského průmyslu
K117/09COM(2014) 15PPE, VHZD, VUZP, VEUanoanoSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020-2030
N118/09COM(2014) 20PPE, VHZD, VUZP, VEUanoanoNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/E
J119/09C(2014) 267PPE, VHZD, VUZP, VEUanoanoDoporučení Komise ze dne 22. 1. 2014 týkající se minimálních zásad pro průzkum a těžbu uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení
K120/09COM(2014) 23PPE, VHZD, VUZP, VEUanoanoSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o průzkumu a těžbě uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení v EU
N121/09COM(2014) 43VHZD, VEUanoanoNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o strukturálních opatřeních zvyšujících odolnost úvěrových institucí EU
N122/09COM(2014) 40VHZD, VEUanoanoNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podávání zpráv a transparentnosti u obchodů zajišťujících financování
K123/09COM(2014) 38VEUanoanoZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu Zpráva o boji proti korupci v EU
K124/09COM(2014) 130VEUanoanoSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
Jak pokračuje Evropa 2020: strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění
K125/09COM(2014) 158VEUanoanoSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Nový rámec EU pro posílení právního státu
K126/09COM(2014) 154VEUanoanoSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Otevřená a bezpečná Evropa: cesta k realizaci
K127/09COM(2014) 144VEUanoanoSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Agenda EU v oblasti spravedlnosti do roku 2020 - posílit důvěru, mobilitu a růst v Unii
N128/09COM(2014) 180VHZD, VEUanoanoNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách]a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007
K129/09COM(2014) 179VHZD, VEUanoanoSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro budoucnost ekologické produkce v Evropské unii
K130/09COM(2014) 177VEUanoanoSdělení Komise o evropské občanské iniciativě „Voda a hygiena jsou lidská práva! Voda je veřejné dobro, ne komodita!“
N131/09COM(2014) 164VEUanoanoNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu Unie o vízech (vízový kodex) (přepracované znění)
N132/09COM(2014) 163VEUanoanoNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení cestovních víz a o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 562/2006 a (ES) č. 767/2008
K133/09COM(2014) 199VEUanoanoSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o návratové politice EU
N134/09COM(2014) 212VEUanoanoNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem
K135/09COM(2014) 209VEUanoanoSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zpráva o uplatňování rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů
K136/09COM(2014) 219VEUanoanoZelená kniha o mobilním zdravotnictví („mHealth“)
N137/09COM(2014) 221VEUneneNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní
J138/09COM(2014) 404VHZD, VEUanoanoDoporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2014
K139/09COM(2014) 285VEUanoanoSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2
K140/09COM(2014) 330PPE, VZHD, VEUanoanoSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Strategie evropské energetické bezpečnosti
N141/09COM(2014) 340VEUanoanoNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o vytvoření funkce inspektora procesních záruk
N142/09COM(2014) 344VEUanoanoNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o šíření družicových údajů z pozorování Země pro komerční účely
N143/09COM(2014) 397VUZP, VEUanoanoNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů, směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
K144/09COM(2014) 398VUZP, VEUanoanoSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu
Náhled podkladového materiálu
M145/09COM(2014) 0VZOBneneRozhodnutí Rady o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine)
K146/09COM(2014) 520VEUanoanoSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Energetická účinnost a její příspěvek k energetické bezpečnosti a rámec politiky do roku 2030 v oblasti klimatu a energetiky
K147/09COM(2014) 507VEUano (až v roce 2015)ano (až v roce 2015)Zpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2013 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlament
K148/09COM(2014) 506VEUano (až v roce 2015)ano (až v roce 2015)Zpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2013 o subsidiaritě a proporcionalitě

Senát se také pravidelně zabývá informacemi vlády týkajícími se zejména jednání Evropské rady. V roce 2014 byly Senátem projednány 4 informace vlády o pozicích vlády na jednání Evropské rady a 4 informace vlády o výsledcích jednání Evropské rady.

Mimo tyto tradiční informace Senát rovněž projednal Konvergenční program České republiky 2014 /senátní tisk č. 274/ a Zprávu o vývoji EU v roce 2013 /senátní tisk č. 306/.

Petice

Zprávu o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2013 a Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2013 /senátní tisk 228/ Senát projednal dne 20. 3. 2014. Se zprávou senátory seznámil předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Jaromír Jermář. Zpráva byla Senátem vzata na vědomí.

Senát v roce 2014 projednal 2 petice podepsané nejméně 10000 občany:

