Zpráva o činnosti Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu za rok 2014

1. SLOŽENÍ VÝBORU

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR (dále jen „VHZD“) zasedal v počtu 11 senátorů a to v následujícím složení:

předseda

 • Jan Hajda

místopředsedové

 • Jiří Lajtoch
 • Josef Řihák
 • Jaromír Strnad
 • Veronika Vrecionová

členové

 • Jiří Bis
 • Petr Bratský
 • Karel Korytář
 • Leopold Sulovský
 • Petr Šilar
 • Jan Veleba

Vzhledem k tomu, že rok 2014 byl rokem volebním, v období od 25. října do 21. listopadu 2014 bylo složení výboru následující:

předseda

 • Jan Hajda

místopředsedové

 • Jaromír Strnad
 • Veronika Vrecionová

členové

 • Petr Bratský
 • Leopold Sulovský
 • Petr Šilar
 • Jan Veleba

Ustavující schůzí výboru dne 21. listopadu 2014 začali senátoři pracovat v následujícím složení:

předseda

 • Jan Hajda

místopředsedové

 • Jaromír Strnad
 • Veronika Vrecionová
 • Karel Kratochvíle
 • Libor Michálek

členové

 • František Bradáč
 • František Čuba
 • Petr Bratský
 • Jiří Hlavatý
 • Leopold Sulovský
 • Petr Šilar
 • Pavel Štohl
 • Jan Veleba

Na své 3. schůzi konané dne 16. prosince 2014 výbor z funkce místopředsedy odvolal senátora Libora Michálka.

2. LEGISLATIVNÍ ČINNOST VÝBORU

V roce 2014 se výbor sešel na 14 schůzích, projednal 90 senátních tisků, a to:

 • 49 návrhů zákona;
 • 25 mezinárodních smluv a dohod;
 • 5 výročních zpráv;
 • 10 evropských tisků;
 • Konvergenční program České republiky aktualizace duben 2014 - (zpravodaj senátor Jan Hajda);

Předmětem jednání výboru dále bylo:

 • Návrh závěrečného účtu kapitoly 303 Senát Parlamentu za rok 2013;
 • Přehled o příjmech a výdajích kapitoly 303 Senát Parlamentu za leden – březen 2014;
 • Informace o aktualizaci Konvergenčního programu ČR na léta 2011 až 2017;
 • Návrh celkových příjmů a výdajů kapitoly 303 Senát Parlamentu na rok 2015;
 • Návrh rozpočtu na rok 2015 kapitoly 303 – Senát Parlamentu ČR;
 • Přehled o příjmech a výdajích kapitoly 303 Senát Parlamentu za leden – červen 2014;
 • Návrh na změnu přílohy č. 3 – Platového řádu Kanceláře Senátu;
 • Přehled o příjmech a výdajích kapitoly 303 Senát Parlamentu za leden – září 2014;
 • Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2015;

Návrhy zákonů:

VHZD v roce 2014 projednal níže uvedené návrhy zákona, které jsou v rámci jednotlivých navrhovatelů uvedeny chronologicky:

ministr průmyslu a obchodu ČR:

 • o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů - (zpravodaj senátor Jiří Bis);
 • o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) - (zpravodaj senátor Jiří Lajtoch);
 • o prekurzorech výbušnin a o změně zákona o správních poplatcích, (zákon o prekurzorech výbušnin) – (zpravodaj senátor Leopold Sulovský);
 • o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) – (zpravodaj senátor Karel Korytář);

ministr financí ČR:

 • o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014 - (zpravodaj senátor Jan Hajda);
 • návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi - (zpravodaj senátor Jaromír Strnad);
 • o dluhopisech - (zpravodaj senátor Jan Hajda);
 • o dani z přidané hodnoty - (zpravodaj senátor Petr Bratský);
 • o spotřebních daních („zelená nafta“) - (zpravodaj senátor Jan Hajda);
 • o spotřebních daních („cigarety a ostatní kuřivo“) - (zpravodaj senátor Karel Korytář);
 • o daních z příjmů - (zpravodaj senátor Jaromír Strnad);
 • o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady o daních z příjmů - (zpravodaj senátorka Veronika Vrecionová);
 • o dani z přidané hodnoty - (zpravodaj senátor Jan Hajda);
 • návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu - (zpravodaj senátor Jiří Bis);
 • o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) – (zpravodaj senátor Petr Šilar);
 • o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu – (zpravodaj senátor Jiří Lajtoch);
 • o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní - (zpravodaj senátorka Veronika Vrecionová);
 • o spotřebních daních a další související zákony - (zpravodaj senátor Jaromír Strnad);
 • o dani z přidané hodnoty a další související zákony - (zpravodaj senátor Jan Hajda);
 • o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, o obcích (obecní zřízení), o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o hlavním městě Praze - (zpravodaj senátor Jaromír Strnad);
 • o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) – (zpravodaj senátor Karel Kratochvíle);
 • o cenách – (zpravodaj senátor Jan Veleba);
 • o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví – (zpravodaj senátor Leopold Sulovský);
 • návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví – (zpravodaj senátor Leopold Sulovský);
 • o dani z nemovitých věcí – (zpravodaj senátor Pavel Štohl);

ministr zemědělství ČR:

