Zpráva o činnosti Výboru pro záležitosti Evropské unie za rok 2014

(od 1. 1. 2014 do konce 9. funkčního období)

Ve druhém roce 9. funkčního období pracovalo od března 2014 ve Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR (dále jen „výbor“) 10 členů. Tehdy odešel z výboru senátor Josef Táborský a výbor byl 9-ti členný. Ve vedení výboru pokračoval senátor Miroslav Krejča, funkci místopředsedů vykonávali senátoři Zdeněk Besta, Jaroslav Doubrava, Antonín Maštalíř a po odchodu senátora Josefa Táborského Jan Látka. Ve své práci ve výboru pokračovali senátorka Dagmar Zvěřinová a senátoři Tomáš Grulich, Luděk Jeništa a Jaroslav Zeman.

Projednávání „evropské agendy“

Rozdělení odpovědnosti za konkrétní odborné oblasti práva Evropské unie (dále jen „EU“) jednotlivým členům výboru zůstalo ve druhém roce 9. funkčního období beze změn, pouze senátoři Z. Besta a J. Doubravu si rozdělili agendu senátora Josefa Táborského.

Výbor je dle § 36 odst. 3 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, určen příslušným pro projednávání návrhů legislativních aktů EU, předběžných stanovisek vlády k návrhům legislativních aktů a informací vlády o stavu jejich projednávání, jakož i projednávání příslušných komunikačních dokumentů.

Výbor na svých 13 schůzích na základě výběru z týdenních přehledů obsahujících návrhy legislativních aktů a komunikační dokumenty EU projednal celkem 51 evropských dokumentů, z toho 23 návrhů legislativních aktů (NLA), 25 komunikačních dokumentů (K) a 3 jiné (J).

Výbor svým usnesením vzal 5 evropských dokumentů po projednání na vědomí (2 NLA, 3 K).

Vzhledem k tomu, že usnesení výboru v evropské agendě nepředstavuje vyjádření Senátu jako komory Parlamentu, jsou přijatá usnesení výboru pouze doporučením, které na návrh výboru případně schválí Senát na plenárním zasedání. Od 1. ledna 2014 do konce 9. funkčního období výbor přijal doporučení k vyjádření Senátu ke 46 evropským dokumentům (21 NLA, 22 K a 3 J)

Výbor také využil své možnosti vyplývající z § 119d odst. 4 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, požádat věcně příslušný výbor či komisi Senátu o stanovisko k projednávanému návrhu legislativního aktu či komunikačního dokumentu.

Od 1. ledna 2014 do konce 9. funkčního období dožádané orgány na žádost výboru projednaly celkem 24 evropských dokumentů. Konkrétně se jednalo o Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (10 evropských dokumentů), Výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, lidská práva a petice (1 evropský dokument), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (10 evropských dokumentů), Ústavně právní výbor (3 evropské dokumenty).

Výbor se stejně jako v uplynulých letech zabýval Konvergenčním programem České republiky (senátní tisk č. 274), Zprávou vlády o přejímání legislativních aktů vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2013 (senátní tisk č. 226) a Zprávou o vývoji Evropské unie v roce 2013 (senátní tisk č. 306).

Kromě návrhů legislativních aktů a komunikačních dokumentů EU výbor dále projednal:

 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady Evropské unie, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/124/ES, Euroatom, kterým se na období 2007 – 2013 zavádí zvláštní program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických úroků a jiných rizik spojených s bezpečností, jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod (senátní tisk č. 209),
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, návrh rozhodnutí Rady o trojstranné sociální vrcholné schůzce pro růst a zaměstnanost (senátní tisk č. 257),
 • Vládním návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu s přístupem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (senátní tisk č. 271),
 • Vládním návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlas s ratifikací Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy (senátní tisk č. 297),
 • Vládním návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (senátní tisk č. 333),
 • Vládním návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé (senátní tisk č. 341).

Výbor si dále vyslechl:

 • Informaci o programu a pozicích vlády pro jednání Evropské rady, které se uskuteční 20. – 21. března 2014;
 • Informaci vlády ČR o přípravě Národního programu reforem pro rok 2014 a jeho hlavních prioritách;
 • Informaci vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské rady konané 20. - 21. března 2014;
 • Informaci vlády o Dohodě o partnerství a přípravě na nové programové období 2014-2020;
 • Informaci vlády o aktuální situaci na Ukrajině a o přípravě podpisu asociačních dohod s Moldavskem a Gruzií;
 • Informaci vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 26. – 27. června 2014;
 • Informaci vládního zmocněnce ČR pro zastupování před Evropským soudním dvorem;
 • Priority italského předsednictví v Radě EU, uvedl velvyslanec Italské republiky J.E. p. Pasquale D´AVINO;
 • Informaci o výsledcích jednání Evropské rady konané 26. – 27. června 2014;
 • Informaci vlády o přípravě Koncepce působení ČR v EU - Evropská unie jako nástroj prosperity a stability;
 • Informaci vlády ČR o změně rámcové pozice ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020–2030;
 • Informaci o výsledcích jednání Evropské rady konané 23. – 24. října 2014;
 • Informaci Jiřího Kautského, vedoucího Oddělení pro EU KS o Evropské agendě v Senátu v roce 2013;
 • Informaci Jiřího Kautského, vedoucí Oddělení pro EU KS o Vyhodnocení dopadu usnesení Senátu k evropských dokumentům za rok 2013.