 1. Petice žádající zastavení aktivit vedoucích k povolení průzkumu a těžby zlata v ČR /senátní tisk č. 227/. Petenti žádali, a to je potřeba zopakovat, zachování zákazu těžby zlata kyanizací, nakládat se zlatem a wolframem v souladu s deklarací strategických zásob a deklaraci o zachování zlata pro další generace a dále dohled nad jednotným postupem dotčených ministerstev v rámci přípravy těžby zlata a wolframu. Ačkoliv se petice nazývá Zastavení aktivit vedoucích k povolení průzkumu a těžby zlata je zřejmé, že se týká nejenom zlata, ale rovněž wolframu a zřejmě i dalších kovů, které výskyt zlata doprovázejí. Dále je tam přesně formulováno zachování zákazu těžby zlata kyanizací. Zlato se těží jako hornina, která obsahuje zlato, obsah zlata v té hornině, aby to bylo efektivní a více než jeden gram na tunu a poté se získává procesem kyanizace. Ten proces kyanizace by se dalo malinko osvětlit, protože je klíčem k pochopení celého stanoviska k této petici. Hornina se musí rozemlít, potom louží zředěným roztokem kyanidu sodného nebo draselného, tím se převede zlato do rozpustné sloučeniny, což je dikyan zlatitan sodný a po separaci tohoto roztoku se musí následně zlato redukovat a obvykle to bývá zinkem a zlato se vysráží, odfiltruje, rafinuje a roztok - je otázkou tedy, co se s ním děje. To je jedno riziko výroby zlata. Další riziko je vylouhovaná hornina, která je kontaminovaná tím roztokem kyanidu, takže ta se musí někam deponovat. Další je devastace přírody a poslední riziko je riziko úniku roztoků do vodních toků, což se stalo třeba v Rumunsku a nateklo to do Dunaje a otrávilo to tam v nějakém úseku ryby. Čili je to značně rizikový proces, který si myslím, že do naší republiky nepatří a k tomuto stanovisko dospěl i výbor při svém jednání, myslím, že vcelku jednomyslně. Usnesení výboru, čili doporučení pro Senát Parlamentu ČR: Senát bere na vědomí petici, konstatuje, že petice 1/14 žádající zastavení aktivit vedoucích k povolení průzkumu těžby zlata v ČR je důvodná, dále vyzývá vládu ČR, aby neprodleně předložila v souladu se svým programovým prohlášením návrhy novel geologického zákona a horního zákona, které naplňují její závazek odmítat průzkum pro případnou těžbu zlata v ČR. Dále doporučuje vládě ČR při přípravě novel zmíněných zákonů zahrnout i další nerosty, z nichž je možno průmyslově vyrábět kovy provázející významné množství zlata, jako jsou wolfram či barevné kovy. Dále podporuje uchování zákazu kyanizace v právních předpisech ČR. Jako poslední bod doporučuje vládě ČR při aktualizaci surovinové politiky pojmout horninové prostředí jako integrální součást životního prostředí především s ohledem na hydrogeologické poměry s případnou těžbou nerostů v dotčených územích.
 2. Petice pro korunu senátní tisk č. 292. Petici projednal výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Veřejné slyšení výboru se konalo 11. listopadu 2014. Na veřejném slyšení dostali slovo jak zástupci petentů, tak i osoby, které oni si doporučili do programu, a také zástupci dotčených institucí nebo organizací. Senát Parlamentu České republiky bere na vědomí petici č. 4/14 obsaženou v senátním tisku č. 292; konstatuje, že občané, kteří se v referendu většinově vyjádřili ke vstupu do Evropské unie, znali závazky ze vstupu plynoucí, z nichž jedním bylo přijetí euro. 80 % exportu České republiky jde do zemí EU a vlastní měna není vzhledem k měnícímu se kurzu vždy výhodná. Přínos členství ČR v EU činí 333 mld. Kč, představuje 72 tisíc pracovních míst a zároveň, že by bylo bez členství v EU jeho HDP ročně o 2 % nižší, což by způsobilo vyšší nezaměstnanost. Odhady byly zveřejněny Úřadem vlády ČR; z důvodu výše uvedeného podporuje stanovisko vlády k přijetí eura za předpokladu, že Česká republika začne plnit stanovené ekonomické ukazatele v konvergenčním programu, a to zejména ty, které se týkají zadluženosti ČR a za předpokladu, že to bude pro ČR výhodné. Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice navrhl, aby v usnesení bylo, že petice č. 4/14 „Petice pro korunu“ je částečně důvodná. Z referenda vyplynulo většinové vyjádření podpory občanů ke vstupu do EU, včetně závazků z toho plynoucí. Je však zřejmé, že přijetí eura je tak významným krokem, který by ještě měl být diskutován na poli odborném i veřejném, a to v souladu s vývojem ekonomické situace v ČR. Senát se na své schůzi konané v únoru 2015 s návrhem výboru ztotožnil a převzal jej do svého usnesení.

Státní vyznamenání

V červnu 2014 na své 35. schůzi se senátorky a senátoři zabývali návrhem na udělení či propůjčení státních vyznamenání /senátní tisk č. 307/ a předložili prezidentu republiky pro řádový den 28. října následující návrhy:

ŘÁD BÍLÉHO LVA

 • plk. i. m. Josef FRANTIŠEK in memoriam
 • plk. Vasil HAJDUR
 • plk. Milan MALÝ in memoriam
 • div. gen. Ondřej MÉZL in memoriam
 • Norodom SIHAMONI
 • plk. i. m. Antonín VELEBNOVSKÝ in memoriam

ŘÁD T. G. MASARYKA

 • Evžen PLOCEK in memoriam
 • Miloslav RŮŽIČKA
 • Josef SOUSEDÍK in memoriam
 • Ing. Miroslav ZIKMUND

MEDAILE ZA HRDINSTVÍ

 • kpt. František PELTÁN in memoriam
 • Gjon PERDEDAJ
 • npor. MUDr. Václav PROVAZNÍK in memoriam
 • Jan PŘIDAL
 • pplk. František ŠTAMPRECH in memoriam
 • plk. in m. František TAIBER in memoriam

MEDAILE ZA ZÁSLUHY

 • Prof. MUDr. Jiří BARTEK, CSc.
 • Prof. PhDr. František ČERMÁK, DrSc.
 • Doc. MUDr. Milada EMMEROVÁ, CSc.
 • Doc. PhDr. Karel FLOSS
 • Jan GAJDOŠ in memoriam
 • Doc. MUDr. Miluše HAVLOVÁ, CSc.
 • Prof. PhDr. Ivan HLAVÁČEK, CSc.
 • Prof. PhDr. Zdeňka HLEDÍKOVÁ, CSc.
 • Ing. Mirko JANEČEK
 • Ing. Ludvík KALMA
 • akad. mal. Jano KÖHLER in memoriam
 • RNDr. Josef KUBÁT
 • mjr. i. m. Rudolf LANŽ in memoriam
 • Pavel NEDVĚD
 • Prof. PhDr. Věra OLIVOVÁ, DrSc.
 • Vladimír OPĚLA, prom. ped., prom. chem.
 • Prof. PhDr. Alexandr ORT, DrSc. in memoriam
 • Prof. RNDr. Blanka ŘÍHOVÁ, DrSc.
 • Ladislav SMOČEK
 • Prof. MUDr. Josef SYKA, DrSc.
 • Prof. ing. František VEJRAŽKA, CSc.
 • Prof. RNDr. František VYSKOČIL, DrSc.