 • o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů - (zpravodaj senátor Josef Řihák);
 • o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů - (zpravodaj senátor Jan Veleba);
 • o zemědělství - (zpravodaj senátor Jan Veleba);
 • o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) - (zpravodaj senátor Jan Veleba);
 • o myslivosti – (zpravodaj senátor Petr Šilar);

ministr dopravy ČR:

 • o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) - (zpravodaj senátor Petr Bratský);
 • o dráhách - (zpravodaj senátor Karel Korytář);
 • o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) a o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů - (zpravodaj senátor Jiří Bis);
 • o vnitrozemské plavbě, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), o správních poplatcích - (zpravodaj senátor Petr Šilar);
 • o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury - (zpravodaj senátor Jiří Lajtoch);
 • o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) a další související zákony - (zpravodaj senátor Petr Bratský);

ministr práce a sociálních věcí ČR:

 • o důchodovém pojištění - (zpravodaj senátor Jan Hajda);
 • o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů - (zpravodaj senátor Jan Hajda);

senátní návrhy zákona schválené v Poslanecké sněmovně:

 • o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – (zpravodaj senátor Petr Šilar);

návrhy senátních návrhů zákona:

 • návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů - (zpravodaj senátor Petr Šilar);
 • návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon o pomoci v hmotné nouzi - (zpravodaj senátor Leopold Sulovský);
 • návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Gawlase a dalších senátorů, kterým se mění zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) - (zpravodaj senátor Jiří Lajtoch);
 • návrh senátního návrhu zákona senátorů Františka Bublana, Aleny Gajdůškové, Milana Štěcha a dalších senátorů o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - (zpravodaj senátor Jiří Bis);
 • návrh senátního návrhu zákona senátora Pavla Eyberta a dalších senátorů o Národním parku Šumava a o změně zákona o ochraně přírody a krajiny - (zpravodaj senátor Petr Šilar);
 • návrh senátního návrhu zákona senátorů Radka Martínka, Martina Tesaříka, Stanislava Juránka, Miloše Malého a dalších senátorů, kterým se mění zákon o místních poplatcích - (zpravodaj senátor Jiří Lajtoch);

poslanecké návrhy zákona či návrhy poslanců:

 • o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) - (zpravodaj senátor Petr Šilar);
 • o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), a zákon o správních poplatcích – (zpravodaj senátor Josef Řihák);
 • o pojištění za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), a zákon, kterým se mění zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) – (zpravodaj senátor Petr Bratský).

Mezinárodní smlouvy a dohody:

VHZD doporučil Senátu k ratifikaci řadu smluv a dohod, a to:

navrhovatel – ministr financí ČR:

 • Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní - (zpravodaj senátor Jaromír Strnad);
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech - (zpravodaj senátor Josef Řihák);
 • Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku - (zpravodaj senátor Jiří Lajtoch);
 • Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu - (zpravodaj senátor Josef Řihák);
 • Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu - (zpravodaj senátor Jan Veleba);
 • Dohoda mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech - (zpravodaj senátor Jaromír Strnad);
 • Smlouva mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu - (zpravodaj senátor Jaromír Strnad);
 • změna Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z usnesení Správní rady IFC č. 256 ze dne 9. března 2012 - (zpravodaj senátorka Veronika Vrecionová);
 • Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Monaku dne 31. července 2014 – (zpravodaj senátor Jaromír Strnad);
 • Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování, obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act, která byla podepsána v Praze v České republice dne 4. srpna 2014 – (zpravodaj senátor Leopold Sulovský);
 • Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do jednotného fondu pro řešení krizí, podepsaná v Bruselu dne 21. května 2014 - (zpravodaj senátor Jan Veleba);
 • Smlouva mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 25. září 2014 - (zpravodaj senátor Leopold Sulovský);

navrhovatel – ministr dopravy ČR:

 • Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé - (zpravodaj senátor Karel Korytář);
 • Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé - (zpravodaj senátor Leopold Sulovský);
 • Dohoda o spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé týkající se evropských programů družicové navigace - (zpravodaj senátorka Veronika Vrecionová);
 • Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o mezinárodní silniční dopravě - (zpravodaj senátor Petr Bratský);
 • Protokol z roku 1997 k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí a k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o zamezení znečištění moří z lodí - (zpravodaj senátorka Veronika Vrecionová);
 • Manilská změna Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, 1978, z roku 2010 a Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, 1978 - (zpravodaj senátorka Veronika Vrecionová);
 • Změna Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsané v Hongkongu dne 22. února 2002, a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsaná v Hongkongu dne 22. února 2002 - (zpravodaj senátor Petr Bratský);

navrhovatel – ministr průmyslu a obchodu ČR:

