Zpráva o činnosti Organizačního výboru v roce 2014

Organizační výbor organizuje a koordinuje práci orgánů Senátu v rozsahu stanoveném jednacím řádem Senátu.

V roce 2014 pracoval 13-členný výbor pod vedením předsedy Senátu Milana Štěcha a čtyř místopředsedů Senátu. Členy Organizačního výboru jsou dále senátoři zvolení podle poměrného zastoupení senátorských klubů (mimo jiné předsedové senátorských klubů). Po volbách v říjnu 2014 zůstal výbor 13-členný, místopředseda Senátu Zdeněk Škromach navrhoval zahraniční návštěvy a zahraniční cesty, místopředsedkyně Senátu Miluše Horská se věnovala návrhům na přikázání senátních tisků. Předseda Senátu Milan Štěch po uplynutí svého mandátu do doby než byl opětovně zvolen předsedou Senátu, pověřil výkonem pravomocí místopředsedu Senátu Zdeňka Škromacha, což Senát schválil.

Nejdůležitějším úkolem Organizačního výboru je příprava schůzí Senátu; přičemž výbor navrhuje předsedovi Senátu jejich termín a pořad; doporučuje zařazení návrhů zákonů, mezinárodních smluv a jiných návrhů do návrhu pořadu schůze Senátu. V roce 2014 tak proběhlo 13 schůzí Senátu.

Organizační výbor dále přikazuje návrhy zákonů postoupené Poslaneckou sněmovnou, mezinárodní smlouvy, žádosti prezidenta republiky, informace vlády a další návrhy k projednání příslušným výborům Senátu. V roce 2014 výbor přikázal cca 180 senátních tisků.

Mezi jeho další významné kompetence patří schvalování plánu zahraničních styků Senátu, přijetí zahraničních návštěv a vyslání senátorů, orgánů Senátu a delegací na zahraniční a pracovní cesty. Za celý rok 2014 schválil Organizační výbor přijetí 57 zahraničních návštěv na úrovni předsedy Senátu, jeho místopředsedů, výborů i jednotlivých senátorů. Kromě toho se uskutečnilo 15 přijetí velvyslanců u předsedy Senátu a 33 přijetí velvyslanců u místopředsedů Senátu a předsedů jednotlivých výborů Dále Organizační výbor schválil celkem 99 zahraničních cest a vyslání stálých delegací Senátu do mezinárodních organizací.

Organizační výbor navrhuje pravidla hospodaření senátorských klubů na kalendářní rok. Členové výboru jednou za pololetí, popř. za čtvrtletí projednávají informaci vedoucího Kanceláře Senátu o čerpání prostředků na přijímání zahraničních návštěv a realizaci zahraničních cest a berou na vědomí informaci o řešení škod vzniklých na majetku Kanceláře Senátu.

V lednu výbor určil lhůtu pro podávání návrhů na kandidáty na funkci Veřejného ochránce práv. Dne 29. ledna Senát navrhl dva kandidáty na funkci Veřejného ochránce práv (pana Stanislava Křečka a paní Annu Šabatovou - ta byla posléze zvolena Poslaneckou sněmovnou).

V dubnu 2014 na své mimořádné schůzi Organizační výbor rozhodoval o předložené námitce podjatosti proti jednání Mandátového a imunitního výboru v disciplinárním řízení, kterou zamítl.

Organizační výbor stanovuje také statut Podvýboru pro státní vyznamenání, jehož úkolem je připravovat podklady, schvalovat a jednou ročně předkládat Senátu PČR návrhy na propůjčení a udělení státních vyznamenání podle § 8 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních ČR, prostřednictvím Výboru. V červnu 2014 souhlasil Organizační výbor s návrhy podvýboru na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání a doporučil Senátu Parlamentu České republiky návrhy schválit a předložit je prezidentu republiky.

Stejně jako v předešlých letech vytváří Organizační výbor časový harmonogram. Z důvodu podmíněnosti Senátu na práci Poslanecké sněmovny a nemožnosti dodržet zachování pracovních a senátorských týdnů, se již tradičně tento harmonogram nazývá „orientační“.

Tak jako každý sudý rok, se i v roce 2014 konalo Slavnostní shromáždění k výročí Ustavující schůze Senátu, v tomto roce již 18. Organizační výbor souhlasil s konáním této akce na své 1. schůzi v listopadu t.r.

V průběhu roku 2014 přijal Organizační výbor 113 usnesení, z toho na celkem 22 schůzích a 15 per rollam v době mezi schůzemi.