Výroční zprávy, dokumenty či informace projednávané Senátem

Senát se pravidelně zabývá zprávami o činnosti řady institucí a úřadů. V roce 2014 projednal následující:

 1. Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2013 /senátní tisk č. 226/. Se zprávou senátory seznámil ministr pro lidská práva a rovné příležitosti dne 20. 3. 2014. Zpráva byla Senátem vzata na vědomí.
 2. Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2013 /senátní tisk č. 240/. Se zprávou senátory seznámil náměstek pro hospodaření s majetkem a právní služby Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Zdeněk Prokopec dne 30. 5. 2014. Zpráva byla Senátem vzata na vědomí.
 3. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2013 /senátní tisk č. 260/. Se zprávou senátory seznámila veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová dne 29. 5. 2014. Zpráva byla Senátem vzata na vědomí.
 4. Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2013 /senátní tisk č. 269/. Se zprávou senátory seznámila viceprezidentka Nejvyššího kontrolního úřadu Zdeňka Horníková dne 23. 7. 2014. Zpráva byla Senátem vzata na vědomí.
 5. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2013 /senátní tisk č. 273/. Se zprávou senátory seznámil předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Igor Němec dne 18. 6. 2014. Zpráva byla Senátem vzata na vědomí.
 6. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2013 /senátní tisk č. 279/. Se zprávou senátory seznámil předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák dne 18. 6. 2014. Zpráva byla Senátem vzata na vědomí.
 7. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2013 /senátní tisk č. 323/. Se zprávou senátory seznámil 1. místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Hynek Brom dne 23. 10. 2014. Zpráva byla Senátem vzata na vědomí.

Informace a rozhodnutí podle čl. 43 Ústavy ČR

Parlament dle Ústavy ČR vyslovuje na žádost vlády souhlas s vysláním ozbrojených sil ČR mimo území ČR a s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, nejsou-li taková rozhodnutí vyhrazena vládě.

Senátu jsou pravidelně zasílány informace vlády České republiky o působení jednotek a štábů Armády ČR mimo území České republiky a pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR. Novela jednacího řádu však změnila způsob jejich projednávání v Senátu resp. sladila text jednacího řádu s textem Ústavy. Na schůzi Senátu se automaticky zařazují pouze návrhy na vyslovení souhlasu s vysláním ozbrojených sil ČR mimo území ČR nebo s pobytem ozbrojených sil cizích států na území ČR. Informace o rozhodnutích vlády v rámci její kompetence v této oblasti jsou přikazovány příslušnému výboru (Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost), který je bere na vědomí nebo může navrhnout Senátu, aby s příslušným rozhodnutím vlády vyslovil nesouhlas. Stejnou možnost má také nejméně 5 senátorů.

Vláda Senátu předložila následující informace, které projednal Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost:

 • Senátní tisk č. 212 - Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2014. Tento tisk byl Senátu předložen 20. 1. 2014.
 • Senátní tisk č. 275 - Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - prosinec 2013. Tento tisk byl Senátu předložen 30. 4. 2014.
 • Senátní tisk č. 308 - 1. doplněk plánu vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2014. Tento tisk byl Senátu předložen 23. 6. 2014.
 • Senátní tisk č. 309 - Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2013. Tento tisk byl Senátu předložen 26. 6. 2014.
 • Senátní tisk č. 339 - Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2014. Tento tisk byl Senátu předložen 19. 9. 2014.
 • Senátní tisk č. 374 - Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2014. Tento tisk byl Senátu předložen 23. 10. 2014.
 • Senátní tisk č. 376 - 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2014. Tento tisk byl Senátu předložen 10. 11. 2014.

Senát rozhodoval o těchto návrzích vlády podle čl. 43 Ústavy:

 • Senátní tisk č. 276 - Návrh na prodloužení působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v operaci Evropské unie v Malijské republice v roce 2014. Tento tisk byl Senátu předložen 5. 5. 2014.
 • Senátní tisk č. 302 - Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015. Tento tisk byl Senátu předložen 11. 6. 2014.
 • Senátní tisk č. 371 - Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017. Tento tisk byl Senátu předložen 21. 10. 2014.

Orgány Senátu

V další části zprávy se zaměříme na orgány Senátu, kterými jsou výbory a komise. Výbory projednávají návrhy zákonů postoupené Poslaneckou sněmovnou a doporučují Senátu, aby návrhy zákonů schválil ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, vyjádřil vůli se jimi nezabývat nebo je vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy či je zamítnul. Dále projednávají také mezinárodní smlouvy, informace či jiné návrhy. Kromě legislativní činnosti se však výbory zabývají i dalšími otázkami.

Výbory

Ze zákona Senát zřizuje Organizační výbor a Mandátový a imunitní výbor. Oba mají v zákoně o jednacím řádu stanoveny úkoly. Členy Organizačního výboru jsou v souladu se zákonem o jednacím řádu Senátu předseda Senátu a místopředsedové Senátu a další senátoři, mezi kterými jsou zpravidla předsedové senátorských klubů. V roce 2014 se konalo celkem 11 schůzí výboru (z toho tři schůze se konaly již v novém 10. funkčním období).