 • Úmluva o založení Evropského komunikačního úřadu (ECO) - (zpravodaj senátor Karel Korytář);
 • Akta Světové poštovní unie, podepsaná na 25. Kongresu Světové poštovní unie - (zpravodaj senátor František Bradáč);

navrhovatel – ministr pro místní rozvoj ČR:

 • změny článků Stanov Světové organizace cestovního ruchu a Stanovy Světové organizace cestovního ruchu - (zpravodaj senátorka Veronika Vrecionová);

navrhovatelé – ministr financí ČR a ministr zahraničních věcí ČR:

 • Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii - (zpravodaj senátor Jan Hajda);

navrhovatelé – ministr zahraničních věcí ČR a ministr průmyslu a obchodu ČR:

 • Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé - (zpravodaj senátor Petr Šilar);

Výroční zprávy:

VHZD v roce 2014 projednal následující výroční zprávy, jež tvoří:

 • výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2013 - (zpravodaj senátor Josef Řihák);
 • výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2013 - (zpravodaj senátor Jan Veleba);
 • výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2013 - (zpravodaj senátor Leopold Sulovský);
 • výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2013 - (zpravodaj senátor Karel Korytář);
 • výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2013 - (zpravodaj senátor Leopold Sulovský);

Evropské tisky:

Následující skupina senátních tisků, kterými se VHZD zabývá, jsou tisky Evropské unie. VHZD je k jejich projednání dožádán Výborem pro záležitosti Evropské unie Senátu.

V roce 2014 došlo k projednání těchto dokumentů:

 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020–2030 - (zpravodaj senátor Jiří Bis);
 • Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/ES - (zpravodaj senátor Jiří Bis);
 • Doporučení Komise ze dne 22. 1. 2014 týkající se minimálních zásad pro průzkum a těžbu uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení - (zpravodaj senátor Jiří Bis);
 • Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o průzkumu a těžbě uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení v EU - (zpravodaj senátor Jiří Bis);
 • návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o strukturálních opatřeních zvyšujících odolnost úvěrových institucí EU - (zpravodaj senátor Jaromír Strnad);
 • návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podávání zpráv a transparentnosti u obchodů zajišťujících financování - (zpravodaj senátor Jaromír Strnad);
 • Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2014 - (zpravodaj senátor Jan Hajda);
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro budoucnost ekologické produkce v Evropské unii - (zpravodaj senátor Jan Veleba);
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách] a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 - (zpravodaj senátor Jan Veleba);
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Strategie evropské energetické bezpečnosti (zpravodaj senátor Jiří Bis).

Dne 19. března 2014 přijal výbor usnesení, v němž žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o zrušení povinnosti zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budov u objektů, jež jsou národní kulturní památkou, a o zrušení povinnosti opatřit závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, a to v připravované vládní novele zákoně č. 406/200 Sb., o hospodaření energií.

Pokud jde o popis zlomku legislativní činnosti výboru, výbor v roce 2014 např. třikrát projednával změnu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Poprvé v srpnu 2014, kdy cílem návrhu byla především transpozice nových směrnic Evropské unie. Z těchto důvodů se navrhovaly změny v pravidlech pro stanovení místa plnění, dále rozšíření zvláštních režimů jednoho správního místa pro neusazené osoby a nové vymezení území členského státu Evropské unie. Další projednávání změny zmíněného zákona proběhlo v říjnu 2014 a týkalo se zavedení druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty a definitivního zrušení již platného konceptu jednotné sazby daně ve výši 17,5 %, který měl nabýt účinnosti dne 1. ledna 2016. A konečně třetí projednávání se uskutečnilo v prosinci 2014, kdy cílem návrhu bylo zavedení tzv. kontrolní hlášení pro zlepšení výběru daní a tím omezení daňových úniků, provedení transpozice směrnic Rady Evropy přijatých v roce 2013 a odstranění nejasnosti ve výkladu zákona.

