Zpráva o činnosti Ústavně-právního výboru za rok 2014

Ústavně-právní výbor Senátu měl na začátku roku 2014 devět členů. Pracoval ve složení: Miroslav Antl, předseda výboru, senátoři Miloš Malý, Miroslav Nenutil, Vladimír Plaček a Miroslav Škaloud, místopředsedové výboru. Dalšími členy výboru byli senátoři Jiří Dienstbier, Lubomír Franc, Jaroslav Kubera a Eliška Wagnerová. Senátoři Lubomír Franc, Miroslav Nenutil a Miroslav Škaloud plnili funkci ověřovatelů výboru.

Dne 29. ledna 2014 se senátor Jiří Dienstbier stal ministrem vlády ČR, čímž skončilo jeho členství ve výboru a počet členů výboru klesl na 8 senátorů.

V lednu 2014 v doplňovacích volbách do Senátu ve volebním obvodu č. 80 (za Tomia Okamuru, který byl zvolen poslancem Poslanecké sněmovny PČR) byl zvolen senátorem Patrik Kunčar. Mandát mu vznikl dne 18. ledna 2014. Na plenární schůzi Senátu, která se konala dne 19. března 2014, složil senátor Patrik Kunčar senátorský slib a poté byl plénem Senátu zvolen do Ústavně-právního výboru. Tím počet členů výboru stoupl opět na 9 senátorů.

Ke dni 25. října 2014 skončil šestiletý mandát senátorům M. Antlovi, M. Nenutilovi a M. Škaloudovi. Senátoři M. Antl a M. Nenutil se ucházeli o opětovné zvolení do Senátu. Senátor M. Škaloud svůj mandát již neobhajoval.

Ve dnech 10. a 11. října se konalo 1. kolo a ve dnech 17. a18. října 2014 se konalo 2. kolo voleb do jedné třetiny Senátu. Ustavující schůze Senátu se konala ve dnech 19. a 21. listopadu 2014. Senát rozhodl, že Ústavně-právní výbor bude mít v 10. funkčním období 9 členů. Členy výboru se stali senátoři Miroslav Antl, Jiří Burian, Stanislav Juránek, Jaroslav Kubera, Miloš Malý, Miroslav Nenutil, Vladimír Plaček, Emílie Třísková a Eliška Wagnerová.

Ustavující schůze výboru se konala dne 21. listopadu 2014.

Předsedou výboru byl na ustavující schůzi ÚPV zvolen opětovně senátor Miroslav Antl.

Místopředsedy výboru byli pro 10. funkční období zvoleni senátoři Jiří Burian, Stanislav Juránek, Miloš Malý a Vladimír Plaček.

Ověřovateli výboru byli na ustavující schůzi zvoleni senátoři Jiří Burian, Stanislav Juránek, Miroslav Nenutil a Emilie Třísková.

V roce 2014 se výbor sešel na 14 zasedáních. Celkem výbor projednal 31 návrhů zákonů, z toho 26 vládních návrhů, 5 poslaneckých návrhů. Dále výbor projednal 4 návrhy senátních návrhů zákonů. Dále výbor projednal 16 mezinárodních smluv, 3 evropských tisků, 5 zprávy, 4 žádostí prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu PČR s jmenováním soudce Ústavního soudu a přijal řadu usnesení organizační a procedurální povahy. Celkem výbor přijal 75 usnesení a 3 záznamy z jednání.

Z hlediska výsledku hlasování Ústavně-právní výbor doporučil Senátu PČR 25 návrhů zákonů ke schválení, 2 návrhy zákonů doporučil vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, 1 návrh zákona doporučil výbor zamítnout. Ve 3 případech výbor hlasováním nedospěl k přijetí usnesení, což dokumentují 4 záznamy z jednání.

Pokud jde o vládní návrhy zákonů, výbor ve 22 případech doporučil Senátu projednávaný návrh zákona schválit. 1 návrh zákona doporučil výbor vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. U 3 vládních návrhů zákonů výbor hlasováním nedospěl k přijetí usnesení.

Dále výbor projednal 5 poslaneckých návrhů zákonů. Ve třech případech doporučil Senátu schválit projednávaný návrh zákona, jeden návrh zákona doporučil výbor vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Jeden návrh zákona doporučil výbor zamítnout.