 • Mandátový a imunitní výbor měl ve druhém roce devátého funkčního období třináct členů. Předsedou výboru byl senátor Jiří Oberfalzer, místopředsedy výboru senátoři Jaroslav Palas, Jaromír Štětina, Dagmar Terelmešová a Pavel Trpák. Ověřovateli výboru byli senátoři Jaroslav Kubera, Miloš Malý a Eliška Wagnerová. Vzhledem k tomu, že člen výboru a zároveň jeho místopředseda senátor Jaromír Štětina byl zvolen poslancem Evropského parlamentu, klesl počet členů výboru k 1. červenci 2014 na dvanáct. Dne 27. července 2014 byl Senátem zvolen novým členem výboru senátor Zdeněk Brož, výbor tedy měl třináct členů. K další změně pak došlo, když pěti členům výboru zanikl mandát uplynutím volebního období dnem 25. října 2014; počet členů výboru klesl na osm a v tomto užším složení výbor jednal i na své poslední schůzi v rámci 9. funkčního období. Po řádných volbách do Senátu Parlamentu ČR v říjnu 2014 a po ustavení výboru v 10. funkčním období, ale stále v roce 2014, měl výbor jedenáct členů s tím, že předsedou výboru byl opětovně zvolen senátor Jiří Oberfalzer, místopředsedy výboru senátoři Zdeněk Besta, Jaroslav Malý a Leopold Sulovský a ověřovateli výboru se stali senátoři Jiří Carbol, Miloš Malý a Jaroslav Zeman.
 • Ústavně-právní výbor měl na začátku roku 2014 devět členů. Pracoval ve složení: Miroslav Antl, předseda výboru, senátoři Miloš Malý, Miroslav Nenutil, Vladimír Plaček a Miroslav Škaloud, místopředsedové výboru. Dalšími členy výboru byli senátoři Jiří Dienstbier, Lubomír Franc, Jaroslav Kubera a Eliška Wagnerová. Senátoři Lubomír Franc, Miroslav Nenutil a Miroslav Škaloud plnili funkci ověřovatelů výboru. Dne 29. ledna 2014 se senátor Jiří Dienstbier stal ministrem vlády ČR, čímž skončilo jeho členství ve výboru a počet členů výboru klesl na 8 senátorů. V lednu 2014 v doplňovacích volbách do Senátu ve volebním obvodu č. 80 (za Tomia Okamuru, který byl zvolen poslancem Poslanecké sněmovny PČR) byl zvolen senátorem Patrik Kunčar. Mandát mu vznikl dne 18. ledna 2014. Na plenární schůzi Senátu, která se konala dne 19. března 2014, složil senátor Patrik Kunčar senátorský slib a poté byl plénem Senátu zvolen do Ústavně-právního výboru. Tím počet členů výboru stoupl opět na 9 senátorů. Ke dni 25. října 2014 skončil šestiletý mandát senátorům M. Antlovi, M. Nenutilovi a M. Škaloudovi. Senátoři M. Antl a M. Nenutil se ucházeli o opětovné zvolení do Senátu. Senátor M. Škaloud svůj mandát již neobhajoval. Ve dnech 10. a 11. října se konalo 1. kolo a ve dnech 17. a18. října 2014 se konalo 2. kolo voleb do jedné třetiny Senátu. Ustavující schůze Senátu se konala ve dnech 19. a 21. listopadu 2014. Senát rozhodl, že Ústavně-právní výbor bude mít v 10. funkčním období 9 členů. Členy výboru se stali senátoři Miroslav Antl, Jiří Burian, Stanislav Juránek, Jaroslav Kubera, Miloš Malý, Miroslav Nenutil, Vladimír Plaček, Emílie Třísková a Eliška Wagnerová. Ustavující schůze výboru se konala dne 21. listopadu 2014. Předsedou výboru byl na ustavující schůzi ÚPV zvolen opětovně senátor Miroslav Antl. Místopředsedy výboru byli pro 10. funkční období zvoleni senátoři Jiří Burian, Stanislav Juránek, Miloš Malý a Vladimír Plaček. Ověřovateli výboru byli na ustavující schůzi zvoleni senátoři Jiří Burian, Stanislav Juránek, Miroslav Nenutil a Emilie Třísková.
 • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu měl 11 senátorů a to Jana Hajdu jako předsedu, Jiřího Lajtocha, Josefa Řiháka, Jaromíra Strnada a Veroniku Vrecionovou jako místopředsedy a dále Jiřího Bise, Petra Bratského, Karla Korytáře, Leopolda Sulovského, Petra Šilara a Jana Velebu. Po Volbách bylo dne 21. listopadu 2014 ustanoveno nové složení. Jan Hajda jako předseda, Jaromír Strnad, Veronika Vrecionová, Karel Kratochvíle, Libor Michálek jako místopředsedové a František Bradáč, František Čuba, Petr Bratský, Jiří Hlavatý, Leopold Sulovský, Petr Šilar, Pavel Štohl a Jan Veleba.
 • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Činnost výboru byla zaměřena především na legislativu životního prostředí, problematiku veřejné správy, financování rozvoje jednotlivých regionů, rozpočtového určení daní a důležitých dokumentů z Evropské unie.
 • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. V průběhu druhého roku 9. funkčního období Senátu PČR došlo ke kompetenčním změnám výboru. Vzhledem k tomu, že byl dosavadní předseda M. Chládek jmenován ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, výbor si na své 19. schůzi dne 26. února 2014 zvolil nového předsedu – senátora J. Jermáře, který byl dosud místopředsedou výboru. Místo něj výbor zvolil na 20. schůzi dne 19. března 2014 novým místopředsedou senátora Zd. Berku. Z 11členného výboru se tedy stal výbor 10členný, a dále měl 4 místopředsedy – senátora Zd. Berku, senátorku H. Doupovcovou, senátora M. Pešáka a senátorku E. Sykovou. Senátor K. Kapoun byl předsedou Podvýboru pro sport a senátor J. Čunek předsedou Podvýboru pro lidská práva a rovné příležitosti. V 9. funkčním období roku 2014 se výbor sešel ke 12 schůzím, v jejichž průběhu bylo přijato 80 usnesení.
 • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. V průběhu roku 2014 došlo k několika personálním změnám ve složení výboru. Senátora J. Regece vystřídal na postu předsedy výboru dne 18. března 2014 sen. F. Bublan. Do výboru byl nově jmenován sen. J. Táborský, který od 16. dubna zastává funkci místopředsedy. V květnových volbách do Evropského parlamentu uspěl sen. J. Štětina. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost se sešel na čtrnácti řádných schůzích a přijal přes sto usnesení. V průběhu roku 2014 projednal řadu legislativních předloh, z nich většinu tvoří veškeré mezinárodní smlouvy a úmluvy, které předkládá vláda ČR oběma komorám Parlamentu ČR. Členové výboru se průběžně věnují i pravidelným informacím vlády ČR o veškerých aktivitách Armády ČR a dalším materiálům. Konkrétně se jedná např. o Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery, a to jak na území České republiky, tak i mimo ně, dále jsou to Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných státu uskutečněných přes území České republiky, a další.
 • Výbor pro záležitosti Evropské unie. Ve druhém roce 9. funkčního období pracovalo ve Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR 10 členů, od března 2014, kdy odešel z výboru senátor Josef Táborský, byl výbor devítičlenný. Ve vedení výboru pokračoval senátor Miroslav Krejča, funkci místopředsedů vykonávali senátoři Zdeněk Besta, Jaroslav Doubrava, Antonín Maštalíř a po odchodu senátora Josefa Táborského Jan Látka. Ve své práci ve výboru pokračovali senátorka Dagmar Zvěřinová a senátoři Tomáš Grulich, Luděk Jeništa a Jaroslav Zeman.
 • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku. Po senátních volbách se obměnilo složení výboru. Výbor opustili čtyři senátoři a celkový počet členů byl navýšen na 12. Zvolen byl i nový předseda výboru, kterým se stal prof. Jan Žaloudík, CSc. Za toto období se uskutečnilo 13 jednání včetně jednoho výjezdního zasedání. Poslední dvě schůze proběhly již v novém funkčním období.