Rovněž změnami zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních se výbor v roce 2014 zabýval třikrát. V srpnu se projednávání týkalo cigaret a ostatního kuřiva, kdy cílem návrhu bylo reagovat na směnný kurz české koruny vůči euru tak, aby sazby spotřební daně pro tabákové výrobky odpovídaly minimální výši sazeb této daně v eurech stanovené předpisy Evropské unie. Směnný kurz platný pro stanovení výše sazeb spotřební daně z tabákových výrobků na rok 2014 činí 25,647 Kč/EUR. Další změny zákona, které se taktéž projednávaly v srpnu, se týkaly tzv. zelené nafty. Cílem návrhu bylo umožnit zemědělské prvovýrobě vrácení daně z minerálních olejů, neboť tato vratka byla zrušena s účinností od 1. ledna 2014. Třetí projednávání změn předmětného zákona se uskutečnilo v prosinci 2014. Cílem změn bylo zabránění vzniku daňových úniků na spotřebních daních zejména snížením rizikových subjektů, nakládajícími s vybranými výrobky, a to zpřísněním povolovacího řízení a zvýšením zajištění daně z minerálních olejů. Dále byla navržena opatření, která by vyřešila problém nelegálního přimíchávání zvláštních minerálních olejů do pohonných hmot. Návrhem zákona došlo i k implementaci nových předpisů Evropské unie v oblasti spotřebních daní. Změny se týkaly nejen zákona o spotřebních daních, ale i zákona o lihu, zákona o správních poplatcích, zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů a zákona o povinném značení lihu.

V červnu 2014 výbor projednal novelu zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, která je skutečným nástrojem vedoucím ke zvýšení kvality potraviny v ČR a k výrazně lepší informovanosti a ochraně spotřebitelů. Novela zákona je komplexní úpravou potravinového práva, která zároveň obsahuje implementaci předpisů EU, čímž je do jisté míry zajištěna určitá kompatibilita jednotlivých právních úprav dané oblasti ve členských státech.

Dalším zákonem, který neunikl pozornosti široké veřejnosti, byl v prosinci projednávaný Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu. Jeho podstatou bylo, že od 1. ledna 2015 činí platová základna pro soudce trojnásobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře za předminulý kalendářní rok - v roce 2015 tedy platová základna činí 71 022 Kč. Tato úprava se kromě soudců obecných soudů aplikuje zprostředkovaně také na státní zástupce a rovněž na soudce Ústavního soudu. Další úpravou bylo vymezení platové základny představitelů v letech 2015 až 2018 - v roce 2015 se jedná o 2,25násobek (platová základna tedy bude činit 53 267 Kč) v roce 2016 o 2,35násobek, v roce 2017 o 2,45násobek a v roce 2018 o 2,5 násobek. Od roku 2019 by se měl u představitelů začít uplatňovat současný koeficient stanovený v § 3 odst. 3 jako 2,75násobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře za předminulý kalendářní rok.

Výjezdní zasedání

Ve dnech 19. – 20. února 2014 se v rámci 25. schůze výboru uskutečnilo výjezdní zasedání výboru na Ostravsko.

Senátoři jednali:

 • s představiteli Ředitelství silnic a dálnic na téma: „Problematika probíhající výstavby úseků dálnic a spojek v Ostravském regionu“;
 • s představiteli průmyslové zóny Ostrava – Hrabová na téma: „Důležitost zóny pro region, možnosti jejího dalšího rozvoje, spolupráce se státními institucemi;
 • s hejtmanem Moravskoslezského kraje a zástupci managementu OKD, a.s., na téma: „Řešení aktuální situace českého důlnictví (útlum těžby?, rozvoj?, rizika, dopady)“;
 • s představiteli Vítkovice a.s. na téma: „Možnosti dalšího rozvoje Dolní oblasti“.

Senátní delegace navštívila hornické muzeum Landek, proběhla i prohlídka nejvýznamnějších objektů Dolní oblasti Vítkovice.

V rámci 28. schůze výboru se dne 15. dubna 2014 uskutečnilo každoroční výjezdní zasedání výboru do České národní banky. Senátoři jednali s guvernérem České národní banky Miroslavem Singerem a členy Bankovní rady na témata: „Makroekonomická situace a její předpokládaný vývoj, kurz jako nástroj měnové politiky“ a „Vývoj ve finančním sektoru a finanční stabilita“.

3. PODVÝBORY VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

Významnou roli v práci výboru hrají jím zřízené podvýbory. Detailně se zabývají dokumenty, které poté projednává výbor. Tak tomu bylo např. při projednávání tisků EU k Energeticko-klimatickému rámci EU pro roky 2020-2030. Členy uvedených podvýboru jsou nejen členové VHZD, ale i senátoři z jiných senátních výborů.

Podvýbor pro energetiku

Tento podvýbor, který se v roce 2014 sešel na 4 schůzích, pracoval v počtu 11 senátorů v následujícím složení:

předseda

 • Jiří Bis

místopředsedové

 • Jaromír Strnad
 • Veronika Vrecionová

členové

 • Marta Bayerová
 • Petr Bratský
 • Jiří Čunek
 • Jaroslav Doubrava
 • Vladimír Dryml
 • Karel Korytář
 • Miroslav Krejča
 • Miroslav Škaloud

Podvýbor projednal návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

Tisky EU, jimiž se podvýbor zabýval, byly:

 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020–2030;
 • Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/ES;
 • Doporučení Komise ze dne 22. 1. 2014 týkající se minimálních zásad pro průzkum a těžbu uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení;
 • Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o průzkumu a těžbě uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení v EU;
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Strategie evropské energetické bezpečnosti;

V rámci jednání podvýboru zazněla taktéž informace o vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

V rámci své schůze uskutečnil podvýbor výjezdní zasedání do Plzeňska a okolí. Zasedání bylo zaměřeno na teplárenství, strojírenství a spalování komunálního odpadu. Senátoři jednali s představiteli společnosti Doosan Škoda Power s.r.o., s představiteli spalovny komunálního odpadu u obce Chotíkov u Plzně, navštívili i stavbu spalovny komunální odpadu ZEVO Chotíkov. Taktéž se setkali a diskutovali se zástupci společnosti Plzeňský teplárenská a.s.