Tabulka č. 1: Návrhy zákonů projednaných v ÚPV v roce 2014 – rozdělení podle předkladatele
Výsledek projednání v ÚPV Návrhy vládní Návrhy poslanecké Návrhy senátní Návrhy VÚSC Celkem
Schválit2230025
Vrátit PS s pozmn. návrhy11002
Zamítnout01001
Odročit00000
Záznam z jednání30003
Celkem2650031

Ústavně-právní výbor se rovněž zabýval projednáváním návrhů senátních návrhů zákonů. V průběhu roku 2014 projednal 4 takové návrhy. Ve dvou případech přijal usnesení, kterými doporučil Senátu PČR projednávaný návrh senátního návrhu zákona schválit ve znění pozměňovacích návrhů schválených ve výboru (senátní tisky č. 126, 196). Dva návrhy senátních návrhů zákonů výbor doporučil plénu odročit o 90 dní (senátní tisky č. 330, 331).

Tabulka č. 2 : Usnesení ÚPV k návrhům senátních návrhů zákonů projednaných ve výboru v roce 2014
Výsledek projednání v ÚPV počet čísla tisků
Schválit0
Schválit ve znění pozměňovacích návrhů2126, 196
Zamítnout0
Odročit2330, 331
Přerušit0
Celkem4

Výbor v minulém roce projednal také 16 návrhů mezinárodních smluv. V 15 případech doporučil Senátu dát souhlas k jejich ratifikaci. Jednalo se o senátní tisky č. 203, 205, 207, 216, 217, 218, 221, 246, 249, 258, 259, 277, 280 a 293. V jednom případě výbor doporučil Senátu dát souhlas k odvolání výhrad. Jednalo se o senátní tisk č. 204.

Na základě žádostí Výboru pro evropské záležitosti Senátu PČR se výbor zabýval projednáváním evropských tisků. Celkem projednal v roce 2014 tři tyto dokumenty. Jednalo se o tisky č. N 106/09, N 107/09, N 108/09.

Ve všech třech případech výbor doporučil Senátu vzít projednávaný dokument na vědomí.

Součástí práce výboru je také projednávání zpráv. V roce 2014 výbor projednal pět takových dokumentů. Jako každý rok se výbor zabýval Zprávou vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v Evropské unii za rok 2013. Dne 12. března 2013 zprávu ve výboru odůvodnil Ing. Mgr. Dušan Uher, ředitel odboru kompatibility Úřadu vlády ČR. Výbor doporučil Senátu vzít zprávu na vědomí.

Dále se výbor v průběhu roku 2014 zabýval projednáváním zpráv některých významných institucí.

Dne 14. května výbor projednal Souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2013. Zprávu ve výboru odůvodnil JUDr. Stanislav Křeček, zástupce veřejné ochránkyně práv. Výsledkem projednání byl návrh, kterým výbor doporučil plénu Senátu vzít projednávanou zprávu na vědomí.

Dne 28. května se výbor zabýval projednáním tří dalších zpráv. Jednalo se o Výroční zprávy Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2013. Zprávu ve výboru odůvodnila Emílie Benešová, předsedkyně Rady Ústavu. Ústavně-právní výbor dal plénu Senátu doporučení, aby vzal projednávanou zprávu na vědomí.

Dále výbor projednal Výroční zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2013. Zprávu před členy výboru odůvodnil Ing. Miloslav Kala, prezident NKÚ. Výsledkem projednání bylo doporučení Senátu, aby vzal zprávu na vědomí.

Dále se výbor zabýval Výroční zprávou Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2013. Zprávu před členy výboru odůvodnil RNDr. Igor Němec, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů. Také v tomto případě výbor doporučil Senátu vzít zprávu na vědomí.

Významnou součástí práce výboru je projednávání žádostí prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu PČR s jmenováním soudce Ústavního soudu. V roce 2014 se výbor zabýval projednáním 4 takových žádostí.

Dne 14. května 2014 to byl návrh pana prezidenta na vyslovení souhlasu se jmenováním tří kandidátů na post soudce Ústavního soudu. Jednalo se o JUDr. Jiřího Nykodýma, Doc. JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Tomáše Lichovníka. U všech tří nominantů výbor na základě tajného hlasování doporučil Senátu vyslovit souhlas s jejich jmenováním soudci Ústavního soudu.

Dne 26. listopadu 2014 se výbor zabýval návrhem pana prezidenta na vyslovení souhlasu se jmenováním JUDr. Davida Uhlíře soudcem Ústavního soudu. Také v tomto případě výbor (opět na základě tajného hlasování) dospěl k závěru doporučit plénu Senátu, aby vyslovilo se jmenováním navrženého kandidáta souhlas.