Komise

Vedle výborů jsou orgány Senátu také komise, které Senát může zřídit, jedná-li se o úkoly dotýkající se působnosti více orgánů Senátu anebo o úkoly, které nejsou v působnosti žádného ze Senátem zřízených orgánů (§ 43 jednacího řádu Senátu).

 • Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí. V roce 2014 pracovala komise v patnáctičlenném složení. Předsedou komise byl v 9. funkčním období na plénu Senátu v roce 2013 zvolen pan Tomáš Grulich. Na první schůzi komise byli zvoleni místopředsedové pan Jaromír Jermář a Stanislav Juránek. Dalšími členy komise jsou: Jiří Bis, Jiří Čunek, Hana Doupovcová, Daniela Filipiová, Miloš Janeček, Jaroslav Kubera, Pavel Lebeda, Mezian Hassan, Pavel Trpák, Zdeněk Besta, Jaroslav Doubrava a Petr Guziana. Komise se během roku sešla na 4 řádných schůzích, z toho byly 2 společně se členy Konzultativní rady. Kromě těchto řádných schůzí probíhala v průběhu roku řada dalších jednání, schůzek a jiných akcí.
 • Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu. Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu byla ustavena na první schůzi Senátu dne 22. ledna 1997. Od té doby trvale pracuje již osmé funkční období jako jeden z mnoha důležitých orgánů Senátu. Náplň činnosti Komise je zcela odlišná od ostatních komisí a výborů Senátu a z tohoto důvodu je i její postavení s ostatními orgány nesrovnatelné. Komise je určitým spojníkem mezi Kanceláří Senátu a senátory, čímž napomáhá k rychlému řešení vzniklých problémů a k vzájemné kvalitní komunikaci bez zbytečných průtahů. Předsedou komise byl v tomto období Karel Korytář a místopředsedy Zdeněk Schwarz a Božena Sekaninová. Stejně jako v předchozích letech se Komise scházela téměř v pravidelných intervalech tak, aby vždy aktuálně projednala všechny předložené náměty, žádosti, přehledy apod. V roce 2014 se konalo celkem 5 řádných schůzí, na kterých bylo přijato celkem 26 usnesení.
 • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova. Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova se v roce 2014 pravidelně scházela, během roku měla 4 schůze, na kterých přijala celkem 18 usnesení, tři schůze byly výjezdním zasedáním do různých částí republiky. Předsedkyní komise byla Dagmar Zvěřinová, místopředsedové Petr Šilar, Jan Horník a Hana Doupovcová.
 • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky. Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky se v roce 2014 pravidelně scházela k projednání přiřazených senátních tisků. Předsedkyní komise v letošním roce byla Daniela Filipiová, místopředsedy Jiří Oberfalzer, Zdeněk Schwarz a Zdeněk Škromach. Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky se v roce 2014 sešla na pěti schůzích. V rámci těchto zasedání komise přijala celkem 6 usnesení.
 • Stálá komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury. Stálá komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury působila na počátku sledovaného období jako desetičlenná, po jmenování senátora Jiřího Dienstbiera členem vlády klesl počet jejích členů na devět. Sedm z nich byli senátoři, v dalších dvou případech se jednalo o bývalé senátory – dlouholeté členy komise. Komise se ve sledovaném období sešla na pěti schůzích, z nichž jedna byla společnou schůzí s mandátovým a imunitním výborem Senátu a jedna společnou schůzí s ústavně-právním výborem Senátu. Usnesení nepřijala žádné, několikrát však vtělila výsledky svých jednání do dopisu předsedkyně komise určeného podle povahy věci předsedovi Senátu, předsedovi mandátového a imunitního výboru Senátu nebo členům vlády (viz dále).
 • Volební komise. Ve druhém roce devátého funkčního období měla Volební komise Senátu sedm členů. Předsedou komise byl senátor Tomáš Kladívko, místopředsedkyní komise senátorka Hana Doupovcová a ověřovateli komise byli senátoři Luděk Jeništa a Libor Michálek. Dne 18. listopadu 2014 se sešla k jednání skupina senátorů delegovaných senátorskými kluby k ustavení volební komise s tím, že po ustavení volební komise si komise zvolila novým předsedou senátora Luďka Jeništu, senátora Jaromíra Strnada místopředsedou komise a dva ověřovatele komise senátora Františka Bradáče a Petera Kolibu. Volební komise Senátu ustavená pro 10. funkční období má devět členů. V roce 2014 se uskutečnilo celkem devět schůzí Volební komise Senátu, přičemž v rámci nového funkčního období se uskutečnily dvě schůze komise.

Stálé delegace

Senát volí své členy také do sedmi stálých delegací do meziparlamentních organizací, které jsou společné s Poslaneckou sněmovnou, jejich členy tedy jsou poslanci a senátoři. Jedná se o:

 • Stálou delegaci Parlamentu České republiky do Meziparlamentní unie
 • Stálou delegaci Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění NATO
 • Stálou delegaci Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
 • Stálou delegaci Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
 • Stálou delegaci Parlamentu České republiky do Středoevropské iniciativy
 • Stálou delegaci Parlamentu České republiky do ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu
 • Stálou delegaci Parlamentu České republiky do Euro-středomořského parlamentního shromáždění

Zahraniční aktivity Senátu v roce 2014

(přijetí zahraničních návštěv a zahraniční cesty)

Na pozvání předsedy Senátu Parlamentu ČR přijeli na oficiální návštěvu ČR v roce 2014 předseda Parlamentu Černé Hory a předseda Parlamentního shromáždění OBSE J.E. pan Ranko Krivokapić (3. - 5. 3. 2014) a předsedkyně Spolkové rady Rakouské republiky J.E. paní Ana Blatnik (8. - 9. 12. 2014).

