Zpráva o činnosti Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu za rok 2014

Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu (SKKS – dále jen Komise) byla ustavena na první schůzi Senátu dne 22. ledna 1997. Od té doby trvale pracuje již osmé funkční období jako jeden z mnoha důležitých orgánů Senátu. Náplň činnosti Komise je zcela odlišná od ostatních komisí a výborů Senátu a z tohoto důvodu je i její postavení s ostatními orgány nesrovnatelné. Komise je určitým spojníkem mezi Kanceláří Senátu a senátory, čímž napomáhá k rychlému řešení vzniklých problémů a k vzájemné kvalitní komunikaci bez zbytečných průtahů.

V roce 2014 komise pracovala v tomto složení:

 • Antl Miroslav
 • Bayerová Marta
 • Gajdůšková Alena
 • Korytář Karel
 • Pešák Milan
 • Sekaninová Božena
 • Schwarz Zdeněk
 • Sušil Radek
 • Tesařík Martin

Členové komise jsou členy různých výborů a při jejich volbě je vždy respektováno paritní zastoupení jednotlivých politických klubů.

Předsedou komise byl v tomto období Karel Korytář a místopředsedy Zdeněk Schwarz a Božena Sekaninová.

Stejně jako v předchozích letech se Komise scházela téměř v pravidelných intervalech tak, aby vždy aktuálně projednala všechny předložené náměty, žádosti, přehledy apod. V roce 2014 se konalo celkem 5 řádných schůzí, na kterých bylo přijato celkem 26 usnesení.

Jak již bylo uvedeno, činnost a rozsah práce této komise má velmi široké spektrum. Při své činnosti vychází zejména ze Senátem schválených úkolů Komise v 9. funkčním období a dále neprodleně reaguje na aktuální naléhavé problémy. V roce 2014 se komise zabývala těmito tématy:

 • škodní protokoly týkající se zaviněných i nezaviněných škod senátorů a doporučila vedoucímu KS další postup
 • obměna výpočetní techniky, plán nákupu, výběrové řízení na nákup
 • čerpání rozpočtu v roce 2014
 • analýza počtu akcí a náklady na ně spojené v areálu Senátu
 • udělování souhlasu vedoucímu Kanceláře Senátu na zadávání veřejných zakázek nad 6 milionů korun ke konkrétním zakázkám
 • schvalování a úprava provozní doby gastronomických oddělení v souvislosti s provozním režimem KS
 • škody způsobené pracovníky KS a jejich řešeních škodní komisí KS
 • schvalování komerčních akcí, které se konaly v areálu Senátu
 • příprava a realizace akce „Kulturní léto ve Valdštejnské zahradě“
 • výstavní plán pro rok 2014 ve Výstavní síni Senátu
 • harmonogram oprav fasád, říms a střech budovy C Valdštejnského paláce
 • nový informační materiál „Senát Parlamentu ČR“ i jeho anglické verze
 • dokončení rekonstrukce ozvučení v Hlavním sále
 • přechod systému CCTV z analogového na digitální
 • úprava vstupu do recepce Kolovratského paláce
 • úprava webové prezentace Senátu pro děti a mládež
 • práce související s otevřením Valdštejnské zahrady
 • návrhy akcí při příležitosti významných výročí v letech 2015 a 2016
 • soudní spor se spol. Dopravní podnik a.s., pozemek 120, k. ú. Malá Strana

Na pozvání Marjana Maučece, sekretáře horní komory slovinského parlamentu, uskutečnila Stálá komise Senátu pro práci kanceláře Senátu ve dnech 3. - 6. června 2014 pracovní návštěvu Slovinska. Delegaci vedl předseda komise Karel Korytáře. Cesty se dále zúčastnili místopředsedkyně komise senátorka Božena Sekaninová, místopředseda komise senátor Zdeněk Schwarz a tajemnice komise Marie Šrámková.

Hlavní závěry z jednání a doporučení:

 1. Přes rozdílnost postavení, volby a kompetencí horních komor parlamentů ČR a Sl se delegace shodly nad potřebou užší spolupráce a větší koordinace stanovisek národních parlamentů při posuzování národní a evropské legislativy.
 2. Pro Slovinskou horní komoru parlamentu je zajímavé a inspirující zakotvení Senátu PČR jako „pojistky demokracie“; Slovinci aktuálně řeší hlubokou vnitropolitickou krizi, kdy vláda v demisi vykonává pouze nezbytné úkoly k zajištění chodu státu, rozpuštěný slovinský parlament na mimořádných zasedáních dokončuje rozpracované legislativní úkoly.
 3. Pro českou delegaci byly zajímavé poznatky ze zavedení elektronického přenosu všech dokumentů pro jednání parlamentu.

Závěrem si dovoluji konstatovat, že činnost Komise jako orgánu Senátu je nezastupitelná. Děkuji všem členům Komise za obětavou a svědomitou práci v uplynulých dvou letech. Věřím, že i v dalším období bude Komise pracovat stejně kvalitně a že bude bez zaváhání plnit všechny jí svěřené úlohy, které vyplývají z jejího postavení a z náplně její činnosti.

 

Karel Korytář
předseda komise

Praha, 7. října 2014