Další aktivity výboru:

Konference, kolokvia a jiné akce

Kolokvium na téma: „Kompetence a činnost Celní správy České republiky, celnictví v Evropské unii“

Dne 11. března 2014 uspořádal Ústavně-právní výbor ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Celní správy ČR kolokvium na téma: „Kompetence a činnost Celní správy České republiky, celnictví v Evropské unii“. Akce se konala v Zeleném salonku Kolovratského paláce. Cílem prezentace Celní správy ČR bylo seznámit senátory a přizvané státní zástupce s historií celní správy, jejími současnými kompetencemi a činností a plány do budoucna.

S úvodním příspěvkem vystoupil předseda výboru senátor M. Antl. Věnoval se stávající legislativě v oblasti celní správy. Dále na kolokviu vystoupil generální ředitel Generálního ředitelství cel brig. gen. JUDr. Ing. Pavel Novotný. Zabýval se kompetencemi Celní správy, informoval senátory o výsledcích činnosti Celní správy a o plánech do budoucna. Problematiku celnictví v EU přiblížil přítomným plk. Mgr. David Chovanec, zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství cel.

Nosnou částí kolokvia byla diskuze, ve které kromě senátorů vystoupil také JUDr. Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce a JUDr. Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně v Praze.

Součástí kolokvia byla také interaktivní expozice z historie a současné činnosti Celní správy s odborným doprovodným komentářem ze strany specialistů z GŘ Celní správy, která se konala v předsálí Zeleného salonku. V jejím rámci měli senátoři možnost prohlédnout si ukázky zajištěného zboží, shlédnout videoukázky, ukázky a fotografie z výcviku a záchytů.

Jednání se zúčastnili senátoři M. Antl, M. Malý, M. Nenutil, M. Škaloud, R. Sušil, F. Bublan, J. Regec.

Kolokvium na téma: „Prokazování původu majetku a možnosti jeho odčerpávání“

Dne 22. dubna 2014 uspořádal Ústavně-právní výbor Senátu v Zeleném salonku Kolovratského paláce kolokvium na téma: „Prokazování původu majetku a možnosti jeho odčerpávání“. Jednání zahájili senátor JUDr. M. Antl, předseda ÚPV a Mgr. S. Hornochová, náměstkyně ministra financí. S úvodní prezentací vystoupil Mgr. Karel Šimek, ředitel Odboru daňová legislativa MF. Nastínil možné varianty řešení problematiky prokazování majetku a možností jeho odčerpávání vycházející z Programového prohlášení vlády.

V rozpravě k této věci vystoupili JUDr. Helena Válková, ministryně spravedlnosti, Milan Chovanec, ministr vnitra, Mgr. Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda LRV, JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu, JUDr. Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce, prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., vedoucí katedry ústavního práva a vedoucí katedry teorie práva a právních učení PF UK,

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., vedoucí katedry trestního práva PF UK, doc. JUDr. Radim Boháč, PhD. z katedry finančního práva PF UK, senátoři ÚPV a další.

Za ÚPV Senátu se akce zúčastnili senátoři M. Antl, M. Malý a M. Nenutil. Dále se zúčastnil senátor R. Sušil.

Konference na téma: „Mobil - uživatel: kdo je chytřejší? A co na to právo?“

Dne 20. května 2014 se v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR uskutečnila konference na téma: „Mobil - uživatel: kdo je chytřejší? A co na to právo?“. Ústavně-právní výbor uspořádal tuto konferenci ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu, které dlouhodobě zaměřuje svoje aktivity na oblast bezpečnějšího užívání internetu a prevenci internetové kriminality. Jednalo se o v pořadí již čtvrtou společnou akci na půdě Senátu k této problematice. Mediální odborníci, pedagogové, preventisté, zástupci politické reprezentace a širší odborná veřejnost měli možnost setkat se v prostorách Senátu a pokračovat v odborném dialogu nad složitými otázkami bezpečného internetu pro děti. Hlavním tématem letošní akce byly hrozby spojené s on line komunikací a možné cesty, jak tomuto nebezpečí čelit.

Obsah konference byl rozdělen do tří tematických bloků:

  1. Mediální výchova v digitálním věku – obsah na mobilních zařízeních;
  2. Technologie – obsah a ochrana na mobilních zařízeních;
  3. On line zařízení na školách.

Gestorem akce byl senátor JUDr. Miroslav Antl, předseda ÚPV Senátu. Akce se zúčastnilo 130 osob.