Uskutečnilo se množství oficiálních přijetí předsedou a místopředsedy Senátu, například prezidenta Arménské republiky J.E. pana Serže Sargsjana (30. 1. 2014), člena Senátu Parlamentu Konžské demokratické republiky pana Raymonda Ramazaniho Bayi (6. 2. 2014), člena Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění pana Lászla Andora (21. 3. 2014), místopředsedy Národního shromáždění Korejské republiky pana Byung-suk Leeho (8. 4. 2014), předsedy Senátu Parlamentu Italské republiky J.E. pana Pietra Grassa (10. 4. 2014), předsedy Evropského parlamentu J.E. pana Martina Schulze (11. 4. 2014), vysoké představitelky OSN pro otázky odzbrojování paní Angely Kane (15. 5. 2014), prezidenta Slovenské republiky J.E. pana Ivana Gašparoviče (27. 5. 2014), předsedy Evropského židovského kongresu pana Vječeslava Moše Kantora (13. 6. 2014), předsedy Stálého výboru pro zahraniční vztahy Národního shromáždění Arménské republiky pana Artaka Zakaryana (18. 6. 2014), předsedy Výboru pro zahraniční věci Senátu Parlamentu Pákistánské islámské republiky pana Hadži Mohammada Adíla (27. 6. 2014), prezidenta Slovenské republiky J.E. pana Andreje Kisky (9. 7. 2014), předsedkyně Parlamentního shromáždění Rady Evropy paní Anny Brasseur (27. 8. 2014), předsedy Knessetu Stázu Izrael J.E. pana Juli-Joela Edelsteina (9. 9. 2014), místopředsedkyně Národní rady Slovenské republiky paní Renáty Zmajkovičové (12. 9. 2014), místopředsedy Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky pana Huynha Ngoce Sona (17. 9. 2014), místopředsedy Národního shromáždění Arménské republiky pana Eduarda Šarmazanova (26. 9. 2014), místopředsedy Národního shromáždění Státu Kuvajt pana Mubaraka Alkhurainej (26. 9. 2014), předsedy Sněmovny poradců Marockého království J.E. pana Mohameda Šejcha Biadilláha (1. 10. 2014), předsedkyně Národního shromáždění Srbské republiky J.E. paní Maji Gojković (8. 10. 2014), předsedy Výboru pro vzdělání, vědu a kulturu Parlamentu Gruzie pana Ivana Kiguradzeho (22. 10. 2014).

Předseda Senátu se rovněž účastnil těchto mezinárodních konferencí:

 • Konference předsedů parlamentů zemí V4 (27. - 28. 2. 2014)
 • Konference předsedů parlamentů zemí EU (6. - 8. 4. 2014)
 • Evropské konference předsedů parlamentů (11. - 12. 9. 2014)

Akce v Senátu

Přehled akcí uskutečněných podle typu v roce 2014

Typ akce Počet akcí
koncerty7
konference41
jiné45
akce pořádané Kanceláří Senátu26
přednášky2
semináře36
vernisáže spojené s výstavou43
veřejná shromáždění1
veřejná slyšení10
Celkem211

Návštěvnost Senátu – souhrn (porovnání s rokem 2013)

2013 2014
Informační centrum3 2004 165
Prohlídky pro organizované skupiny14 59014 100
Prohlídky protokolární870810
Víkendové návštěvy Valdštejnského paláce42 70041 709
Výstavní síň17 75012 630
Trčkovská galerie (včetně promítaní pro skupiny)37 36040 260
Dny otevřených dveří5 3005 600
Noc otevřených dveří Valdštejnského paláce1 2001 250
Kulturní léto v Senátu4 0008 500
Setkání s občany3 5001 800
Další kulturní akce v zahradě504 200
Akce v Senátu – odborné15 90017 400
Akce v Senátu – kulturní (vyjma Kulturního léta)1 8004 500
Celkem148 220155 924

Přístupy na internetové stránky Senátu

Celkem za rok Za den Změna oproti roku 2013
757 565 2 076 +32%

Protokolární akce

Slavnostní předání stříbrných pamětních medailí Senátu v předvečer Dne české státnosti (26. 9. 2014)

V pátek 26. září se konalo již potřetí v souvislosti se Dnem české státnosti Slavnostní předání stříbrných pamětních medailí Senátu. Vyznamenány byly tyto osobnosti: Prof. RNDr. František Vyskočil, CSc., Prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc., Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., Doc. MUDr. Dimitrij Slonim, Doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc., PhDr. Darja Kocábová, Karel Velan, doc. PhDr. Igor Pleskot, CSc., RNDr. Josef Kubát, Ladislav Smoček, JUDr. PhDr. Miloslav Stingl, Gabriela Soukalová a Ondřej Moravec, Ing. Miroslav Kváč, Martina Zbytková, Plk. Ing. František Mencl, Bořivoj Kasal. Více zde.

Slavnostní shromáždění k 25. výročí listopadových událostí roku 1989

V pátek 14. listopadu 2014 se v sále bývalé Sněmovny lidu, dnes Nové budově Národního muzea (Vinohradská 1, Praha 1) uskutečnilo Slavnostní shromáždění k 25. výročí listopadových událostí roku 1989. Více informací zde.

Výročí Ustavující schůze Senátu

Již po osmnácté se 17. prosince 2014 sešli současní a bývalí senátoři, aby si připomněli výročí Ustavující schůze Senátu Parlamentu České republiky.

Výročí Ustavující schůze Senátu

Fotografie z vybraných akcí konaných v prostorách Senátu

 • 09. 01. 2014 - Tradiční novoroční setkání senátorek a senátorů s diplomatickým sborem pořádané předsedou Senátu PČR panem Milanem Štěchem

  Setkání senátorek a senátorů s diplomatickým sborem

 • 21. 01. 2014 - Přijetí velvyslance Irácké republiky v ČR Husajna Sáliha Madžída Mually předsedou VZOB J. Regece

  Přijetí velvyslance Irácké republiky

 • 22. 01. 2014 - Setkání místopředsedy Výboru pro EU Jaroslava Doubravy s delegací vysokých úředníků britské státní správy

  Přijetí britských úředníků
 • 27. 01. 2014 - Vzpomínkové setkání u příležitosti „Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti“

  Den památky obětí holocaustu

 • 30. 01. 2014 - Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá slavnostní oběd na počest prezidenta Arménské republiky J.E. pana Serže Sargsjana za účasti místopředsedy Senátu PČR P. Sobotky, místopředsedy Senátu PČR Z. Škromacha, místopředsedy Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR J. Doubravy, člena Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Štětiny, člena Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR J. Látky a člena Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR L. Michálka

  Slavnostní oběd na počest prezidenta Arménské republiky

 • 17. 02. 2014 - Kulatý stůl „Návratová politika a efektivní využití potenciálu českých občanů v zahraničí“

  Kulatý stůl o návratové politice

 • 25. 02. 2014 - Pamětní deska Senátu PČR v horní části Nerudovy ulice, Praha 1 Místopředseda Senátu PČR P. Sobotka, Pražský akademický klub 48 a Mene Tekel pořádají pietní shromáždění u příležitosti 66. výročí pochodu studentů za svobodu a demokracii na Pražský hrad dne 25. února 1948

  Pamětní deska Senátu PČR v horní části Nerudovy ulice

 • 26. 02. 2014 - Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni Čínské lidové republiky v ČR J.E. paní MA Keqing

  Velvyslankyně Čínské lidové republiky v ČR

 • 26. 02. 2014 - Přijetí C. Hedagaard, komisařky pro otázky klimatu

  Přijetí C. Hedagaard, komisařky pro otázky klimatu

 • 04. 03. 2014 - Setkání zástupců Stálé delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění OBSE s předsedou Parlamentu Černé Hory a předsedou Parlamentního shromáždění OBSE J.E. panem Rankem Krivokapićem

  Setkání OBSE

 • 11. 03. 2014 - Slavnostní setkání vítězů soutěže „Vesnice roku 2013“ a vyhlášení vítězů soutěže „Společné zařízení roku 2013“

  Slavnostní setkání vítězů soutěží

 • 18. 03. 2014 - Konference „OKUPACÍ NEZLOMENI“ k 75. výročí 15. 3.

  Konference OKUPACÍ NEZLOMENI

 • 26. 03. 2014 - Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá číši vína pro členy Českého olympijského výboru a dobrovolníky ze Soči a Letné

  Číše vína pro členy Českého olympijského výboru

 • 28. 03. 2014 - 1. místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Kanady v ČR J.E. pana Ottu Jelinka

  A. Gajdůšková oficiálně přijímá velvyslance Kanady

 • 01. 04. 2014 - Koncert k výročí založení Jedličkova ústavu

  Koncert k výročí založení Jedličkova ústavu

 • 09. 04. 2014 - Předseda Senátu PČR p. Milan Štěch se setkal s prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu p. Miloslavem Kalou

  Předseda Senátu PČR se setkal s prezidentem NKU

 • 11. 04. 2014 - Přijetí delegace Ústavně-právního výboru Národní rady Slovenské republiky pod vedením pana R. Madeje, předsedy výboru, místopředsedou Ústavně-právního výboru Senátu PČR M. Nenutilem a členy výboru M. Škaloudem a R. Sušilem

  Přijetí delegace ÚPV Národní rady Slovenské republiky

 • 22. 04. 2014 - Tisková konference k Evropskému vakcinačnímu týdnu

  Tisková konference k Evropskému vakcinačnímu týdnu

 • 28. 04. 2014 - Setkání u příležitosti 15. výroční Národní účetní rady

  Setkání u příležitosti 15. výroční Národní účetní rady

 • 05. 05. 2014 - Předseda Senátu PČR M. Štěch s chotí pořádá slavnostní oběd na počest prezidenta Spolkové republiky Německo J.E. pana Joachima Gaucka a paní Daniely Schadt za účasti 1. místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůškové, místopředsedy Senátu PČR P. Sobotky, místopředsedkyně Senátu PČR M. Horské, předsedy VZOB Senátu PČR F. Bublana, předsedy SK SPOZ+KSČM+Severočech a člena VZOB Senátu PČR J. Regece, místopředsedy VEU Senátu PČR Z. Besty a člena VZOB Senátu PČR J. Štětiny

  Slavnostní oběd na počest prezidenta SRN

 • 12. 05. 2014 - Slavnostní setkání u příležitosti Světového dne Červeného kříže

  Setkání k Světovému dni Červeného kříže

 • 13. 05. 2014 - Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá slavnostní přípravné setkání Národní komise k oslavám 700. výročí narození Karla IV

  Setkání NK k 700. výročí narození Karla IV

 • 21. 05. 2014 - Socha Albrechta z Valdštejna, II. nádvoří VP. Místopředseda Senátu P. Sobotka se sejde se zástupci petentů a bude mu předána „Petice pro korunu“

  Předání Petice pro korunu

 • 27. 05. 2014 - Předseda Senátu PČR M. Štěch s chotí pořádá slavnostní oběd na počest prezidenta Slovenské republiky J.E. pana Ivana Gašparoviče s chotí za účasti místopředsedy Senátu PČR Z. Škromacha, předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR F. Bublana, předsedy Mandátového a imunitního výboru Senátu PČR a člena Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR J. Oberfalzera, místopředsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR A. Maštalíře, člena Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR P. Bratského, členky Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR M. Bayerové a člena Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR L. Michálka.

  Slavnostní oběd na počest prezidenta Slovenské republiky

 • 01.06. 2014 - Přijetí zástupců izraelského International Institute for Counter - Terrorism místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Tomášem Jirsou, Pavlem Lebedou a členy výboru Pavlem Trpákem a Vladimírem Drymlem

  Zástupci izraelského International Institute for Counter

 • 01.06. 2014 - Debata „Vzdělávání Romů v Česku v historickém kontextu“

  Vzdělávání Romů v Česku v historickém kontextu

 • 16. 06. 2014 - Předávání plaket prof. MUDr. J. Janského pro bezpříspěvkové dárce krve

  Plakety prof. MUDr. J. Janského

 • 25. 06. 2014 - Zahájení výstavy „Obrazy chlapců z Diagnostického ústavu“

  Výstava obrazů chlapců z Diagnostického ústavu

 • 30. 06. 2014 - Místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR M. Pešák uctí památku 72. výročí popravy senátorky Františky Plamínkové zavěšením věnce u pamětní desky

  Uctění památky 72. výročí popravy senátorky Františky Plamínkové

 • 01. 07. 2014 - Vernisáž výstavy „Astrologie, obraz nauky, kterou Valdštejn řídil svůj osud“

  Vernisáž výstavy astrologie

 • 11. 07. 2014 - Setkání předsedy Senátu M. Štěcha s představiteli odborových svazů

  Setkání předsedy Senátu M. Štěcha s odbory

 • 15. 07. 2014 - Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spolkové republiky Německo v České republice J. E. pana Detlefa Lingemanna

  Předseda Senátu PČR přijímá velvyslance SRN

 • 17. 07. 2014 - Setkání VIP žen spojené se křtem mince Johana z Rožmitálu

  Setkání VIP žen

 • 31. 07. 2014 - Simulovaná debata studentů inspirované stylem OSN

  Simulovaná debata studentů

 • 20. 08. 2014 - Přijetí ministra pro evropskou integraci Kosovské republiky Gëzima Kasapolliho a ministra průmyslu a obchodu Kosovské republiky Bernarda Nikaje Výborem pro záležitosti EU Senátu PČR

  Přijetí ministra pro evropskou integraci Kosovské republiky

 • 26. 08. 2014 - Přijetí velvyslance Irácké republiky v ČR Husajna Sáliha Madžída Mually předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Františkem Bublanem

  Přijetí velvyslance Iráku předsedou VZOB

 • 26. 08. 2014 - Zahájení výstavy „Student Jan Opletal a další, na které nesmíme zapomenout“

  Zahájení výstavy o Janu Opletalovi

 • 26. 08. 2014 - Tradiční setkání senátorek a senátorů s vedoucími zastupitelských úřadů ČR pořádané předsedou Senátu PČR panem Milanem ŠTĚCHEM

  Setkání senátorů s velvyslanci

 • 28. 08. 2014 - Beseda s učiteli z krajanských komunit

  Beseda s učiteli z krajanských komunit

 • 01.09. 2014 - Místopředseda Senátu PČR pan Zdeněk Škromach přijímá čínskou delegaci pod vedením výkonného viceprezidenta Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce

  Místopředseda Senátu PČR ppřijímá čínskou delegaci

 • 01. 09. 2014 - Přijetí honorárního konzula ČR v Peru Raúla Alta - Torre del Aquila místopředsedou VUZP Senátu PČR Petrem Gawlasem a členem VUZP Milošem Vystrčilem

  Přijetí honorárního konzula ČR v Peru

 • 09. 09. 2014 - Konference „Nutná obrana a její právní úprava z pohledu teorie a praxe“

  Konference o nutné obraně

 • 18. 09. 2014 - Shromáždění proti antisemitismu

  Shromáždění proti antisemitismu

 • 30. 09. 2014 - Přijetí J.E. p. Zaala Gogsadze, velvyslance Gruzie předsedou VEU M. Krejčou

  Přijetí velvyslance Gruzie předsedou VEU

 • 01.10. 2014 - Konference k problematice minimálního příjmu

  Konference k problematice minimálního příjmu

 • 01.10. 2014 - Přijetí velvyslance Turecké republiky v ČR Ahmeta Bigaliho předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Františkem Bublanem

  Přijetí velvyslance Turecka předsedou VZOB

 • 01.10. 2014 - Konference u příležitosti 95. výročí založení Ochranného svazu autorského

  Konference k 95. výročí OSA

 • 17. 10. 2014 - Konference „Implementace judikatury ESLP do národních systémů, porovnání a zkušenosti“

  Implementace judikatury ESLP do národních systémů

 • 23. 10. 2014 - Předseda Senátu PČR M. Štěch předá stříbrnou pamětní medaili Senátu PČR panu Ladislavu Smočkovi.

  Pamětní medaile Senátu PČR panu Ladislavu Smočkovi

 • 05. 11. 2014 - Panelová diskuse „Klimatická změna: od vědeckých poznatků k politickému řešení“

  Klimatická změna: od vědeckých poznatků k politickému řešení

 • 13. 11. 2014 - Odborná přednáška „Využití nejmodernější roboticko-rehabilitační techniky pro léčbu zraněných novodobých válečných veteránů“

  Využití nejmodernější roboticko-rehabilitační techniky

 • 19. 11. 2014 - 1. schůze Senátu v 10. funkčním období

  1. schůze Senátu v 10. funkčním období

 • 20. 11. 2014 - Seminář „Traumatologie“

  Seminář traumatologie

 • 26. 11. 2014 - Přijetí Chargé d´Affaires a.i. Syrské arabské republiky v ČR Bashara Akbika předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Františkem Bublanem

  Přijetí Chargé d´Affaires a.i. Syrské arabské republiky

 • 01.12. 2014 - Předvánoční zpívání

  Předvánoční zpívání

 • 09. 12. 2014 - Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s 1. místopředsedou Senátu PČR P. Sobotkou a místopředsedou Senátu PČR Z. Škromachem se setkali s předsedkyní Spolkové rady Rakouské republiky J.E. paní Anou Blatnik

  Setkání s předsedkyní Spolkové rady Rakouské republiky

 • 01.12. 2014 - Přijetí J.E. p. Zaala Gogsadze, velvyslance Gruzie předsedou VEU Senátu PČR Václavem Hamplem

  Přijetí J.E. p. Zaala Gogsadze

 • 16. 12. 2014 - Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni Marockého království v České republice J.E. paní Souriyu Otmani

  Přijetí velvyslankyně Marockého království

 • 17. 12. 2014 - Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá slavnostní shromáždění k 18. výročí Ustavující schůze Senátu Parlamentu České republiky

  18. výročí Ustavující schůze Senátu Parlamentu České republiky