Zpráva o činnosti Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky za rok 2014

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (dále SKSP) se v roce 2014 pravidelně scházela k projednání přiřazených senátních tisků.

Komise pracovala v tomto složení:

 • Petr Bratský (senátorský klub ODS)
 • František Bublan (senátorský klub ČSSD)
 • Vladimír Dryml (senátorský klub SPOZ+KSČM+Severočech)
 • Milada Emmerová (senátorský klub ČSSD)
 • Daniela Filipiová (předsedkyně komise, senátorský klub ODS)
 • Alena Gajdůšková (senátorský klub ČSSD)
 • Petr Gawlas (senátorský klub ČSSD)
 • Miluše Horská (Klub pro obnovu demokracie - KDU-ČSL a nezávislí)
 • Libor Michálek (Klub pro obnovu demokracie - KDU-ČSL a nezávislí)
 • Jiří Oberfalzer (místopředseda komise, senátorský klub ODS)
 • Eva Richtrová (senátorský klub ČSSD)
 • Zdeněk Schwarz (místopředseda komise, senátorský klub ODS)
 • Eva Syková (senátorský klub ČSSD)
 • Zdeněk Škromach (místopředseda komise, senátorský klub ČSSD)
 • Jan Žaloudík (senátorský klub ČSSD)

SCHŮZE KOMISE

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky se v roce 2014 sešla na pěti schůzích. V rámci těchto zasedání komise přijala celkem 6 usnesení. Komise projednala senátní tisk č. 283 – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, dále projednala senátní tisk č. 279 – Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2013.

DALŠÍ AKTIVITY

návštěva Českého telekomunikačního úřadu
V březnu 2014 navštívila komise předsedu Českého telekomunikačního úřadu pana Jaromíra Nováka. Tématem jednání bylo především fungování ČTÚ, aukce kmitočtů a vstup dalšího mobilního operátora na trh.
účast na semináři Českého rozhlasu a České televize „Přítomnost a budoucnost médií veřejné služby“
V dubnu 2014 se zástupci komise zúčastnili semináře „Přítomnost a budoucnost médií veřejné služby“, který pořádal partnerský Volební výbor PS PČR. Na semináři zazněly aktuální informace o trendech ve vysílání médií veřejné služby a také o zapojení nových technologií do vysílání.
účast na konferenci „Evropské standardy v médiích“
V dubnu se v Senátu konala konference „Evropské standardy v médiích“, kterou pořádala 1. místopředsedkyně Senátu a členka komise sen. Alena Gajdůšková. Konference se zabývala situací ve veřejnoprávním vysílání v České republice a veřejnou službou veřejnoprávních médií.
návštěva Státního fondu kinematografie
Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky navštívila vedení Státního fondu kinematografie a setkala se s ředitelkou fondu paní Helenou Bezděk Fraňkovou. Členové komise se seznámili s fungováním fondu a aktuálním stavem financování české filmové tvorby.
pracovní cesta do Itálie
Studijní cesta do Itálie se uskutečnila ve dnech 10. – 11. června 2014. Komise navštívila veřejnoprávní stanici RAI, jednala s bikamerální Komisí pro dohled nad veřejným vysíláním Parlamentu Italské republiky a s Úřadem pro regulaci a záruky informačního systému. Na závěr cesty navštívila soukromou televizní stanici SKY. Tématem cesty byla veřejnoprávní média, jejich fungování a dohled nad nimi
seminář „Jedno z pěti“
Z podnětu předsedkyně komise sen. Daniely Filipiové se komise v průběhu celého roku zabývala problematikou sexuální zneužívání dětí a rolí veřejnoprávních médií v prevenci tohoto jevu. Komise uspořádala v květnu 2014 seminář za účasti zástupců České televize, Českého rozhlasu, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a zástupců ministerstev. Dále probíhají pracovní jednání k tomuto tématu.
účast na konferenci „Mediální reflexe 2014“
Konferenci pořádala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ve spolupráci s Českou televizí a Českým rozhlasem. Hlavním tématem byla ochrana dětí a mladistvých, média a politika a politická reklama. Komisi na akci zastoupili senátoři Zdeněk Škromach a Libor Michálek.

ZÁVĚR

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky v roce 2014 navázala na své aktivity z předchozího období a intenzivně se věnovala problematice rozhlasového a televizního vysílání. Schůzí SKSP se účastnili zástupci ministerstev, zástupci regulačních orgánů, zástupci jednotlivých medií a odborníci.

Daniela Filipiová, v. r.
předsedkyně Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky