Zpráva o činnosti Mandátového a imunitního výboru za rok 2014

Mandátový a imunitní výbor Senátu měl ve druhém roce devátého funkčního období třináct členů. Předsedou výboru byl senátor Jiří Oberfalzer, místopředsedy výboru senátoři Jaroslav Palas, Jaromír Štětina, Dagmar Terelmešová a Pavel Trpák. Ověřovateli výboru byli senátoři Jaroslav Kubera, Miloš Malý a Eliška Wagnerová. Vzhledem k tomu, že člen výboru a zároveň jeho místopředseda senátor Jaromír Štětina byl zvolen poslancem Evropského parlamentu, klesl počet členů výboru k 1. červenci 2014 na dvanáct. Dne 27. července 2014 byl Senátem zvolen novým členem výboru senátor Zdeněk Brož, výbor tedy měl třináct členů. K další změně pak došlo, když pěti členům výboru zanikl mandát uplynutím volebního období dnem 25. října 2014; počet členů výboru klesl na osm a v tomto užším složení výbor jednal i na své poslední schůzi v rámci 9. funkčního období. Po řádných volbách do Senátu Parlamentu ČR v říjnu 2014 a po ustavení výboru v 10. funkčním období, ale stále v roce 2014, měl výbor jedenáct členů s tím, že předsedou výboru byl opětovně zvolen senátor Jiří Oberfalzer, místopředsedy výboru senátoři Zdeněk Besta, Jaroslav Malý a Leopold Sulovský a ověřovateli výboru se stali senátoři Jiří Carbol, Miloš Malý a Jaroslav Zeman.

V roce 2014 se konalo celkem 11 schůzí výboru (z toho tři schůze se konaly již v novém 10. funkčním období).

V lednu 2014 se uskutečnilo společné jednání výboru se Stálou komisí Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury k vyhodnocení zkušeností s aplikací zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) v praxi a diskuse k případné novelizaci toho zákona. Výsledkem jednání bylo konstatování, že kontrola veškerého účetnictví kandidátů na funkci prezidenta republiky byla pouze formální a navíc musela být z pochopitelných důvodů svěřena do rukou vybrané auditorské firmy. Ani ta však nemohla zjistit žádná závažná pochybení kandidátů a jejich volebních výborů. Rovněž zaznělo, že tato nová kompetence svěřená výboru, by měla být výboru zase odebrána. Oba senátní orgány se shodly na tom, že shromážděné poznatky z aplikace zákona v praxi a připomínky budou oficiálně předány ministrovi vnitra a ministrovi pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu jako podklad pro případnou novelizaci zákona.

Na své další schůzi výbor ověřil platnost volby senátora podle § 41 odst. 1 písm. a) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o jednacím řádu Senátu“) zvoleného v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 80 se sídlem ve Zlíně. Na březnové schůzi výbor zahájil disciplinární řízení proti senátorovi Parlamentu ČR ve věci přestupku proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. e) přestupkového zákona. V této souvislosti řešil na dubnové schůzi námitky senátora Parlamentu ČR k postupu výboru a také odvolání proti rozhodnutí výboru ve věci přestupku a přijal usnesení, kterým kromě jiného doporučil Senátu Parlamentu ČR potvrdit uložené disciplinární opatření. To se také stalo na schůzi Senátu v květnu 2014 a výbor tedy na své následující schůzi stanovil lhůtu pro zaplacení uložené pokuty. Na této schůzi také výbor zahájil disciplinární řízení proti senátorovi Parlamentu ČR za spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Na poslední schůzi v rámci 9. funkčního období výbor pak ověřil platnost volby senátorky zvolené v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 22 se sídlem v Praze 10 a platnost volby 26 senátorů zvolených v říjnových volbách do Senátu Parlamentu ČR. Vzhledem k tomu, že při svém rozhodování neměl výbor k dispozici usnesení Nejvyššího správního soudu o podaném návrhu na neplatnost volby kandidáta ve volebním obvodu č. 48 se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, nemohl platnost volby ověřit.

V roce 2014 se uskutečnily ještě tři schůze, které však byly schůzemi v rámci nového 10. funkčního období. Na první schůzi zvolil výbor svého předsedu (senátor Jiří Oberfalzer), místopředsedy výboru (senátoři Zdeněk Besta, Jaroslav Malý a Leopold Sulovský) a ověřovatele výboru (senátoři Jiří Carbol, Miloš Malý a Jaroslav Zeman). Na své následující schůzi pak již mohl na základě usnesení Nejvyššího správního soudu ověřit platnost volby senátora zvoleného ve volebním obvodu č. 48 se sídlem v Rychnově nad Kněžnou. Na poslední schůzi konané v prosinci 2014 se výbor zabýval žádostí Policie ČR, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování, o vyslovení souhlasu Senátu s trestním stíháním senátora Parlamentu ČR.

Mandátový a imunitní výbor Senátu vedl a vede jako příslušný evidenční orgán podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích senátorů Parlamentu ČR.

K 30. červnu 2014 svou povinnost předložit čestné prohlášení za uplynulý kalendářní rok splnili všichni senátoři Parlamentu ČR, stejně tak svou povinnost splnili v příslušných lhůtách i senátoři, kterým v roce 2014 zanikl mandát senátora; tato čestná prohlášení jsou uložena v registru, který je v souladu se zákonem o střetu zájmů veden jak v listinné, tak v elektronické podobě.

Práva nahlédnout bezplatně na základě písemné žádosti do registru oznámení využilo v roce 2014 celkem jedenáct zájemců, přičemž všichni písemně požádali evidenční orgán o přidělení uživatelského jména a přístupového hesla, díky těmto údajům mohli a mohou nahlížet do registru vedeného v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Jiří Oberfalzer v.r.
předseda výboru

Zapsala: Dana Šedivá, tajemnice Mandátového a imunitního výboru