Konference na téma: „Nutná obrana v ČR a její právní úprava z pohledu teorie a praxe“

Dne 9. září 2014 Ústavně-právní výbor uspořádal v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR konferenci na téma: „Nutná obrana v ČR a její právní úprava z pohledu teorie a praxe“. Obsah konference byl rozdělen do tří tematických bloků. V úvodní sekci vystoupil senátor M. Antl, předseda výboru, který konferenci zahájil a přednesl úvodní vystoupení. Dále vystoupili představitelé moci výkonné. Úvodní vystoupení za Ministerstvo spravedlnosti přednesl Mgr. Vladimír Zimmel, náměstek ministryně spravedlnosti pro úsek trestní politiky. Úvodní vystoupení za Ministerstvo vnitra ČR přednesl JUDr. Ing. Jiří Nováček, 1. náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost. Následoval blok, v jehož rámci vystoupili k problematice institutu nutné obrany z teoretického hlediska Prof. JUDr. Jan Musil, CSc., z Ústavního soudu ČR a Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., vedoucí katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Třetí blok byl věnovaný problematice nutné obrany v meritorních rozhodnutích státních zástupců. V rámci závěrečného bloku měli možnost vystoupit k této věci soudci, a to z hlediska nutné obrany v soudních rozhodnutích.

Gestorem akce byl senátor JUDr. Miroslav Antl, předseda ÚPV Senátu. Konference se zúčastnili soudci soudů všech stupňů včetně Nejvyššího soudu, soudce Ústavního soudu, státní zástupci z okresních, krajských, vrchního i Nejvyššího státního zastupitelství, zástupci Policejního prezídia, příslušníci Policie z celé České republiky, představitelé akademické obce a studenti. Celkem bylo přítomno 130 zástupců z řad orgánů činných v trestním řízení (policisté, státní zástupci a soudci).

Kolokvium na téma: „Budoucnost kaucí distributorů pohonných hmot ve světle nálezu Ústavního soudu“

Dne 23. září 2014 uspořádal výbor společně s Ministerstvem financí kolokvium na téma: „Budoucnost kaucí distributorů pohonných hmot ve světle nálezu Ústavního soudu“. Cílem kolokvia bylo zhodnotit aktuální nastavení kaucí distributorů pohonných hmot a zamyslet se nad budoucností tohoto institutu s ohledem na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 44/13. Ústavní soud ve svém nálezu neodmítl institut kaucí distributorů pohonných hmot jako takový. Jeho výtky směřovaly vůči stanovení kauce pro všechny distributory pohonných hmot v jednotné výši, v čemž ÚS spatřuje nepřiměřený zásah do práva garantovaného čl. 26 Listiny základních práv a svobod. Jednání probíhalo ve třech blocích. V rámci prvního bloku seznámila Mgr. Simona Hornochová, náměstkyně ministra financí pro daně a cla, a dále Ing. Jiří Žežulka, zástupce generálního ředitele Generálního finančního ředitelství přítomné senátory s fungováním trhu pohonných hmot ve vztahu k distribuci pohonných hmot. Obsahem druhého bloku bylo vystoupení Mgr. Karla Šimka, ředitele odboru Daňová legislativa MF, který přítomné senátory blíže seznámil s právní úpravou kaucí a s nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 44/13. V bloku č. 3 představil Mgr. Karel Šimek možný vývoj institutu kaucí distributorů pohonných hmot.

Setkání s představiteli Poradního sboru Národního centra bezpečnějšího internetu

Dne 25. února 2014 proběhlo pracovní setkání předsedy výboru senátora JUDr. Miroslava Antla s představiteli Poradního sboru Národního centra bezpečnějšího internetu. Akce se uskutečnila v Zeleném salonku Kolovratského paláce a zúčastnilo se jí přibližně 40 lidí.

Zahraniční aktivity výboru

V roce 2014 přijal Ústavně-právní výbor řadu zahraničních subjektů a uspořádal zahraniční pracovní cestu do Izraele.

Přijetí zahraničních delegací

Přijetí delegace parlamentu TCHAJ-WANU

Dne 21. ledna 2014 přijali senátoři ÚPV delegaci parlamentu TCHAJ-WANU. Za českou stranu se přijetí zúčastnili senátoři Miroslav Antl, předseda Ústavně-právního výboru,

senátor Miroslav Nenutil, místopředseda Ústavně-právního výboru a senátor Miroslav Škaloud, místopředseda Ústavně-právního výboru. Tchaj-wanskou delegaci vedla paní poslankyně Chien-Ju CHEN, dále byli členy delegace poslanec Mei-Nu YU, poslankyně Wen-Ling HUANG a poslanec Yuan-Tai LIAO.