Podvýbor pro dopravu

Druhý z podvýborů, Podvýbor pro dopravu, který se v roce 2014 sešel na 3 schůzích, pracoval v počtu 9 senátorů v tomto složení:

předseda

 • Petr Bratský

místopředsedové

 • Karel Korytář
 • Radko Martínek

členové

 • Ivo Bárek
 • Pavel Eybert
 • Miroslav Krejča
 • Jiří Lajtoch
 • Jan Látka
 • Miroslav Nenutil

V rámci jedné ze schůzí podvýboru diskutovali senátoři s náměstkem ministra dopravy Karlem Dobešem, zástupci Správy železniční dopravní cesty, zástupci Českých drah, zástupci Krajského centra osobní dopravy Českých drah Karlovy Vary a zástupci Karlovarského kraje na téma: "Realizace železničních koridorů: Berlín-Praha-Istanbul a Praha - Plzeň - Norimberk". V rámci zmíněné schůze proběhla i informace o přípravě realizace modernizace Železniční stanice Plzeň.

Na téma: „Operační program doprava pro programové období 2014 – 2020“ členové podvýboru diskutovali se zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, Státního fondu dopravní infrastruktury a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V diskusi na téma „Konkurenceschopná železnice v ČR“, která byla podvýborem svolána v říjnu 2014, byla projednána Problematika dořešení převodu infrastruktury pod jednoho správce, hovořilo se o roli Drážního úřadu a jeho současné i plánové kompetence, zástupci Ministerstva dopravy ČR senátory informovali o přípravě a dokončení novely zákona o dráhách atd.

Dne 3. prosince se uskutečnilo výjezdní zasedání podvýboru na téma: „Česká železnice – konkurenceschopná doprava 21. století“. Senátorům byla představena „Studie o železnici“, poté se uskutečnila cesta vlakem spojená s prohlídkou aktuálního stavu železniční infrastruktury na trase Praha hl. nádraží – Středokluky a zpět.

Podvýbor pro dopravu a energetiku

VHZD na své ustavující schůzi dne 21. listopadu 2014 nově zřídil Podvýbor pro dopravu a energetiku, který bude v 10. funkčním období pracovat v následujícím složení:

předseda

 • Petr Bratský

místopředsedové

 • František Bradáč
 • Jiří Burian
 • Petr Gawlas

členové

 • Jiří Čunek
 • Jaroslav Doubrava
 • Pavel Eybert
 • Radko Martínek
 • Miroslav Nenutil
 • Jitka Seitlová
 • Jaromír Strnad
 • Jiří Vosecký

Ustavující schůze tohoto podvýboru se uskutečnila 3. prosince 2014.

4. ZAHRANIČNÍ CESTY

Ve dnech 26. – 30. května 2014 uskutečnila delegace výboru (Jaromír Strnad, Karel Korytář a Jan Veleba) v čele s 1. místopředsedkyní Senátu Alenou Gajdůškovou pracovní cestu do Kanady.

Cesta delegace byla první parlamentní návštěvou na vyšší úrovni po zrušení vízové povinnosti v listopadu 2013. Základním širším cílem české strany bylo ověřit možnosti rozvoje bilaterálních vztahů, především v souvislosti s nadcházejícím ukončením jednání o Komplexní ekonomické a obchodní dohodě mezi EU a Kanadou (CETA).

Delegace v průběhu návštěvy absolvovala řadu přijetí a jednání – v Ottawě byla přijata u předsedy kanadského Senátu Noela A. Kinselly, jednala s partnerskými výbory v kanadském Senátu, s parlamentním tajemníkem kanadského Ministerstva zemědělství Pierrem Lemieuxem, v Montrealu s bývalým premiérem Quebeku a hlavním vyjednavačem CETA Pierrem M. Johnsonem. V Torontu proběhla série setkání se zástupci ontarijských Ministerstva zemědělství a potravin a Ministerstva dopravy. Delegace se taktéž seznámila s činností kanadských Centres of Excelence, jednala o bohemistických studiích na Torontské univerzitě a uskutečnila pracovní snídani s místopředsedou Ontarijské obchodní komory Joshem Hjartarsonem.

1. místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková otevřela téma uzavření smlouvy o vědecko-technické spolupráci, která by umožnila financování společných vědeckých projektů. Podle reakcí kanadské strany mají kanadské výzkumné instituce zájem o společné výzkumné projekty s českými partnery.

Předseda Senátu N. A. Kinsella navrhl spolupráci obou zemí v oblasti rozvojové potravinové pomoci. Ontarijská Centres of Excelence nabídla možnost užšího kontaktu pro oblast řešení inovací a komercionalizace znalostí.

Většina kanadských partnerů upozorňovala na potenciál, který Kanada dává možností vstupu i na trh USA. Představitel obchodní komory informoval o připravovaných velkých investicích vlády do rozvoje infrastruktury, které mohou být příležitostí i pro české firmy.

Součástí návštěvy bylo i setkání se kanadskými krajany, které se uskutečnilo v Ottawě, v Montrealu se delegace setkala s významným podnikatelem českého původu Karlem Velanem, delegaci doprovázela předsedkyně Českého a slovenského sdružení v Kanadě paní Míša Fuchsová. Na závěr návštěvy senátoři poskytli rozhovor krajanské televizi Nová vize.

Ve dnech 16. – 19. června 2014 uskutečnila delegace výboru (Veronika Vrecionová a Petr Šilar) v čele s místopředsedou Senátu Přemyslem Sobotkou pracovní cestu do Moldavské republiky.

Cílem návštěvy senátní delegace byla snaha podělit se o zkušenosti ČR z integrace do EU a podpořit sbližování Moldavské republiky s EU. Česká senátní delegace v této souvislosti přislíbila rychlou ratifikaci AA/DCFTA mezi EU a MD s tím, že v dané otázce existuje v ČR napříč politickým spektrem konsensus. S moldavskými partnery byly rovněž diskutovány možnosti spolupráce v zemědělském sektoru a tlumočen zájem dále participovat na budování dopravní infrastruktury.

V Parlamentu Moldavské republiky senátní delegace jednala s místopředsedou Parlamentu Moldavské republiky A. Candu, byla přijata předsedou moldavského parlamentu I. Cormanem a prezidentem Moldavské republiky N. Timoftim. Delegace dále jednala s místopředsedou vlády pro reintegraci E. Carpovem, s náměstkem Ministerstva zahraničních věcí a evropské integrace V. Chiverim a s náměstkem Ministerstva zemědělství a potravinářského průmyslu S. Ghetiu. Senátní delegace rovněž navštívila čističku odpadních vod ve městě Čimišlia, která zde byla vybudována v rámci rozvojové pomoci ČRA (Česká rozvojová agentura). Při této příležitosti měla možnost pohovořit se starostou města G. Raileanu, předsedou rajónu M. Colta, ředitelkou Rozvojové agentury Jih M. Culešov i s místními podnikateli. Program návštěvy také zahrnoval návštěvu vinařského podniku Tomai v Autonomní oblasti Gagauzia, jednání s předsedou (baškanem) výkonného výboru Autonomní oblasti Gagauzie M. Formuzalem a setkání s krajany v obci Holuboaia, kterým byl při této příležitosti předán finanční dar ČR a automobil pro místní lékařskou ordinaci.

Česká strana v rámci návštěvy potvrdila nejen podporu ČR pro proces sbližování Moldavska s EU, ale i zájem o prohlubování obchodně-ekonomické spolupráce mezi oběma zeměmi. Moldavská strana při této příležitosti znovu vysoce ocenila dosavadní politickou podporu integračnímu úsilí Moldavska, o kterou má zejména ve stávající zahraničně politické konstelaci a situaci v regionu velký zájem, a zároveň vyjádřila vděčnost za poskytovanou rozvojovou pomoc.

Ve dnech 13. – 17. října 2014 uskutečnila delegace výboru (senátoři Jiří Lajtoch, Jiří Bis a Petr Bratský) vedená místopředsedou Senátu PČR Zdeňkem Škromachem pracovní návštěvu Korejské republiky (dále jen „KR“).

V Národním shromáždění KR senátoři jednali s jeho místopředsedou Seok-hyun Lee/em, s předsedou Výboru pro strategii a finance Hee-soo Chung/em a členy výboru Jong-hwan Do/em a Sung-kull Yoo/em. Senátní delegace dálejednala s 1. náměstkem ministra půdy, infrastruktury a dopravy pro infrastrukturu a dopravu Kyung-sik Kim/em, s 1. náměstkem ministra zahraničních věcí Tae-young Cho/em, s náměstkem ministra obchodu, průmyslu a energetiky pro obchod a energetiku Jae-do Moon/em či s předsedou představenstva Korejské hospodářské a průmyslové komory Yong-maan Park/em. Senátoři vedli jednání i s nejvyššími představiteli jihokorejských průmyslových a obchodních společností.