Výbor dále přijal usnesení:

 • k informaci z pracovní cesty delegace výboru do Ázerbájdžánu;
 • k aktuální situaci v Gruzii ( v návaznosti na proběhnuvší pracovní cestu delegace VEU v Gruzii a s ohledem na snahy Ruské federace uzavřít s gruzínskou autonomní republikou Abcházie Smlouvu o spojenectví a integraci).

Výbor pokračoval v diskusích s odbornou i širokou veřejností a uspořádal:

 • Debatu na téma: „České projekty na Ukrajině“ jako doprovodnou akci v rámci 5. Výročí projektu Východního partnerství (4. března 2014);
 • Seminář na téma: „Komitologie – prováděcí pravomoci Komise, jejich kontrola českou exekutivou a parlamentem a jejich význam pro podnikatele“ (5. března 2014);
 • Debatu na téma: „Vzdělávání Romů v Česku v historickém kontextu“ (3. června 2014);
 • Prezentace studie Ekonomické vyhodnocení členství České republiky v EU po 10 letech (5. července 2014).

V průběhu roku 2014 se uskutečnila další dvě setkání s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za ČR. První z nich bylo pořádáno Výborem pro záležitosti EU Senátu PČR dne 17. ledna 2014 a věnovalo se Vyhodnocení čerpání strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti v programovém období 2007 – 2013 a Koordinace hospodářských politik EU a proces tzv. Evropského semestru. Druhé setkání zorganizoval Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR dne 21. listopadu 2014 ( 10. funkční období) s tím, že na program bylo zařazeno téma Nový začátek pro Evropu z pohledu České republiky – cíle vlády ČR v rámci deseti politických priorit nové Evropské komise, bližší pohled byl představen v příspěvcích věnovaným Dohodě o volném obchodu s USA (TTIP), Energetice a klimatickým změnám a Nové migrační politice.

VEU uspořádal v roce 2014 dvě výjezdní zasedání.
 • Ve dnech 4. – 6. června do Kraje Vysočina na téma: „Čerpání evropských fondů v regionu“;
 • Ve dnech 16. – 18. září do Jihočeského kraje na téma: „Životní prostředí a technologie 3. tisíciletí“.

Zahraničně politické aktivity

Výbor v uplynulém roce uskutečnil několik výborových zahraničních cest – do Haagu (21. – 25. 1. 2014), do Ázerbájdžánu (14. – 18. 4. 2014), do Srbska (24. – 26. 9. 2014) a do Gruzie (20. – 24. 10. 2014).

Cílem cest bylo především prohlubování partnerství mezi EU a zeměmi Východního partnerství, výměna názorů na současné problémy EU a navázání osobních kontaktů se zástupci partnerských parlamentních výborů. Podrobnější informace lze získat z příslušných zpráv ze zahraničních cest.

Členové výboru se dále jednotlivě zúčastnili následujících akcí konferenčního charakteru:

 • Meziparlamentní konference o hospodářské a finanční správě v EU v rámci tzv. Evropského parlamentního týdne 2014, 20. – 22. leden 2014, Brusel (předseda výboru M. Krejča);
 • Setkání výborů pro evropské záležitosti zemí V4, 27. – 29. duben 2014, Bratislava ( předseda výboru M. Krejča a místopředseda výboru A. Maštalíř);
 • Setkání předsedů výborů pro evropské záležitosti zemí EU (COSAC), 14. – 18. Června 2014, Athény (předseda výboru M. Krejča, místopředseda výboru J. Látka);
 • Meziparlamentní konference „Georgia´s Next Steps Towards the European Union: Sharing Parliamentary Experiences of Visegrád Group States“, 21. až 22. července 2014, Batumi (předseda výboru M. Krejča);
 • Setkání předsedů výborů pro evropské záležitosti zemí EU (COSAC), 17. – 18. července 2014, Itálie (místopředseda výboru Z. Besta);
 • Setkání evropských výborů parlamentů zemí Visegrádské skupiny, 14. – 16. října 2014, Maďarsko (místopředseda výboru Z. Besta, místopředseda výboru A. Maštalíř).

Výbor přijal tyto delegace a politiky:

 • Pana Štefana Fülleho, komisaře pro rozšíření EU a politiku sousedství;
 • Delegaci seniorních úředníků britské státní správy;
 • Dr. Dana Schueftana, bezpečnostního experta a ředitele Centra pro studium národní bezpečnosti Haifské univerzity;
 • Paní Connie Hedegaard, komisařku pro otázky klimatu;
 • Pana George Ciamba, náměstka ministra zahraniční věcí Rumunska;
 • Delegaci čínských odborníků na mezinárodní politiku;
 • Pana Gezima Kasapolliho, ministra pro evropskou integraci a pana Bernarda Nikaje, ministra průmyslu a obchodu Kosovské republiky;
 • Delegaci úředníků SRN
 • Arménské delegace pod vedením místopředsedy Národního shromáždění Arménské republiky pana Eduarda Šarmazanova.

Předseda výboru Miroslav Krejča dále přijal velvyslance Dánska v ČR pana Christiana Hoppeho, velvyslance Ázerbájdžánu v ČR pana Tahira Taghizadeho, velvyslance Gruzie v ČR pana Zaala Gogsadze a velvyslance Turecké republiky v ČR pana A. N. Bigaliho.

V Praze dne 29. prosince 2014

Schválil: Václav Hampl, předseda výboru
Zpracovala: Silvie Mejdrechová, tajemnice výboru