Přijetí chargé d´affaire Kuby pana Fermina Gabriela QUINONESE SANCHESE

Dne 11. března 2014 přijali senátoři ÚPV pana Fermina Gabriela QUINONESE SANCHESE, chargé d´affaire Kuby v ČR. Za českou stranu se přijetí zúčastnili senátoři Miroslav Antl, předseda Ústavně-právního výboru a senátor Miroslav Nenutil, místopředseda Ústavně-právního výboru. Předmětem jednání byla současná situace ve vztazích mezi ČR a Kubou a předjednání možné cesty delegace ÚPV na Kubu.

Přijetí delegace Ústavně-právního výboru Národní rady Slovenské republiky

Ve dnech 9. dubna až 11. dubna 2014 přijali senátoři ÚPV delegaci Ústavně-právního výboru Národní rady Slovenské republiky. Přijetí se uskutečnilo na základě pozvání české strany.

Slovenští poslanci během svého pobytu v ČR měli možnost jednat nejen se senátory ÚPV, ale také s nejvyššími představiteli všech profesních komor v oblasti justice. Delegaci přijal JUD. M. Vychopeň, předseda České advokátní komory a další představitelé ČAK, Mgr. Zdeněk Matula, prezident Unie státních zástupců ČR a čestná předsedkyně USZ JUDr. Lenka Bradáčová. Dále měli slovenští poslanci společně se členy ÚPV Senátu možnost jednat s představiteli Soudcovské unie ČR. Jednání za SU vedl JUDr. Tomáš Lichovník, prezident SU, dále se jednání zúčastnili JUDr. D. Zemanová, I. viceprezidentka SU, JUDr. T. Novosad, viceprezident SU a další. Dále se uskutečnilo společné jednání s představiteli Exekutorské komory ČR, kdy za komoru byl přítomen M. Rudý, viceprezident Exekutorské komory a V. Plášil a I. Švecová, členové prezidia. Další jednání se uskutečnilo na Notářské komoře ČR, kde společnou delegace slovenských a českých zákonodárců přijal JUDr. Martin Foukal, prezident NK ČR a další představitelé Notářské komory. Po obsahové stránce byla jednání zaměřena zejména na první zkušenosti ČR s uplatňováním nového Občanského zákoníku, který vstoupil v platnost 1. ledna 2014.

Pracovní oběd předsedy ÚPV Senátu senátora JUDr. Miroslava Antla a paní Christine Mei -Y. HSUEH

Dne 24. 9. 2014 se uskutečnil pracovní oběd předsedy ÚPV Senátu senátora JUDr. Miroslava Antla a paní Christine Mei -Y. HSUEH, vedoucí Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze. Jednání se dále zúčastnil pan Roger SU, ředitel divize Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře. Za českou stranu byl dále přítomen senátor Miroslav Nenutil.

Přijetí delegace Ústavně – právního výboru Knesetu Státu Izrael

Dne 20. 10. 2014 se uskutečnilo přijetí delegace Ústavně – právního výboru Knesetu Státu Izrael, v jejímž čele stál předseda výboru pan David Rotem. 4leny delegace bylo pět poslanců Knesetu. Jednalo se o reciproční návštěvu, která se konala na základě pozvání předsedy Ústavně – právního výboru Senátu PČR JUDr. Miroslava Antla. Za českou stranu se jednání zúčastnili také senátoři Miroslav Nenutil a Miroslav Škaloud. Nejprve probíhalo pracovní jednání v Zeleném salonku Kolovratského paláce, následoval pracovní oběd.

Za izraelskou stranu se zúčastnili paní Shuli Moalem-Refaeli, členka Knesetu. Dále poslanci Moshe Mizrahi. Jednání byl přítomen pan Gary KOREN, velvyslanec Státu Izrael v České republice. Delegaci doprovázela paní Paní Dorit Vag, ředitelka, Ústavního a právního výboru Knesetu.

Zahraniční cesta

Ve dnech 30. května - 5. června 2014 uskutečnil výbor zahraniční pracovní cestu do Izraele. Členy delegace ÚPV byli senátoři: M. Antl, M. Nenutil a P. Kunčar.

Cesta byla zaměřena na porovnání a výměnu zkušeností z fungování politických systémů obou zemí, na otázky legislativního procesu, na fungování soudní soustavy a orgánů policie obou zemí a na aktuální otázky v oblasti mezinárodní spolupráce.

Podrobný záznam z cesty je zveřejněn na internetových stránkách Senátu.

V Praze dne 28. ledna 2015

zpracovala: Květa Skoupá, tajemnice výboru

JUDr. Miroslav ANTL v. r.
předseda výboru