V Changnyeong/u se senátoři setkali s vedoucími představiteli společnosti Nexen Tire Corporation, v Changwon/u jednali s vedoucím představiteli Doosan Heavy Industries and Costruction.

Senátní delegace participovala i na slavnostním zahájení výstavy Bohumila Hrabala v Českém centru Soul.

Schůzky s představiteli parlamentu, vlády i soukromého sektoru potvrdily, že ČR má mezi Korejci velmi pozitivní image, česká ekonomika je dnes magnetem pro jihokorejské investory a zejména Praha je i nadále velkou atrakcí pro turisty z Korejské republiky. Potvrdilo se, že za klíčová odvětví pro další rozvoj spolupráce obě strany považují automobilový průmysl a s ním spojená odvětví (chemický průmysl, výroba plastů), energetiku, dopravu, nanotechnologie, vědu, výzkum inovace. Na všech úrovních zástupci Korejské republiky ujišťovali o zájmu účastnit se případného budoucího tendru na modernizaci jaderných kapacit v ČR.

5. KONFERENCE, PŘIJETÍ, SETKÁNÍ

VHZD v rámci své činnosti spolupořádal rovněž řadu konferencí, seminářů, odborných setkání, podílel se na uspořádání kulturních akcí v rámci „práce“ Senátu. Členové výboru se taktéž účastnili akcí, pořádaných v roce 2014 jak na půdě Senátu, tak i mimo ni.

Akce na půdě Senátu PČR

 • 7. ledna - Konference na téma: „Roční výhled světové energetiky 2014“ (senátoři Jiří Bis, Veronika Vrecionová a Karel Korytář)
 • 26. února - Setkání s komisařkou pro otázky klimatu Connie Hedegaard (senátoři Jiří Bis a Petr Bratský)
 • 3. března - Veřejné slyšení Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu společně s místopředsedkyní Senátu M. Horskou na téma: „Budoucnost financování neziskového sektoru“ (senátor Jaromír Strnad)
 • 8. dubna - Oběd pořádaný místopředsedou Senátu PČR Zdeňkem Škromachem pro místopředsedu Národního shromáždění Korejské republiky Byung-suk Lee (senátoři Jiří Bis a Petr Bratský)
 • 22. dubna - Seminář na téma: „Temelín: k jádru věci“ (senátoři Jiří Bis a Jan Hajda)
 • 28. dubna - Setkání u příležitostí 15. výročí Národní účetní rady (senátor Petr Bratský)
 • 23. května - Seminář na téma: „Ekonomické a sociální důsledky způsobené uzavřením velkého zdroje energie“ (senátor Jiří Bis)
 • 4. června - Panelová diskuse na téma: „Co je potřeba pro zvýšení efektivity kvality vín“ spojená s prezentací českých a moravských vín (senátor Jan Hajda)
 • 11. června - Jednání s delegací Výboru pro dopravu a digitální infrastrukturu Spolkového sněmu Spolkové republiky Německo (senátoři Petr Bratský, Jiří Lajtoch a Karel Korytář)
 • 11. června - Oficiální přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Moldavské republiky v České republice J.E. Stefana Gordy místopředsedou Senátu PČR Přemyslem Sobotkou (senátoři Veronika Vrecionová a Petr Šilar)
 • 12. června - Diskusní setkání senátora Petra Bratského s německými účastníky seminářů pořádaných Německo-evropským ústavem pro politické vzdělávání, Severní Porýní – Vestfálsko (Deutschland- und Europapolitisches Bildungswerk Nordrhein-Westfalen) na téma: „Aktuální politické, hospodářské a sociální otázky v ČR“
 • 15. července - Představení a diskuze o studii Ekonomické vyhodnocení členství České republiky v EU po deseti letech (senátor Jan Hajda)
 • 23. září - Diskusní setkání senátora Jana Veleby s německými účastníky seminářů pořádaných Německo-evropským ústavem pro politické vzdělávání, Severní Porýní – Vestfálsko (Deutschland- und Europapolitisches Bildungswerk Nordrhein-Westfalen) na téma: „Aktuální politické, hospodářské a sociální otázky v ČR“
 • 24. září - přijetí státních úředníků Spolkové republiky Německo a Rakouské republiky (senátor Jiří Bis)
 • 1. října - Oficiální přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Korejské republiky v České republice J.E. pana Mun Ha-jonga místopředsedou Senátu PČR Zdeňkem Škromachem (senátoři Jiří Lajtoch, Jiří Bis, Petr Bratský)
 • 6. října - Přijetí předsedy Parlamentní skupiny přátel Izrael – Česká republika Knesetu Státu Izrael Eleazara Sterna (senátorka Veronika Vrecionová)
 • 13. listopadu - Panelová diskuse na téma: „Vinařství ČR v novém období SZP 2015 - 2020“ spojená s prezentací svatomartinských vín
 • 5. prosince - Předání ocenění Cena inovace roku 2014 (senátor Petr Bratský)

Zástupci VHZD se taktéž zúčastnili řady již tradičních setkání senátorek a senátorů pořádaných v Senátu, a to se zástupci diplomatického sboru, s představiteli sdělovacích prostředků, s vedoucími Zastupitelských úřadů ČR, s ekonomickými diplomaty a řediteli zahraničních kanceláři Czech Trade a Czech Invest Ministerstva průmyslu a obchodu ČR atd.

Akce mimo Senát PČR

 • 20. – 22. ledna - Jednání s vedoucími představiteli evropských institucí spojené s Meziparlamentní konferencí k hospodářské správě EU, Brusel, Belgické království (senátoři Veronika Vrecionová a Jiří Lajtoch)
 • 10. února – Kulatý stůl na téma: „Aktuální výhled ekonomiky, veřejné finance, instituce a boj proti korupci“, Lichtenštejnský palác, Praha (senátor Petr Bratský)
 • 13. února - Kulatý stůl na téma: „Podnikatelské prostředí, průmysl, digitální a dopravní infrastruktura, zemědělská politika, energetika a politika životního prostředí“, Lichtenštejnský palác, Praha (senátor Karel Korytář)
 • 14. února - Kulatý stůl na téma: „Kohezní politika, rozvoj podmínek pro výzkum, hodnocení a financování vědy a výzkumu, spolupráce mezi podnikovou sférou a výzkumnými organizacemi, inovační podnikání a kosmické aktivity“, Lichtenštejnský palác, Praha (senátor Jaromír Strnad)
 • 27. března - Setkání se zástupci Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu, které pořádá Kontrolní výbor PS, na témata: „Vynakládání prostředků z rozpočtu EU v ČR, čerpání prostředků ze strukturálních fondů, čerpání prostředků v rámci SZP“, Poslanecká sněmovna PČR (senátor Jan Hajda)
 • 30. března - Slavnostní zahájení mezinárodních veletrhů TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA, BIOMASA, Brněnské veletrhy a výstavy (senátor Petr Šilar)
 • 7. – 8. dubna - 17. ročník konference ISSS/Internet ve státní správě a samosprávě, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové (senátor Jiří Lajtoch)
 • 8. dubna – Seminář k novele zákona o potravinách, Ministerstvo zemědělství ČR (senátor Josef Řihák)
 • 22. května - 165. Žofínské fórum na téma: „Železniční doprava a programovací období 2014 – 2020“ spojené s vyhlášením vítězů 7. ročníku Výroční ceny ACRI (senátor Petr Bratský)
 • 25. června - 17. zasedání sněmu Komory pro hospodářské styky se SNS, Palác Žofín, Praha (senátor Jan Veleba)
 • 28. srpna – slavnostní zahájení 41. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka 2014, České Budějovice (senátoři Jan Hajda, Veronika Vrecionová, Jan Veleba)
 • 18. září - seminář na téma "Financování českého exportu", Poslanecká sněmovna PČR (senátor Jiří Bis)
 • 22. – 24. září – Mezinárodní dopravní veletrh se zaměřením na železniční průmyslu InnoTrans 2014, Berlín, SRN (senátoři Petr Bratský a Leopold Sulovský)
 • 29. – 30. září - Meziparlamentní konference na téma: „Ekonomické a finanční řízení EU“, Řím, Italská republika (senátor Jiří Bis)
 • 7. – 8. října - 6. konference Komory Labe-Odra, Berlín, SRN (senátor Jiří Lajtoch)
 • 28. – 30. října - Konference na téma: „Dopad globalizace na daňový systém“, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (senátoři Veronika Vrecionová a Jaromír Strnad)
 • 27. listopadu – Výroční zasedání představitelů českého železničního průmyslu, Štiřín (senátor Petr Bratský)

6. ZÁVĚREČNÉ SLOVO PŘEDSEDY VÝBORU

Konec roku 2014 přinesl i začátek 10. funkčního období Senátu. Počet senátorů ve výboru se z jedenácti navýšil na třináct, do výboru přišlo šest nových členů. Ve výboru jsou zastoupeni zástupci většiny senátorských klubů, což dává možnost k široké diskusi napříč politickým spektrem již ve výboru, a tím i možnost zjistit politický postoj k jednotlivým návrhům zákona. Jak jsem již mnohokrát zmínil, práce ve výboru je bezesporu zajímavá, nicméně její různorodost s sebou přináší i vysoké odborné požadavky. Jsem rád, že se ve výboru opět sešli senátoři, kteří jsou odborníky na problematiku, jíž se výbor zabývá. Taktéž jsem přesvědčen, že dobrá spolupráce výborových senátorů bude pokračovat i nadále.

Za Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu České republiky

Ing. Jan Hajda v.r. - předseda výboru
Ing. Andrea Jůzová v.r. - tajemnice výboru